Instrukcja do zad proj 19 Układ sterowania bramy garażu

background image

Projekt "Modernizacja o

ferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego

rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

1 z 7

INSTRUKCJA DO ZADANIA PROJEKTOWEGO– 19

Temat projektu:

Układ sterowania bramy garażu

1. Opis założeń projektowych.
W garażu parkują zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe. W związku z tym brama garażu
powinna być podnoszona do różnych wysokości (rysunek 1). Wciśnięcie przycisku „Brama do
środka" przy opuszczonej bramie powoduje jej podniesienie do pozycji środkowej, a wciśnięcie
przycisku „Brama do góry" do pozycji górnej. Opuszczenie bramy na dół zarówno z pozycji
środkowej, jak i górnej następuje po wciśnięciu przycisku „Brama na dół". Wciśnięcie przycisku
„Wyłącz" powoduje natychmiastowe zatrzymanie bramy. Ze względów bezpieczeństwa
podnoszenie bramy powinno odbywać się w układzie z samopodtrzymaniem, a opuszczanie bez
samopodtrzymania.

2.

Schemat technologiczny układu sterowania

Rysunek 1. Schemat technologiczny układu sterowania bramą garażową.

3.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

- lista przyporządkowania sygnałów
- schemat połączeń układu sterownika PLC z rzeczywistymi elementami we i wy,
- program sterujący w języku LD i FBD;

4.

Wykonanie prac związanych z montażem i uruchomieniem układu powinno zawierać:

- zmontowanie z elementów i podzespołów układu sterownia z wykorzystaniem PLC
- zaprogramowanie sterownika PLC,
- uruchomienie i sprawdzenie działania układu sterowania,

Przed przystąpieniem do prac zapoznaj się z instrukcją podłączenia i obsługi sterownika

PLC oraz instrukcją BHP stanowiska ćwiczeniowego.

background image

Projekt "Modernizacja o

ferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego

rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

2 z 7

KARTA DO REALIZACJI PROJEKTU

Imię

Nazwisko

Grupa

Rok szkolny

OCENA:

1. Tabela przypisania sygnałów

wejścia

wyjścia

Operand

symboliczny

Operand

absolutny

PLC

Opis

Operand

symboliczny

Operand

absolutny PLC

Opis

2. Schemat połączeń układu sterownika PLC.

background image

Projekt "Modernizacja o

ferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego

rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

3 z 7

3. Schemat programu sterującego PLC w języku LD i FBD

4. Wykaz urządzeń i elementów niezbędnych do montażu rzeczywistego

układu.

background image

Projekt "Modernizacja o

ferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego

rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

4 z 7

5. Wykaz prac związanych z montażem i uruchomieniem układu.

6. Wnioski i uwagi

background image

Projekt "Modernizacja o

ferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego

rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

5 z 7

7. Instrukcja podłączenia i obsługi sterownika PLC.

a. Widok 14-punktowego sterownika PLC VersaMax Micro.

(8 wejść 24 VDC, 6 wyjść podłączonych w konfiguracji skurce

24 VDC, zasilanie 24 VDC)

b. Schemat podłączenia sterownika PLC.

Gdy wejścia I

1

– I

8

wykorzystywane są jako wejścia liczników impulsów wysokiej

częstotliwości przełączniki wejściowe powinny być zabezpieczone przed zjawiskiem
drgań styków co uniemożliwi niekontrolowane zliczanie impulsów wejściowych.

Podczas pracy sterownika PLC nie odłączać kabla do programowania!!

osłona na fabrycznie

ustawione mikroprzełączniki

(nie zmieniać!!)

wejścia na montażowej

listwie zaciskowej

złącze dodatkowych

modułów wejść i wyjść

przycisk zwalniania szyny

montażowej DIN, TH

wyjścia na montażowej

listwie zaciskowej

port szeregowy RS – 232

(do programowania

sterownika)

dwa analogowe

potencjometry

V+ - zasilanie 24 V DC, V- - minus zasilania;
C

1

,C

2

– masa wejść (podłączyć razem do

minusa zasilania);

