LABORKA5, EAiE

Pobierz dokument
laborka5.eaie.doc
Rozmiar 45 KB

EAiE

Imię Nazwisko:

1.Mateusz Barański

2.Bartosz Boczar

Rok: I

Grupa: 1

Zespół: 1

Pracownia fizyczna I

Temat:Współczynnik załamania światła dla cieczy

Nr ćwiczenia:

52

Data wykon:

04.16.1997

Data oddania:

Zwrot do pop:

Data oddania:

Data zalicz:

Ocena:

u

I.Wstęp

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania dla cieczy za pomocą refraktometru Abbego.

Kąt załamania światła przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków o różnych gęstościach optycznych zależy od kąta padania oraz od tego czy przejście jest z ośrodka optycznie rzadszego do gęstszego, czy na odwrót. Jeżeli przejście jest z ośrodka gęstszego do rzadszego, kąt padania jest mniejszy od kąta załamania. Kąt padania dla którego światło jest załamywane pod kątem 90 stopni nazywany jest katem granicznym . Za pomocą refraktometru Abbego wyznaczamy kąt graniczny dla badanej cieczy a następnie wyznaczamy współczynnik załamania z zależności:

gdzie:

n - współczynnik załamania badanej cieczy

Badania wykonane zostały dla roztworów wody z cukrem o różnych stężeniach.

II. Opracowanie wyników

Nr pomiaru

Stężenie C [%]

I

II

III

średni współ.załam.

współczynnik załamania

9,09

1,353

1,354

1,353

1,353

6,25

1,347

1,346

1,346

1,346

4,76

1,343

1,342

1,343

1,343

3,23

1,340

1,341

1,341

1,341

1,96

1,339

1,338

1,339

1,339

1,41

1,338

1,338

1,337

1,338

0,00

1,336

1,336

1,336

1,336

Wartość tablicowa współczynika załamania dla czystej wody wynosi : 1,333.

Zmierzona przez nas wartość (1,336) odbiega nieco od wartości tablicowej. Błąd tablicowy d­T =0,23%.

Naszym zdaniem błąd ten nie jest błędem przypadkowym.Odchyłka może być spowodowana niedokładnością refraktometru lub zanieczyszczeniem badanych roztworów, lub też przez niedostrzeżony przez nas błąd systematyczny.

Wykres zależności współczynnika załamania od stężenia roztworu przedstawia się następująco:


Pobierz dokument
laborka5.eaie.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka