Wykład10a Sieć z protokołem X 25 i Frame Relay

background image

Ogólna charakterystyka protokołów sieci

teleinformatycznych LAN i MAN

background image

Obszary stosowania protokołu X.25

background image

Organizacja sieci komutacji pakietów X.25

P S T N

X .3 2

X . 2 8

P A D

X .2 8

P S D N

X .2 5

P L M N

P S D N

X .7 5

C S P D N

I S D N

I S D N

P L M N

X . 3 0

( I .4 6 1 )

X .2 1

X . 3 1

( I .4 6 2 )

X .2 5

V . 1 1 0

( I .4 6 3 )

V

I . 4 5 1
I . 4 4 1

I .4 3 1 /

I . 4 3 0

V

K a n a ł D

X .2 0 , X . 2 1 , X .2 2

X .2 0 b is , X .2 1 b is

P L M N

P L M N - s ie ć r a d io k o m u n ik a c j i r u c h o m e j lą d o w e j

background image

Warstwa fizyczna stosu protokołów X.25

background image

Struktura ramki warstwy łącza danych, pole sterujące

ramki LAPB

F la g a

A d r e s

S te r o w a n i e

D a n e

F C S

F l a g a

Oznaczeni
a:

Postać
ogólna:
Sterowani
e:

background image

Komendy i odpowiedzi LAPB

background image

Współpraca SLP i MLP

background image

Przydział kanałów wirtualnych w sieci komutacji

pakietów X.25

P V C

P o łą c z e n ia p r z y c h o d z ą c e

p o łą c z e n i a m ie s z a n e

p o łą c z e n i a w y c h o d z ą c e

0
1

D C E

D T E

4 0 9 5

background image

Ogólna organizacja pakietu X.25

background image

Realizacja komutacji pakietów X.25

W a r s t w a s i e c io w a

P o ł ą c z e n i e s i e c i o w e

T r a n s e f d a n y c h

O p c j o n a l n i e

R o z ł ą c z e n i e

N . C O N N E C T . i n d i c a ti o n
N . C O N N E C T . r e s p o n s e

N . D A T A . i n d i c a ti o n

N . D A T A . r e q u e s t

N . E X P E D I T E D _ D A T A .
i n d i c a t i o n

N . D A T A _ A C K N O W L E D G E .
i n d i c a t i o n

N . R E S E T . i n d i c a t i o n

N . R E S E T . r e s p o n s e

N . D I S C O N N E C T . i n d i c a ti o n

O d p o w i a d a j ą c a

w a r s t w a t r a n s p o r t o w a

N . C O N N E C T . r e q u e s t

N . C O N N E C T . c o n fi r m

N . D A T A . r e q u e s t

N . D A T A . i n d i c a t i o n

W a r s t w a t r a n s p o r t o w a

N . D A T A _ A C K N O W L E D G E .
r e q u e s t

N . E X P E D I T E D _ D A T A .
r e q u e s t

N . R E S E T . r e q u e s t

N . R E S E T . c o n fi r m a t i o n

N . D I S C O N N E C T . r e q u e s t

background image

Interfejs warstwy sieciowej i transportowej - międzywarstwowe
f-cje elementarne

Typy pakietów (PPDU)

Faza realizacji, stan procesu

DTE DCE

DCE DTE

Call Request
Call Accepted

Incoming call
Call confirmation

Zestawienie połączenia

Clear Request
DTE clear confirmation

Clear confirmation
DCE Clear confirmation

Rozłączanie połączenia

DTE data
Interrupt request

DCE data
Interrupt confirmation

Data transfer

DTE receiver ready
DTE receiver not ready
DTE reject
Reset request
DTE Reset confirmation

DCE receiver ready
DCE receiver not ready
Reset indication
DCE reset confirmation

Sterowanie przepływem

Restart request
DTE restart confirmation

Restart indication
DCE restart confirmation

Synchronizacja procesów

Diagnostic

Diagnostic

Raportowanie błędów sieci

background image

Formaty pakietów X.25

R

ec

eiv

e n

ot

re

ad

y

P

(R

)

00

10

1

G

F

I
L

G

N
L

C

N

T

Y

P

E

V

C

I

4

1=

co

ntr

ol

pa

ck

et

0=

da

ta

p

ac

ke

t

Q

D

M

od

ulo

8

4

8

10

=

m

od

ulo

1

28

01

=

m

od

ulo

8

0B

D

łu

go

ść

p

ola

ad

r.

od

b.

