Akt oddania się Sercu Jezusowemu (dla-zagubionych serc), wspolpracarodzicow, „Bliska współpraca rodziców z nauczycielami jest konieczna po to, żeby dziecko mogło żyć w zintegrowanych, a nie w dwóch odrębnych systemach"


Współpraca rodziców z nauczycielami jako strategia szkoły na poprawę efektywności kształcenia

„Bliska współpraca rodziców z nauczycielami jest konieczna po to, żeby dziecko mogło żyć w zintegrowanych, a nie w dwóch odrębnych systemach" Wojciech Eichelberg

WYCHOWANIE TO PRZYKŁAD I MIŁOŚĆ. NIC WIĘCEJ. Fryderyk Froebel (1782-1852)

Najlepsza współpraca rodziców z nauczycielami leży w interesie dziecka. Wychowanie dziecka w rodzinie i w szkole jest tym bardziej skuteczne im mocniej opiera się na współdziałaniu nauczycieli i rodziców.

Taka doniosła rola rodziny i szkoły w procesie wychowania wynika z faktu, iż stanowią one dwa podstawowe środowiska wychowawcze dziecka.

Ustawa o systemie oświaty w Polsce:

Obowiązki rodziców wynikające z ustawy:

Dyrektor szkoły kontroluje i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie prowadzonej przez niego szkoły.

Wszczyna postępowanie egzekucyjne w przypadku:

Niespełnianie obowiązku szkolnego zagrożone jest grzywną.

50% nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w miesiącu

Organem egzekucyjnym jest to właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego - gmina.

Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.

Na czym polegają różnice pomiędzy rodzicami i nauczycielami i co z tego wynika?

O różnicach między rodzicami i nauczycielami

Intensywność kontaktu

Przywiązanie

Racjonalność

Spontaniczność

Stronniczość

Zakres sprawowanej odpowiedzialności

Co z tego wynika?

Rodzina i szkoła to środowiska, które mają największy wpływ na rozwój dziecka, powinny więc współpracować ze sobą, aby dostarczyć im możliwie najwięcej doświadczeń niezbędnych do pełnego rozwoju. Mimo tej oczywistej prawdy, rodzina i szkoła zajmują się dzieckiem równolegle lub nawet konkurują zamiast działać wspólnie.

Współpraca powinna opierać się na wspólnych celach wychowania i kształcenia

Po co razem?

Wspólne cele:

Korzyści ze współpracy:

Wynikiem wzajemnego współdziałania nauczycieli i rodziców jest stwarzanie właściwej atmosfery wychowawczej w domu i w szkole.

Z punktu widzenia potrzeb dziecka najważniejsza jest relacja oparta na współpracy. Brak porozumienia wychowawców (i rodzica i nauczyciela) umożliwia dziecku:

Rodzice są nieocenionym źródłem informacji o dzieciach. Bez udziału rodziców nie można rozwiązać najmniejszego problemu ucznia. Z kolei wiedza na temat szkolnego funkcjonowania dziecka pozwala rodzicom lepiej poznać jego rzeczywiste możliwości oraz da rodzicom poczucie wpływu na to, co dzieje się z ich dziećmi.

Dziecko przeżywa wówczas wewnętrzne konflikty, czuje się zagrożone, zdezorientowane. Dziecko jest świadkiem upadku autorytetu najważniejszych dla niego osób.

Współpraca może być źródłem satysfakcji dla obu stron - stwarza okazję do wzajemnego wspierania się i połączenia wysiłków w szczególnie trudnych momentach w wychowaniu i kształceniu dziecka

Wsparcie wysiłków nauczycieli przez dom

Tylko dwutorowe działanie może być podstawą trwałych szkolnych i życiowych sukcesów dzieci.

Kształcenie - najważniejszym jego sprawcą są rodzice, którzy - jako niemal jedyni - są w stanie skutecznie motywować własne dziecko do nauki.

Pamiętajmy:

Obowiązki szkolne dzieci

Codzienne odrabianie lekcji to ćwiczenie koncentracji, systematyczności i nauka dotrzymywania terminów. Odrabianie lekcji nie musi być koszmarem i nieustanną walką między rodzicami a dzieckiem.

Aby odrabianie lekcji nie była udręką

Wybierzmy stałe miejsce odrabiania lekcji:

Ustalmy stałe i właściwe pory odrabiania lekcji

Dziecko nie powinno zastanawiać się nad tym, kiedy jest czas na odrabianie lekcji.

