Wyniki dla : Ustrój organów ochrony prawa, Kodeks etyki służby cywilnej, M

kodeks farmaceuty

Projekt do konsultacji środowiskowej Kodeks_wer_0014/24.11.2005 KODEKS ETYKI FARMACEUTY-APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Naczelna Izba Aptekarska, Warszawa, 2006 Szanowne KoleŜ anki , Szanowni Koledzy Oddajemy w Wasze rę ce aktualne wydanie Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej w treś ci przyję tej na......

13kontrola-i-ochrona-prawa

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA (Roz. IX) Najwyższa Izba Kontroli Naczelny organ kontroli państwowej, który podlega Sejmowi. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz. NIK kontroluje działalność: • Organów administracji......

kodeks 3

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej PRZYRZECZENIE „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam: 1. Sprawować profesjonalną opiekę nad......

kdoeks etyki biegłego rewidenta

Załącznik do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów KODEKS etyki zawodowej biegłych rewidentów Biegły rewident powinien wykonywać swoje...

testy, kos2a, Test egzaminacyjny z prawa służby cywilnej

TEST EGZAMINACYJNY Z PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH GRUPA II IMIĘ I NAZWISKO ................................................................ Zawarcie umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej powoduje: nieważność umowy, obowiązek potwierdzenia...

kodeksetyki

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji WPROWADZENIE Podstawowymi wartościami moralnymi, określającymi misję zawodu są ochrona wolności intelektualnej, prawa do swobodnego wyrażania myśli, prawa do swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury oraz przestrzeganie zasady neutralności w sprawach......

Kompetencje terenowych organow ochrony srodowiska

Kompetencje wojewody I grupa (kompetencje jako organu ochrony środowiska: Art. 378 ustęp 2 ustawy prawo ochrony środowiska: 2. Wojewoda jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych. II grupa ( kompetencje indywidualne) (reglamentacyjne) Art....

testy, kosu1ab, Test egzaminacyjny z prawa służby cywilnej

TEST Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH GRUPA II IMIĘ I NAZWISKO ........................................................................... 1. Przesłanką (przesłankami) przejścia na emeryturę mężczyzny urodzonego przed 1 stycznia 1949 roku jest (są): ukończenie 60 lat,...

Kodeks Etyki Psychologa

KOPSYCHOLOGADEKS ETYCZNO-ZAWODOWY Tekst Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa w obecnej wersji zatwierdzony został przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991 roku. Kodeks ten stanowi podstawową wykładnię zasad etycznych obowiązujących członków Polskiego Towarzystwa......

Podzial organow ochrony prawnej

Podział organów ochrony prawnej Rozstrzygające, orzekające Kontroli legalności Obsługi prawnej Są to specjalnie powołane organy do rozstrzygania sporów i pod tym kątem zorganizowane. Nie posiadają jednolitego charakteru, różnice dotyczą charakteru ustrojowego i posiadanych...

testy, kosu1a, Test egzaminacyjny z prawa służby cywilnej

TEST Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH GRUPA II IMIĘ I NAZWISKO ........................................................................... Bezrobotni: nie podlegają ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, podlegają ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, podlegają...

testy, grupa2, Test egzaminacyjny z prawa służby cywilnej

TEST EGZAMINACYJNY Z PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH GRUPA II IMIĘ I NAZWISKO ................................................................ Obowiązek informowania pracowników o warunkach zatrudnienia dotyczy: wyłącznie pracowników zatrudnionych na...

Ustrój organów ochrony prawa, Zagadnienia egzaminacyjne - ok. 100 problemów, Ustrój organów ochrony prawnej

Ustrój organów ochrony prawnej Zestaw zagadnień egzaminacyjnych -2002 1. Pojęcie i rodzaje ochrony prawnej. 2. Cele ochrony prawnej. 3. Przedmiot ochrony prawnej. 4. Sytuacje (okoliczności), w których realizowana jest ochrona prawna. 5. Rozstrzyganie jako...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]