D

łu

go

ść

p

ola

ad

r.

na

d.

4

4

A

dr

es

na

d.

A

dr

es

od

b.

D

ł.p

ola

ud

og

od

n.

U

do

go

d

nie

nia

D

an

e

ytk

ow

nik

a

8

32

/1

28

0F

4

4

U

do

go

d

nie

nia

8

C

all

re

qu

es

t

C

all

a

cc

ep

te

d

D

ata

R

es

et

co

nf

rm

ati

on

R

es

et

R

eq

ue

st

R

es

ta

rt

R

eq

ue

st

P

ole

d

an

yc

h:

1

28

/2

56

/5

12

/1

02

5/2

04

8/4

09

6 b

ajt

ów

3

3

1

R

ec

eiv

e r

ea

dy

R

eje

ct

In

te

rr

up

t r

eq

ue

st

C

lea

r r

eq

ue

st

C

lea

r c

on

f

rm

ati

on

8

8

IF

IB

P

rz

yc

zy

na

ze

ro

w

an

ia

K

od

d

ia

gn

os

ty

cz

y

(o

pc

ja

)

F

B

P

rz

yc

zy

na

ze

ro

w

an

ia

F

F

R

es

ta

rt

co

nf

rm

ati

on

P

(R

)

P

(S

)

M

0

P

(R

)

00

00

1

P

(R

)

01

00

1

F

1

P

rz

yc

zy

na

ze

ro

w

an

ia

D

ia

gn

os

tic

8

23

D

an

e

ytk

ow

nik

a

32

27

13

P

rz

yc

zy

na

ro

złą

cz

an

ia

D

an

e

ytk

ow

nik

a

17

D

an

e

ytk

ow

nik

a

12

8

L

eg

en

da

:

G

F

I -

G

ro

up

fo

rm

at

id

en

tif

er

L

C

N

- L

og

ica

l C

ha

nn

el n

um

be

r

P

(R

)P

ac

ke

t r

ec

eiv

er

se

qu

en

ce

n

um

be

r

V

C

I -

V

irt

ua

l c

irc

uit

id

en

tif

er

Q

- Q

ua

lif

re

b

it

D

- D

eli

ve

ry

co

nf

rm

ati

on

b

it

P

(S

) -

p

ac

ke

t s

en

d s

eq

en

ce

n

um

be

r

In

te

rr

up

t c

on

f

rm

.

K

od

d

ia

gn

os

ty

cz

y

(o

pc

ja

)

K

od

d

ia

gn

os

ty

cz

y

(o

pc

ja

)

K

od

d

ia

gn

os

ty

cz

y

(o

pc

ja

)

D

łu

go

ść

p

ola

ad

r.

od

b.

D

łu

go

ść

p

ola

ad

r.

na

d.

A

dr

es

od

b.

A

dr

es

na

d.

D

ł.p

ola

ud

og

od

n.

background image

Format adresu wg X.121

Długość adresu

wywoływanego

DTE

Długość adresu

wywołującego

DTE

Kraj

PSN

Narodowy

numer

terminala

4 bity

Numer (adres)

międzynarodowy

NTN

do 10 cyfr

DNIC

4 bajty

4 bity

Kodowanie
BCD

background image

Zalecenie X.121

0 +

+

P +

CC

National significant number

d) An example of the international identification of a terminal on the public

switched telephone network/ISDN when accessed to or from a public data

network where digital interworking is required (see Note 2)

International telephony/ISDN number

P +

+

9 +

International telephony/ISDN number

TCC

National significant number

c) An example of the international identification of a terminal on the public

switched telephone network/ISDN when accessed to or from a public data

network where analogue interworking is required (see Note 2)

8 +

+

P +

International telex number

TDC

National telex number

b) An example of the international identification of a terminal on the public telex

network when accessed to or from a public data network (see Note 2)

+

P +

International data number

DCC

National number (starting with 4th digit of DNIC)

(3 digits)

(up to 11 digits)

ii) Number is part of a national integrated numbering scheme

a) International identification of DTE/DCE interface on public data networks

+

P +

International X.121 format (see Note 1)

