17', LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Pobierz dokument
17.laboratorium.metrologii.elektrycznej.i.doc
Rozmiar 712 KB

LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Imię i Nazwisko Mirosław Bożek, Ludwik Kusiak

Grupa ED 6.1

Data wyk. ćwicz.

26.02.1996 r.

Numer ćwiczenia

17

Temat ćwiczenia:

Wyznaczanie stratności blach magnetycznych i rozdział strat.

Ocena

Celem ćwiczenia było poznanie metody pomiaru stratności blach magnetycznych aparatem Epsteina w wykonaniu 50-centymetrowym.

Układ pomiarowy:

Przyrządy użyte do pomiarów:

V1 - ; kl. 0,5; UN = 150V; IV = 45mA; nr PL-P3-255-E6;

A - ; kl. 0,5; IN = 5A, 10A; RA5 = 64mΩ, RA10 = 28μH; nr PL-P3-230-E6;

W - ; kl. 1; UN = 150V, IN = 5A, 10A; cosϕN = 0,1; Iwn = 5 mA; nr PL-P3-153-E6;

V2 - ; kl. 0,2; UN = 150V, RV = 5000Ω; nr PL-P3-655-E6;

V3 - ; kl. 0,5; UN = 150V, 75V; IV = 3mA; nr PL-P3-265-E6;

Ap. Ep. - aparat Epsteina; nr PL-P3-269-E6;

Dł. - dławik regulacyjny;

Dane próbki: Gn = 10kg; γ = 7600kg/m3; l = 0,5m ⇒ S =

1. Wyznaczanie stratności blach magnetycznych.

Wył. 2 w pozycji 2.

Tabela pomiarowa:

Lp.

Bm

K2

U1

U2

U3

k

I

Pw

d

pB

[Wb/m2]

-

[V]

[V]

[V]

-

[A]

[W]

[W]

[%]

[W/kg]

1

0,5

1,015

49,75

50

44,5

1,247

0,35

3,9

0,083

-20,72

0,3

2

0,75

1,0175

74

74,5

66,8

1,238

0,625

8,25

0,185

-19,25

0,65

3

1,0

1,020

100

100

89,5

1,240

1,05

15

0,333

-19,61

1,18

4

1,25

1,0225

127

127

112,5

1,253

4,15

25,35

0,538

-21,66

1,94

5

1,39

1,024

144

143,2

125

1,272

10

38,7

0,684

-24,66

2,86

Rwn =

U3 = 4,44*f*Bm*S*z2*K2 = 4,44*50Hz*0,75Wb/m2*6,579*10-4m2*600*1,0175 = 66,87V;

k = =1,238

Pwn ==

Po obliczeniu strat na prądy wirowe:

d =

pB =

2. Rozdział strat metodą zmiany współczynnika kształtu.

Wył.2 w pozycji 1.

Dane do pomiarów: Bm = 1,0 Wb/m2; U3 = 89,5 V;

Tabela pomiarowa:

Lp.

U1

U2

k

k2

Pw

P

[V]

[V]

-

-

[W]

[W]

[W]

1

103

103,5

1,284

1,648

13,425

0,357

13,068

2

102

102,5

1,271

1,616

12,225

0,35

11,875

3

101

101,5

1,259

1,585

11,775

0,343

11,432

4

100

101

1,253

1,569

11,475

0,34

11,135

k = =1,271 ⇒ k2 = 1,616

Pwn ==

P = Pw - Pwn = 12,225W - 0,35W = 11,875 W

Z wykresu P = f odczytano:

Straty na prądy wirowe dla Bm = 1 Wb/m2 i f = 50 Hz:

3. Uwagi i wnioski.

Stratność magnetyczna materiałów ferromagnetycznych, stosowanych jako rdzenie w urządzeniach prądu przemiennego, jest ich jednym z podstawowych parametrów. Są to straty mocy występujące w rdzeniu przy okresowym przemagnesowaniu odniesione do 1 kg. Wymiarem jest 1. Do pomiaru stratności magnetycznej stosuje się aparat Epsteina. Pomiar mocy strat dokonuje się watomierzem o małym znamionowym cosϕN ≤0,3, co umożliwia uzyskanie dużych wychyleń, ze względu na to, że badany obwód posiada niewielki cosϕ. Cewka napięciowa watomierza jest włączona po stronie wtórnej aparatu, aby miernik nie wskazywał strat w uzwojeniach.

Załączone wykresy pokazują zależność mocy pB w funkcji indukcji i kwadratu indukcji. Pierwszy z nich pB = f (B) jest w przybliżeniu parabolą. Drugi zaś - pB = f (B2) jest linią prostą. Charakter tych wykresów wynika z zależności: . Rozbieżność punktów drugiego wykresu od linii prostej może wynikać z faktu, iż trudno było odczytać wartości dziesiętne z podziałek mierników.

Obserwując obliczenia stratności magnetycznej blach nasuwa się wniosek, że należy unikać stanów nasycenia i przesycenia materiałów na rdzenie, ze względu na zbyt dużą stratność dochodzącą nawet do 3 W/kg.

Dla Bm = 1 Wb/m2 i f = 50 Hz stratność blach wynosi 1,18 W/kg. Jest to wartość, która w przybliżeniu pokrywa się z wartością stratności blach na rdzenie transformatorów (p1,0T = 1,2 W/kg). Nie można było wyznaczyć stratności blach dla Bm = 1,5 Wb/m2 ze względu na zbyt duży prąd, przekraczający zakresy użytych mierników.

Wykres P = f jest linią prostą. Z wykresu tego odczytano wartość Ph , która jest wartością stałą ze względu na niezależność strat histerezowych od częstotliwości. Z wykresu tego odczytano również wartość mocy P dla = 1, ponieważ odpowiada to wyrażenie częstotliwości 50 Hz, dla której dokonywano dalszych obliczeń.


Pobierz dokument
17.laboratorium.metrologii.elektrycznej.i.doc
Rozmiar 712 KB

Wyszukiwarka