BELKA ZŁOŻONA ŁĄCZONA NA GWOŹDZIE KL

Pobierz dokument
belka.zlozona.laczona.na.gwozdzie.kl.doc
Rozmiar 248 KB

BELKA ZŁOŻONA ŁĄCZONA NA GWOŹDZIE

Zaprojektować jednoprzęsłową belkę stropową o przekroju dwuteowym wykonaną z elementów z drewna sosnowego łączonych na gwoździe.

Dane:

Rozpiętość belki L = 4,50 m,

Klasa użytkowania 1 Rozstaw belek a = 1,0 m

Gwoździe okrągłe, gładkie. ksys = 1,0

1.Właściwości drewna (PN-EN 338:2009)

Klasa wytrzymałości C30

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie fm,k = 30 MPa = 3,0 kN/cm2

Wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie fv,k = 4,0 MPa = 0,4 kN/cm2

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie ft,0.k = 18 MPa = 1,8 kN/cm2

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie

w poprzek włókien fc,90,k = 2,7 MPa = 0,27kN/cm2

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E0,mean = 12 GPa = 1200 kN/cm2

5% kwantyl modułu sprężystości

wzdłuż włókien E0,05 = 8,0 GPa = 800 kN/cm2

Gęstość charakterystyczna ρk = 380 kg/m3

Gęstość średnia ρm = 460 kg/m3

2. Kombinacje oddziaływań, maksymalne siły przekrojowe

a) stan graniczny użytkowalności

Obciążenia charakterystyczne:

- stałe Gk = gkxa = 0,8x1,0 = 0,8 kN/m

- użytkowe Qk = qkxa = 1,5x1,0 = 1,50 kN/m

b) stan graniczny nośności

Należy przyjąć mniej korzystną z dwu kombinacji podstawowych:

0x01 graphic
(EC0 - 6.4.3.2 wz. 6.10a i 6.10b)

W tym przypadku:

0x01 graphic

FSGN = 3,168 kN/m

Dla 1 klasy użytkowania współczynniki modyfikujące kmod wynoszą (EC5 - tabl. 3.1):

Obciążenia obliczeniowe:

- stałe gd = γGxGk = 1,35x0,8 = 1,08 kN/m

- użytkowe pd = γQx Qk = 1,5x1,50 = 2,25 kN/m

Miarodajna kombinacja obciążeń odpowiada maksymalnej wartości:

max0x01 graphic
max0x01 graphic

Miarodajna jest pełna kombinacja obciążeń i współczynnik modyfikujący odpowiadający obciążeniu średniotrwałemu (o najkrótszym okresie trwania w przyjętej kombinacji obciążeń) (EC5 - 3.1.3(2)), tj. kmod = 0,8.

Rozpiętość obliczeniowa: lo = 1,05l = 1,05x4,50 = 4,725 m.

Maksymalny moment zginający Md = 0,125x3,168x4,7252 = 8,8409kNm ≈ 884KNcm

Maksymalna siła poprzeczna Vd = 0,5x3,168x4,725 = 7,48 kN

3. Dobór przekroju belki

Przyjęto gładkie gwoździe o średnicy d = 4,5 mm i średnicy główki dh = 10,5 mm. (Tablica Z-7.4.1-1 PN-B-03150:2000),

Przed osadzeniem gwoździ należy nawiercać otwory, jeżeli grubość elementów drewnianych jest mniejsza niż:

0x01 graphic
(EC5 - 8.3.1.2(6))

0x01 graphic
t ≥ 31,5 mm

Przyjęto grubość półki 45 mm (osadzanie gwoździ bez nawiercania otworów).

Długość zakotwienia gwoździa lpen powinna wynosić co najmniej 8d (8.3.1.2.(1))

Przyjęto: lpen= Lgw - t - 1mm

Minimalna długość gwoździa Lgw (gdy lpen = 8d):

Lgw ≥ lpen +t + 1 mm;

Lgw ≥ 8x4,5 +45 +1 = 82 mm.

Przyjęto gwoździe 45/100, dh = 10,5 mm

Rozstaw gwoździ wzdłuż włókien:

(Tablica EC5- 8.2 dla ρk ≤ 420 kg/m3 i α = 0o)

a1min = (5 + 5cosα)d = 10d=10x4,5 = 45 mm,

Przyjęto a1 = 60 mm; Gwoździe będą wbijane w dwóch szeregach (nsz = 2).

Równoważny rozstaw gwoździ teoretycznie rozłożonych w jednym szeregu:

s1 = a1/nsz = a1/2 = 30 mm z przesunięciem o d wzdłuż włókien.

UWAGA: Jeżeli a1 < 14 d, nośność gwoździ należy wyznaczać uwzględniając efektywną liczbę łączników nef, z wyjątkiem gwoździ przesuniętych o co najmniej d w poprzek włókien (EC5 - 8.3.1.1(8)).

