Wyniki dla : drzewiecka niektore pytania, Analiza instrumentalna

ćw 8

Dorota Dziuba, Piotr Duży, Robert Fajger, gr. L-2, Analiza Instrumentalna. Ćwiczenie nr 8. POLARYMERTYCZNE OZNACZANIE STĘŻENIA SACHAROZY W ROZTWORZE WODNYM. Polarymetria jest metoda...

Analiza Instrumentalna - pehametria, Wykres 7 (1) -

WYKRES ZALEŻNOŚCI ∆pH/∆V = f (VNaOH) ...

Analiza Instrumentalna, Woltamperometryczne oznaczanie jonow Cd (II) 2. WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE JONÓW Cd (II)

ĆWICZENIE 2 WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE JONÓW Cd2+ METODĄ WIELOKROTNEGO DODATKU WZORCA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zastosowaniem metody wielokrotnego dodatku wzorca (MSAM, multistandard addition method) na przykładzie woltamperometrycznego oznaczania jonów Cd2+. Elektrodę wskaźnikową stanowi kroplowa......

Karta przedmiotu

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ Wydział Chemiczny KIERUNEK Technologia Chemiczna SPECJALNOŚĆ wszystkie specjalności FORMA I STOPIEŃ STUDIÓW Studia stacjonarne I stopnia KARTA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU Analiza Instrumentalna Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: Andrzej Sobkowiak,......

Analiza instrumentalna - lab. [EWA], Badanie fluorescencji ekscymerowej pirenu - ćw.20, ANNA BRACIKOWSKA

ANNA BRACIKOWSKA EWA CYRANKIEWICZ OCHRONA ŚRODOWISKA GRUPA A ZESPÓŁ IV ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: BADANIE FLUORESCENCJI EKSCYMEROWEJ PIRENU....

006an-inst

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Światło słoneczne jest mieszaniną fal o różnej długości i różnego natężenia. Tylko część promieniowania elektromagnetycznego jest widoczna dla człowieka, co pokazano na rys. l. Na rysunku tym...

Analiza instrumentalna - lab. [EWA], Spektrofotometria w ultrafiolecie - ćw.10, ANNA BRACIKOWSKA

ANNA BRACIKOWSKA EWA CYRANKIEWICZ OCHRONA ŚRODOWISKA GRUPA A ZESPÓŁ IV ĆWICZENIE NR 2 TEMAT: SPEKTROFOTOMETRIA W ULTRAFIOLECIE - WPŁYW ROZPUSZCZALNIKÓW NA POŁOŻENIE PASMA n - π* W KETONACH....

6 10

Dorota Dziuba, Piotr Duży, Robert Fajger, gr. L-2, Analiza Instrumentalna. Ćwiczenie nr 6. ANALIZA MIESZANINY WIELOSKŁADNIKOWEJ METODĄ SPEKTROMETRII H-NMR. Magnetyczny rezonans...

Analiza Instrumentalna - Miareczkowanie spektrofotometryczne, Sprawozdanie - 3 -xx, 3)Wykonanie ćwiczenia

09.04.2003 xx Grupa 3 Ćwiczenie nr 3 MIARECZKOWANIE SPEKTROFOTOMETRYCZNE Ocena: Prowadzący: xxx Uwagi: Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia było ilościowe oznaczenie w otrzymanej próbce...

cw 6

Dorota Dziuba, Piotr Duży, Robert Fajger, gr. L-2, Analiza Instrumentalna. Ćwiczenie nr 6. ANALIZA MIESZANINY WIELOSKŁADNIKOWEJ METODĄ SPEKTROMETRII H-NMR. Magnetyczny rezonans...

Analiza Instrumentalna - Woltamperometryczne oznaczanie jonow Cd (II), Woltamperometria, Woltamperometria i polarografia

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ Wstęp do Polarografii i Woltamperometrii...

Analiza instrumentalna - lab. [EWA], Polarografia - ćw.7, Sławińska Magdalena

ANNA BRACIKOWSKA EWA CYRANKIEWICZ OCHRONA ŚRODOWISKA GRUPA A ZESPÓŁ IV ĆWICZENIE NR 13 TEMAT: POLAROGRAFIA - WPŁYW CZYNNIKÓW NA PRZEBIEG KRZYWEJ POLAROGRAFICZNEJ. WYZNACZANIE POTENCJAŁU PÓŁFALI JONÓW Zn2+....

Analiza Instrumentalna - Miareczkowanie spektrofotometryczne, Spektrofotometria - teoria, Spektrofotometria

SPEKTROFOTOMETRIA. Prawa absorpcji. I prawo absorpcji (prawo Bouguera-Lamberta). Wiązka światła monochromatycznego po przejściu przez jednorodny ośrodek absorbujący o grubości d ulega osłabieniu według równania: gdzie: I0 - natężenie wiązki...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]