Fianse Publiczne, pytanie 8, REJS MAJOWY 26


Pytanie VIII: Omów wady i zalety demokratyczne procedury głosowania. Na czym polega paradoks wyborczy?

W systemie demokratycznym zawsze występuje pewien przymus - narzucany przez wolę większości.

Praymus demokratyczny osiąga się przez respektowanie wyników głosowania.

Zasaby

- jednomyślność głosowania

o decyzje o najwyższym znaczeniu, małe gryupy, zawodność

- większość kwalifikowana

o sprawy kardynalne (referendum kara śmierci),

- większość zwykła

+ ulatwia i przyśpiesza proces podejmowania decyzji

- większa liczba osib które muszą się podporządkowac woli większości - tyrania większości

- głosowanie według punktów (ranking)

Obywatel w systemie demokratycznym nie ma swobody wyboru we wszystkich kwestiach, preferencje indywidualne i racjonalnośc indywidualna musza być podporządkowane preferencjom zbiorowym i racjonalności zbiorowej.

Paradoks wyborczy

Zachowanie wyborcy wtedy gdy występuje on w grupie jest inne niż wtedy gdy dokonuje indywidualnego wyboru. Dobór par i sekwencji głosowania (układu celów głosowania) ma wpływ na ostateczny rezultat, tzn. że przy danym układzie preferencji może zwyciężyć wariant każdego z głosujących, określa śie mianem paradoksu wyborczego. Jest to istotny mankament systemu wyborczego, gdyż stwarza możliwośc manipulowania wynikami wyborów przez tendencyjny wybór (zestawienie) rywalizujących ze sobą celów oraz sekwencji głosowania nad nimi.

Występuje tylko w przypadku niewielkich grup. Aby unikać arbitralności wyników głosowanie, należy przyjąć taką strukturę preferencji głosujących, aby wynik głosowania był jednoznaczny

Co musi być spełnione aby mechanizm polityczny dał jednoznaczną odpowiedź?

  1. Przechodniość preferencji

  2. Niedyktatorski charakter mechanizmu

  3. Niezależnośc od innych mniej ważnych wariantów

  4. Nieograniczony zakres działania idealnego mechanizmu

Tylko że Arrow dowiódł, że spełnienie tych 4 warunków jednocześnie jest niemożliwe /twierdzenie o niemożności/

Tutaj można też dać tę teorię środkowego wyborcyWyszukiwarka