Odpowiedzi do pytan id 332417 Nieznany

background image

1

Odpowiedzi do „pytań i zagadnień do opracowania” znajdujących się w prezentacjach w semestrze
letnim 2011/2012

1) Wyjaśnij istotę biznesplanu jako planu gospodarczego.

Biznesplan jako plan gospodarczy jest dokumentem zawierającym wytyczne prowadzenia
działalności gospodarczej, będący wynikiem szeregu decyzji odnoszących się do wyboru
przyszłych celów oraz metod ich realizacji i zakładanych środków, zgodnie z zasadami
racjonalnego gospodarowania. 1.Analiza i ocena obecnej sytuacji (stan obecny) 2.
Sformułowanie celu (stan pożądany) 3. Określenie odchylenia pomiędzy stanem istniejącym a
pożądanym (warunki zewn., wewn.) 4. Zbadanie warunków realizacji celów 5.Budowa planu
(cele, zadania, terminy, zasoby).

2) Zastosowanie biznesplanu:

Uruchamianie działalności, zarządzanie strategiczne, zarządzanie inwestycjami rzeczowymi,
Zarządzanie funduszami PE/VC, tworzenie joint ventures, fuzje przedsiębiorstw, pozyskiwanie
kapitału (kredyty, pożyczki), prywatyzacja, restrukturyzacja, likwidacja, wycena, konkursy na
kontrakty menadżerskie, nadzór właścicielski.

3) Zasady metodyczne przygotowania biznesplanu.


Kompleksowość, długofalowość, adekwatność, czytelność, optymalna objętość, rzetelność
założeń i wiarygodnych danych, problem punktu wyjścia, wariantowość, elastyczność, sposób
liczenia, rezerwa na nakłady i koszty nieprzewidziane, uczestnictwo kadry kierowniczej,
poufność, wysoka jakość, operacyjność.

4) Czym różni się biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego od biznesplanu

przedsiębiorstwa?
Przede wszystkim biznesplany te charakteryzują się innym przedmiotem planowania.
Przedsiębiorstwo to sformalizowana organizacja złożona z ludzi, którzy za pomocą
określonych środków realizują postawione przed nimi cele gospodarcze. Natomiast
przedsięwzięcie inwestycyjne to złożone DZIAŁANIE o charakterze gospodarczym, mające cel
końcowy, angażujące zasobu oraz posiadające określony początek i koniec.
Czyli krótko mówiąc, biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego to plan gospodarczy jakiejś
czynności inwestycyjnej, która ma określony początek i koniec, a biznesplan przedsiębiorstwa
to plan gospodarczy sformalizowanego bytu gospodarczego złożonego z ludzi i najczęściej
prowadzonego z założeniem niekończącej się działalności.

5) Co oznaczają zasady adekwatności, wariantowości, elastyczności i poufności w budowie

biznesplanu?
Adekwatność - dostosowanie pod względem formy i treści do celu, któremu służy, a także do
wymagań odbiorcy
Wariantowość – wzięcie pod uwagę przy planowaniu, ryzyka związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej i przygotowanie 3 wariantów biznesplanu: optymistyczny,
pesymistycznym i umiarkowanym (najbardziej prawdopodobny). Dotyczy szczególnie części
finansowej biznesplanu. Różnica między wariantami pojawia się w danych wejściowych i
wynikach.
Elastyczność – biznesplan powinien pozostawiać możliwość wprowadzenia korekt, poprawek i
uzupełnień w miarę postępów realizacji. Można to zrealizować poprzez wpisanie w biznesplan

Is

to

ta

i r

o

d

za

je

b

iz

n

es

p

la

n

ó

w

background image

2

wskazówek jak postępować w konkretnych sytuacjach.
Poufność – biznesplan zawiera tajemnice firmy: strategię produktu, stosunek do klientów i
konkurencji, politykę cenową, inwestycyjną i zatrudnienia. W związku z tym nie może być
publicznie udostępniany. Należy ograniczyć liczbę osób mających dostęp do biznesplanu do
niezbędnego minimum. Warto opatrzyć biznesplan klauzulą poufne i rozprowadzić go wg
rozdzielnika.

