03. Rezonans akustyczny - Teoria + Wyniki, Równanie fali elektromagnetycznej


Nr Ćwiczenia

3.

Temat Ćwiczenia

Rezonans  akustyczny

Ocena z Teorii

Nr Zespołu

10.

Nazwisko i Imię

Ocena zaliczenia ćwiczenia

Data

11.04.06

Wydział Rok Grupa

EAIiE 1 5

Uwagi

Fale dźwiękowe w gazach i ciałach stałych

Fala to zaburzenie, które się rozprzestrzenia w ośrodku lub przestrzeni. Fale przenoszą energię z jednego miejsca do drugiego bez transportu jakiejkolwiek materii.

Fale dźwiękowe - są podłużnymi falami mechanicznymi rozchodzącymi się w ośrodkach sprężystych: ciałach stałych, cieczach i gazach. Są to fale ciśnieniowe.

Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się trzy rodzaje fal dźwiękowych:

infradźwięki - poniżej 20 Hz

dźwięki słyszalne 20 Hz - 20 kHz

ultradźwięki - powyżej 20 kHz

Falę dźwiękową opisuje równanie:

0x01 graphic

0x01 graphic
- amplituda drgań (maksymalne wychylenie)

0x01 graphic
- częstość kołowa drgań

0x01 graphic
- wektor falowy

Podstawowe pojęcia z akustyki

Każdy dźwięk przedstawić jako sumę drgań o określonych częstotliwościach (tw. Fouriera).

Ton to drgania z jedną częstotliwością

Słyszalność dźwięku zależy nie tylko od jego częstotliwości, ale od energii docierającej do ucha w jednostce czasu. Ucho ludzkie ma różną czułość dla różnych częstotliwości dźwięków. Najwyższa dla dźwięków o częstotliwości ok. 1-3kH.

Zjawiska akustyczne:

Echo - kilkukrotne usłyszenie dźwięku spowodowane kilkukrotnym odbiciem od odległej przeszkody

Pogłos - wielokrotne odbicie dźwięku w zamkniętym pomieszczeniu, słyszalne jako przedłużenie dźwięku

Zjawisko Dopplera - zmiana odbieranej częstotliwości fali na skutek ruchu źródła lub odbiornika

Dudnienia - okresowe zmiany amplitudy dźwięku wypadkowego

Interferencja fal

Polega na nakładaniu się fal, objawiające się wzmocnieniem lub osłabieniem fali.

Dla dwóch fal o jednakowych amplitudach i częstościach

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
- różnica faz fal

W wyniku interferencji powstaje nowa fala:

0x01 graphic

o amplitudzie 0x01 graphic

gdy 0x01 graphic
to następuje wzmocnienie (zgodne fazy fal), a gdy 0x01 graphic
wygaszenie (przeciwne fazy fal).

Fale stojące

Powstaje w wyniku interferencji dwóch fal o takich samych amplitudach i częstościach, ale rozchodzących się w przeciwnych kierunkach.

W doświadczeniu:

0x01 graphic
- fala z głośnika

0x01 graphic
- fala odbita od wody

0x01 graphic
- dodatkowa droga którą musi przejść fala odbita; L - wysokość słupa powietrza

w wyniku interferencji powstaje fala stojąca:

0x01 graphic

Gdy fala odbita dochodzi do głośnika w tej samej fazie, w której głośnik się znajduje, to fala przekazuje energię i następuje wzmocnienie natężenia dźwięku czyli rezonans.

Przy rezonansie w rurze powstaje fala stojąca z węzłem na powierzchni wody i strzałką przy wylocie z rury.

czyli dla 0x01 graphic
0x01 graphic
więc 0x01 graphic

0x01 graphic

Równanie spełnione w przypadku rezonansu. Mierząc L można wyznaczyć długość fali.

Prędkość dźwięku w gazach

Można wyznaczyć na podstawie częstotliwości fali ze wzoru:

0x01 graphic

0x01 graphic
- częstotliwość

0x01 graphic
- długość fali

Rozchodzenie się dźwięku w gazie polega na lokalnych zmianach zagęszczenia gazu, które zachodzą bardzo szybko i bez przepływu ciepła (tzw. przemiana adiabatyczna).

0x01 graphic

0x01 graphic
- gęstość ośrodka, w którym rozchodzi się fala

0x01 graphic
- moduł ściśliwości objętościowej dla gazu

0x01 graphic
- ciśnienie gazu

0x01 graphic
- stosunek ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego przy stałej objętości

Stopnie swobody

Liczbę niezależnych zmiennych opisujących jednoznacznie stan (modelu) układu fizycznego nazywa się liczbą Stopni swobody tego układu.

W mechanice klasycznej jest to liczba niezależnych ruchów, jakie ciało jest może wykonać w przestrzeni. Przez niezależnych rozumie się, że żaden z tych ruchów nie może być uzyskany poprzez superpozycję pozostałych.

