OWI odpowiedzi do OWI id 797562 Nieznany

background image

I wykład :

1.

Wyjaśnić pojęcia : ochrona własności intelektualnej, własność intelektualna, prawo

własności intelektualnej.


-

Ochrona własności intelektualnej jest ochroną praw odnoszących się do własności

intelektualnej.

-

Własność intelektualna – zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące

niektóre dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz niektóre własności przemysłowe
(patenty oraz znaki towarowe).

-

Prawo własności intelektualnej (prawo o dobrach niematerialnych) - termin

obejmujący elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzn.
własności intelektualnej.
Tak rozumiane prawo własności intelektualnej dają uprawnionym osobom możliwość
zakazania innym pełnego korzystania z utworów, koncepcji lub znaków będących
przedmiotem ochrony.


2. Opisz ewolucję prawa autorskiego w Polsce .

Wraz z odzyskaniem niepodległości państwo polskie dziedziczyło po państwach
zaborczych 4 różne systemy praw autorskich. Systemy praw autorskich
obowiązujących w Polsce po I wojnie światowej :

- za

bór niemiecki : ustawa z dnia 19 czerwca 1901 „ o prawie autorskim na dziełach

literackich i muzycznych z dnia 9 stycznia 1907 o prawach autorskich na dziełach
plastycznych i fotograficznych

- zabór austriacki : ustawa z dnia 26 grudnia 1896 o prawie autorskim do utworów
literatury, sztuki i fotografii

- zabór rosyjski : ustawa z dnia 20 marca 1911 o prawie autorskim

-

tereny Spisz i Orawy : węierska ustawa z dnia 26 kwietnia 1884 prawie autorskim
3. Scharakteryzuj krótko ustawę z dn. 29.03.1926r. o prawie autorskim

1)Przystąpienie Polski do konwencji berneńskiej 28 stycznia 1920r. wymusiło
podjęcie działań zmierzających do powstania jednolitego ustawodawstwa
autorskiego.
2)Ministerstwo sztuki i Kultury w marcu 1920r. powierzyło F. Zollowi opracowania
projektu o prawie autorskim.
3)Projekt został uchwalony przez Sejm i Senat jako ustawa z dnia 29 marca 1926r. o
prawie autorskim.
4)Nowa ustawa wnosiła 'wiele nowych wartości do światowego dorobku kultury

background image

prawniczej'.
5)Przedmiot praw autorskich został potraktowany szeroko. Był nim od ustalenia
każdy przejaw działalności duchowej noszący piętno osobiste.
6)Ustawodastwo polskie było niezwykle postępowe, np. autorskie prawa majątkowe
wygasały z upływem 50 lat od śmierci twórcy.

4. Wskaż przyczyny konieczności zmiany ustawy z dn. 10. 08. 52r. o prawie
autorskim .

Potrzeba zmian pierwszej ustawy i zastąpienia ją drugą wynikała z konieczności:
a) doprecyzowania niejasnych lub wadliwych sformułowań.
b)dostosowania ustawy do nowego Kodeksu karnego i Kodeksu post

ępowania

cywilnego.
c)dostosowania przepisów ustawy do zmodyfikowanego tekstu konwencji
berneńskiej.

5. Podaj definicje prawa autorskiego.

Dział prawa cywilnego obejmujący przede wszystkim normy zamieszczone w ustawie
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz normy
zamieszczone w umowach międzynarodowych.

Stanowi część prawa własności intelektualnej i oznacza w węższym znaczeniu zbiór
przepisów wydanych z myślą o ochronie interesów twórców oraz stosunków
prawnych związanych z tworzeniem utworów, korzystaniem z nich i ich ochroną.

W szerszym znaczeniu pojęcie to obejmuje także regulacje odnoszące się do tzw.
praw pokrewnych, a więc praw wyłącznych przyznawanych m.in. artystom,
wykonawcom, producentom fonogramów, nadawcom radiowym i telewizyjnym.

W znaczeniu przedmiotowym to zespół norm prawnych regulujących stosunki
związane z dokonywaniem, eksploatacją i ochroną utworów oraz tzw. prawami
pokrewnymi.


