Chemia fiz - spr2 - seria 2, 1


  1. Wstęp teoretyczny

Rozkład wody utlenionej w roztworze przyspiesza bardzo wiele jonów, między innymi Cr2O72- oraz Fe3+. Substancje przyspieszające rozkład, katalizatory, tworzą z cząsteczką wody utlenionej produkt przejściowy, który następnie ulega rozkładowi z wydzieleniem pierwotnej postaci katalizatora oraz produktów rozkładu.

Mechanizm tego procesu można przedstawić uproszczonym równaniem:

0x01 graphic
(1)

0x01 graphic
(2)

gdzie: A - cząsteczka substratu,

K - cząsteczka katalizatora,

M* - cząsteczka substancji przejściowej,

Kc - stała równowagi reakcji (1),

kr - stała szybkości reakcji (2).

Substancja przejściowa M* powstaje w stosunkowo szybkim procesie odwracalnym, a nietrwałe to połączenie rozpada się na produkty reakcji oraz cząsteczkę katalizatora stosunkowo powoli. Ponieważ szybkość reakcji jest określana przez szybkość rozpadu substancji przejściowej można zapisać:

0x01 graphic
(3)

Z warunków równowagi natomiast możemy wyliczyć stężenie produktów przejściowych:

0x01 graphic
(4)

stąd

0x01 graphic
(5)

i ostatecznie

0x01 graphic
(6)

Wynika z tego, że szybkość reakcji rozkładu jest wprost proporcjonalna do stężenia katalizatora K, a rząd reakcji zależy od wielkości Kc/A/n.

Jeżeli Kc/A/>>1, to równowaga przesunięta jest na stronę tworzenia produktu przejściowego i wówczas rząd reakcji względem stężenia substratów wynosi 0.

0x01 graphic
(7)

oraz gdy Kc/A/n<<1, wówczas rząd reakcji względem stężenia substratów wynosi n.

0x01 graphic
(8)

Formalny rząd reakcji może zmieniać się od wartości 0 do wartości n i przyjmować wartości ułamkowe. Fakt ten jest w katalizie jednorodnej zjawiskiem powszechnym. Doświadczalnie stwierdzono, że dla reakcji rozkładu wody utlenionej katalizowanej przez jony dwuchromianowe, rząd reakcji zmienia się z temperaturą i przy wzroście temperatury od 0 do 56C wzrasta od wartości 0 - 2.

  1. Wykonanie ćwiczenia

Pomiar szybkości rozkładu H2O2 przy udziale katalizatora K2Cr2O7 dokonywaliśmy w specjalnie przygotowanej aparaturze pomiarowej. Po dodaniu katalizatora do nadtlenku wodoru i szybkim zamknięciu korka odczytywaliśmy poziom wydzielanego tlenu w okresach na początku 2 , na końcu 5 minutowych. Otrzymane wyniki zanotowaliśmy w tabeli pomiarowej.

  1. Obliczenia przykładowe i tabele pomiarowe.

Tabela pomiarowa 1

Lp

Czas [s]

Objetość

wydzielonego

tlenu

V [ml]

Objętość wydzielonego

tlenu w warunkach

normalnych

V0 [ml]

Ilość moli

wydzielonego

tlenu

nO2

Ilość moli

H2O2 w roztworze

reakcyjnym nH2O2

Stężenie H2O2 w roztworze

reakcyjnym

C H2O2

1

0

0

2

60

1

3

120

2

4

180

6

5

240

12

6

300

15

7

360

18

8

420

23

9

480

26

10

540

32

11

600

37

12

660

42

13

780

50

14

900

58

15

1020

66

16

1200

79

17

1380

89

18

1560

98

19

1740

108

20

1920

116

21

2100

124

22

2400

135

23

2700

143

24

3000

150

25

3300

157

26

3600

162

Tabela pomiarowa 2

L.k.

Stężenie C H2O2

Szybkość dC/dt

reakcji

log C

log (dC/dt)Wyszukiwarka