MR 2014 Pytania i odpowiedzi id Nieznany

background image

PREMIA DLA MŁODEGO

ROLNIKA

100.000 PLN

NABÓR 2014

background image

PYTANIA DO PROGRAMU MŁODY ROLNIK 2014

Kiedy ruszy nabór z programu młody rolnik?

Program młody rolnik ruszy 15.05.2014 i potrwa do 21.06.2014 roku.

Jaka będzie wysokość premii ?

Wysokość premii w programie młody rolnik w naborze w 2014 wyniesie 100 tyś złotych.

Kto może otrzymać premię?

Pełnoletnia osoba, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 lat

Nie mająca prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Posiadająca kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełniania wykształcenia w ciągu 3 lat od
dnia decyzji o przyznaniu pomocy lub 3 lata i 9 miesięcy w przypadku wystąpienia różnego rodzaju klęsk
żywiołowych w gospodarstwie z powodu tz. siły wyższej

Zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej lub osoba, która, rozpoczęła
prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 15 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o
przyznaniu pomocy lub osoba, która była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni
użytków rolnych co najmniej 1 ha , nabytej w drodze spadku, ale w ciągu 15 miesięcy od jej nabycia zbyła tę
nieruchomość

Której małżonek nie prowadził działalności rolniczej, albo rozpoczął prowadzenie nie wcześniej niż w okresie
15 miesięcy do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Jakie trzeba spełnić warunki do programu młody rolnik?

Samodzielne prowadzenie gospodarstwa – wnioskodawca ma na to 180 dni od dnia doręczenia decyzji i
należy prowadzić je samodzielnie do 5 lat od dnia wypłaty pomocy

Właściwa powierzchnia gospodarstwa – nie mniej niż średnia krajowa i nie więcej niż 300 ha – 5 lat od dnia
wypłaty pomocy

Prowadzenie gospodarstwa zgodnie z wytycznymi biznesplanu – 5 lat od dnia wypłaty pomocy

70 % kwoty pomocy należy rozdysponować zgodnie z założeniami biznes planu – 3 lata od dnia wypłaty
pomocy

Osiągnąć co najmniej 4 ESU (nadwyżka bezpośrednia z działalności rolniczej) ale wartość nie może być
mniejsza niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy - 5 lat od dnia wypłaty pomocy

Przechowywać dokumenty 5 lat od dania wypłaty pomocy i umożliwić przeprowadzenie kontroli przez
uprawnione podmioty

Należy uzupełnić powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie do co najmniej średniej krajowej – 3 lata
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

W przypadku niepełnego wykształcenia należy je uzupełnić – 3 lata od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu
pomocy lub 3 lata i 9 miesięcy w przypadku wystąpienia różnego rodzaju klęsk żywiołowych w gospodarstwie
z powodu tz. siły wyższej

Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) jako rolnik – do dnia upływu 12 miesięcy od dnia
wypłaty pomocy

Spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, zdrowotności roślin i zwierząt oraz
identyfikacji i rejestracji zwierząt – dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej

budynki i budowle, wykorzystywane do produkcji rolnej, oraz użytki rolne wykorzystywane do prowadzenia
działalności rolniczej nie będą stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem
małżeńskiej wspólności majątkowej – wnioskodawca ma na to 180 dni od dnia doręczenia decyzji i utrzymać

background image

ten

warunek

do

5

lat

od

dnia

wypłaty

pomoc


Jakie dokumenty z programu młody rolnik należy złożyć do ARiMR?