International data number

DNIC

Network terminal number

(4 digits)

(up to 10 digits)

i) Number is not part of a national integrated numbering scheme

background image

Ustanawianie połączenia

D T E

D C E

D C E

D T E

C a ll R e q u e s t

I n c o m in g C a ll

C a ll A c c e p te d

C a ll C o n n e c te d

S , R , L C N = 5

S , R , L C N = 1 7

S , R , L C N = 1 7

S , R , L C N = 5

background image

Potwierdzanie pakietów w różnych trybach

D T E

D x E

D x E

D T E

D C E

D x E

D x E

D C E

D C E

D C E

D T E

D T E

D a ta

D a ta P ( S ) = 5

D a ta P ( S ) = 5

D a ta P ( R ) = 6

R R , R N R , R E J

P (R ) = 6

D a ta

D a ta

D a ta

A C K

A C K

A C K

A C K

S , R , L C N = 5

D = 1

S , R , L C N = 5

S , R , L C N = 5

S , R , L C N = 5

D = 1

S , R , L C N = 1 7

D = 1

S , R , L C N = 1 7

D = 1

S , R , L C N = 1 7

S , R , L C N = 1 7

S , R , L C N = 5

S , R , L C N = 5

S , R , L C N = 5

S , R , L C N = 5

P o tw ie r d z a n i e e n d - to - e n d

P o tw ie r d z a n ie

w p a k ie ta c h d a n y c h

P o tw ie r d z a n ie o n - o f

P o tw ie r d z a n i e lo k a ln e

background image

Operacje elementarne na styku warstwy sieciowej i

transportowej

background image

Realizacja komutacji pakietów X.25

K a n a ł w s p ó l n y

O z n a c z e n ia

K o n c e n t r a t o r k a n a łó w lo g ic z n y c h -
K K
C z ło n k o m u n ik a c y j n y - C K
P r o c e s y k o m u n ik a c y j n e - A m
, B n

K K

S t a c j a t r a n s p o r t o w a A

C K

C K

A

m

A

1

m

...

S t a c j a t r a n s p o r t o w a B

C K

C K

B

n

B

1

...

 

1

K K

 

 

 

 

 

  

K o m u n i k a c j a p r o c e s ó w a p l i k a c y j n y c h p o m i ę d z y u r z ą d z e n i a m i k o ń c o w y m i
w y m i e n i a j ą c y m i i n f o r m a c j ę w k i l k u k a n a ł a c h w i r t u a l n y c h z r e a l i z o w a n y c h n a
b a z ie w s p ó ln e g o k a n a łu f z y c z n e g o

background image

Realizacja komutacji pakietów X.25

1 1 4

1 1 5

2 3

2 3

2 3

2 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

W

W = 5

A

B

6

5

3 ,4

A C K

background image

Sterowanie przepływem pakietów

0

3

4

7

1

6

2

S L W E

S U W E

O k n o g łó w n e

W = 6

O k n o b ie ż ą c e

5

p a k i e ty p o tw ie r d z o n e

p a k i e ty n ie p o tw ie r d z o n e

p a k i e ty d o w y k o r z y s ta n ia

background image

Realizacja komutacji pakietów X.25

V ( S ) V ( R ) V ( A )
0 0 0

0 2 0

0 1 0

0 3 0

D T E a lb o w ę z e ł k o m .

p a k ie t ó w
V C I = 1 1

O s i ą g n i ę t o
g r a n ic ę
o k n a

O k n o
p o n o w n ie
o t w a r t e

V ( S ) V ( R ) V ( A )
0 0 0

2 0 0

1 0 0

3 0 0

D T E a lb o w ę z e ł k o m .

p a k ie t ó w
V C I = 1 1

3 0 2
4 0 2

4 0 4
: :

: :

W = 3

Dane[P(S)=0, P(R)=0]

Dane[P(S)=1, P(R)=0]

Dane[P(S)=2, P(R)=0]

RR[ P(R)

=2]

Dane[P(S)=3, P(R)=0]

0 4 0
:

:

RR[ P(R)

=4]

0 3 0

0 5 0

0 4 0

P r z e p ły w
z a t r z y m a n y

3 0 3

5 0 3

4 0 3

5 0 4

5 0 5
6 0 5

Dane[P(S)=3, P(R)=0]

