Chemia fiz - spr4 - seria 2, 1


  1. Wstęp teoretyczny

Gdy do układu dwóch praktycznie nie mieszających się cieczy i rozpuszczalników doda się trzeciej cieczy (lub ciała stałego) rozpuszczonej w dwu pierwszych, wówczas po ustaleniu się stanu równowagi stosunek stężeń roztworów rozcieńczonych (lub aktywności w przypadku roztworów bardziej stężonych tego składnika) w obu fazach ciekłych jest wielkością stałą w danej temperaturze, zwaną współczynnikiem podziału Nernsta:

0x01 graphic
0x01 graphic
(1)

a1,2- aktywności substancji rozpuszczonej w pierwszej i drugiej cieczy,

C1,2- stężenie substancji rozpuszczonej w pierwszej i drugiej cieczy,

KD- współczynnik podziału Nernsta.

Stałość stosunku stężeń w równowadze podziału zachowana jest wyłącznie w przypadku spełnienia założenia, że substancja rozpuszczona występuje w obu rozpuszczalnikach w postaci identycznych cząsteczek, a roztwór jest rozcieńczony.

Jeżeli w jednej z faz ciekłych następuje asocjacja lub dysocjacja cząsteczek substancji rozpuszczonej, wówczas wartość współczynnika podziału przestaje być stała. W tym przypadku współczynnik Nernsta można przedstawić następująco:

0x01 graphic
(2)

n - stosunek masy cząsteczkowej M1 substancji rozpuszczonej w pierwszej cieczy do masy cząsteczkowej M2 tejże substancji rozpuszczonej w drugiej cieczy.

Istnieją również układy, w których substancja rozpuszczona występuje w postaci kilku rodzajów cząsteczek. W tym przypadku ustala się równowaga podziału tej substancji między dwie fazy i równowaga asocjacji (dysocjacji) w danej fazie. Prawo podziału należy wówczas stosować do każdego rodzaju cząsteczek z osobna.

Zależność współczynnika podziału od temperatury ujmuje wzór izobary Van`t Hoffa:

0x01 graphic
(3)

gdzie: HD jest entalpią przejścia 1 mola danej substancji z jednej fazy ciekłej do drugiej.

Po scałkowaniu powyższej zależności przy założeniu, że HD jest niezmienne w badanym zakresie temperatur, otrzymuje się wyrażenie:

0x01 graphic
(4)

Wyznaczywszy eksperymentalnie stałą podziału dla różnych, lecz niezbyt odległych od siebie temperatur, można wyliczyć HD w oparciu o wzór:

0x01 graphic

  1. Tabele pomiarowe i obliczenia przykładowe

Aby móc przystąpić do ćwiczenia musieliśmy wykonać odpowiednie ilości (1 l) roztworu CH3COOH. Korzystając ze wzorów

0x01 graphic

i po ich odpowiednim przekształceniu policzyliśmy stężenie molowe roztworu CH3COOH

0x01 graphic

i ilość potrzebną do wykonania roztworów o odpowiednich stężeniach molowych

Roztwór wyjściowy

Warstwa wodna po

ustaleniu się równowagi

Stężenie

C1

logC1

a2=a1-b1

Stężenie

C2

logC2

KD

Lp

Objętość

zużytego odczynnika

a1 [ml]

Średnie

a1

Lp.

Objętość

zużytego odczynnika

b1 [ml]

Średnie

b1

1

2,00

2,40

2,30

2,23

1

1,20

1,40

1,30

1,30

0,112

-0,952

0,933

0,047

-1,331

2,39

2

4,80

4,70

5,00

4,83

2

2,50

2,80

3,00

2,77

0,242

-0,617

2,067

0,103

-0,986

2,34

3

8,10

8,40

8,30

8,27

3

3,80

3,60

3,80

3,73

0,413

-0,384

4,533

0,227

-0,645

1,82

4

11,10

10,90

10,20

10,73

4

4,30

4,10

4,40

4,27

0,537

-0,270

6,467

0,323

-0,490

1,66

Po obliczeniu średniej z trzech pomiarów miareczkowania obliczyliśmy stężenie c1 z wzoru

c1=objętość zużytego odczynnika*stężenie odczynnika / objętość próbki

z uwagi na fakt, że zarówno wykres zależności 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
są nie liniowe dlatego posłużyłem się zależnością poniżej przedstawioną w celu obliczenia stałej podziału.

0x01 graphic

K=2,44

  1. Wnioski

Z uwagi na fakt, że doświadczenie przeprowadzaliśmy tylko w jednej temperaturze nie było możliwości obliczenia HD. Wykresy dały możliwość zaobserwowania tego iż oprócz równowagi podziału ustaliła się równowaga asocjacji(lub też dysocjacji) substancji badanej w jednej z warstw. Obydwa wykresy nie są idealnymi prostymi, ale pierwszy przypadek (c1=f(c2)) jest prawie linią prostą gdy nie weźmie się pod uwagę pierwszego jej odcinka.Wyszukiwarka