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania: Ułatwienie startu młodym rolnikom" wypełniony na
formularzu udostępnionym przez ARiMR

Plan rozwoju gospodarstwa na formularzu udostępnionym przez ARiMR

Kopia dokumentu tożsamości beneficjenta i małżonka beneficjenta

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub oświadczenie o sposobie

uzupełniania wykształcenia

Oświadczenie o nieposiadaniu ustalonego prawa do renty

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności rolniczej

Zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu, jako rolnik

Zaświadczenie z US o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku z tytułu

prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

Oświadczenie małżonka o nieprowadzeniu działalności rolniczej

Jeśli wnioskodawca jest rolnikiem: dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa, zaświadczenie
z KRUS o okresach ubezpieczenia, zaświadczenie z US o okresach podlegania opodatkowaniu, oświadczenie
dotyczące spełnienia standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w
gospodarstwie

Jaka powierzchnia użytków rolnych kwalifikuje się do programu młody rolnik?

Maksymalna powierzchnia użytków rolnych nie może być większa niż 300 ha.

Minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż średnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju
a jest to 10,42 ha za rok 2013.

Ile czasu ma młody rolnik na uzupełnienie powierzchni gospodarstwa?

Jeżeli średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest mniejsza od średniej krajowej, możliwe jest
przyznanie pomocy zarówno, gdy w dniu złożenia wniosku gospodarstwo spełnia kryterium średniej
wojewódzkiej lub w ciągu 180 dni od dnia otrzymania decyzji spełni to kryterium. Należy jednak pamiętać, iż
rolnik zobowiąże się do zwiększenia powierzchni użytków rolnych, do co najmniej średniej krajowej w
przeciągu

3

lat

od

dnia

doręczenia

decyzji

o

przyznaniu

pomocy.

Czy muszę mieć własną ziemię czy mogą to być tylko dzierżawy?

Nie trzeba mieć własnej ziemi, wystarczą tylko dzierżawy.

Od kogo i na jaki okres czasu mogę wydzierżawić grunty?

Rolnik może wydzierżawić grunty od:

Jednostek Samorządu Terytorialnego – długość dzierżawy to 5 lat od dnia wypłaty pomocy

Agencji Nieruchomości Rolnej - długość dzierżawy to 5 lat od dnia wypłaty pomocy

Osób fizycznych - długość dzierżawy to 10 lat od dnia wypłaty pomocy

background image

Ile ha trzeba mieć minimum aby złożyć wniosek?

Minimalne wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w dniu składania wniosku o
przyznaniu pomocy w poszczególnych województwach.

Jednostka podziału

administracyjnego kraju

Minimalna powierzchnia do
spełnienia na dzień złożenia

wniosku o przyznaniu pomocy

Minimalna powierzchnia

do spełnienia w przeciągu

3 lat od dnia doręczenia

decyzji o przyznaniu

pomocy

Województwo dolnośląskie

10,42

10,42

Województwo kujawsko-pomorskie

10,42

Województwo lubelskie

1 ha a po 180 dniach od

przyznania pomocy 7,50

Województwo lubuskie

10,42

Województwo łódzkie

1 ha a po 180 dniach od

przyznania pomocy 7,57

Województwo małopolskie

1 ha a po 180 dniach od

przyznania pomocy 3,92

Województwo mazowieckie

1 ha a po 180 dniach od

przyznania pomocy 8,51

Województwo opolskie

10,42

Województwo podkarpackie

1 ha a po 180 dniach od

przyznania pomocy 4,60

Województwo podlaskie

10,42

Województwo pomorskie

10,42

Województwo śląskie

1 ha a po 180 dniach od

przyznania pomocy 7,24

Województwo świętokrzyskie

1 ha a po 180 dniach od

przyznania pomocy 5,53

Województwo warmińsko-
mazurskie

10,42

Województwo wielkopolskie

10,42

Województwo zachodniopomorskie

10,42

Co jeśli mam już ziemię?

Osoba, która posiada już ziemię może się starać o dotację na młodego rolnika jeśli:

rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 15 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy

była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha,
nabytej w drodze spadku, ale w terminie 15 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały
w jej współwłasności

Jakie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie są odpowiednie dla programu młody rolnik?