6) Przedstaw zastosowanie biznesplanu w uruchamianiu działalności gospodarczej.

Rolą biznesplanu w procesie uruchamiania działalności gospodarczej jest przedstawienie
pomysłu na „zrobienie biznesu”, tj. wskazanie przedmiotu działalności, rynku docelowego,
form własności i prawnych. Decyduje on czy przedsiębiorstwo zostanie uruchomione.
Biznesplan jest przydatny nie tylko w fazie projektowania przedsiębiorstwa, ale także w fazie
tworzenia przedsiębiorstwa i w toku działalności firmy. Stanowi zespół wytycznych do
podejmowania kolejnych, konkretnych decyzji, które mają doprowadzić do sprawnego
funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości.

7) Scharakteryzuj wykorzystanie biznesplanu w procesie zarządzania strategicznego.

Biznesplan i jego odmiana – plan strategiczny – zawiera sformułowane wytyczne związane z
zarządzanie strategicznym, takie jak: misja i wizja przedsiębiorstwa a także cele strategiczne,
projekcję wyników finansowych.

8) Omów zastosowanie biznesplanu w zarządzaniu inwestycjami rzeczowymi.

Biznesplan powinno się opracować w fazie przed inwestycyjnej jako ostateczna wersja
projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zawiera ono przedmiot inwestycji, nakłady,
technologie, siłę roboczą, lokalizację itd, a także plan finansowy oraz ocenę opłacalności.
Ostateczna wersja biznesplanu powinna być główną podstawą do decyzji o realizacji
inwestycji.
Jest istotny w fazie realizacji, przy negocjacjach z instytucjami finansowymi, wykonawcami i
przy kontroli realizacji inwestycji.
W fazie operacyjnej, biznesplan jest przydatny przy ocenie opłacalności inwestycji ex post.

9) Omów wykorzystanie biznesplanu przez fundusze PE/VC.

Biznesplan jest podstawą do tego, żeby fundusz w ogóle zainteresował się inwestowaniem w
projekt. Dopiero na jego podstawie składa się oferty, rozpoczyna negocjacje przedsiębiorcy z
inwestorami. Biznesplan określa również na czym będzie polegała ta współpraca i do jakich
celi ma dążyć, dlatego wraz z realizacją celu PE/VC wychodzą z inwestycji.

10) Przedstaw miejsce i rolę biznesplanu w procesie udzielania kredytu bankowego.

Jest dokumentem informującym kredytodawcę o koncepcji wykorzystania i oceny możliwości
zwrotu pożyczonych środków. Od biznesplanu, który uzasadnia potrzeby kapitałowe i
prezentuje przewidywane efekty uruchomienia kapitału zaczyna się procedura starania o
zewnętrzne finansowanie. Biznesplan zawiera informacje o kwocie, stopie procentową,
podziale na transze, karencji, metodzie spłaty kredytu i liczbie i częstotliwości spłaty rat,
wysokości kapitału własnego.
Biznesplan jest jednym z elementów wykorzystywanych przy ocenie wiarygodności
kredytobiorcy, jego zdolności kredytowej, ryzyka i opłacalności kredytowanego
przedsięwzięcia.

Za

sto

so

w

an

ia

bi

zn

es

p

la

n

u

background image

3

Biznesplan jest przechowywany w banku i może być w przyszłości wykorzystany jako
ewentualny materiał dowodowy podczas postępowania kontrolnego związanego z danym
kredytem.

11) Jaką rolę odgrywa biznesplan w procesie sanacji przedsiębiorstwa?

Biznesplan jest programem naprawy przedsiębiorstwa. Prezentuje się w nim stan aktualny,
wykryte niedomagania oraz scenariusz działań restrukturyzacyjnych, wraz z terminami ich
realizacji, a w planie finansowym powinna być zawarta informacja o skuteczności
zaproponowanych posunięć.

