Wyniki dla : rozporz.%w%sprawie%sposobu%przeprowadzania%postępow.%kwalifik.%w%służbie%cywilnej%id!24263l

w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą

Dziennik Ustaw Nr 241 — 15786 — Poz. 2077 2077 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnoÊci z Polskà Normà. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386)......

ROZPORZĄDZENIEw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z...

04.180.1861, ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861) Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza...

06.136.964, ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA1) z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o...

02.241.2077, ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz. U. Nr 241, poz. 2077) Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarządza się, co...

WYKAD 4, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - SEM

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - SEM. 7 [4] Przetarg na zbycie nieruchomości - sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie. Rozporządzenie RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

03.164.1588, ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z...

WYKAD 4+scalenie i podzial, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - SEM

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - SEM. 7 [4] Przetarg na zbycie nieruchomości - sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie. Rozporządzenie RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Prawo przewozowe, Rozp oplaty dodatkowe, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY(1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo...

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ SPOSÓB TWORZENIA

Dziennik Ustaw Nr 139 — 11197 — Poz. 938 938 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp- § 5. 1. Organ wykonujący......

Wartość wskaźnika hałasu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414) Na podstawie art. 112b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie......

D20101178

Dziennik Ustaw Nr 173 — 13388 — Poz. 1178 1178 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 4) siódma i następne informują o kolejności podej-16 grudnia 2005 r. o produktach......

   Wybierz stronę: { 2 ]