Dane[P(S)=4, P(R)=0]

RNR[ P

(R)=4]

Dane[P(S)=5, P(R)=0]

0 5 0

RR[ P(R)

=5]

:

:

:

:

0 6 0

P r z e p ł y w
z r e s t a r t o w a n y

C z a s

S t a n
z a j ę t o ś c i

S t a n
z a j ę t o ś c i
z e r o w a n y

( a )

( b )

background image

Realizacja komutacji pakietów X.25

P o ł ą c z e n ie s i e c io w e

N .C O N N E C T .in d ic a t io n
N .C O N N E C T .r e s p o n s e

N .C O N N E C T .r e q u e s t

N .C O N N E C T .c o n f r m

T r a n s e f d a n y c h

N .D A T A .in d ic a t i o n

N .D A T A .r e q u e s t

N .D A T A .r e q u e s t

N .D A T A .in d ic a t i o n

O p c j o n a ln ie

N .E X P E D I T E D _ D A T A
.in d i c a t i o n

N .D A T A _ A C K N O W L E D G E
.in d i c a t i o n

N .R E S E T .in d i c a t io n

N .D A T A _ A C K N O W L E D G E .
r e q u e s t

N .E X P E D I T E D _ D A T A .
r e q u e s t

N .R E S E T .r e q u e s t

R o z łą c z e n ie

N .R E S E T .r e s p o n s e

N .D I S C O N N E C T .in d ic a t io n

N .R E S E T .c o n f r m a t io n

N .D I S C O N N E C T .r e q u e s t

W a r s t w a t r a n s p o r t o w a

s t a c j i w y w o łu j ą c e j

W a r s t w a s i e c io w a

W a r s t w a t r a n s p o r t o w a

s t a c j i w y w o ły w a n a

background image

Interfejs warstwy sieciowej i transportowej - międzywarstwowe f-

cje elementarne

Typy pakietów (PPDU)

Faza realizacji, stan procesu

DTE DCE

DCE DTE

Call Request
Call Accepted

Incoming call
Call confirmation

Zestawienie połączenia

Clear Request
DTE clear confirmation

Clear confirmation
DCE Clear confirmation

Rozłączanie połączenia

DTE data
Interrupt request

DCE data
Interrupt confirmation

Data transfer

DTE receiver ready
DTE receiver not ready
DTE reject
Reset request
DTE Reset confirmation

DCE receiver ready
DCE receiver not ready
Reset indication
DCE reset confirmation

Sterowanie przepływem

Restart request
DTE restart confirmation

Restart indication
DCE restart confirmation

Synchronizacja procesów

Diagnostic

Diagnostic

Raportowanie błędów sieci

background image

D T E

D T E

U L P

U L P

U L P

U L P

D C E

1 0 2 4

2 5 6

2 5 6

5 1 2

D C E

D C E

D C E

D T E

D T E

D a ta R e q u e s t

(3 2 5 )

D a ta R e q u e s t

(3 2 5 )

D a ta In d ic a tio n

(3 2 5 )

D a ta In d ic a tio n

(3 2 5 )

D a ta A c c e p ta tio n

R e q u e s t

D a ta A c c e p ta ti o n

R e q u e s t

D a ta A c c e p ta tio n

In d ic a tio n

D a ta A c c e p ta tio n

In d ic a tio n

D a ta (3 2 5 )

D a ta (2 5 6 )

D a ta (2 5 6 )

D a ta (6 9 )

D a ta (6 9 )

D a ta (3 2 5 )

R R

R R

R R

R R

P (S ) = 0 , M = 0 , D = 1

P (S ) = 0 , M = 1 , D = 0

P (S ) = 0 , M = 1 , D = 0

P ( S ) = 1 , M = 0 , D = 1

P (S ) = 1 , M = 0 , D = 1

P (S ) = 1 , M = 0 , D = 1

P (R ) = 2

P (R ) = 1

P (R ) = 1

P (R ) = 2

S e g m e n ta c ja

S k ła d a n ie

Segmentacja i składanie

background image

Protokoły sieci rozległych powiązane z X.25

P S P D N

A U

X .7 5

I S D N

X .3 2

X .2 5 D T E

X .2 5 D T E

N T

T A

X .3 1

P S P D N

background image

Architektura protokołów ISDN

Warstwa

Fizyczna

Łącza

danych

Aplikacji

Sieciowa

Prezentacji

Sesji

Transport

owa

Sygnały

Pakiety

Tele-

usługi

Komutacja

kanałów

Dzierżawa

kanału

Komutacja

pakietów

LAPD

( I.441/Q.921 )

X.25 poziom

pakietowy

Sterow.

wywoł.