12) Przedstaw wykorzystanie biznesplanu w procesie „zwijania” biznesu.

Biznesplan powinien zawierać szczegółowe posunięcia likwidatora (zbycie majątku,
zwalnianie pracowników, rozwiązania stosunków prawnych z innymi podmiotami) i ich
kolejność, tak by z majątku przedsiębiorstwa dało się uzyskać jak największą ilość gotówki.
Biznesplan zawiera szacunek przychodów z likwidacji, kosztów na jej realizację i końcowego
wyniku finansowego.

13) Jak wykorzystuje się biznesplan w wycenie przedsiębiorstwa?

Wykonanie biznesplanu poprzedza dochodową wycenę przedsiębiorstwa. Wykonanie
biznesplanu poprzedza ustalenia metodologiczne wyceny (wybór metody wyceny, ustalenie
innych parametrów typu stopa dyskonta, wartość rezydualna). Ma na celu dostarczenie
danych niezbędnych do wyceny, np. przyszłe dochody netto.

14) Jak wykorzystuje się biznesplany w konkursach menedżerskich?

Biznesplan jest elementem oceny kompetencji menedżerskich, selekcji kandydatów oraz
wyłaniania takich, którzy przedstawią i zrealizują najlepszą koncepcję działań i rozwoju firmy.
Biznesplan jest wizją kandydatów działania i rozwoju przedsiębiorstwa w okresie trwania
kontraktu.

15) Jaka jest rola biznesplanu w nadzorze właścicielskim w grupie kapitałowej?

Na samym początku to grupa kapitałowa określa standardy wykonywania biznesplanów,
które później przekazuje spółką zależnym. Spółki te tworzą swoje własne biznesplany według
standardów i wytycznych danych przez grupę nadzorczą. Grupa ma za zadanie ocenić te
biznesplany, przyjąć je i na ich podstawie podejmować decyzję. Ze wszystkich przyjętych
biznesplanów tworzy się jeden skumulowany, który później stanowi biznesplan całej grupy
kapitałowej.

16) Na czym polega istota i zastosowanie standardów wykonawczych biznesplanów?

Standardy wykonawcze biznesplanów są to wzory, szablony biznesplanów. Ze względu na
rodzaj zastosowania możemy je podzielić na 3 rodzaje: strategiczne, naprawcze i
likwidacyjne, a za względu na przedmiot biznesplanu wyróżniamy Biznesplan
Przedsiębiorstwa (małego i dużego) i biznesplan projektu inwestycyjnego. Wprowadzenie
standardów miało na celu zwiększenie czytelności i jakości biznesplanów, ułatwienie ich
tworzenia, a więc i upowszechnienie, a także przyspieszenie analizy informacji zawartych w
biznesplanie. Standardy zostały wprowadzone przez organizacje międzynarodowe (UNIDO,
Bank Światowy) Inst. Finansowe (banki i różnego rodzaju fundusze), spółki zarządzające
grupami przedsiębiorstw i przez firmy doradcze.

Za

sto

so

w

an

ia

bi

zn

e

sp

la

n

u

Sta

n

d

ar

d

y

w

yko

n

aw

cz

e bi

zn

e

sp

la

n

ó

w

background image

4

17) Jaka jest różnica pomiędzy biznesplanem małego i dużego przedsiębiorstwa?

Biznesplan dużego przedsiębiorstwa jest przede wszystkim bardziej dokładny i kompleksowy.
Duże przedsiębiorstwo ma już prawny obowiązek sporządzania bilansu, stąd w biznesplanie
muszę pojawić się dodatkowe pozycje wyszczególniające poszczególne jego elementy.
Dodatkowo, jako duże przedsiębiorstwo, w znacznym stopniu zorganizowane musi w swoim
biznesplanie zawrzeć informacje o swojej historii i o tym, jak jest ono zorganizowane.
Zarówno ze względu na poszczególne podmioty w nim zawarte jak i na system
zorganizowania zatrudnienia w firmie. Ponadto duża firma różni się również sposobem
opodatkowania. Odpowiednie zmiany musi ze względu na to umieścić w swoim biznesplanie.