V

1

– zasilanie wyjść (+24 VDC)

I

1

: I

8

– wejścia dyskretne;

Q

1

– Q

6

– wyjścia dyskretne;

24+, 24- - przelotka napięcia zasilania;
GNG – uziemienie sterownika;

Uwaga: Nie należy zwierać wyjść do masy
oraz korzystać z przelotki napięcia 24-, 24+,
ponieważ grozi to uszkodzeniem sterownika.
Przed podłączeniem sterownika do źródła
napięcia należy sprawdzić poprawność
wykonania wszystkich połączeń a w
szczególności poprawność podłączenia
napięcia zasilania.

background image

Projekt "Modernizacja o

ferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego

rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

6 z 7

Literatura:

http://www.astor.com.pl/

,Astor Kraków;

INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU ĆWICZENIOWYM


1.

Przed rozpoczęciem pracy:

Uczeń powinien:

szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na

stanowisku pracy;

zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowisk;

zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczeni;

sprawdzić sprzęt i urządzenia do ćwiczeń;

wysłuchać szczegółowego instruktażu i uwag nauczyciela. Ewentualne nieścisłości

dotyczące przebiegu wykonywanych czynności wyjaśnić tak, by realizowane zadanie
przebiegało w sposób bezpieczny;

przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce;

w przypadku, gdy uczeń czuje się źle powinien niezwłocznie ten fakt zgłosić

nauczycielowi;

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować pracy na
stanowisku ćwiczeniowym. Należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela..
Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte uczeń za zgodą nauczyciela może przystąpić
do wykonania zadania.


2.

W czasie pracy uczeń ma obowiązek:

ściśle stosować się do zaleceń nauczyciela;

przestrzegać stanowiskowej instrukcji bhp;

podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach

wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy;

materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń

wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca;


3.

Uczniowi na stanowisku pracy nie wolno:

nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń nauczyciela;

samodzielnie podłączać i uruchamiać urządzeń elektrycznych;

stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
np. wykonywanie naprawy instalacji, która jest pod napięciem;

wykonywać prac niezgodnych z przepisami;

wykonywania przyłączeń, które mogą zmienić warunki bezpieczeństwa w danym układzie
elektrycznym;

background image

Projekt "Modernizacja o

ferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego

rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

7 z 7

używać niesprawnych narzędzi, zużytych, zaoliwionych;

pracować bez nakazanych ochron osobistych;

wykonywania wymiany bezpieczników topikowych, czy też sprawdzania napięcia bez

okularów ochronnych;

wykonywania przedłużeń, połączeń przewodów ruchomych nie za pomocą fabrycznie
wykonanych przedłużaczy;

usuwać osłon czy znaków zabezpieczających;

dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem;

oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym
niż 24 V;

przeszkadzać innym w pracy;

tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu p poż i wyłączników prądu
elektrycznego;


4. Po zakończeniu pracy należy:

dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w
miejscach na to przeznaczonych,

oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,

upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla
otoczenia,

przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac nauczycielowi

wyłączyć dopływ energii elektrycznej od urządzeń

uporządkować stanowisko robocze.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Instrukcja do zad proj 13 Uklad sterowania schodow ruchom
Instrukcja do zad proj 17 Uklad sterowania prasy hydrauli
Instrukcja do zad proj 13 Uklad sterowania schodow ruchom
Instrukcja do zad proj 13 Układ sterowania schodów ruchomych
Instrukcja do zad proj 17 Układ sterowania prasy hydraulicznej
Instrukcja do zad proj 10 Podstawowe funkcje logiczne z z
Instrukcja do zad proj 11 Sygnalizacja swietlana przejsci
Instrukcja do zad proj 16 Samopodtrzymanie, rozkazy S i R
Instrukcja do zad proj 12 Betonownia id 216625
Instrukcja do zad proj 10 Podstawowe funkcje logiczne z z
Instrukcja do zad proj 11 Sygnalizacja świetlana przejścia dla pieszych
Instrukcja do zad proj 16 Samopodtrzymanie, rozkazy S i R

więcej podobnych podstron