Wyniki dla : ćwiczenia, Praca domowa ćw 1, Chemia ćwiczenia, I rok IŚ, studia stacjonarne 2009/2010

praca domowa HES- zastaw

ZASTAW jest ograniczonym prawem rzeczowym, które służy do zabezpieczenia wierzytelności na rzeczy ruchomej. Polega na możności zaspokojenia przez wierzyciela swojej wierzytelności z rzeczy zastawionej z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Zastawca - ten, kto daje rzecz w zastaw. Zastawnik - ten, czyja...

podatki w rachunkowości, Zadanie z p.d. - dodatkowe, PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY Zadanie do rozwiązania - praca domowa Na kontach kosztów i przychodów zaewidencjonowano w bieżącym okresie dane ujęte w niżej podanej tabeli. Proszę wskazać w ostatniej kolumnie (kolumnie nr 4) przychody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Praca domowa

Dawid Postek 2 IIS Treść zadania: Wykonać tablice trzech rozkładów prawdopodobieństwa, po jednym z każdej z następujących trzech rodzin: Γ(k,b) gdzie k = 2, 3, 4, oraz b = 1; 0,5; 1/3. T(a,b,c) gdzie (a,b,c) = (0;1;3), (-1;0;2), (-3; 0; 3)....

dyd inz d5r 08

Praca domowa 5 – rozwiązanie Zad. 1. (3 p) Na podstawie następujących informacji podać wzory strukturalne związków A, B i C: H A 3O+ B + C B powstaje także w reakcji haloformowej butan-2-onu, C powstaje w wyniku redukcji B za pomocą glinowodorku litu. O O O X H (1)......

Cwiczenia 05 Model IS-LM

Model IS-LM – ćwiczenia (20/21.04.2009) I. Inwestycje wynoszą I = 25, wydatki sektora publicznego G = 10, konsumpcja autonomiczna 5 a krańcowa skłonność do konsumpcji 0,75. 1. Oblicz (stosując wzór Cramera) poziom dochodu Y* i konsumpcji C* w stanie równowagi. 2. Określ wpływ zmian G na obliczony w punkcie 1 dochód......

prdom1 2011

1 Opis sygnałów w dziedzinie czasu Praca domowa – ćwiczenie nr 1 Przykład 1.1 Podać opis analityczny sygnałów od ( A) do ( J) przedstawionych na rysunku 14. Rysunek 14: Sygnały do przykladu 1.1 Przykład 1.2 Naszkicować wykresy sygnałów dane wzorami od 1 do 10 , jeśli założymy następujące ozna-czenia: • u( t) = 1( t) jest......

GI0708 zd4

Praca domowa nr 4 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 1. Wyznaczyć środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC i wyznaczyć prostą prostopadłą do płaszczyzny trójkąta przechodzącą przez wyznaczony środek. 2. Ostrosłup, którego podstawą jest trójkąt ABC został przecięty płaszczyznami α i β. Wyznaczyć rzuty tak......

dyd inz d4r 08

Praca domowa 4 - rozwiązanie Zad. 1. (4 p) W jaki sposób można otrzymać podane alkohole z wykorzystaniem związków Grignarda: (a) butan-2-ol (2 sposoby) oraz (b) but-3-en-2-ol (2 sposoby)? Przedstaw schematy reakcji. (a) Pierwszy sposób: O OH Et OMgX 2O H3O+ H H CH 3C C + CH H 3CH2MgX 3C CH CH2CH3 3C CH 2CH3 H aldehyd halogenek......

GI0708 zd1

Praca domowa nr 1 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 1. Określ obszary, przez które przechodzi prosta. Wykonaj fizyczne modele rzutni i przedstawionych na rysunkach prostych. b" a’’ X12 a’ b’ d’ X12 d" e' e" 2. Dany jest rzut aksonometryczny „domu” oraz rzut komina na „podłodze”. Wykreślić......

prdom2 2011

Konspekt do ćwiczeń z PAS1, Paweł Malczyk Praca domowa – ćwiczenie nr 2 Przykład 2.1 Wyznaczyć z definicji transformatę Laplace’a funkcji f ( t) = A · t · 1( t) Przykład 2.2 Wyznaczyć odwrotną transformatę Laplaca’a: 1. G( s) = − 3 s 2+4 s( s+2)( s+3) 2. G( s) = 1 s( s+1)3( s+2) 3. G( s) = 10 ( s+1)2( s+3) 4. G( s) = s 3+5 s 2+9 s+7 s 2+3......

GI1213 zd2

Praca domowa nr 2 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 1. Dany jest rzut pionowy sześciokąta płaskiego ABCDEF oraz rzuty poziome jego trzech wierzchołków BDE. Skonstruować brakujące rzuty poziome wierzchołków oraz narysować całą figurę. 2. Dane są dwa nieprzezroczyste równoległoboki o wspólnym boku AB oraz dane......

prdom3 2011

Konspekt do ćwiczeń z PAS1, Paweł Malczyk Praca domowa – ćwiczenie nr 3 Przykład 3.1 Związek pomiędzy transformatą sygnału wyjściowego Y ( s) a wejściowego U ( s) w pewnym ciągłym układzie dynamicznym ma postać: 4( s + 50) Y ( s) = U( s) s 2 + 30 s + 200 1. Wyznaczyć odpowiedź układu, jeśli u( t) = 1( t) . 2. Jaka jest wartość......

dyd inz d2r 08

Praca domowa 2 - rozwiązanie Zad. 1. (5 p) W wyniku addycji do odpowiednich alkenów otrzymano podane niżej związki A-E. Zaproponować schematy tych reakcji oraz podać wzory wyjściowych alkenów. A – 1-bromo-2-metylobutan; B – 2-bromo-3-metylobutan; C – 1-bromo-1- (bromometylo)cykloheksan; D –......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]