Minimalna szerokość środnika:

bw,min = (nsz - 1)a2 +2a4c

Minimalny rozstaw gwoździ w poprzek włókien a2 wynosi 5d oraz minimalna odległość od boku nie obciążonego a4c wynosi także 5d (EC5 - tabl.8.2), stąd:

bw,min = 15d = 15x4,5 = 67,5 mm.

Przyjęto środnik o grubości bw = 100 mm

Przyjęte wymiary przekrojów elementów belki:

- półki 2 x 4,5x160 (PN-75/D-96000)

- środnik 100x200 (PN-75/D-96000)

Gwoździe 4,5/100 wbijane w dwóch szeregach dh = 10,5 mm.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

4. Charakterystyka przekroju

Pole powierzchni:

- półki Af = 16,0x4,5 = 72,0 cm2

- środnika Aw = 20,0x10,0 = 200,0 cm2

Moment statyczny półki Sf:

z1 = (hf + hw)/2 = (4,5 + 20)/2 = 12,25 cm

Sf = Afxz1 = 72x12,25 = 882,0 cm3

0x01 graphic

0x01 graphic

5. Efektywne momenty bezwładności przekroju

Moduł podatności złączy w stanie granicznym użytkowalności (SGU) (tablica EC5 -7.1 - gwoździe osadzane bezpośrednio)

Kser = ρm1,5d0,81/30 = 4601,5x4,50,8/30 = 822,5 N/mm = 10,954 kN/cm

Moduł podatności złączy w stanie granicznym nośności (SGN)

Ku = 2/3Kser =2x8,225/3 = 7,302N/cm

Współczynnik redukcyjny w stanie granicznym użytkowalności:

0x01 graphic

Efektywny moment bezwładności w stanie granicznym użytkowalności:

0x01 graphic

Współczynnik redukcyjny w stanie granicznym nośności:

0x01 graphic

Efektywny moment bezwładności w stanie granicznym nośności:

0x01 graphic

6. Stan graniczny użytkowalności

Ugięcie końcowe belki (EC5 - 2.2.3(5)):

ufin = ufin,G + ufin,Q = uinst,G (1+kdef) +uinst,Q(1+ψ2,1kdef)

gdzie:

ufin - ugięcie końcowe,

uinst - ugięcie chwilowe,

kdef - współczynnik zależny od klasy użytkowania

ψ2,1 - wspołczynnik quasi-stałej wartości oddziaływania zmiennego ψ2,1 = 0,3 (EN0 - Tablica A.1.1)

Dla klasy użytkowania 1: kdef= 0,60 (EC5 -tabl. 3.2)

Ugięcia chwilowe (EC5 -NA.4) .

0x01 graphic

gdzie:

uM - ugięcie od momentu zginającego,

uV - ugięcie od siły poprzecznej,

H - całkowita wysokość przekroju

L - rozpiętość belki.

η1 - współczynnik wg Tablicy EC5 - NA 1.

Tablica NA.1 Współczynniki η1 do uwzględnienia wpływu sił poprzecznych

na ugięcia belek dwuteowych i skrzynkowych

Belki z drewna

Belki z drewna I materiałów drewnopochodnych

bw/bf']

1,00

0,50

0,33

0,25

0,33

0,25

0,125

η1

19,2

30,0

40,0

51,0

33,0

48,0

90,0

1) bw, bf - szerokości, odpowiednio: pasa i środnika

H = 2hf + hw = 2x4,5 + 20 = 29 cm.

L/h= 472,5/29 = 16,29 i bw/bf = b2/b1 = 0,625

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
=

= 0,273(1+0,6) + 0,512(1+0,3x0,6) = 0,987cm

ulim = 472,5/300 = 1,575 cm > ufin

7. Stan graniczny nośności

7.1 Obciążenie łączników

Należy sprawdzić warunek (wg EC5 - B5) :

0x01 graphic

Wytrzymałość charakterystyczna na docisk gwoździa do drewna (gwoździe bez nawierconych otworów) (EC5 - 8.3.1.1(5)):

fh,1,k =fh,2,k = 0,082ρkd-0,3 = 0,082x380x4,5-0,3 = 19,84 MPa = 1,984 kN/cm2

Charakterystyczny moment uplastycznienia łącznika (EC5 - 8.3.1.1(4)):

My,Rk = 0,3fud2,6 = 0,3x 600x4,52,6 = 8988 Nmm = 0,899 kNcm

0x08 graphic

Złącze jednocięte (EC - Rys. 8.4a)

Nośność charakterystyczną gwoździ przy obciążeniu poprzecznym wyznaczono ze wzorów 8.6a - 8.6f (EC5). Nośności gwoździ odpowiadające wzorom 8.6a i 8.6b oraz wartości pierwszego składnika wzorów 8.6c - 8.6f, odpowiadającego teorii Johansena, wyznaczono podstawiając:

t1 = hf= 4,5 cm; t2= lpen = l - t - 1mm = 100 - 45 -1= 54 mm = 5,4 cm d=0,45cm; β = 1 oraz wyznaczone wyżej wartości fh,k = fh,1,k = fh,2,k i My,k.

