Kasir Lasy 250 EW

background image

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-56/2010 z dnia 15.06.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel-Strasse 50,
D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel./fax: +49 2173 384 141.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (0-22) 572 35 00, fax: (22)
572 36 03.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

K A S I R L A S Y 250 EW

Zawartość substancji aktywnej:
tebukonazol

1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol-

(związek z grupy triazoli) - 250 g w 1 l środka.

Substancja niebezpieczna: N,N-dimetylokapramid.

Zezwolenie MRiRW nr R -56/2010 z dnia 15.06. 2010 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

-

Etykieta Kasir Lasy 250 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW

background image

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Kasir Lasy 250 EW jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji

wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego

w ochronie szkółek leśnych przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. SZKÓŁKI LEŚNE

A) MODRZEW

opadzina modrzewia (Meria laricis Vuill.)

Zalecana dawka: 1,25 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Środek stosować od momentu pękania pączków do początku sierpnia co 2 lub 4 tygodnie

w zależności od warunków atmosferycznych sprzyjających rozwojowi choroby i wielkości jej

nasilenia; maksymalnie 4 razy w sezonie.

UWAGI:

1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

background image

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)

i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu

środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz

mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a

popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C

i nie wyższej niż 30°C.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIIWARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
 Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
 Unikać zanieczyszczenia oczu.
 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy.

 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub

etykietę.

 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Etykieta Kasir Lasy 250 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW

background image

 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIIIANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta

w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04

Rzeszów – (17) 866 40 25

Kraków – (12) 411 99 99

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83

Tarnów – (14) 631 54 09

Łódź – (42) 657 99 00

Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46

Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Alert Solo 250 EW
DĄB 250 EW
DOMNIC 250 EW
ORIUS 250 EW
TEBU 250 EW
HORIZON 250 EW
Riza 250 EW
Tyberius 250 EW
Helicur 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
CAPITAN 250 EW
Erasmus 250 EW
TEBU 250 EW
Orius Extra 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
TOLEDO 250 EW
Orius 250 EW 3

więcej podobnych podstron