(I.451/Q.931)

X.25

poziom

pakietowy

LAPB

I.430 styk podstawowy I.431 styk pierwotny

I.465/V.120 albo

Frame Relay

Kanał D

Kanał B

S

y

g

n

a

liz

a

cj

a

m

d

zy

a

b

o

n

e

n

ta

m

i

ko

ń

co

w

y

m

i

background image

Fazy zestawiania połączenia wirt. inicjowanego przez

abonenta sieci ISDN

A U - U r z ą d z e n i e d o s tę p o w e d o s ie c i IS D N (IS D N A c c e s s U n i t)
S A B M - r a m k a tr y b u p o łą c z e n i a w a r s tw y łą c z a
U A - r a m k a p o tw ie r d z e n i a

IS D N

D T E w IS D N

P S P D N

D T E w P S P D N

Ż ą d a n i e
p o łą c z e n i a

P o łą c z e n ie
z e s tw io n e

U A

C a l l
r e q u e s t

C a l l
c o n n e c te d

S A B M

C a ll
a c c e p te d

In c o m in g
C a ll

E T

E T

Z e s ta w ie n ie p o łą c z e n ia
w k a n a le B w a r s tw a
fi z y c z n a (I.4 5 1 /Q .9 3 1 )

Z e s ta w ie n ie p o łą c z e n ia
w w a r s tw ie łą c z a
(L A P B )

Z e s ta w ie n ie
p o łą c z e n ia n a
p o z io m ie w a r s tw y
p a k ie to w e j (X .2 5 P L P )

A U D C E

background image

Dostęp do usług komutacji pakietów w sieci PSPDN

abonenta sieci ISDN w kanale B, po zrealizowaniu

komutacji kanałów

K a n a ł B

n a ż ą d a n i e

E T

E T

E T

X .2 5

D T E

T A

N T

X .2 5

D T E

T A

N T

K a n a ł B

D z ie r ż a w i o n y

L A P B + X .2 5 P L P

L A P B + X .2 5 P L P

L A P D + I.4 5 1 /Q .9 3 1

IS D N

P S P D N

A U

A U

X .2 5
D C E

X .2 5
D C E

L A P D +
I.4 5 1 /Q .9 3 1

K a n a ł B

n a ż ą d a n i e

K a n a ł B

D z i e r ż a w i o n y

T A - a d a p te r te r m i n a la (t e r m i n a l a d a p te r )
N T - u r z ą d z e n i e k o ń c o w e s i e c i 2 l u b 1 ( n e tw o r k te r m i n a ti o n
)
E T - z a k o ń c z e n i e l in i o w e ( e x c h a n g e te r m i n a ti o n
)
P L P - p r o c e d u r y p o z i o m u p a k i e to w e g ( p a c k e t le v e l p r o c e d u r e
)
P S P D N - p u b l i c z n a s i e ć tr a n s m i s ji d a n y c h z k o m u ta c ją p a k i e tó w
A U - je d n o s tk a d o s tę p u d o IS D N

background image

Dostęp do sieci komutacji pakietów w trybie pakietowym

K a n a ł B

n a ż ą d a n i e

E T

P H

P S P D N

E T

E T

IS D N

X .2 5

D T E

T A

N T

X .2 5

D T E

T A

N T

X .2 5

D T E

T A

N T

P o łą c z e n i e

d z i e r ż a w i o n e

w k a n a l e B

K a n a ł D

L A P D

X .2 5 P L P

L A P B + X .2 5 P L P

L A P D + I.4 5 1 /Q .9 3 1

T A - a d a p te r te r m i n a l a
N T - u r z ą d z e n ie k o ń c o w e s i e c i 2 l u b 1 (n e tw o r k te r m i n a ti o n 2 i /l u b 1 )
E T - e x c h a n g e te r m i n a ti o n
P L P - p a c k e t l e v e l p r o c e d u r e
P S P D N - p a c k e t s w itc h p u b l i c d a ta n e tw o r k
P H - p a c k e t h a n d l in g f u n c tio n