6. Scharakteryzuj krótko systemy prawa autorskiego.

1. Romański system droit dauteur
Ochrona ustanowiona jest przede wszystkim ze względu na majątkowe i osobiste
interesy twórców; w nawiązaniu do konstrukcji treści prawa autorskiego wyróżniamy
2 modele prawa autorskiego: dualistyczny (np. Polska) i monistyczny.

2.Anglosaski system copyright
Traktuje prawo autorskie jako zespół uprawnień majątkowych, które służą ochronie
interesów upranionego przedmiotu i mają zapewnić rozwój nauki i sztuki. System ten
występuje m.in. w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii.


7. Opisz modele prawa autorskiego.

Monistyczny:
-

zakłada, że prawo autorskie stanowi jedno prawo podmiotowe obejmujące zarówno

uprawnienia osobiste, jak i majątkowe
-

ze względu na obecność elementu prawa osobistego prawo autorskie nie może być

przeniesione na inne osoby

background image

-

koncepcja monistyczna została przyjęta m.in. w Niemczech

Jednoczy w sobie uprawnienia o charakterze osobistym i majątkowym niemające
cech samodzielnych praw.

Dualistyczny:
-

prawo autorskie składa się z dwóch odrębnych praw tj. autorskiego prawa

osobisteg

o i autorskiego prawa majątkowego

-

odrębność tych praw wynika z ich natury

-

koncepcja ta została przyjęta m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii i nazywana jest

w niektórych ujęciach 'integralną' lub 'syntetyczną'.
Zakłada, że prawo autorskie składa się z praw majątkowych ograniczonych w czasie
oraz praw osobistych nieograniczonych w czasie.


8. wymień i opisz zasady prawa autorskiego

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego są utwory i przedmioty praw pokrewnych.
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości
przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór).
Ochrona prawno-

autorska dotyczy nie rzeczy, lecz dóbr niematerialnych, istniejących

niezależnie od przedmiotu materialnego, na którym dane dobro zostało utrwalone.


9. Komu i czemu służy jednolity rynek własności intelektualnej dwóch krajów UE.

-Konsumentom
-

Przedsiębiorcom

-

Twórcom własności inteleklualnej

1)Pobudzaniu kreatywności i innowacji w celu wzrostu gospodarczego, wyższej
jakości miejsc pracy i doskonałych produktów i usług w Europie.
2)Stworzenie jednolitych przepisów chroniących własność intelektualną, w tym
cyfrowych modeli przemysłowych.
3)Zdynamizowaniu rozprzestrzeniania się wiedzy i wzmocnienia konkurencji w
dziedzinie innowacji poprzez jednolitą ochronę patentową.
4)Poprawieniu warunków udostępniania online chronionych prawem dóbr i usług w
całej UE poprzez ulepszanie europejskich ram prawnych.
5)Łatwiejszą walkę z podróbkami i piractwem.
6)Wspieraniu szerokiego dostępu do dóbr i usług, chronionych na mocy prawa
własności intelektualnej.
7)Ujednoliceniu poziomu ochrony tajemnic handlowych i ochrony przed nielegalnymi
kopiami.
-

tajemnice handlowe należą do niematerialnych aktywów przedsiębiorstw - zalicza

się do nich m.in. tajemnice techniczne i handlowe (np. listy klientów).
-

nielegalne kopie produktów tworzy sie po to, by przypominały znane produkty

markowe -

nie uznaje się ich jednak za podróbki ze względu na pewnie cechy

różniące.

Podrabianie marek i produktów szkodzi producentom, firmom handlowym i
konsumentom. Zuchwałe plagiaty i niskiej wartości podróbki są nie tylko

background image

niebezpieczne, lecz róznież generują gigantyczne koszty. Niszczą kapitał i miejsca
pracy. Żaden producent renomowanych produktów markowych nie może ustrzec sie
przed podróbkami.

Przedsiębiorstwa dysponują jednak środkami i metodami ochrony swoich marek i
obsługiwania rynków.

8)Rozszerzeniu ochrony oznaczeń geograficznych.
9)Modernizacja systemu znaków towarowych.

