Wyniki dla : WSP%J%POLN254249%id'641499.jpg

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą refraktometru Abbego, FIZA1

Nr ćwicz. 308 Data 29.10.96 Wydział MiBM Semestr III Grupa M-3 Prowadząca: Przygotowanie Wykonanie Ocena Temat: Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą...

Miernictwo- Pomiar współczynników tłumienia zakłoceń woltomierza cyfrowego napięcia stałego, LABORATORIUM MIERNICTWA CYFROWEGO _

LABORATORIUM MIERNICTWA CYFROWEGO III Informatyka Data wykonania : 29-11-1995 Nr w. 6 Temat: Pomiar wspóczynników tumienia zakoce woltomierza cyfrowego napicia staego. Wykonay : Maguda Katarzyna i kawa Agnieszka [Author ID1: at...

druki, Obliczenie pól ze współrzędnych prostokątnych, Tabela 8

Obliczenie pól ze współrzędnych prostokątnych Nr działki lub konturu Nr punktu Współrzędne Różnice współrzędnych Pole działki (konturu) P ha a m2 Xi Yi Yi+1 -Yi-1 Xi+1 -Xi-1...

Współczynnik podziału słabego kwasu pomiędzy fazą wodną a organiczną., kiciaqq

GRUPA NR: 24. ZESPÓŁ: 2. ĆWICZENIE NR: 7 Współczynnik podziału słabego kwasu pomiędzy fazą wodną a organiczną. DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: 04.05.2004 r. ZESPÓŁ: 1. OCENA:...

Temat 5 6 i 7!!!!, Temat 5: Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe

Temat 5: Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe 1. Rolnictwo- podstawowy dział gospodarki, wytwarza ok. 90% żywności i wiele innych produktów: - włókna, - skóry, - używki, - oleje przemysłowe, - naturalne paliwa. 2. Odsetek pracujących w...

Ściągi na prawo rzymskie, RAMKI3, res vertitur), a uprawnienia czy obowiązki współuczestników dotyczą tego jednego świadczenia w całości

res vertitur), a uprawnienia czy obowiązki współuczestników dotyczą tego jednego świadczenia w ca­łości .Zobowiązanie solidarne może występować po obydwóch stronach. Soli­darność wierzycieli (zwana także solidarnością czynną) polega na tym, że każdy z nich jest uprawniony do całości świadczenia, a...

elektronika5, 7. Konwerter pr˙dowo-napi˙ciowy uk˙. charakteryzuje si˙ b.ma˙˙ rezystancj˙ wyj˙ciow˙ i dobrze nadaje si˙ do wsp˙˙pracy z pr˙dowymi ˙r˙d˙ami sygna˙u o du˙ej rezystancji wew. Je˙˙i wej. pr

7. Konwerter prądowo-napięciowy ukł. charakteryzuje się b.małą rezystancją wyjściową i dobrze nadaje się do współpracy z prądowymi źródłami sygnału o dużej rezystancji wew. Jeśłi wej. prądy polaryzujące wzmacniacza operac. są równe 0 to w rez. R wymuszony prąd równ prądowi wejściowemu Uo=-I1R....

19, WNIOS19, Celem ˙wiczenia by˙o zbadanie w˙a˙ciwo˙ci z˙˙cza p-n, wyznaczenie charakterystyki pr˙dowo - napi˙ciowej diody dla kierunku przewodzenia i kierunku zaporowego oraz wyznaczenie wsp˙˙czynnik

Celem ćwiczenia było zbadanie właściwości złącza p-n, wyznaczenie charakterystyki prądowo - napięciowej diody dla kierunku przewodzenia i kierunku zaporowego oraz wyznaczenie współczynników Is i β charakteryzujących dane złącze p-n. Ogólnie wyniki pomiarów i opracowane na ich podstawie wykresy i współczynniki...

azym d│ (3) , Obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych

Obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych L.p. Oznaczenia punktów: B A XB YB tg ϕ = cos ϕ Kontrola Δx+Δy ψ XA...

FIZYKA-sprawozdania, s2, Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania kilku badanych cieczy za pomocą refraktometru oraz pomiar stężenia sa

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania kilku badanych cieczy za pomocą refraktometru oraz pomiar stężenia sacharozy w roztworze metodą refraktometryczną. Przyrządy służące do pomiaru współczynnika załamania światła nazywają się refraktometrami. W ćwiczeniu poznamy jedną z metod pomiaru...

Fizyka- Współczynnik absorpcji gamma , WYZNACZANIE WSP??CZYNNIKA ABSORPCJI PROMIENI GAMMA

WYZNACZANIE WSPÓCZYNNIKA ABSORPCJI PROMIENI GAMMA OPIS WICZENIA Celem wiczenia byo wyznaczenie charakterystyk : -a) zalenoci natenia pronieniowania od gruboci warstwy absorbenta -b) zalenoci logarytmu natenia promieniowania od gruboci...

INSTRUKCJE, cw78, POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA 78

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA 78 CZĄSTEK BETA W ALUMINIUM I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Przemiany promieniotwórcze pierwiastków. Prawo rozpadu promieniotwórczego - stała rozpadu λ; średni czas życia τ; okres połowicznego...

Współczynnik przewodnictwa cieplnego, LAB6

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO CIAŁ STAŁYCH WYKONALI:...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]