IS D N

background image

Formaty wiadomości Q.931

W y r ó ż n ik p r o to k o łu

T y p w i a d o m o ś c i

0 0 0 0

0

8 7 6 5 4 3 2 1

D łu g o ś ć o d n o ś n i k a

p o łą c z e n i a

In n e e l e m e n t y i n f o r m a c y j n e

W a r to ś ć o d n o ś n i k a
p o łą c z e n i a

F

a ) O g ó l n a o r g a n i z a c ja w i a d o m o ś c i

0

1

1

b ) F o r m a t je d n o o k te to w e g o e l e m e n tu
i n f o r m a c y jn e g o ( ty p 1 )

c ) F o r m a t je d n o o k te to w e g o e l e m e n tu
i n f o r m a c y jn e g o ( ty p 2 )

d ) F o r m a t e l e m e n tu i n f o r m a c y jn e g o o
z m i e n n e j d łu g o ś c i ( ty p 2 )

Id e n ty fi k a to r

e l e m e n tu in f o .

Z a w a r to ś ć e l e m e n tu

i n f o r m a c y j n e g o

Id e n ty fi k a to r e l e m e n tu i n f o .

Id e n ty fi k a to r e l e m e n t u i n f o .

D łu g o ś ć z a w a r to ś c i e l e m e n tu i n f o .

( l i c z b a o k te tó w )

Z a w a r to ś ć e l e m e n tu i n f o r m a c y jn e g o

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

background image

Architektura protokołów ISDN

Warstwa

Fizyczna

Łącza

danych

Aplikacji

Sieciowa

Prezentacji

Sesji

Transport

owa

Sygnały

Pakiety

Tele-

usługi

Komutacja

kanałów

Dzierżawa

kanału

Komutacja

pakietów

LAPD

( I.441/Q.921 )

X.25 poziom

pakietowy

Sterow.

wywoł.

(I.451/Q.931)

X.25

poziom

pakietowy

LAPB

I.430 styk podstawowy I.431 styk pierwotny

I.465/V.120 albo

Frame Relay

Kanał D

Kanał B

S

y

g

n

a

liz

a

cj

a

m

d

zy

a

b

o

n

e

n

ta

m

i

ko

ń

co

w

y

m

i

background image
background image

Struktura ramki i nagłówka ramki Frame Relay

LEGENDA

DLCI Data Link
Connection Identifer

C/R Command
/Response

F/BECN Forward/
Backward Explicit
Congestion
Notifcation

DE wskaźnik discard
Eligibility

EA wskaźnik
Extension (3 albo 4
bajty nagłówka)

background image

Typy nagłówka ramki Frame Relay

background image

Metody operacji obsługi ramek Frame Relay (Q.933)

background image

Współpraca abonentów Frame Relay

H0 384kb/s

H10
1472kb/s

B 64kb/s

background image

Obsługa Frame Relay w warunkach przeciążenia

Źródło

Miejsce
przeznaczeni
a

Przeciążeni
e

background image

Sieci z protokołem Frame Relay

Frame Relay jest stosunkowo nową, mającą swe źródła w

protokole X.25, techniką sieciową opartą o komutację pakietów.
Protokół Frame Relay określony jest zaleceniem CCITT I.122 oraz
Q.922, jest to więc sieć ściśle powiązana z koncepcją sieci z
integracją usług ISDN ( Integrated Services Digital Network ).

W porównaniu do X.25 Frame Relay charakteryzuje się znacznie

większymi

szybkościami

transmisji,

mniejszym

opóźnieniem

wnoszonym przez sieć oraz brakiem algorytmów korygujących błędy
transmisji na poziomie warstwy 3 modelu odniesienia OSI/ISO

Sieć komutacji

pakietów X.25

Frame
Relay

Komutacja komórek

(cells switching) ATM

Retransmisja
pakietów

X

-

-

Znacznik końca ramki

X

X

-

Korygowanie błędów
w warstwie 3 OSI/ISO

X

-

-

Wykrywanie błędów w
warstwie 2 OSI/ISO

X

X

-

background image

Frame Relay

Sieć oparta o Frame Relay zbudowana jest z szeregu węzłów -

multiplekserów połączonych między sobą liniami transmisji

cyfrowej o pojemności do 2.048 Mb/s ( trakt E.1 ). Istnieją

jednak plany nad zwiększeniem międzywęzłowych szybkości

transmisji do 34 Mb/s i wykorzystanie traktów cyfrowych E3.

