Wyniki dla : rozporz.%w%sprawie%sposobu%przeprowadzania%postępow.%kwalifik.%w%służbie%cywilnej%id!24263l

ROZPORZĄDZENIE w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...

obowiązujące przepisy do zajęć i egzaminu, użycie broni, ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 1998 r

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej. Dz.U.98.86.543 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1998 r.) Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o...

BUDOWLANE PRAWO, Rozporządzenier w sprawie ochronyy p.poż budynków, Dz

Dz.U.03.121.1138 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o...

prawo ochrony środowiska, ROZPORZˇDZENIE szkody 2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia2) (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2008 r.) Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu...

BUDOWLANE PRAWO, Rozporządzenie w sprawie wniosku Pozwolenia na budowę, Dz

Dz.U.03.120.1127 2004-11-18 zm. Dz.U.04.242.2421 §1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na...

99.49.493, ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. (Dz. U. Nr 49, poz....

BUDOWLANE PRAWO, Rozporządzenie w sprwie ewidencji obiektów budowlanych, Dz

Dz.U.03.120.1130 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r....

Prawo przewozowe, Rozp rozklady jazdy, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA(1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do...

BUDOWLANE PRAWO, Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy 14.02.06r, Dz

Dz.U.02.108.953 2004-09-25 zm. Dz.U.04.198.2042 §1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony...

BUDOWLANE PRAWO, Rozporządzenie w sprawie uzgodnienia projektu pod wzgl p.poż, Dz

Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o...

ADR, Rozp. Ministra Transportu z 4.06.2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia

Dz.U.05.207.1733 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2) z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego...

04.198.2041, ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1782) Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z...

   Wybierz stronę: [ 2 ] [ 4 ]