2-Mianowany - dokumentacja formalna (2) , AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - DOKUMENTACJA FORMALNA


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - DOKUMENTACJA FORMALNA

OBOWIĄZUJĄCA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

LP.

NAZWA DOKUMENTU

UWAGI

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów

Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu

Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela DYPLOMOWANEGO:

 1. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły (opis i analiza uczestnictwa w tych działaniach);

 2. Umiejętności wykorzystania technologii komputerowej
  i informacyjnej (opis i analiza uczestnictwa w tych działaniach);

 3. Umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem
  z innymi pracownikami szkoły (opis i analiza uczestnictwa
  w tych działaniach);

Pisemne sprawozdanie nauczyciela z realizacji co najmniej czterech z następujących zadań:

DZIAŁ I (programy)

 • opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych,

 • opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań wychowawczych,

 • opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

DZIAŁ II (referaty, publikacje)

 • opracowanie co najmniej dwóch publikacji,

 • opracowanie co najmniej dwóch referatów,

 • opracowanie innych materiałów związanych z wykonywaną pracą,

 • w przypadku nauczycieli szkół artystycznych za spełnienie tego zadania uznaje się także prowadzenie aktywnej działalności artystycznej.

DZIAŁ III

 • prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,,

 • podejmowanie działań związanych z wenątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym,

 • opracowanie innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.

DZIAŁ IV

 • aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi,

 • aktywna i systematyczna współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

DZIAŁ V

 • wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,

 • wykonywanie zadań eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

 • wykonywanie zadań rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego,

 • w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także wykonywanie zadań konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej.

DZIAŁ VI

(opis wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie pełnienia funkcji lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji dla doskonalenia swojej pracy zawodowej)

 • pełnienie funkcji doradcy metodycznego,

 • uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty.

DZIAŁ VII

(opis wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie pełnienia funkcji lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji dla doskonalenia swojej pracy zawodowej)

 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
  z zadaniem szkoły.

DZIAŁ VIII

 • wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych nauczyciela

1)

2)

3)

4)

5)Wyszukiwarka