II wykład :


1. Omów przesłanki powstania utworu współautorskiego.

Przede wszystkim, co może wydawać się oczywiste, należy wskazać, że dziełem
współtwórców musi być jeden utwór. Chodzi o to, aby wkłady poszczególnych
twórców, tworzyły nową jakość, nowe dzieło, które będzie czerpało swoje atuty nie
tylko z poszczególnych wkładów, ale także samo w sobie stanowiło coś zupełnie
nowego, właśnie na skutek unikalnego połączenia twórczych wkładów

.

Po drugie, konieczna jest współpraca twórców. Współpraca ta powinna zaistnieć już
na etapie tworzenia dzieła, czyli de facto – tworzenia wkładów poszczególnych
współtwórców i przybrać formę porozumienia. Porozumienie to powinno w
szczególności obejmować kwestie jakie wkłady wniosą poszczególni twórcy, jak
będzie wyglądał utwór ostateczny, co będzie zawierał, harmonogram i termin
ukończenia prac itd. Oczywiście porozumienie to nie musi być w żaden sposób
sformalizowane, może przybrać nawet formę dorozumianą, byleby było zrozumiałe
dla wszystkich współtwórców i zostało zgodnie przez nich przyjęte

.

2. Scharakteryzuj przesłanki powstania utworów połączonych oraz wskaż komu
przysługują prawa autorskie od tych utworów.

To połączenie może być skutkiem umowy autorów, którzy ustalają w niej zasady
eksploatacji powstałej całości np. kto wyraża zgody osobom trzecim na korzystanie z
całości, czy wolno przenieść prawa majątkowe do utworu i kto ma o tym decydować,
w jakim zakresie można eksploatować oddzielnie utwory składowe, jak dzielić
wynagrodzenia itd. Gdyby umowa tego nie regulowała, zgodnie z ustawą, do
wykonywania praw autorskich do całości potrzebna jest zgoda wszystkich twórców
dzieł składowych. Każdy jednak może wykonywać prawo autorskie co do utworu
swojego, byleby bez uszczerbku dla powstałej całości. Odmowa jednego z twórców
na eksp

loatację całości, rodzi roszczenie dla pozostałych o udzielenie zezwolenia,

chyba żeby twórca odmawiający, miał słuszne podstawy odmowy np. naruszenie
jego dóbr osobistych lub majątkowych mogące nastąpić w wyniku korzystania z
połączonego utworu.


3.Omów

szczególną rolę producenta ( wydawcy ) przy powstaniu utworów

zbiorowych .

Prawo wyróżnia także tzw. utwory zbiorowe, takie jak encyklopedie, leksykony,
czasopisma. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się
utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, producent. Jemu
ustawa do całości takiego utworu przyznała autorskie prawa majątkowe, czyli prawo
do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia.

background image

Domniemywa się także, że wydawcy przysługuje prawo do tytułu utworu zbiorowego.
Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo
przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.


4. Wyjaśnij komu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe w przypadku
autorów zbiorowych.

Odp. W 3.


5. Wskaż przesłanki powstania utworu pracowniczego

Utworem pracowniczym jest utwór, który równocześnie spełnia dwie przesłanki:

został dokonany przez osobę pozostającą w stosunku pracy,

stworzenie utworu mieści się w zakresie obowiązków służbowych pracownika.


6. Wymień i scharakteryzuj cechy, które powinien posiadać utwór niematerialny

Do cech tych należy: stanowienie, że dany utwór jest rezultatem pracy człowieka,

jest przejawem działalności twórczej (posiada charakter twórczy) oraz
posiada charakter indywidualny