18) Jak formułować misję i wizję przedsiębiorstwa?

Misja to zadanie, do którego zostało powołane przedsiębiorstwo, ma postać deklaracji.

Wizja jest to obraz firmy do jakiego firma dąży, ma charakter postulowany. Misja jest zasadą

działalności gospodarczej, której charakter określa kierownictwo organizacji na podstawie

przyjętych kryteriów, np.: preferencji klientów, oferowanych produktów, przewagi

konkurencyjnej. Jest ona charakterystyczną rolą przedsiębiorstwa wyrażającą jego odrębność.

Jest ona często formułowana w sposób emfatyczny, z polotem i brakiem autentyzmu. Może

stanowić pewne hasło identyfikujące pracowników z firmą i jej celami. Buduje image firmy.

Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy założeniu

wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego modelu organizacji w

przyszłości.

19) Jakie są zasady formułowania celów strategicznych?

Jest to ważny z punktu widzenia dalszych losów firmy cel. Konkretyzuje sformułowania
zawarte w misji i wizji firmy. Przy formułowaniu celu strategicznego obowiązują zasady:
ważność (tylko rzeczy ważne), liczba ( nie może być zbyt wiele celów strategicznych),
terminowość (określenie terminu realizacji), zrozumiałość, realność, wymierność (wymiar
ilościowy lub jakościowy)

20) Jakie wskaźniki finansowe znajdują zastosowanie w biznesplanach strategicznych?

Wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej), zadłużenia (ogólnego zadłużenia, ogólnego
zadłużenia kapitału własnego), rentowności (sprzedaży netto, rentowności kapitału
własnego, rentowności majątku), zdolności obsługi długu (zobowiązań odsetkowych, całego
długu).

21) Wyjaśnić różnicę pomiędzy pojęciami: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna(, która nie jest
osobą prawną, na podstawie odrębnej ustawy), która wykonuje we własnym imieniu
działalność gospodarczą. A także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez
nich działalności gospodarczej.
Firma: 1) osoba fizyczna - imię i nazwisko + ewentualny dodatek (pseudonim, zakres lub
miejsce działalności) 2) osoba prawna – nazwa osoby prawnej, musi zawierać określenie
formy prawnej (może być w skrócie), dodatkowo przedmiot działalności i inne określenia,

background image

5

może zawierać nazwisko osoby fizycznej, ale musi być na to pisemna zgoda tej osoby, można
posługiwać się skrótem firmy.
Przedsiębiorstwo – zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej.
Firma to szyld pod jakim działalność gospodarczą prowadzi przedsiębiorca przy pomocy
przedsiębiorstwa.

22) Na czym polega wolność działalności gospodarczej?

Każdy może rozpocząć, prowadzić i zakończyć działalność gospodarczą, pod warunkiem
przestrzegania prawa; administracja publiczna nie może żądać spełnienia dodatkowych
warunków; pomoc od państwa może być tylko na podstawie przepisów przy poszanowaniu
zasad równości i konkurencji; administracja publiczna powinna ułatwiać prowadzenie
działalności gospodarczej, co szczególnie się tyczy mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP; Państwo
współpracuje z organizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, organizacjami
przedsiębiorców oraz samorządami zawodowymi i gospodarczym.

23) Jakie są podstawowe obowiązki przedsiębiorcy?

