Wyniki dla : podstawy prawne systemu kształcenia specjalnego

Systemy wskazn.spol., SYSTEMY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH

SYSTEMY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH Podstawy konstrukcji systemu System wskaźników wiodących Wybrane systemy wskaźników społecznych...

stelmach od patrycji, 59(nnie wiem, 59

59. Referendum lokalne Pojęcie referendum lokalnego Podstawy prawne referendum to art. 170 Konstytucji i ustawa z 15 września 2000r. o referendum lokalnym. Referendum lokalne polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo dokonaniu...

Audyting i certyfikacja energetyczna budynków

W3 Audyting i certyfikacja energetyczna budynków Podstawy prawne • Dyrektywa 2009/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16.12.2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U 94.89.414) wraz z późniejszymi zmianami m.in. z 19 września 2007 oraz 30 września 2009......

Pytania na egzamin dyplomowy 2010, TIR

Pytania na egzamin dyplomowy –TURYSTYKA I REKREACJA 1. Metoda inwentaryzacji krajoznawczej. 2. Klasyfikacja walorów i atrakcji krajoznawczych. 3. ród a wiedzy krajoznawczej pilota wycieczek. 4. Za enia zrównowa onego rozwoju. 5. Aktualna polityka ekologiczna w Polsce. 6. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce. 7.......

Nauczyciel Sta┐ysta

NAUCZYCIEL STAśYSTA PODSTAWY PRAWNE AWANSU ZAWODOWEGO Awans zawodowy nauczyciela regulowany jest następującymi aktami prawnymi: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania......

ZKP gwarantem uzyskiwania właściwych parametrów drobnowymiarowych elementów brukowych

Jerzy Bielawski Zakładowa Kontrola Produkcji gwarantem uzyskiwania właściwych parametrów drobnowymiarowych elementów brukowych FACTORY PRODUCTION CONTROL AS GUARANTEE OF OBTAINING OF SUITABLE PARAMETERS OF SMALL PAVING ELEMENTS Streszczenie W referacie omówiono podstawy prawne prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji,......

Szkolny program profilaktyki 2009-2010

Szkolny program profilaktyki w Szkole Podstawowej w Rydzewie 1. Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72. Konwencja o prawach Dziecka – art. 3, art. 19, art.33. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. Ust. nr 35 poz. 230 z......

wyklad-8-2009

Władza ustawodawcza IUP Pojęcie i podstawy prawne parlamentu • Parlament – organ lub organy przedstawicielskie realizujące władzę ustawodawczą • Usytuowanie w ramach zasady podziału władz (wzajemne oddziaływania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) • Autonomia organizacyjna – regulaminy......

Gospodarka Nieruchomościami, ściąga

Podziały nieruchomości a plany miejscowe. Wstępny projekt podziału: Podziały nieruchomości Podstawy prawne: 1.Jest obowiązujący plan miejscowy. skala 1:2000 1.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z nowa granica nowe numery działek......

PN-dot.czynników szkodliwych

Podstawy prawne do opracowania oceny ryzyka zawodowego Art. 226 Ustawy z dnia 26.04.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z pó n. zm.) – Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwi zane z wykonywan praca oraz stosuje niezb dne rodki profilaktyczne zmniejszaj ce ryzyko, 2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które......

odpady niebezpieczne

ODPADY NIEBEZPIECZNE PODSTAWY PRAWNE KLASYFIKACJI. IDENTYFIKACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ICH ŹRÓDEŁ. TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PRZEWOZIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. PODSTAWY PRAWNE KLASYFIKACJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Termin "odpady niebezpieczne" zdefiniowany został w art. 3 pkt. 5a......

Podstawy prawne 2

Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 129 poz. 844 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 23 października 1997 r.) Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić......

ocena ryzyka

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO • PRACODAWCO CZY MUSISZ TO ROBIĆ? TAK • UWIERZ, śE TO ŁATWE. PODSTAWY PRAWNE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy kaŜdy pracodawca jest zobowiązany dokonywać oceny ryzyka występującego na poszczególnych stanowiskach pracy i je udokumentować. Ponadto powinien on poinformować......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]