7. Wyjaśnij różnice pomiędzy utworem zależnym a inspirowanym.

Utwór zależny to opracowanie utworu innego autora; wykonywanie prawa do takiego
utworu zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego; utwór zależny podlega
oc

hronie autorsko prawnej na równi z utworem oryginalnym. Na utworze zależnym

należy wymienić twórcę utworu pierwotnego. Istotą dzieła zależnego jest „twórcza
ingerencja” w cudzy utwór, która prowadzi do powstania nowego utworu określanego
przez ustawodawcę jako” opracowanie cudzego utworu”. Główną cechą jest to, że
jest w nim rozpoznawalny utwór pierwotny. Przykłady: przeróbki, tłumaczenia;
adaptacje; dramatyzacja powieści, przeniesienie obrazu olejnego na rycinę,
przerobie utworu literackiego na scenariusz filmowy, kopie utwory plastycznego.
Natomiast utwór inspirowany to utwór posiadający cechy indywidualnej twórczości
artystycznej, który powstał pod wpływem psychologiczno – emocjonalnego odbioru
cudzego dzieła. Utwór inspirowany nie jest dziełem zależnym (opracowaniem
cudzego utworu). Wykonywanie praw autorskich do utworu inspirowanego nie jest
uzależnione (jak w przypadku opracowań) od zezwolenia twórcy utworu
inspirującego.


8. Co to są graniczne utwory intelektualne.

Graniczne wytwory intelektu:

Te wyt

wory, których zaliczenie do utworów jest szczególnie sporne ze względu na

niski poziom twórczości.

Graniczne wytwory intelektu:

·tabele

·formularze

·prospekty, slogany reklamowe

·rozkłady jazdy
·książki adresowe, telefoniczne, kucharskie

background image

·koncepcje matematyczne

·zestawienia programów telewizyjnych.

9. Ustalenie a utrwalenie utworu

Między tymi pojęciami istnieje podobieństwo, jednakże zdecydowanie należy je
odróżnić od siebie. O ustaleniu możemy mówić wtedy, gdy chociaż jeden odbiorca
poza twórcą utworu ma lub miał możliwość zapoznania się z nim.

Niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust. 4) można mówić o
ustaleniu utworu. Przykładem może być zapisanie utworu w pamięci komputera,
bądź wygłoszenie przemówienia, wykładu, zaśpiewanie piosenki przed
publicznością.

Utrwalenie

utworu polega natomiast na tym, że utwór otrzymuje postać materialną

(tzn. jest zapisany, utrwalony na jakimkolwiek nośniku). Dzięki temu, że istnieje jego
utrwalenie, praktycznie każda osoba jest zdolna do zapoznania się z nim w
dowolnym czasie. Podobieństwo tego pojęcia do pojęcia ustalenia jest takie, że jeśli
ustalenie utworu jest dokonane w postaci zapisania go na nośniku np. dyskietce, to
utwór będzie utrwalony. Nie jest to jednak reguła, bo jak pamiętamy ustalenie utworu
może nastąpić również np. poprzez wygłoszenie wykładu, bądź zaśpiewania
piosenki, które mogą nie być nigdzie utrwalone.

10. Wyjaśnij pojęcia utworu i wymień obowiązujące kategorie utworów

Za utwór prawo autorskie uważa każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości
przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

-Utwór inspirowany
-

Utwór zbiorowy

-

Zbiór

-

Utwory połączone

-

Utwór pracowniczy


Wykład 3 (26.11.2013)

1. Kogo zrzeszają organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi, jak są powoływane i co jest ich statutowym zadaniem.

Organizacje zbiorowego zarządzania to stowarzyszenia zrzeszające twórców,
wykonawców, producentów oraz organizacje radiowe i telewizyjne, których
statutowym zadaniem

jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw

autorskich oraz pokrewnych. Polega

to między innymi na udzielaniu zgody na

korzystanie z utworów ( zwykle za pośrednictwem licencji), pobieraniu wynagrodzeń
od korzystających z chronionych przedmiotów (inkaso) oraz podziale i wypłacie
zainkasowanych środków między uprawnionych (repartycja).

2. Wyjaśnij czym są autorskie prawa majątkowe i scharakteryzuj czas ochrony
autorskich praw majątkowych.

Autorskie prawa majątkowe (ang. copyright) to monopol praw majątkowych na rzecz
autora utworu lub posiadacza praw (który najczęściej uzyskał te prawa na mocy

background image

umowy z autorem). Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było
zabezpieczenie interesów twórców oraz innych posiadaczy praw do utworów. Czas
trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po
r

oku, w którym nastąpiło zdarzenie,


3. Omów zbywalność autorskich praw majątkowych.

Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia,
zarówno ustawowego, jak i testamentowego, lub na podstawie umowy. Oprócz tego
istnieje możliwość aby nabywca autorskich praw majątkowych przeniósł je na jeszcze
inne osoby. Oczywiście strony umowy mogą ustalić w niej, że nabywca nie będzie
przenosił dalej nabytych praw Tak więc najwięcej zależy od woli stron.

