C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spraw.


Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

Laboratorium miernictwa elektronicznego

Wykonał

Paulina Guzińska

Grupa

1

Ćw. nr

1

Prowadzący

dr inż. Z. Świerczyński

Statystyczna analiza wyników pomiarów

Data wykonania

5.03.03

Data oddania

7.03.03

Ocena

CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze statystyczną analizą wyników pomiarów, a w szczególności: sposobami znajdowania i eliminacji wyników pomiarów obarczonych błędami grubymi, wyznaczania i analizy składowej przypadkowej oraz składowej systematycznej błędów pomiarów.

WYKAZ PRZYRZĄDÓW

PRZEBIEG ĆWICZENIA

ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW

Błąd graniczny pojedynczego pomiaru x określa się wzorem x = 3s, gdzie s jest odchyleniem standardowym pojedynczego pomiaru.

Analizując wyniki bezpośrednich pomiarów boków i wysokości trójkąta można zauważyć, że mamy do czynienia z błędem grubym w 3 pomiarze boku a, w 4 pomiarze wysokości hc i w 5 pomiarze wysokość ha trójkąta. Rezultaty pomiarów obarczonych błędami grubymi odrzucamy. W związku z tym wyznaczamy wartości parametrów statystycznych w skorygowanej serii pomiarów. Zatem tabela pomiarów boków i wysokości trójkąta ma postać:

a

b

c

ha

hb

hc

1

91,68

81,52

74,67

63,33

71,13

77,67

2

91,72

81,63

74,68

63,38

71,19

77,80

3

91,72

81,65

74,69

63,38

71,14

77,73

4

91,67

81,69

74,68

63,41

71,16

77,78

5

91,75

81,68

74,76

63,40

71,15

77,75

6

91,73

81,65

74,74

63,40

71,13

77,76

7

91,71

81,60

74,65

63,39

71,14

77,75

8

91,72

81,66

74,72

63,25

71,13

77,75

9

91,74

81,65

74,70

63,40

71,14

77,73

m

91,7156

81,6367

74,6989

63,3711

71,1456

77,7467

s

0,0260

0,0510

0,0352

0,0511

0,0194

0,0364

Dla wyników z tabeli można obliczyć wartość średnią danego boku lub wysokości ze wzoru:

0x01 graphic
, gdzie i = 0,1,...,11

oraz odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru ze wzoru:

0x01 graphic

Wartości wyliczone w taki sposób podano w powyższej tabeli.

Miara błędów przypadkowych jest wynikiem jakości i sposobu dokonywania pomiarów. Błędy te są spowodowane przez wykonującego pomiar. Mogą powstać w przypadku, gdy suwmiarka nie będzie przyłożona równolegle do krawędzi mierzonej długości boku lub gdy kąt między bokiem trójkąta a ramieniem suwmiarki będzie różny od 90°.

Analizując odchylenia standardowe poszczególnych pomiarów boków i wysokości trójkąta widzimy, że największą wartość przyjmuje ono dla pomiaru wysokości ha i boku b.

W tabeli porównujemy niepewność pomiarów boków i wysokości z błędem granicznym suwmiarki:

wymiar

±[mm] (0,03+3·s)

z

a

91,716

0,108

± 0,118%

b

81,637

0,183

± 0,224%

c

74,699

0,135

± 0,181%

ha

63,371

0,183

± 0,289%

hb

71,146

0,088

± 0,124%

hc

77,747

0,139

± 0,179%

0x01 graphic

W tabeli umieszczone są wyniki obliczeń powierzchni pola badanego trójkąta za pomocą poniższych wzorów:

Pa

Pb

Pc

Ph

1

2903

2899,3

2899,8

2890,2

2

2906,6

2905,6

2905,1

2893,9

3

2906,6

2904,3

2902,8

2894,8

4

2906,4

2906,5

2904,3

2894,7

5

2908,5

2905,8

2906,3

2898,1

6

2907,8

2903,9

2905,9

2896,4

7

2906,7

2902,5

2902,0

2892,1

8

2900,6

2904,2

2904,7

2895,7

9

2908,2

2904,3

2903,2

2895,4

m

2906,0

2904,0

2903,8

2894,6

s

3,2

3,8

2,1

4,7

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski:

Błędy przypadkowe wynikają z faktu, że dany trójkąt był mierzony przez dwunastu studentów. Każdy z nich mógł mieć mniejszą lub większą wprawę w mierzeniu suwmiarką, co pociąga za sobą różne wyniki pomiarów.

Analizując tabelę z wartościami pól trójkąta, wyznaczanych przez komputer, łatwo zauważyć, że największym błędem obarczone jest pole wyliczane ze wzoru Herona. Metoda połowa iloczynu boku i wysokości opuszczonej na ten bok daje większą dokładność. Jest to spowodowane tym, że w tym wzorze używamy tylko dwóch wielkości obarczonych błędem a we wzorze Herona wartości z błędami jest kilka.Wyszukiwarka