Alert Solo 250 EW

background image

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-170/2012d z dnia 07.08.2012 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-12/2011 z dnia 27.01.2011r.

Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel.: (22)

320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218
Le Grand Saconnex, Genewa, Konfederacja Szwajcarska, tel. +41 22 71 75 111, fax: +41 22 71
76 088

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

A L E R T S O L O 250 EW

Zawartość substancji czynnej:
flusilazol/bis(4-fluorofenylo)(metylo)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)silan
(związek z grupy konazoli - triazol) - 250 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-12/2011 dnia 27 stycznia 2011 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R- 170/2012d z dnia 07.08.2012 r.

Toksyczny

Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.

Etykieta Alert Solo 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

background image

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym
do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych zbóż,
rzepaku ozimego i buraka cukrowego.
Środek należy do grupy inhibitorów biosyntezy ergosterolu.
Środek przeznaczony jest do stosowania opryskiwaczem polowym.

II ZAKRES STOSOWANIA

ZBOŻA OZIME
pszenica ozima
łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy
Zalecana dawka: 0,65-0,8 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego
kolanka.
Uwaga: Środek działa ograniczająco na występowanie mączniaka prawdziwego.

pszenica ozima, pszenżyto ozime
septorioza paskowana liści
Zalecana dawka: 0,65-0,8 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy
kłoszenia.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ZBOŻA OZIME I JARE
jęczmień ozimy
rdza jęczmienia
Zalecana dawka: 0,8 l/ha
Uwaga: Środek działa ograniczająco na występowanie choroby na jęczmieniu ozimym.

jęczmień jary
mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia.
Zalecana dawka: 0,65-0,8 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób,
od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.

Etykieta Alert Solo 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

background image

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

RZEPAK OZIMY
Środek stosować w następujących terminach:
1. Jesień
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
Termin zabiegu: w fazie 4-6 liści rzepaku.
Zalecana dawka: 0,4 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób.
2. Wiosna
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
Termin zabiegu: w fazie zwartego pąka kwiatowego.
Zalecana dawka: 0,4 – 0,8 l/ha
Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym regionie i stopnia
wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz masy zielonej rzepaku. Środek stosować
zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

BURAK CUKROWY
chwościk buraka
Zalecana dawka: 0,5 l/ha

mączniak prawdziwy, rdza buraka, brunatna plamistość liści buraka
Zalecana dawka: 0,4-0,5 l/ha

Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:
1. Środek w rzepaku ozimym i buraku cukrowym stosować maksymalnie dwa razy w okresie
wegetacji, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić 14 dni w przypadku buraka
cukrowego i 21 dni w przypadku rzepaku ozimego.
3. Ze względu na ryzyko powstania odporności u sprawców chorób zaleca się stosować środek
w zbożach jeden raz w okresie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie
działania.
4

.

Środek stosować w temperaturze powyżej 12

0

C.

Etykieta Alert Solo 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

background image

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

ZBOŻA OZIME i JARE, RZEPAK OZIMY, BURAK CUKROWY - 35 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać
z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary i ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę.

Etykieta Alert Solo 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

background image

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE

.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych
ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – 58 682-04-04

Rzeszów –17 866-40-25

Kraków – 12 411-99-99

Sosnowiec – 32 266-11-45

Lublin – 81 740-89-83

Tarnów – 14 631-54-09

Łódź – 42 657-99-00

Warszawa – 22 619-66-54

Poznań – 61 847-69-46

Wrocław – 71 343-3-08

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta Alert Solo 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kasir Lasy 250 EW
DĄB 250 EW
DOMNIC 250 EW
ORIUS 250 EW
TEBU 250 EW
HORIZON 250 EW
Riza 250 EW
Tyberius 250 EW
Helicur 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
CAPITAN 250 EW
Erasmus 250 EW
TEBU 250 EW
Orius Extra 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
TOLEDO 250 EW
Orius 250 EW 3

więcej podobnych podstron