Wykształcenie rolnicze wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe

Tytuł kwalifikujący lub tytuł zawodowy, lub tytuł mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia
działalności rolniczej + 3 – letni staż pracy w rolnictwie

Wykształcenie wyższe inne niż rolnicze + 3 – letni staż pracy w rolnictwie lub wykształcenie wyższe inne niż
rolnicze + studia podyplomowe o profilu związanym z rolnictwem lub wykształcenie średnie inne niż rolnicze

background image

+ 3 – letni staż pracy w rolnictwie
Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze
+ co najmniej 5 –letni staż pracy w rolnictwie
Za staż pracy uznaje się: podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako rolnik lub domownik,
zatrudnienie w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z
prowadzeniem produkcji rolnej, odbycie stażu obejmującego wykonywanie czynności związanych z
prowadzeniem działalności rolniczej

Czy jeśli nie posiadam odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogę skorzystać z programu młody rolnik?

Tak, ale zobowiąże się do uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w przeciągu 3 lat od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu pomocy

Jaka będzie kolejność rozpatrywania wniosków?

O kolejności rozpatrywania wniosków z dotacji młodego rolnik 2014 będzie decydować punktacja. Warunkiem
przyznania pomocy będzie uzyskanie minimum 7 punktów.

Jak liczona będzie punktacja?

Punkty za kwalifikacje zawodowe:

Wykształcenie wyższe rolnicze albo inne wyższe + co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
wykształcenie inne wyższe + studia podyplomowe związane z rolnictwem -5 punktów
Wykształcenie średnie rolnicze lub średnie inne niż rolnicze + 3 – letni staż pracy w rolnictwie – 4 punkty
Wykształcenie rolnicze zasadnicze – 3 punkty
Tytuł kwalifikujący lub tytuł zawodowy + co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie – 2 punkty
Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze + co najmniej 5 –letni
staż pracy w rolnictwie – 1 punkt

Punkty na podstawie stopy bezrobocia:

Gospodarstwo położone w powiecie, w którym bezrobocie jest najwyższe – 5 punktów
Gospodarstwa położone w pozostałych powiatach - przyznaje się mniejszą liczbę punktów, aż do 0, gdy stopa
bezrobocia jest najniższa w województwie

Punkty za wielkość gospodarstwa:

Województwa, w których średnia powierzchnia gruntów w gospodarstwie jest większa lub równa średniej
krajowej
- Powierzchnia nie mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju i nie większa niż średnia w
danym województwie – 5-10 punków (maksymalne punkty dla średniej zbliżonej do wojewódzkiej)
- Powierzchnia nie mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie i nie większa niż
dwukrotność tej średniej – 10 -15 punktów
- Powierzchnia większa niż dwukrotność średniej powierzchni w województwie - 16 punktów
Województwa, w których średnia powierzchnia gruntów w gospodarstwie jest mniejsza niż średnia krajowa
- Powierzchnia nie mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie i nie większa niż
średnia w kraju – 5-10 punktów (maksymalne punkty dla powierzchni równej w kraju)
- Powierzchnia nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym i nie
większa niż dwukrotność tej średniej – 10-15 punktów
- Powierzchnia większa niż dwukrotność średniej powierzchni gospodarstwa w kraju -16 punktów
Na podstawie liczby zdobytych punktów przez dany wniosek z dotacji na młodego rolnika ARiMR ustali
kolejność rozpatrywania wniosków.

background image

Co obejmują wydatki na inwestycje?

koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wykorzystywanych
do produkcji rolnej, służących ochronie środowiska oraz wpływających bezpośrednio na warunki
prowadzenia działalności rolniczej

zakup maszyn, urządzeń wyposażenia do produkcji rolnej w tym urządzeń używanych nie starszych niż 5 lat

zakładanie lub wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich

zaopatrzenie gospodarstw rolnych w wodę

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej

zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent będzie wykorzystywał do
działalności rolniczej w gospodarstwie

zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe

za wydatki na inwestycje nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie
pomocy, oraz na inwestycje budowlane na gruntach stanowiących przedmiot dzierżawy

Z jakiej kwoty muszę się rozliczyć?