Umowa o przeniesienie autorskich praw ma

jątkowych lub umowa o korzystanie z

utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej
wymienione.

W związku z tym nabywca może korzystać z utworu tylko w takim

zakresie, jaki jest określony w umowie. Przy tym umowa może dotyczyć tylko pól
eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
• w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy
obrót takim egzemplarzem na terytorium Polski, z wyjątkiem jego najmu lub
użyczenia.

4. Wskaż przykłady, w których autorskie prawa majątkowe gasną po upływie ich
okresu ważności.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe
gasną z
upływem lat siedemdziesięciu:

1. od śmierci twórcy, a od utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który
przeżył pozostałych,

2. w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od pierwszego

rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do
tożsamości
autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość,

3. w odniesieniu do utworu, do którego auto

rskie prawa majątkowe przysługują z

mocy ustawy innej osobie niż twórca - od jego ustalenia.

background image

4. w odniesieniu do utworu audiowizualnego -

od śmierci najpóźniej zmarłej z

wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, operatora obrazu,
autora

dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

5. Utwór osierocony

– wyjaśnij pojęcie.

Dziełami osieroconymi w myśl dyrektywy są utwory lub przedmioty praw pokrewnych
(przede wszystkim chodzi tu o fonogramy), do których podmioty up

rawnione nie są

znane lub nawet jeżeli są znane, to ich odnalezienie jest niemożliwe. Przy tym,
w

przypadku utworu, do którego istnieje kilka podmiotów uprawnionych, jeżeli co

najmniej jeden z

nich został zidentyfikowany i odnaleziony, to utworu takiego nie

uważa się za utwór osierocony.


6. Omów kategorię utworów, które wykonują ryzyko znalezienia się w grupie utworów
osieroconych.

Utwór możemy określić mianem osieroconego wtedy, gdy nie ma możliwości
kontaktu z
uprawnionym do tego utworu, a tym samym możliwości negocjowania zgody na
wykorzystanie utworu.

7. Omów jakie postanowienia wprowadza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
rady 2012/28/UE w sprawie utworów osieroconych.

Dyrektywa obejmuje jedynie niektóre kategorie utworów. Są to utwory opublikowane
w postaci książek, czasopism, gazet, magazynów, innych tekstów pisanych oraz
utwory muzyczne, audiowizualne i filmowe. Dyrektywa wprowadza dodatkowe
ograniczenie wymagając by utwory te znajdowały się w zbiorach bibliotek
publicznych, placówek oświatowych, muzeów, archiwów i instytucji odpowiedzialnych
za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe lub w zbiorach publicznych nadawców
radiowych i telewizyjnych.

Dyrektywa przyznaje prawo korzystania z utworów osieroconych jedynie wąskiej
kategorii podmiotów, a mian

owicie bibliotekom publicznym, placówkom oświatowym,

muzeom, archiwom, instytucjom odpowiedzialnym za dziedzictwo filmowe lub
dźwiękowe oraz nadawcom publicznym.

8. Wskaż ograniczenia co do swobody treści i formy zawierania umów i treści
autorskich.

Wyró

żnić można trzy rodzaje ograniczeń zasady swobody zawierania umów. Strony

umowy mogą ukształtować stosunek prawny według swojego uznania, pod
warunkiem jednak, iż treść lub cel tego stosunku nie będzie sprzeczny z: ustawą,
właściwością (naturą) tego stosunku oraz zasadami współżycia społecznego.
Ograniczenie swobody zawierania umów może wynikać z zakazów, obowiązujących
w różnych dziedzinach porządku prawnego w państwie. I tak, ograniczenia może
wprowadzać np. prawo konstytucyjne, karne, administracyjne, ale także prawo
cywilne na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących (tj. takich, które strony są
obowiązane stosować i nie można ich wyłączyć wolą stron). Ograniczenie to dotyczy
ponadto nie tylko samej treści umowy zawartej przez strony, ale i celu, jaki miały
strony podczas zawierania umowy. Zakazane jest zatem zawieranie umów, które
mają na celu obejście prawa (tzw. czynności in fraudem legis).

background image

9. Wymień umowy prawnoautorskie.

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje umów prawno-autorskich:
Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia
lub na podstawie umowy;
2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba
że umowa stanowi inaczej.


