Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE


ŻYCIE SPOŁECZNE

1. ZJAWISKA SPOŁECZNE

Wynikają z wzajemnego oddziaływania na siebie jednostek i zbiorowości zwierząt znajdujących się na pewnym ograniczonym obszarze

2. ZBIÓR I ZBIOROWOŚĆ

3. STOSUNKI MIĘDZYGATUNKOWE

W zależności od gatunków:

5. GRUPY O TRWAŁEJ WIĘZI [ZESPOŁY ZE STOSUNKAMI OSOBISTYMI]

Są to zbiorowości osobników znających się wzajemnie i rozpoznających indywidualnie.

Typy gromad

Jest to pierwotna grupa dla naszego gatunku

6. PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA

Pojęcie społeczeństwa używane jest w stosunku do ludzi.

7. ADAPTACYJNA FUKCJA ŻYCIA W GRUPIE

Presja drapieżników

Dostęp do pokarmu

Inne korzyści

Inne koszty

Pozytywne oddziaływanie zbiorowości nazywa się efektem grupowym:

Negatywne oddziaływanie zbiorowości to efekt masy lub efekt zbiorowy:

W przypadku daleko posuniętej specjalizacji zadań np. u mrówek, termitów, zanika wszechstronność osobista poszczególnych osobników np. mrówka amazonka nie umie sama pobierać pokarmu i musi być karmiona przez niewolnicę, termit z kasty żołnierzy umie tylko jeść i walczyć

8. FORMY I MECHANIZMY WSPÓŁDZIAŁANIA OSOBNIKÓW

9. DOBÓR GRUPOWY I INDYWIDUALNY

Argumenty na rzecz doboru grupowego

Argumenty na rzecz doboru indywidualnego

Argumentacja C.G. Williamsa przeciwko doborowi grupowemu

10. MAŁŻEŃSTWA I RODZINY ZWIERZĘCE

Taksonomia związków między zwierzętami:

1. Podział ze względu na długość związku:

2. Podział ze względu na ilość partnerów seksualnych:

Pary heteroseksualne utrzymują się dzięki psychicznej więzi między partnerami wzmacnianej przez:

11. FUNKCJE RODZIN ZWIERZĘCYCH

Rodzina oparta jest na więzi między rodzicami, rodzeństwem i dziećmi. Zbiorowości rodzinne w świecie zwierząt mogą być:

Funkcje grup rodzinnych:

11. TERYTORIALIZM A HIERARCHIA SPOŁECZNA

10. HIERARCHIA SPOŁECZNA

Typy hierarchii

Korzyści „grupowe” z hierarchii dominacji

Korzyści z dominacji

Hierarchia w stadzie i ustalanie statusu osobnika:

Prawa, obowiązki i ograniczenia osobnika związane z posiadaną przezeń rangą:

Przywileje dominanta:

Obowiązki dominanta

Ograniczenia i prawa osobnika niższego rangą

10. EWOLUCJA HIERARCHII

11. AGRESJA WOJENNA

12. MODEL AGRESJI MIĘDZYGRUPOWEJ W. DURHAMA

13. ALTRUIZM

Rozróżnia się dwa szczeble altruizmu:

14. ELIMINOWANIE OSOBNIKÓW ODBIEGAJĄCYCH OD NORMYWyszukiwarka