Wyniki dla : rozporz.%w%sprawie%sposobu%przeprowadzania%postępow.%kwalifik.%w%służbie%cywilnej%id!24263l

Ustrój organów ochrony prawa, Kodeks etyki służby cywilnej, M

M.P.02.46.683 ZARZĄDZENIE Nr 114 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej. (M.P. z dnia 14 października 2002 r.) Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania...

w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości., Dz

Dz.U.01.140.1580 2002.03.14 zm. Dz.U.02.18.173 § 1 2004.03.24 zm. Dz.U.04.37.331 § 1 2006.11.23 zm. Dz.U.06.211.1556 § 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu...

Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. Nr 282, poz. 2807 oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988) Stan prawny na rok 2009 r. Na podstawie art. 24a ust. 7......

Matura 2008[1]

Matura 2008 EGZAMIN MATURALNY ’2008 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (DU nr 83 z 2007r.) 1 Matura 2008 ZASADY OGÓLNE ƒ......

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 173, poz. 1034), zmianie ulegnie legalna definicja pomieszczeń higieniczno-......

Rozporządzenie w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej

Dziennik Ustaw Nr 83 — 7252 — Poz. 542 542 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwiet-b) plan (mapę) z naniesieniem lokalizacji obiektów, nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, instalacji lub systemu,......

Załącznik. Akty prawne

Akty pRAwNE 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 r . w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r. nr 46) 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r.......

funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

Dziennik Ustaw Nr 276 — 15907 — Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 i 7—11 ustawy 3) książkę doręczeń przesyłek miejscowych,......

w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budow

Dziennik Ustaw Nr 62 — 4483 — Poz. 565 565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadajàcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej w budownictwie. Na......

rozporządzenie w sprawie pieczy zastępczej

Dziennik Ustaw Nr 292 — 17046 — Poz. 1720 1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 9 czerwca 4. Dziecko, o którym mowa w art. 103 ust. 2 pkt 2 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-i 3......

BUDOWLANE PRAWO, Rozporządzenie w sprawie BIOZ 14.02.06r, Dz

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -...

BUDOWLANE PRAWO, Rozporządzenie w sprawie Projektu Budowlanego, Dz

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]