10. Scharakteryzuj umowę licencyjną wyłączną i niewyłączną.

umowy licencyjne wyłączne – Zastrzega wyłączność korzystania z utworu w
określony sposób. Licencjonodawca nie może udzielać licencji innym osobom.


umowy licencyjne niewyłączne- Pozostawia prawo licencjonodawcy do
korzystania z utworu i udzielania licencji innym osobom ,

Ustawa zawiera

domniemanie udzielenia licencji niewyłącznej w razie niejasności co do
umowy

11.Omów składniki przedmiotowo istotne w zakresie zawierania umów
przenoszących autorskie prawo majątkowe.

W umowie licencyjnej należy zamieścić postanowienia dotyczące wyłączności
korzystania z utworu oraz o zezwoleniu uprawnionemu na udzielanie sublicencji.
Istotny jest także czasowy i terytorialny zakres licencji.


12. Czym jest umowa licencyjna i na jak długo uprawnia do korzystania z utworu.

Upoważnia do korzystania z utworu na ustalonych w umowie polach eksploatacji,
z określeniem zakresu, miejsca i czasu eksploatacji. Stronami umowy są:

licencjodawca

– osoba uprawniona autorsko (podmiot wyłącznych praw

m

ajątkowych do utworu), jeżeli prawo przysługuje kilku osobom, występują oni

wspólnie jako jedna strona umowy

licencjobiorca

– każda osoba mająca zdolność do czynności prawnych

Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na
teryt

orium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w

umowie postanowiono inaczej.

Po upływie tego terminu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej

wygasa.

gdy licencja jest udzielona na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć rok
naprzód, na koniec roku kalendarzowego (w przypadku braku umownych terminów
wypowiedzenia)


13. W jakim trybie może nastąpić wypowiedzenie umowy licencyjnej.

Tryb zwykły.
Tryb zwykły wypowiedzenia umowy licencyjnej polega na wypowiedzeniu jej z
zachowaniem terminów umownych, a w przypadku braku regulacji tej kwestii w

background image

umowie

– z zachowaniem terminu wypowiedzenia, jaki przewidziany został przez

ustawę, która stanowi, że termin wypowiedzenia umowy jest terminem rocznym, a
dokonanie wypowiedzenia jest skuteczne na rok naprzód na koniec roku
kalendarzowego (art. 68). Możliwa, i często spotykana w praktyce, jest sytuacja w
której strony, mimo iż zawierają umowę na czas oznaczony, przewidują
równocześnie możliwość wypowiedzenia jej w określonym przez nie terminie.

Tryb szczególny.

Powstaje on w przypadkach przewidzianych ustawą. Jednakże ustawodawca przyjął
dość chaotyczną metodę regulacji, której brak jest spójności, a ponadto pewne
kwestie pozostawił nieuregulowane w ogóle. Najbardziej w oczy rzuca się brak
możliwości, w przypadkach szczególnie ciężkich naruszeń postanowień umowy,
wypowiedzenia jej bez zachowania terminów (tzn. ze skutkiem natychmiastowym),
jak to ma miejsce np. w przypadku umowy najmu. Zamiast tego poddaje się licencje
trybowi postępowania temu samemu, co odstąpienie od umowy przeniesienia praw .

