Wyniki dla : Genetyka 1, Matura, BIOLOGIA

Biologia molekularna, Lista 7

BIOLOGIA MOLEKULARNA - Seminarium LISTA 7 Chromosomy i kontrola ekspresji genów u Eukaryota 1. Match the DNA polymerase in the left column with the function or property with witch it is associated from the right column. (a) DNA polymerase α (1) Involved in chromosomal DNA repair (b) DNA polymerase β (2) Involved in chromosomal DNA......

BIOLOGIA Z GENETYKĄ

BIOLOGIA Z GENETYKĄ 1.Z procesem biosyntezy białka związane są: Translacja i transkrypcja, aminokwasy/rybosomy 2.Komórki roślinne i zwierzęce to komórki: - eukariotyczne, czyli takie które posiadają jądro 3.Pasożyt zewnętrzny to: - organizmy, które choć związane z żywicielem, nie tracą kontaktu ze środowiskiem......

Cwiczenie-5-cechy sprzezone z plcia i rodowody

Genetyka ogólna Biologia stosowana II rok Ćwiczenie 4 Cechy sprzężone i związane z płcią Analiza rodowodów Płeć – zespół cech związanych z procesem rozmnażania płciowego, dziedziczących się razem z pokolenia na pokolenie i różniących samca od samicy danego gatunku. Płeć chromosomowa –......

biologia pod odp

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Biologia Poziom podstawowy Listopad 2008 Nr Maksymalna punktacja Oczekiwana odpowiedê ucznia zadania za zadania 1. Za poprawnie narysowany schemat 1 podjednostka uwzgl´dniajàcy wymagane elementy – 1 pkt. wi´ksza podjednostka mniejsza 2. Za wyczerpujàcy......

Genetyka zwierzat agroturystyka Cw3

GENETYKA ZWIERZĄT STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚĆ: AGROTURYSTYKA ĆWICZENIE NR: 3 DATA: 22-11-2008 1. Addytywne działanie genów: Wiele genów z róŜnych loci warunkuje jedną cechę, powodując róŜne jej nasilenie zaleŜne od sumującego się ich działania. Geny te nazywamy kumulatywnymi,......

Biologia molekularna, Lista 6

BIOLOGIA MOLEKULARNA - Seminarium LISTA 6 Kontrola ekspresji genów u Prokaryota 1. Which of the following statements about β-galactosidase in E. coli are correct? (a) It is present in varying concentrations, depending on the carbon source used for growth. (b) It is a product of a unit of gene expression called an operon. (c) It hydrolyzes the......

matura zagadnienia zakres podstawowy

OGÓLNE ZAGADNIENIA DO MATURYZ BIOLOGII ZAKRES PODSTAWOWY • PRZEDMIOT BADAŃ BIOLOGII I NAUKA O CZŁOWIEKU HASŁO ZAKRES MATERIAŁU PROGRAMOWE śycie przedmiotem badań • podstawowe atrybuty Ŝycia; biologii • działy biologii; • związek biologii z naukami matematyczno-przyrodniczymi; • biologia i medycyna......

prelekcja 2 (genetyka)

GENETYKA (prelekcja 2) UKŁADY KRWI: a) AB0 (austriacki patolog K. Landsteiner) – układ ten zawiera antygeny A i B; przeciwciała skierowane przeciw antygenowi układu AB0 stanowią stały składnik ludzkiego osocza i należą do klasy IgM; cząsteczki krzyżowo reagujące z antygenami układu AB0 znaleziono w komórkach bakterii,......

Cwiczenie-5-Allele wielokrotne

Genetyka ogólna Biologia stosowana II rok Ćwiczenie 5 Allele wielokrotne Allele wielokrotne – seria zróŜnicowanych genów powstałych w wyniku mutacji, zajmujących to samo miejsce w chromosomach homologicznych i warunkujące róŜne odmiany tej samej cechy. Serie alleli wielokrotnych mogą składać się z 3 i więcej......

Olimpiada Biologiczna genetyka

Opracowała: Monika Jaworska Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II we Wrocławiu SPRAWDZIAN – GENETYKA GR. A Imię i nazwisko .........................................................................kl. .................. 1. Nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia to: (0-1pkt) a) cytologia b)......

Matura Solutions NEW Upp-Intermed. 2E SB E-WB PL

Matura Solutions NEW Upp-Intermed. 2E SB E-WB PL Podręcznik i kod do ćwiczeń online. Nowe wydanie bestsellerowego kursu przygotowującego do matury na poziomie rozszerzonym, napisane zgodnie z nową podstawą programową.nbsp; New Matura Solutions to: całkowicie nowy materiał, więcej pomocy w przygotowaniu do matury dla... This......

prelekcja 6 (genetyka)

GENETYKA (prelekcja 6) CECHY POLIGENOWE ILOŚCIOWE: → uwarunkowane czynnikami genetycznymi i środowiskowymi; → dają się zmierzyć; → natężenie można wyrazić liczbowo; → rozkład ich natężenia w populacji jest ciągły (krzywa Gaussa); → w każdej populacji: • są osobniki o minimalnym i maksymalnym natężeniu......

Matura ustna, Matura ustna '99

Matura ustna '99 Konflikt tragiczny w “Antygonie” Sofoklesa Wstęp Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z historii rodu Labdakidów, do którego doszło po śmierci króla Edypa....

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]