Drugi składnik wzorów 8.6 c-f wyraża udział w nośności efektu liny, co pozwala uwzględnienie części nośności gwoździa na wyciąganie Fax,Rk. Udział efektu liny w przypadku gwoździ okrągłych jest ograniczony do 15 % części odpowiadającej teorii Johansena. (EC5 - 8.2.2(2)).

Nośność gwoździ wg teorii Johansena:

0x01 graphic

Fv,Rk,b =FJ,v,Rk,b = fh,2,kt2d = 1,984x5,4x0,45 = 4,822 kN

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Nośność charakterystyczną gwoździ gładkich na wyciąganie Fax,Rk wyznacza się ze wzoru (EC5 wz.8.24):

0x01 graphic

tpen = 5,4 cm, t = hf = 4,5 cm, dh = 10,5 mm = 1,05 cm.

0x01 graphic
(EC5 wz.8.25)

0x01 graphic
(EC5 wz.8.26)

0x01 graphic

W przypadku długości zakotwienia gwoździ gładkich mniejszej niż12d nośność gwoździa na wyciąganie należy pomnożyć przez (tpen/4d - 2) (EC5 - 8.3.2(7)).

W tym przypadku: tpen/d = 5,4/0,45 = 12 , stąd: 0x01 graphic

Ostatecznie:

1/4xFax,Rk = 0,25x0,701 = 0,176 kN

Minimalna wartość części nośności charakterystycznej gwoździ wg teorii Johansena wynosi Fj,v,Rk,f = 1,457 kN.

Dopuszczalny 15 % udział nośności na wyciąganie

0,15x Fi,v,Rk,f = 0,15x1,457 = 0,224kN > 0,176 kN.

Nośność charakterystyczna gwoździa jest minimalną wartością ze wzorów:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Fv,Rk = 1,633 kN

Nośność obliczeniowa:

0x01 graphic

Obciążenie łącznika:

0x01 graphic
; 0x01 graphic

7.2 Naprężenia normalne

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

a) naprężenia w osi pasa rozciąganego:

0x01 graphic

b) naprężenia na zewnętrznej krawędzi półki:

0x01 graphic

c) naprężenia na krawędzi środnika:

0x01 graphic

7.3 Maksymalne naprężenia ścinające

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

8. Docisk na podporach, liczba i rozmieszczenie łączników

0x01 graphic

Wyznaczenie długości oparcia belki przy założeniu równomiernego rozkładu naprężeń prostopadłych do włókien (docisku):

0x01 graphic
stąd: 0x01 graphic

Przyjęto konstrukcyjnie lop = 10 cm

Rzeczywista długość belki Lr:

Lr = l + 2lop = 450 + 2x10 = 470 cm

Lr = a1(nrz - 1) + 2a3tmin

gdzie:

nrz - liczba rzędów gwoździ

a1 = 6 cm a3tmin = (10 + 5cosα)d = 15d = 15x0,4,5 = 6,75 cm (EC5 - tabl. 8.2)

(a3t,max = 40d)

Maksymalna liczba rzędów gwoździ w belce:

0x01 graphic

Przyjęta liczba rzędów gwoździ: nrz = 77

Sprawdzenie odległości między skrajnymi łącznikami i końcem (czołem) belki:

0x01 graphic

Ponadto:

a2,min = 5d = 5x4,5 = 22,5 mm (EC5-tabl.8.2). Przyjęto a2 = 30 mm.

a4,c,min = 5,d = 5x4,5 = 22,5 mm (EC5-tabl.8.2). Przyjęto a4,c = 35 mm.

(a2 + 2a4,c = bw)

Łączna liczba gwoździ: 77x2x2 = 308.

Procentowe wykorzystanie granicznych wartości ugięć i nośności w zależności od wysokości środnika hw i rozstawu gwoździ a1

hw

a1

SGN

SGU

ufin/ulim

Fv/Fv,Rd

σ1t/ft,d

σ1m/fm,d

σ2m/fm,d

τmax/fv,d

cm

%

20

6

62,7

50,1

24,8

21,9

31,3

16,7

12

78,8

78,5

19,5

20,6

39,5

17,9

18

90,3

96,9

16,0

19,7

44,8

18,6

17,5

6

81,6

60,0

29,7

27,2

36,5

18,3

12

104,3

95,9

23,8

26,4

47,0

19,6

18

120,9

119,9

19,8

25,8

54,0

20,4

7

10

hf

z

y

bf

16

10

bw

hf

hw

4,5

4,5

20

z1=12,25

0x01 graphic


Pobierz dokument
belka.zlozona.laczona.na.gwozdzie.kl.doc
Rozmiar 248 KB

Wyszukiwarka