Wyniki dla : levels-AWH7AFQLYXPSYVO46SU4IGIP26UOSK3FLIOMQCYl.txt

Rozmowa09.txt, Notatnik

Rozmowa09.txt Rozmowa dziewiąta: OBJAWIENIE J.T.: Amo ergo sum . Kocham, więc jestem oto, jak mi się wydaje, najgłębsza definicja Boga. Kiedy przeŜywasz coś takiego jak zakochanie albo gdy rodzi ci się dziecko, czujesz, Ŝe naprawdę jesteś. Jakbyś się na nowo prawdziwie narodził. Z miłości wynika jakby twoje nowe istnienie. Św.......

Rozmowa18.txt, Notatnik

Rozmowa18.txt Rozmowa osiemnasta: SUMIENIE J.T.: Zastanawiałeś się, Jacku, nad tym niezwykle delikatnym problemem, w jakiej mierze czy teŜ w jaki sposób instytucja taka jak Kościół jest zdolna do zaakceptowania głosu ludzkiego sumienia? J.ś.: Czyli w jakim stopniu skłonna jest dopuścić konkurencję w najbardziej Ŝywotnej......

Rozmowa13.txt, Notatnik

Rozmowa13.txt Rozmowa trzynasta: RYZYKO PANA BOGA J.T.: Kilka razy uŜyłeś, Jacku, w naszych rozmowach słowa ryzyko . Muszę przyznać, Ŝe kiedy pierwszy raz usłyszałem to słowo, trochę przeleciało mi ono koło ucha. Ale potem wibrowało w mojej pamięci, w mojej świadomości. Teraz wydaje mi się, Ŝe czuję, o jaką perspektywę Ci......

Rozmowa14.txt, Notatnik

Rozmowa14.txt Rozmowa czternasta: WIARA BEZINTERESOWNA J.T.: Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi . Ten tytuł jednego z rozdziałów Katechizmu ma być propozycją Kościoła na trzecie tysiąclecie. Mówiliśmy, Jacku, o Bogu, który jest miłością... J.ś.: ... który stwarza nadzieję... J.T.: ... i który buduje w człowieku......

Rozmowa21.txt, Notatnik

Rozmowa21.txt Rozmowa dwudziesta pierwsza: SPRAWIEDLIWOŚĆ J.T.: Mam wraŜenie, Jacku, Ŝe trzecie tysiąclecie będzie epoką rozwiązywania problemów gospodarczych, szczególnie problemu ubóstwa. W naszym katechizmie znalazł się cały rozdział poświęcony sprawom gospodarczym. Dla mnie szczególnie miły jest cytat ze św.......

Rozmowa08.txt, Notatnik

Rozmowa08.txt Rozmowa ósma: OBRAZY BOGA J.T.: Zastanawiałeś się kiedy, Jacku, nad tym, co znaczy słowo absoluť ? J.ś.: Absolut to Bóg przede wszystkim. J.T.: Dlaczego przede wszystkim? J.ś.: Bo ludziom niewierzącym, tj. w świecie bez Boga mogą się ukazywać inne absoluty. J.T.: MoŜe istnieć absolut bezboŜny? J.ś.: No......

Rozmowa10.txt, Notatnik

Rozmowa10.txt Rozmowa dziesiąta: BOśA PEDAGOGIKA J.T.: Jacku, masz doświadczenie w wychowaniu dzieci. Jaka jest róŜnica między wykształceniem a wychowaniem? J.ś.: Na pewno łatwiej jest kogoś wykształcić, niŜ wychować. Nauczyć wiedzy, niŜ nauczyć Ŝycia. J.T.: A moŜna Cię spytać, jak Ty wychowujesz? Co wtedy robisz?......

Rozmowa23.txt, Notatnik

Rozmowa23.txt Rozmowa dwudziesta trzecia: ŚMIERĆ J.T.: Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, Śmierć cielesną . To, Jacku, św. Franciszek z AsyŜu w Hymnie do Słońca pisze, Ŝe Śmierć jest naszą siostrą. Co się stało w kulturze europejskiej, Ŝe śmierć, która jest przecieŜ największym nieszczęściem......

Rozmowa16.txt, Notatnik

Rozmowa16.txt Rozmowa szesnasta: ŁASKA J.T.: Mówiliśmy, Jacku, o wolności. Ale tajemnica wolności nie została rozstrzygnięta. Wspomnieliśmy, Ŝe wolność związana jest z pojęciem łaski. J.ś.: Czyli z czynnikiem, na który wpływu nie mamy. J.T.: Tak, łaska od nas nie zaleŜy, zaleŜy od Boga. Pytanie, które się przed nami......

Rozmowa15.txt, Notatnik

Rozmowa15.txt Rozmowa piętnasta: WOLNOŚĆ J.T.: Otwieramy dziś, Jacku, rozdział nowego katechizmu, zatytułowany Człowiek odpowiada Bogu . Będą w tym rozdziale poruszane sprawy dnia dzisiejszego bardzo Ŝywo nas obchodzące. śeby zrozumieć abstrakcyjne katechizmowe formuły, dobrze jest na nie spojrzeć oczami innych......

Rozmowa11.txt, Notatnik

Rozmowa11.txt Rozmowa jedenasta: NADZIEJA J.T.: Wiesz, Jacku, to bardzo zastanawiające i intrygujące, dlaczego Pan Bóg w swej wielkiej BoŜej pedagogice stworzył w człowieku coś takiego, co się nazywa nadzieją. J.ś.: Są tacy, którzy mówią, Ŝe to ludzka nadzieja stworzyła Pana Boga... Potrzeba nadziei... J.T.: Mówi się......

ZB TXT

1. Wobec literatury staropolskiej... (txt- dobre) Fascynacja, przygoda intelektualna, czy poczucie obcości. Jakie wartości ma dla współczesnego czytelnika literatura staropolska. Jak może być dziś odbierana. Czy jest to fascynacja, przygoda intelektualna, a może jej odmienność stwarza poczucie obcości....

Rozmowa12.txt, Notatnik

Rozmowa12.txt Rozmowa dwunasta: NIE BĘDZIE INNEGO OBJAWIENIA J.T.: Muszę Ci wyznać, Jacku, Ŝe nawet dla mnie bardzo intrygująca jest zawarta w nowym katechizmie teza, iŜ nowego objawienia juŜ nie będzie, a zwierzenie, które Bóg dał takŜe poprzez Jezusa Chrystysa jest ostatecznie zamknięte. J.ś.: Nie dość, Ŝe nie będzie, ale......

   Wybierz stronę: { 2 ]