03 51 zmiana gatunków lub grup wierząt niebezpiecznych

background image

1720

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

1)

z dnia 14 grudnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierzàt niebezpiecznych dla ˝ycia

i zdrowia ludzi

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwiet-

nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia

23 sierpnia 2005 r. w sprawie gatunków lub grup ga-

tunków zwierzàt niebezpiecznych dla ˝ycia i zdrowia
ludzi (Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 309) § 2 otrzymuje
brzmienie:

„§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2008 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-

szenia.

Minister Ârodowiska: J. Szyszko

———————

1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:

więcej podobnych podstron