Obowiązki: uczciwa konkurencja, poszanowanie dobrych obyczajów i interesów
konsumentów; spełniać warunki dotyczące ochrony życia i zdrowia, moralności publicznej i
ochrony środowiska; wszystkie czynności do wykonywania których są potrzebne dodatkowe
uprawnienia, powinny być wykonywane przez osoby, które je posiadają; na etykiecie info o
firmie, nazwie towaru i innych wymaganych oznaczeniach; w sprzedaży bezpośredniej i przez
środki masowego przekazu podawać NIP, firmę i adres i siedzibę; przy transakcji powyżej 15
tys. € wykonywanie ich poprzez rachunki bankowe

24) Co to jest działalność koncesjonowana, regulowana, wymagająca zezwolenia,

licencjonowana?
koncesjonowana – wymaga otrzymania koncesji z urzędu koncesyjnego; w przypadku
działalności istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – kopaliny, broń, ochrona,
energia, radio i TV, przewozy lotnicze
regulowana - wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.
Przedsiębiorca może wykonywać działalność regulowaną, jeżeli spełnia szczegółowe warunki
danej ustawy oraz uzyskał wpis w rejestrze działalności regulowanej. – pośrednictwo pracy,
praktyki lekarskie i pielęgniarskie, szkolenie kierowców, działalność detektywistyczna, kantory
wymagająca zezwolenia – przy spełnieniu odpowiednich wymagań, organ administracji
publicznej nie może odmówić zezwolenia na prowadzenie określonej działalności
gospodarczej - sprzedaż alkoholu, rybołówstwo, usługi pocztowe, bookmacher, obrót lekami
licencjonowana – konieczne posiadanie licencji – czyli zezwolenia na korzystanie z czegoś –
działalność która tego wymaga jest określona w Ustawie o transporcie drogowym i ustawie o
transporcie kolejowym

Pr

o

w

ad

ze

n

ie

d

zi

al

n

o

śc

i g

o

sp

o

d

ar

cz

ej

w

Pols

ce

background image

6

1) Omów rodzaje inwestycji ze względu na zakres reprodukcji.

nowe, odtworzeniowe, modernizacyjne, rozwojowe

2) Wyjaśnij pojęcie efektywności inwestycji.

Efektywność inwestycji oznacza stosunek wyników finansowych uzyskanych z inwestycji w
okresie jej życia do nakładów finansowych poniesionych na inwestycję.

E

z

– wskaźnik efektywności inwestycji w okresie życia inwestycji z [ zawsze większy od 1]

n– okres życia inwestycji
W

t

– wyniki finansowe z inwestycji planowane do uzyskania w roku t

I

o

– nakłady inwestycyjne początkowe

3) Przedstaw istotę i rodzaje rachunku efektywności inwestycji.

1. Ze względu na rodzaj danych: rachunek prospektywny (ex ante), rachunek retrospektywny
(ex post)
2. Ze względu na zakres obliczeń: rachunek syntetyczny (jednokryteriowy), rachunek
analityczny (wielokryteriowy)

4) Omów inwestycyjne strategie efektywnościowe.

Mają na celu zmaksymalizowanie wskaźnika efektywności inwestycji.
Strategia oszczędnościowa polega na minimalizacji wartości nakładów inwestycyjnych, przy
niezmiennym poziomie wyników finansowych z inwestycji. Np. wybieranie tańszych
dostawców. D=cons./I->min.
Strategia wydajnościowa polega na maksymalizacji wyników z działalności operacyjnej przy
założonym poziomie nakładów inwestycyjnych. Np. minimalizacja kosztów produkcji, poprzez
oszczędzanie materiałów i surowców D->max/I=cons
Strategia niealternatywna mix obu D->max/I->min

5) Scharakteryzuj statyczne miary oceny efektywności inwestycji i oceń ich przydatność

praktyczną.
Stopa zwrotu z inwestycji (RI)
z - okres życia inwestycji
PPN

t

– saldo gotówkowe (przepływy pieniężne netto) z inwestycji planowane w roku t

I

o

– suma nakładów inwestycyjnych

okres zwrotu(OI) – tempo zwrotu środków zaangażowanych w inwestycję
Io – nakłady inwestycyjne początkowe
Nf – średnioroczna nadwyżka finansowa
Pozwalają wstępnie ocenić efektywność inwestycji; + prostota liczenia; + łatwość
interpretacji; - charakter statyczny – nie uwzględniają zmiany wartości pieniądza w czasie

6) Wyjaśnij różnicę pomiędzy współczynnikiem kapitalizacji a współczynnikiem dyskonta.