To musi być z góry ustalone, np.:

Brak lekcji zadanych do domu nie może oznaczać wolnego czasu! Można w tym czasie np. coś poczytać itp. W ten sposób dziecko uczy się systematyczności.

Odrabianie lekcji w planie dnia dziecka musi znaleźć się na pierwszym miejscu.

Sporządźmy z dzieckiem plan pracy związany z odrabianiem lekcji

Dobre rady:

Przerwy na odpoczynek są nieuniknione ale we właściwym momencie i zawsze po wykonaniu zadania do końca. Czas poświęcony na naukę zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka.

Zadbajmy o to, by dziecko pracowało samodzielnie

Jak pomagać dziecku w odrabianiu pracy domowej?

Wyręczanie dzieci podczas odrabiania prac domowych przynosi zgubne skutki, bowiem dziecko uczy się nieuczciwości, często domagając się od nauczyciela nagrody w postaci wysokiej oceny za pracę wykonaną przez innych. Rodzice są świadomi nieuczciwości takiego postępowania, które pozwala dziecku zbierać laury za prace wykonane cudzymi rękami i przyzwyczaja je do unikania większego wysiłku. W ten sposób nie pozwalamy dziecku wziąć odpowiedzialności za wyniki swojej pracy.

Pomoc rodziców (lub starszego rodzeństwa) sprowadza się do:

Czasami dziecku wystarczy obecność kogoś bliskiego podczas odrabiania lekcji. Wówczas czuje się ono pewniej i bezpieczniej, pracuje szybciej i staranniej. Przyczyną niestarannego odrobienia zadania domowego, jest nieumiejętność przeprowadzenia przez dziecko samodzielnej kontroli wyników uczenia się. Dzieci często tłumaczą nauczycielowi, że przecież uczyły się, powtarzały zadany materiał. Bez kontroli ze strony rodziców, czy też starszego rodzeństwa, nie mają one jednak pewności, że materiał został należycie przyswojony i zapamiętany. Dość często popełnianym przez rodziców błędem jest zbyt szybkie objaśnianie dziecku zadania, zanim ono samo podejmie próbę zastanowienia się nad problemem, już uzyskuje pomoc. Nadmiar troski hamuje rozwój samodzielności.

Wdrażajmy dziecko do obowiązku zapamiętywania poleceń nauczyciela związanych z pracą domową. Uczy to dzieci obowiązkowości i przede wszystkim odpowiedzialności za własną naukę.

Dziecko podczas odrabiania lekcji uczy się cierpliwości nawet wtedy, gdy nie od razu wszystko mu się udaje. Musi przyzwyczaić się do wkładania wysiłku w osiągnięcie celu. Trzeba tak mu pomagać, aby kształtowało w sobie samodzielność i odpowiedzialność za własne czyny.

Ustalmy reguły, które ułatwiają naukę i pracę

Pamiętajmy!

Błędy, jakich nie wolno popełniać rodzicom, gdy zależy im na dalszej efektywnej edukacji dziecka:

Czy dieta ma wpływ na naukę?

Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na to co dziecko spożywa w ciągu dnia a już zupełnie nie kojarzymy sposobu odżywiania z rozwojem intelektualnym oraz psychicznym. Wszytko byłoby w najlepszym porządku, gdyby nasze dzieci odżywiały się prawidłowo. Niestety coraz częściej jedzą dużo niezdrowej żywności i mają bardzo mało ruchu, co wpływa na ich metabolizm. Do tego przebywają często wśród osób palących i wdychają spaliny. Wszystkie te czynniki wpływają na zatruwanie mózgu. W jadłospisie dziecka unikamy: posiłków typu Fast Food, chipsów, kolorowych napojów, słodyczy itp.

Porady dotyczące diety sprzyjającej nauce:

„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im dać trochę czasu na chodzenie."

Dla Rodziców...

„Rodzice, którzy zastanawiają się, dokąd zmierza młode pokolenie, powinni przypomnieć sobie, skąd się ono wzięło”. (Sam Ening)

Bibliografia:

  1. Dobrzyńska J., Budowanie dobrych relacji, "Wychowawca", 1999, nr 3

  2. Kosińska E., Rodzice - szkoła. Krótki poradnik psychologiczny.

  3. Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania,

  4. Malinowska A., Program wychowawczy szkoły jako płaszczyzna porozumienia nauczycieli i rodziców w kreowaniu nowego wizerunku szkoły

  5. Współpraca z rodzicami, pr. zb. pod red. G. Koźmińskiego, Złotów 2001

1Wyszukiwarka