14. Scharakteryzuj umowę wydawniczą.

Umowa wydawnicza

– dobrowolny, dwustronny

akt prawny

, najczęściej zawierany w

postaci pisemnej, na podstawie którego powstaje stosunek prawny
pomiędzy

autorem

a

wydawcą

, w ramach którego autor przenosi prawo wydania

swojej pracy

drukiem

lub w podobnej formie

15. Wymień rodzaje plagiatu i omów sankcje prawne i cywilne za naruszenie
autorskich praw osobistych w tym zakresie.

Rodzaje plagiatów: - plagiat jawny

- plagiat ukryty

Odpowiedzialność cywilna: Osoba posiadająca prawa do opublikowanego bez jej

zgody utworu w Internecie może domagać się dwukrotności, a w przypadku
zawinionego naruszenia trzykrotności wynagrodzenia. Poza tym sąd może nakazać
też zapłatę dodatkowej kwoty na Fundusz Promocji Twórczości.

Odpowiedzialność karna : W przypadku bezprawnego wykorzystywania cudzych
materiałów grozi nam grzywna i kara pozbawienie wolności do 2 lat. Jeśli dodatkowo
czerpie się zyski z powielanych materiałów i uczyniło się z nich źródło dochodu, grozi
nam kara

do 5 lat pozbawienia wolności.

Kary: grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3


16. Omów odpowiedzialność dyscyplinarną studentów z tytułu popełnienia plagiatu.

Odpowiedzialność dyscyplinarna :
1) upomnienie;
2) nagana;
3)

nagana z ostrzeżeniem;

4)

zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;

wydalenie z uczelni.
„Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości
lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”

background image

17. Scharakteryzuj tok postępowania wyjaśniającego na uczelni z tytułu
popełnionego przez studenta plagiatu.

1. Rektor może, z inicjatywy własnej lub na wniosek organu samorządu

studenckiego, wskazanego w regulaminie samorządu, przekazać sprawę do
sądu koleżeńskiego zamiast przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu. Sąd
koleżeński nie może wymierzać kar wymienionych w art. 212 pkt 4 i 5.
2. Za przewinienie mniejszej wagi r

ektor może, z pominięciem komisji

dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, wymierzyć studentowi karę upomnienia, po
uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.

3.

Student ukarany przez rektora karą upomnienia lub organ samorządu

studenckiego, o

którym mowa w ust. 1, może wnieść odwołanie do komisji

dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu
dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna lub sąd
koleżeński mogą w tym przypadku wymierzyć tylko karę upomnienia.

4.

W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na

przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego
utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

5.

W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa

rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez
komisję dyscyplinarną.

6.

Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał

potwierdza

popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 4, rektor wstrzymuje

postępowanie o nadanie tytułuzawodowego do czasu wydania orzeczenia przez
komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.


Wykład 4 (10.12.2013)


1. Jakich czynów może dopuścić się sprawca w przypadku popełnienia plagiatu.

Plagiat

jest przestępstwem, polegającym na przepisywaniu tekstu innego autora i

podpisywaniu go własnym nazwiskiem. Dotyczy to także ściągania tekstów z sieci, w
tym ogólnodostępnych, czy przytaczania w niewiele zmienionej wersji tekstów bez
podania źródła. Nie wolno jest przepisywać cudzych tekstów bez podania źródła - jak
sobie z tym radzieć, wyjaśniam poniżej. Nie należy też podawać za swoje cudzych
idei

, czyli nie przepisując dosłownie, używać cudzych idei, pomysłów, modeli, teorii,

bez powołania się na ich autora. Kiedy korzystamy z cudzego tekstu i/lub idei,
koniecznie powołujemy się na źródło, najlepiej

w uznany w środowisku

międzynarodowym sposób

, ponieważ nie pozostawia to żadnych wątpliwości co do

naszych intencj i z pewnością będzie wyrazem poszanowania praw autorskich.


Plagiatem jest także podpisywanie jednym (np. własnym) nazwiskiem tekstu
pisanego wspólnie z kimś innym.

2. Omów zgodne z ustawą kwalifikowanie zamiaru piractwa oraz wskaż kary
przewidziane za ten czyn przestępczy

- piractwo -

to działalnośd ludzka naruszająca przepisy prawa autorskiego,

background image

-

bez uprawnień, wbrew warunkom rozpowszechniania cudzych utworów w wersji

oryginalnej
Kara pozbawienia wolności do lat 3
-

dopuszcza się czynu w celu osiągniecia korzyści majątkowej

Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat
-

z popełniania przestępstwa uczynił sobie źródło dochodu albo działalność

przestępną lub nią kieruje
Kara grzywny, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do 1 roku
-

za działania nieumyślne


3. Podaj jakie formy może przyjmować paserstwo i jaka z tego tytuły grozi
odpow

iedzialność karna.