Współczynnik dyskontujący pokazuje jaka jest dzisiejsza wartość złotówki, która zostanie
uzyskana w przyszłości w roku t. Zmienia wartość pieniądza przyszłego na obecną wartość
d=(pk-po)/po – stopa dyskonta; współczynnik at=1/(1+d)do t

o

z

t

t

z

I

W

E

1

o

t

z

t

I

PPN

RI

1

Nf

I

OI

o

Oc

en

a efe

kty

w

n

o

śc

i i

n

w

es

ty

cj

i

background image

7

Współczynnik procentowy (kapitalizacji) jest miarą przyrostu kapitału, miarą korzyści jakie
osiągnie właściciel kapitału
r=(k1-k0)/ko – stopa procentowa; współczynnik zt=(1+r)do t

7) Wyjaśnij rolę dyskonta w biznesplanach projektów inwestycyjnych.

Szczególnie istotna, ponieważ przy ocenie opłacalności projektu inwestycyjnego, inwestor
musi wziąć pod uwagę zmianę wartości pieniądza w czasie. Inwestor wykłada dzisiaj
pieniądze, a korzyści otrzyma dopiero w przyszłości. W związku z tym przyszłe zyski muszą
zostać zdyskontowane by dobrze ocenić inwestycję.

8) Porównaj znane dyskontowe miary oceny efektywności inwestycji.

Wartość zaktualizowana netto – suma przyszłych zaktualizowanych przepływów netto w
okresie życia inwestycji, pomniejszona o początkowe nakłady inwestycyjne

Wewnętrzna stopa procentowa – Wewnętrzna stopa procentowa jest to taka stopa dyskonta,
przy której zsumowane zdyskontowane przyszłe strumienie pieniężne z projektu równoważą
nakłady inwestycyjne. Miernik służący do porównywania opłacalności danej inwestycji z
innymi dostępnymi na rynku alterntywami inwestowania. WZN = 0 inaczej

9) Jaka jest zależność pomiędzy ryzykiem a efektywnością inwestycji?

Wraz ze wzrostem ryzyka inwestycji, proporcjonalnie rośnie jej efektywność (zależność
liniowa)

10) Wyjaśnij pojęcie pewności, ryzyka i niepewności.

Sytuacja pewności – wtedy gdy prawdopodobieństwo sukcesu 100 % (Ps = 1, Pn = 0), ale i
pewność może być pewnością porażki – wtedy Ps=0, Pn=1; Np. obligacje Skarbu Państwa
Sytuacja ryzyka – Ps=x, Pn = y; x,y różne 0, x+ y =1; większość sytuacji gospodarczych
sytuacja niepewności – nie da się podać prawdopodobieństwa sukcesu lub porażki; może się
zdarzyć wszystko; ale Ps + Pn = 1; Ps i Pn przyjmują dowolne wartości; przy dobrym
zarządzaniu nie istnieje.

11) Omów wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka projektu inwestycyjnego.

Czynniki ryzyka to wszelkie okoliczności, procesy i zjawiska mające wpływ na poziom i
charakter ryzyka inwestycyjnego.
wewnętrzne – dotyczą przedsięwzięcia
błąd w projekcie technicznym; niesolidność, nieterminowość dostawców i wykonawców
inwestycji; nieprawidłowe finansowanie przedsięwzięcia; błąd w budowie; kradzież; błąd
montażu i rozruchu itd.
zewnętrzne – otoczenia w którym przedsięwzięcie będzie realizowane
uwarunkowania gospodarcze – ogólna koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie, stopa
procentowa, inflacja, taryfy podatkowe; uwarunkowania polityczne – sytuacja polityczna w
kraju i zagranicą; uwarunkowania techniczne – postęp naukowo-techniczny, technologiczny i
organizacyjny; uwarunkowania społeczne – poziom życia ludności, wzorce kulturowe, moda;
uwarunkowania prawne – przepisy prawa.