Topologia połączeń pomiędzy węzłami jest dowolna i powinna

zostać

zaprojektowana

z

uwzględnieniem

rozbieżności

pomiędzy minimalizacją kosztów a wymaganym stopniem

niezawodności.

Frame Relay oferuje usługi typu połączeniowego Połączenie to

może mieć charakter połączenia stałego ( PVC - Permament

Virtual Circuit ) albo czasowego ( SVC - Switched Virtual

Circuit ) podobnie jak to miało miejsce w sieci X.25.

WARSTWA

ISO / OSI

1

2

3

4

5

6

7

ABONENT

A

sygnalizacja

FR

sygnalizacja

FR

sygnalizacja

FR

WARSTWA

ISO / OSI

1

2

3

4

5

6

7

ABONENT

A

SYSTEM SYGNALIZACJI

ISDN

SIEĆ FRAME RELAY

węzeł 1

węzeł 2

węzeł 3

background image

Stałe kanały wirtualne PVC w sieci Frame Relay

Legenda:
R – router
DLCI (Data Link Connection Identifer) – numer kanału
logicznego
FECN (Forward Explicit Congestion Notifcation) – informacja o
przeciążeniu nadawana w przód
BECN (Backward Explicit Congestion Notifcation) - informacja
o przeciążeniu nadawana w tył
DE - Discart Eligibility

Do sieci A - DLCI 354, CIR = 64kb/s
Do sieci B – DLCI 68, CIR = 16kb/s

Sieć

cyfrowych

łączy

dzierżawionych

Sieć

cyfrowych

łączy

dzierżawionych

MAN Warszawa

R

R

R

R

B

R

Sieć

analogowych

łączy

dzierżawionych

Router
brzegowy

CIR=16

CIR=16

1,5-2 Mb/s

CIR=0

CIR=256

CIR=64

CIR=128

CIR=64

MAN Gdańsk

POLPAK-T

Warstwa FR/ATM

64 -256 kb/s

512kb/s -1Mb/s

FR/AT
M

FR/ATM

IP 172.44.263.XXX

Sieć LAN A

R

Do sieci C - DLCI 164, CIR = 64kb/s
Do sieci B - DLCI 265, CIR = 16kb/s

Sieć LAN C
IP 172.44.261.XXX

Sieć LAN B

IP 172.45.363.XXX

Do sieci A - DLCI 244
CIR = 16kb/s

BECN

FECN

Transfer
danych

background image

Porównanie uproszczonych modeli przetwarzania
wiadomości X.25 i F/R


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykład12 Sieć z protokołem X 25 i Frame Relay
Wykład12 Sieć z protokołem X 25 i Frame Relay
Wykład13 Sieć teleinformatyczna z protokołem TCP IP
wyklad 2012 10 25 (Struktury systemów komputerowych)
Wykład5 sieć zintegrowana ISDN, BISDN
Przetwarzanie Równoległe i Rozproszczone Szczerbińskiego, wykład 3, SIEĆ PRZETASOWANA (perfect shuff
Technika Frame Relay jako metoda połączenia przedsiębiorstw do sieci WAN i do internetu, PREZENTACJA
loveparade 2010 anlage 03 protokoll 25 09 09
Configuring Frame Relay
Wykład 3 Mikroel IIIr 25 11 04
WYKŁADy str 12-25 z pierwszej serii
Frame Relay
Frame Relay, Informatyka, Technikum, SOiSK, Klasa 4
Wykład14 Sieć następnej generacji
Czubiński – wykłady uj, Protokol Dyplomatyczny, prawo dyplomatyczne i konsularne
wyklad 2012 10 25 (Struktury systemów komputerowych)
Wykład5 sieć zintegrowana ISDN, BISDN

więcej podobnych podstron