Wyniki dla : test z muzyki renesansu, gr. Iv, Renesans

Mar 1, Zad

Marek Tarkowski gr.IV III TCh Zad. Ciekłe roztwory złożone z etylocykloheksanu i oktanu można traktować z dobrym przybliżeniem traktować jako roztwory doskonałe. Spożądź diagram fazowy ciecz-para układu ciśnienia 500 mmHg. P=p1x1+p2x2 Pi(T) dla i=1,2...

październik (5), PAŹDZIERNIK-miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 5-letnich -wych

PAŹDZIERNIK-miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 5-letnich -wych. mgr Małgorzata Żmuda (gr.IV) Temat dnia Cele ogólne Plan pracy-tematyka Obszary aktywności Przewidywane osiągnięcia-dziecko: Cykl tematyczny: „W parku spada listek...

79, Cwiczenie 79 a, Pietrowicz Przemys?aw 17

Pietrowicz Przemys³aw 17.11.1994 gr.IV Wydz. In¿. Œrodowiska ÆWICZENIE nr 79. POMIARY MIKROSKOPOWE Celem æwiczenia jest zapoznanie siê z budow¹ mikroskopu, wyznaczenie jego powiêkszenia oraz wykonanie pomiarów d³ugoœci...

deacon3, Marcin Wojciechowski

Zadanie domowe z Chemii Fizycznej - Proces Deacona 3. Marcin Wojciechowski gr. IV Jeżeli proces Deacona jest prowadzony w niezbyt wysokiej temperaturze, to gaz wlotowy musi być znacznie ochłodzony (aby mógł efektywnie chłodzić reaktor). Do jakiej temperatury można ochłodzić gaz wlotowy, aby nie...

LAB74 2

Pietrowicz Przemysław 17.11.1994 gr.IV Wydz. Inż. Środowiska POMIARY MIKROSKOPOWE Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową mikroskopu, wyznaczenie jego powiększenia oraz wykonanie pomiarów długości za pomocą okularu z podziałką...

LAB 4, Pietrowicz Przemys˙aw 17

Pietrowicz Przemysław 17.11.1994 gr.IV Wydz. Inż. Środowiska POMIARY MIKROSKOPOWE Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową mikroskopu, wyznaczenie jego powiększenia oraz wykonanie pomiarów długości za pomocą okularu z podziałką...

FIZ O~10, Lepko˙˙

Politechnika Częstochowska Katedra Fizyki ĆWICZENIE NR: 18 Temat: Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą spektrometru Adrian Nowak gr. IV, rok 1...

LAB3 6

Rados³aw Rój 1994.11.24 IŒ gr.IV rok II WYZNACZANIE MODU£U SZTYWNOŒCI METOD¥ DYNAMICZN¥. I. Cel æwiczenia: - wyznaczenie, wystêpuj¹cego w prawie Hooke'a, modu³u sztywnoœci przez pomiar okresu sprê¿ystych...

TEST CZOPKI MAŚCI SEMESTR IV 2, CZOPKI MAŚCI SEMESTR IV_2

Substancja lecznicza z podłoży o charakterze hydrofilowym uwalnia się: po wcześniejszym stopieniu postaci leku po wcześniejszym rozpuszczeniu w miejscu aplikacji jest to uzależnione od dodatku substancji pomocniczych jest to uzależnione od charakteru substancji...

Kryminologia

Trela Joanna Gr. IV CZYNNIKI SPOŁECZNO - EKONOMICZNE A PRZESTĘPCZOŚĆ Przedmiotem zainteresowania kryminologii jest wpływ czynników społeczno- ekonomicznych na rozwój przestępczości. Jak wiadomo przestępczość w mieście jest większa a zarazem bardziej dynamiczna niż na wsi. W...

LAB04 3, Pietrowicz Przemys˙aw 17

Pietrowicz Przemysław 17.11.1994 gr.IV Wydz. Inż. Środowiska POMIARY MIKROSKOPOWE Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową mikroskopu, wyznaczenie jego powiększenia oraz wykonanie pomiarów długości za pomocą okularu z podziałką...

wyznaczenie wartości krytycznej liczby Reylnoldsa, Politechnika Wroc?awska

Politechnika Wroc³awska Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów Temat: nr. æw: Przemys³aw Olszyñski In¿. Œrod. rok II gr IV sekcja I...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]