z

t

t

t

I

PPN

a

WZN

1

0

z

t

t

t

PPN

a

I

1

0

Oc

en

a efe

kty

w

n

o

śc

i i

n

w

es

ty

cj

i

Oc

en

a r

yz

yka

in

w

es

ty

cy

jn

eg

o

background image

8

12) Wyjaśnij istotę scenariuszowej metody oceny ryzyka inwestycyjnego.

Polega na budowaniu różnych koncepcji rozwoju sytuacji i dokonywanie oceny ich
prawdopodobieństwa. Następnie prawdopodobieństwa scenariuszy mnoży się razy WSP
scenariuszy i sumuje.

13) Na czym polega analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego?

Ma na celu ustalenie jak zmienią się wyniki finansowe projektu (WZN lub WSP) pod wpływem
zmian danych wejściowych (parametrów), ustalenie na zmiany których parametrów projekt
wykazuje największą wrażliwość (niewielkie zmiany tych parametrów powodują duże zmiany
wyników finansowych projektu).
Analiza wrażliwości może być przeprowadzona jako: badanie wpływu zmian jednego
parametru na wyniki finansowe projektu; badanie wpływu zmian kilku parametrów
traktowanych jednak oddzielnie w każdej symulacji; badanie wpływu zmian kilku parametrów
traktowanych łącznie w każdej symulacji (badanie różnych kombinacji składowych
parametrów), a także badanie wpływu zmian danych cząstkowych (wielkość sprzedaży,
kosztów itd.).
Procedura analizy: wybór analizowanego parametru ->ustalamy składowe parametru, czyli
kolejne wartości parametru, które będą wprowadzane do modelu ->wprowadzamy kolejno do
modelu każdą składową parametru i uzyskujemy odpowiadający jej wynik finansowy projektu
(WZN lub WSP)-> porównujemy zmienność otrzymanych wyników finansowych projektu ze
zmiennością składowych parametru ->wyciągamy wnioski, co do wpływu zmian parametru na
zmiany wyników finansowych projektu ->formułujemy konkluzję, biorąc pod uwagę
wymagania stawiane projektowi (poziom granicznej wartości zaktualizowanej netto lub
wewnętrznej stopy procentowej).

14) Podaj interpretację słowną, matematyczną i graficzną progu rentowności.

Próg rentowności (PR) to taka ilość produkcji (sprzedaży), przy której przychody ze sprzedaży
równoważą koszty całkowite produkcji.
matematycznie: S = Kc (przychody ze sprzedaży = koszty całkowite)
graficznie – punkt przecięcia funkcji S(start w 0,0) i funkcji Kc (start z 0,y) w wykresie gdzie oś
pionowa to Sprzedaż i koszty, oś pionowa to liczba wyrobów, a funkcje S i K są rosnące.

15) Jak wyznaczyć próg rentowności projektu inwestycyjnego?

Próg rentowności = liczba wyrobów = Koszty stałe/(jednostkowa cena produktu –
jednostkowe koszty zmienne)

16) Jak określić ryzyko projektu inwestycyjnego na podstawie analizy progu rentowności?

Na 2 sposoby: 1) na podstawie procentowego wyrażenia progu rentowności – im wyższy
procent tym bardziej ryzykowne przedsięwzięcie inwestycyjne
2) na postawie symulacji wpływu zmian danych do obliczeń (ceny wyrobów i koszty) na
wielkość progu rentowności
Interpretacja %: (Do 60% - bardzo niskie; 60%-70% - niskie; 70%-80% - średnie; 80%-90% -
duże; 90%-100% - bardzo duże)

17) Jakie kryteria stosuje się w ocenie biznesplanu jako dokumentu?

poprawność formalna – układ treści zgodny ze standardami (np. UNIDO, Bank Światowy); nie
może zabraknąć żadnego istotnego elementu. Biznesplan przedsiębiorstwa musi mieć: misję.