Przy premii 100 tyś. złotych co najmniej 70% kwoty pomocy (70 tyś. złotych) musi być przeznaczone na
inwestycje określone w biznesplanie.

Jakie dokumenty stanowią potwierdzenie wydania premii?

Faktury, dokumenty księgowe o równoważnej wartości lub inne dokumenty potwierdzające poniesione
wydatki (potwierdzone za zgodność przez notariusza lub pracownika ARiMR);

Oświadczenie, że zakupy nie zostały dokonane na podstawie umowy zawartej z małżonkiem, wstępnym lub
zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta

Ile mam czasu na rozliczenia premii?

Po zrealizowaniu każdej inwestycji należy się rozliczyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia roku
następującego po roku, w którym ta inwestycja została zrealizowana, ale nie później niż do upływu 3 lat od
dnia wypłaty pomocy

Co jeśli nie spełnię warunków rozliczenia premii?

Nieprawidłowe wydatkowanie 70 % premii – sankcja w postaci zwrotu 100 % wypłaconej premii

Nieterminowe złożenie dokumentów informujących o: wydatkowaniu premii - sankcja w postaci zwrotu 3%
wypłaconej premii

spełnienie warunków wyszczególnionych w decyzji - do połowy września

Harmonogram prac ARiMR przy młodym rolniku 2014

Nabór wniosków o przyznanie pomocy – maksymalny czas trwania naboru – 26 dni - 15.05.2014 r. –
21.06.2014 r.

Ustalenie liczby punktów dla wniosków złożonych w OR ARiMR - 50 dni od dnia upływu terminu składania
wniosku o przyznanie pomocy - 10.08.2014 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy – Niezwłocznie -

Wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy - 150 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy –
12.10.2014 r. – 18.11.2014 r.

Dopełnienie warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja. Złożenie wniosku o przyznanie
pomocy - 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia warunków -

do połowy lipca

background image

Wypłata środków finansowych - ARiMR - 60 dni od złożenia wniosku o płatność oraz dokumentów
potwierdzających

Jakie są sankcje za niespełnienie warunków młodego rolnika ?

Nieterminowe złożenie dokumentów informujących o: wydatkowaniu premii, uzupełnieniu wykształcenia,
uzupełnienie powierzchni gospodarstwa, ubezpieczeniu w KRUS, sprawozdaniu z realizacji biznesplanu,
ankiety monitorującej – sankcja w postaci zwrotu 3% wypłaconej premii

Nieprowadzenie przez 5 lat od wypłaty premii samodzielnie gospodarstwa, brak ubezpieczenia w KRUS, jako
rolnik przez okres minimum 12 miesięcy od wypłaty premii – sankcja w postaci zwrotu 100 % wypłaconej
premii

Nie uzupełnienia powierzchnia gospodarstwa w przeciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu
pomocy - sankcja w postaci zwrotu 100 % wypłaconej premii

Nieprawidłowe wydatkowanie 70 % premii, brak osiągnięcia minimum 4 ESU i nie mniejszej liczby, niż
wartość ESU w dniu złożenia wniosku o pomoc, nieuzupełnienie wykształcenia – sankcja w postaci zwrotu
100 % wypłaconej premii

Zwiększenie gospodarstwa powyżej 300 ha lub zmniejszenie poniżej średniej krajowej – sankcja w postaci zwrotu
25 % wypłaconej premii

W razie dodatkowych pytań
Możesz je zadać pod adresem

doradcaprow.pl@gmail.com

Jeśli już teraz chcesz abyśmy napisali dla Ciebie wniosek i biznesplan oraz przygotowali Cię do premii 100 000 zł
Zgłoś się pod nr tel. 61- 28 28 847 lub kom. 728-405-593
Więcej Informacji o MR 2014 na

http://www.doradcaprow.pl

Pozdrawiamy
Doradcy z AgroABC


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:

więcej podobnych podstron