Makroekonomia, Państwo


Wzór na AD z uwzględnieniem ekonomicznej roli państwa:

AD = C + I + G

Ekonomiczna definicja państwa:

Państwo - to podmiot gospodarczy. Podmiot gospodarczy - bierze udział w procesie gospodarowania poprzez swoje decyzje i wybory i wpływa na decyzje i wybory innych podmiotów gospodarczych.

Za pośrednictwem jakich rynków wpływa na decyzje i wybory innych podmiotów gospodarczych? Rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i na rynku czynników produkcji (w charakterze sprzedawcy bądź nabywcy czynników produkcji).

Jakie cechy świadczą o samodzielnym bycie państwa jako podmiotu gospodarczego?

Do jakiej grupy podmiotów zaliczamy państwo? Jest to podmiot sfery regulacji. A w sferze regulacji zalicza się do podmiotów o charakterze władczym i jest to podmiot analizy makroekonomicznej.

Państwo jest podmiotem sfery regulacji, ale poprzez swoje działanie wpływa także na podmioty sfery realnej. Na czym polega aspekt realny ekonomicznej roli państwa w życiu gospodarczym? Państwo tworzy instytucje i jest właścicielem przedsiębiorstw państwowych, jest to określone przez zakres własności publicznej.

Własność publiczna:

Od wielkości własności publicznej zależy liczba instytucji i przedsiębiorstw. Jeżeli uwzględnia się aspekt realny państwa to państwo występuje w charakterze pracodawcy (2,5 mln pracowników budżetowych w Polsce), i w charakterze dostarczyciela całego szeregu dóbr i usług, które są adresowane do różnych podmiotów gospodarczych.

Aspekt regulacyjny roli państwa w życiu gospodarczym polega na tym, że państwo wykorzystuje funkcję tworzenia ładu prawnego. Polega ona na tworzeniu norm prawnych oraz instytucji ochraniających własność prywatną i prawa poszczególnych jednostek. W sensie ekonomicznym chodzi o określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Państwo reguluje tutaj zasady tworzenia i likwidacji przedsiębiorstw, stosunki między pracownikami i pracodawcami. Pomiędzy producentami i konsumentami, podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Ten aspekt regulacyjny wynika z tego, że państwo poprzez tworzenie norm prawnych jest w stanie wpływać na decyzje i wybory wszystkich pozostałych podmiotów gospodarczych. Ale w tym swoim wpływaniu wykorzystuje pewne instrumenty, które można podzielić na pośrednie i bezpośrednie:

Bezpośrednie instrumenty ingerencji państwa:

Pośrednie instrumenty:

Funkcje ekonomiczne państwa:

Prawo Wagnera - jeżeli dochód wzrasta o 1% to wydatki państwa powiększają się o więcej niż 1%. To prawo jest aktualne do dziś. Czynniki, które świadczą o jego aktualności to:

Grupy wydatków publicznych:

  1. wydatki na dobra i usługi;

  2. transfery płatnicze (renty, emerytury, zasiłki);

  3. wydatki na infrastrukturę społeczną i ekonomiczną;

  4. subsydia i dotacje dla przedsiębiorstw;

  5. pomoc finansowa dla krajów nierozwiniętych gospodarczo.

Te wydatki wykazują tendencje wzrostowa w następstwie prawa Wagnera.Wyszukiwarka