)

(

jkz

c

Ks

l

PR

i

Oc

en

a r

yz

yka

in

w

es

ty

cy

jn

e

go

background image

9

Wizję, cele strategiczne, plany wycinkowe, plan finansowy wraz z oceną. Biznesplan
przedsięwzięcia inwestycyjnego: charakter inwestycji, plan finansowy, ocenę opłacalności i
ryzyka
poprawność metodologiczna – przestrzeganie sztuki przygotowania biznesplanu i prawidłowe
stosowanie narzędzi metodycznych, które ciągle się aktualizują
słuszność przyjętych danych i założeń – zgodność zakładanych danych i faktów ze stanem
rzeczywistym aktualnym i przyszłym
poprawność rachunkowa –dane należy uporządkować i przedstawić w postaci zestawień
nufinansowych; wyrywkowe sprawdzenie poprawności przeprowadzonych obliczeń

18) Omów typowe błędy spotykane w biznesplanach i ich skutki.

formalne – brak istotnych elementów – brak tych elementów lub nieczytelny układ treści
może doprowadzić do odrzucenia biznesplanu
metodologiczne – nieprawidłowe wykorzystanie konkretnych metod – może doprowadzić do
błędów metodologicznych, nieczytelności biznesplanu i jego odrzucenia
rachunkowe – błędy w prawidłowym uporządkowaniu danych, w obliczeniach – nieczytelność
biznesplanu, błędne wyniki
merytoryczne: - zawyżanie cen, zaniżanie nakładów i kosztów, pomijanie niektórych pozycji
nakładów i kosztów, zaniżanie stopy dyskonta, zawyżanie zdolności produkcyjnych, nie
uwzględnianie czasu niezbędnego do osiągnięcia maksymalnych zdolności produkcyjnych,
zaniżanie potrzeb na majątek obrotowy, przyjmowanie nierealnych wskaźników wzrostu
produkcji i sprzedaży – błędna decyzja odnośnie podjęcia decyzji o realizacji inwestycji

19) Kto i w jakim zakresie odpowiada za decyzję opartą na biznesplanie?

zlecający opracowanie biznesplanu – odpowiada za wybór autora, cenę i inne warunki
przygotowania biznesplanu, które są zawarte w kontrakcie
dostarczający informacji autorowi – odpowiedzialność za jakość przekazywanych danych,
które są założeniami biznesplanu
autor biznesplanu- strona formalna biznesplanu, poprawność, przyjęte założenia, obliczenia,
terminowe wykonanie i zrealizowanie innych warunków zapisanych w kontrakcie
recenzent – odpowiedzialność za rzetelną i kompleksową weryfikację biznesplanu
decydent – odpowiada za podjęcie lub niepodjęcie decyzji na podstawie biznesplanu

Oc

en

a biz

n

es

p

la


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cw 16 odpowiedzi do pytan id 1 Nieznany
cw 16 odpowiedzi do pytan id 1 Nieznany
odpowiedzi do testu id 332437 Nieznany
odpowiedzi do egzaminu id 33240 Nieznany
Odpowiedzi do testow id 332432 Nieznany
OWI odpowiedzi do OWI id 797562 Nieznany
odpowiedzi do testu id 332437 Nieznany
nom kol 2 odpowiedzi do pytan i Nieznany
nom kol 2 odpowiedzi do pytan i Nieznany
opracowanie pytan id 338374 Nieznany
Nhip opracowanie pytan id 31802 Nieznany
Montaz zamka do drzwi id 307578 Nieznany
GWIAZDA PYTAN id 198034 Nieznany
mnozenie do 25 2[1] id 304290 Nieznany
Opracowanie pytan 3 id 338376 Nieznany
DO Gimn 1 id 137870 Nieznany
dodawanie do 10 4 id 138940 Nieznany

więcej podobnych podstron