Paserstwo

– przybiera różne formy i polega na:

- nabywaniu
- pomaganiu w zbyciu
-

przyjmowaniu lub pomaganiu w ukryciu przedmiotu będącego nośnikiem utworu,

artyst.
Wykonania, fonogramu lub wideogramu, rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie bez
uprawnienia lub bez zgody
Warunkiem odpowiedzialności za paserstwo jest wystąpienie umyślności w postaci
zamiaru bezpośredniego zabarwionej celowością

-

kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

- od 1 roku do 5 lat
- grzywny, ograniczenia

wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat (przedmiot

uzyskany za pomocą czynu zabronionego)


4. Omów w jaki sposób wymierza się karę grzywny, karę ograniczenia wolności i karę
pozbawienia wolności.

- kara grzywny

–wymierzana jest w stawkach dziennych, najniższa liczba stawek

grzywny wynosi 10, a najwyższa 540 (K.K.). wysokość stawki dziennej ustalana jest
w granicach 10-

200zł

-

pozbawienia wolności – wymierza się ją w miesiącach i latach


5. Omów najpowszechniejsze w obrocie konsumenckim licencje w odniesieniu do
oprogramowania komputerowego.

Zamkniętą – korzystanie z programu możliwe wyłącznie po uiszczeniu opłaty
licencyjnej.

tzw. shareware-

udostępnione bez wnoszenia opłat na czas nieokreślony, po

upływie którego pewne funkcje są wyłączone

Wolną -korzystanie z oprogramowania nie podlega ograniczeniom

tzw. adware -

nabywca uzyskuje pełną wersję programu, korzystaniu z programu

towarzyszy odtwarzanie materiałów reklamowych

6.Opisz formy piractwa komputerowego.

1. Kopiowanie oprogramowania bez zgody licencjodawcy

– (stanowi kradzież –

wykorzystując na własny użytek; rozpowszechnianie jest formą paserstwa – w

background image

przypadku wymiany nośników programów wśród członków rodziny, przyjaciół,
pracowników wewnątrz organizacji)

2. Instalowanie nielegalnego oprogramowania na twardych dyskach

– przez

producenta, dostawcę sprzętu (w celu uatrakcyjnienia oferty handlowej)

3. Fałszowanie programu komputerowego ( powielanie, odsprzedaż w celu
osiągnięcia zysku – podrabianie loga, opakowań, znaków homograficznych)

1


4.

Piractwo sieciowe ( udostępnianie sieci stron www zawierających nielegalne

oprogramowanie na aukcjach internetowych

– nie mylić z ogólnie dostępnymi i

shareware)

5. Wynajem oprogramowania ( udostępnianie na podstawie umowy licencyjnej
innym, którzy kopiuj

ą je na własne dyski twarde)

7. Komu przysługuje prawo do uzyskania patentu na wynalazek.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy, współtwórcom,
pracodawcy lub zamawiającemu (gdy nabywa prawo majątkowe), przedsiębiorcy lub
innemu podmio

towi który udzielił pomocy finansowej


8. Jakie umowy licencyjne obowiązują w przypadku korzystania z wynalazku.

Umowy licencyjne: pełna, ograniczona, wyłączna, niewyłączna, otwarta, przymusowa

9. Wymień przeszkody rejestracyjne znaków towarowych w Polsce.

-

oznaczenie narusza prawo osobiste lub majątkowe - oznaczenie jest sprzeczne z

porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami - oznaczenie wprowadza odbiorców
w błąd


10. Omów procedurę rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce.

Wzór przemysłowy pełni funkcję znaku towarowego. Przed dokonaniem zgłoszenia
do Urzędu Patentowego należy zachować wzór w tajemnicy. - Wypełnienie
formularzu zgłoszenia - Określenie znaku - wskazanie towarów dla których jest


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:

więcej podobnych podstron