Ciało sztywne całkowicie swobodne (to jest takie, na które nie nałożono żadnych więzów) ma maksymalną liczbę sześciu stopni swobody:

trzy ruchy translacyjne w stosunku do osi układu współrzędnych X, Y i Z. (ruch postępowy)

trzy obroty względem osi równoległych do osi układu współrzędnych X, Y i Z. (ruch obrotowy)

Ciała odkształcalne mogą posiadać większą liczbę stopni swobody.

W przypadku gazów do obliczenia liczby stopni swobody 0x01 graphic
cząsteczki można skorzystać ze wzoru:

0x01 graphic

1.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Położenia wody w rezonansie 0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Powietrze

800

0,00125

8, 29, 51, 72, 94

9, 30, 51, 73, 94

21,375

42,75

0,4275

1000

0,001

6, 24, 42, 59, 77, 95

8, 24, 42, 60, 77, 96

17,7

35,4

0,354

1200

0,000833

5, 19, 34, 49, 63, 78, 93

5, 19, 34, 49, 63, 78, 94

14,75

29,5

0,295

1500

0,000667

15, 26, 38, 50, 61, 73, 85, 97

16, 27, 39, 50, 62, 74, 85, 97

11,643

23,286

0,23286

Dwutlenek Węgla

500

0,002

5, 18, 31, 44, 57, 70, 84, 97

26

52

0,52

1000

0,001

12, 37, 64, 90

13,143

26,286

0,26286

2a. Wykres zależności 0x01 graphic
dla powietrza

0x01 graphic

2b. Wykres zależności 0x01 graphic
dla dwutlenku węgla

0x01 graphic

3 i 7.

Dla obu gazów metodą regresji liniowej wyznaczono proste najlepiej opisujące dane doświadczalne i przechodzące przez punkt (0,0).

Na podstawie tych prostych można wyznaczyć prędkość dźwięku w danym gazie, która jest równa współczynnikowi kierunkowemu prostej:

w powietrzu 0x01 graphic
0x01 graphic

w dwutlenku węgla 0x01 graphic
0x01 graphic

4 i 5.

Ze wzoru na prędkość dźwięku w gazie można obliczyć współczynnik 0x01 graphic
.

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Następnie na podstawie współczynnika 0x01 graphic
można dla danego gazu określić liczbę stopni swobody 0x01 graphic
korzystając z zależności:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

W doświadczeniu:

Powietrze

Dwutlenek węgla

Stała gazowa

0x01 graphic
0x01 graphic

8,3144

Temperatura gazu

0x01 graphic
0x01 graphic

295

Masa molowa gazu

0x01 graphic
0x01 graphic

0,028

0,044

Prędkość

0x01 graphic
0x01 graphic

348,37

260,57

Współczynnik

0x01 graphic

1,385

1,218

Liczba stopni swobody

0x01 graphic

5,189

9,174

Współczynnik

(wartość teoretyczna)

0x01 graphic

1,4

1,3

Liczba stopni swobody

(wartość teoretyczna)

0x01 graphic

5

6

8.

Obliczona liczba stopni swobody w przypadku powietrza nie odbiega znacząco od wartości teoretycznej. Natomiast dla dwutlenku w węgla wynik jest stanowczo za duży.

W tym doświadczeniu trudno jest uzyskać dużą dokładność liczby stopni swobody, ponieważ sposób obliczania wymaga bardzo dokładnego wyznaczenia prędkości dźwięku w gazie. We wzorze na współczynnik 0x01 graphic
prędkość jest podnoszona do kwadratu, a następnie obliczony współczynnik jest wykorzystywany w zależności na liczbę stopni swobody, w której niewielkie zmiany 0x01 graphic
przekładają się na duże zmiany 0x01 graphic
.

6.

Na dokładność wyznaczenia prędkości duży wpływ miało wyznaczenie długości fali. Doświadczenie polegało na znalezieniu położenia wody dla maksymalnego natężenia dźwięku, co jest dość trudne metodą „na oko” bez żadnego sprzętu pomiarowego. Wiec niepewność pomiarowa długości fali wyniosła ok. ±1 cm.

Niepewność pomiarowa częstotliwości wynika z podziałki na generatorze dźwięku. Podziałka nie jest liniowa, dlatego niepewność jest różna dla różnych częstotliwości:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

Podziałka jest dość duża, więc można przyjąć, że niepewność pomiaru częstotliwości jest mniejsza.

Na wyznaczoną prędkość w dwutlenku węgla wpływ mogło mieć też to, gazu w rurze nie był czysty. Ponadto dla dwutlenku węgla zostały wykonane tylko dwie serie pomiarów, natomiast dla powietrza osiem, dlatego liczba stopni swobody powietrza wyznaczona w doświadczeniu jest dużo bliższa wartości teoretycznej.

5Wyszukiwarka