zestaw pytan testowych z egzaminu wstepnego dla kandydatow na aplikantow notarialnych z dnia 27 wrzesnia 2014 r


0x08 graphic
Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

EGZAMIN WSTĘPNY

DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW

NOTARIALNYCH

27 WRZEŚNIA 2014 r.

CZĘŚĆ I - ZESTAW PYTAŃ TESTOWYCH

Pouczenie:

1. Zestaw pytań testowych i kartę odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem. Wylosowany numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zestawu pytań testowych i karty odpowiedzi wpisanie imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.

Karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie Komisji Kwalifikacyjnej.

2. Każdy kandydat otrzymuje:

1) jeden egzemplarz zestawu pytań testowych, zawarty na 40 stronach;

2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 4 stronach.

3. Przed przystąpieniem do rozwiązania zestawu pytań testowych należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie kolejno ponumerowane strony od 1 do 40 oraz czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy
o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję
Kwalifikacyjną.

4. Zestaw pytań testowych składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 3 propozycje odpowiedzi.

Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi znakiem „X” jednej z trzech propozycji odpowiedzi w odpowiedniej kolumnie (A albo B, albo C).

Prawidłowa jest odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy - w świetle obowiązującego prawa - zdanie prawdziwe. Na każde pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Niedopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń, wykraczających poza treść pytania.

5. Wyłączną podstawę ustalenia wyniku kandydata stanowią odpowiedzi zakreślone na karcie odpowiedzi. Odpowiedzi zaznaczone na zestawie pytań testowych nie będą podlegały ocenie.

6. Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona.

7. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi nie podlega zaliczeniu jako prawidłowa.

8. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego na dzień 27 września 2014 r.

9. Czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 150 minut.

1. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ubezwłasnowolniona częściowo może być:

A. każda osoba fizyczna,

B. osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście,

C. osoba pełnoletnia.

2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prawa związane z własnością nieruchomości uważa się za jej:

A. części składowe,

B. przynależności,

C. pożytki cywilne.

3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, okoliczność, że pełnomocnik (niebędący prokurentem) jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych:

A. nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy,

B. powoduje nieważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy,

C. powoduje nieważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy, jeżeli nie zostanie ona potwierdzona przez mocodawcę w wyznaczonym przez drugą stronę terminie.

4. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu przedawnienia jest:

A. ważne,

B. ważne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

C. nieważne.

5. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe wynosi:

A. rok,

B. trzy lata,

C. dziesięć lat.

6. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub części tego udziału pozostałym współwłaścicielom przysługuje:

A. zawsze prawo pierwokupu,

B. prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym; nie dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy,

C. wyłącznie prawo pierwszeństwa nabycia.

7. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, rzecz mająca znaczniejszą wartość materialną albo wartość naukową lub artystyczną znaleziona w takich okolicznościach, że poszukiwanie właściciela byłoby oczywiście bezcelowe, staje się:

A. własnością Skarbu Państwa, a znalazcy z mocy prawa nie przysługuje wynagrodzenie, co najwyżej z mocy przepisów szczególnych odznaczenie państwowe, jeżeli rzecz ma istotną wartość kulturową,

B. własnością Skarbu Państwa, a znalazcy należy się odpowiednie wynagrodzenie,

C. własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego na czyim gruncie została znaleziona.

8. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, współwłaściciele, którzy w wyniku zniesienia współwłasności nie otrzymali gospodarstwa rolnego lub jego części, lecz do chwili zniesienia współwłasności w tym gospodarstwie mieszkali:

A. zachowują uprawnienia do dalszego zamieszkiwania, jednakże nie dłużej niż przez pięć lat, a gdy w chwili znoszenia współwłasności są małoletni - nie dłużej niż pięć lat od osiągnięcia pełnoletności; ograniczenie terminem powyższym nie dotyczy współwłaścicieli trwale niezdolnych do pracy,

B. zachowują uprawnienia do dalszego zamieszkiwania, jednakże nie dłużej niż przez dwa lata, a gdy w chwili znoszenia współwłasności są małoletni - nie dłużej niż dwa lata od osiągnięcia pełnoletności; ograniczenie terminem powyższym nie dotyczy współwłaścicieli trwale niezdolnych do pracy,

C. nie zachowują żadnych uprawnień do dalszego zamieszkiwania.

9. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, samoistny posiadacz rzeczy w złej wierze może żądać od jej właściciela:

A. zawsze zwrotu wszystkich nakładów koniecznych poniesionych na tę rzecz,

B. jedynie zwrotu nakładów koniecznych poniesionych na tę rzecz, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem,

C. zwrotu nakładów koniecznych i użytkowych poniesionych na tę rzecz; nie może jedynie żądać zwrotu nakładów zbytkownych.

10. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste:

A. może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń,

B. nie może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu; korzystanie przez wieczystego użytkownika z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem stanowi jedynie podstawę nieprzedłużenia umowy po okresie, na jaki została zawarta,

C. może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu tylko w przypadku, jeżeli wieczysty użytkownik nie wzniesie określonych w umowie budynków lub urządzeń.

11. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenie wieczystego użytkownika o wynagrodzenie za budynki i urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu przedawniają się:

A. z upływem roku od daty zwrotu gruntu,

B. z upływem lat trzech od daty zwrotu gruntu,

C. z upływem lat dziesięciu od daty zwrotu gruntu.

12. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz przedawnia się:

A. z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy,

B. z upływem lat trzech od dnia zwrotu rzeczy,

C. z upływem lat dziesięciu od dnia zwrotu rzeczy.

13. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, służebność osobista niebędąca służebnością mieszkania, jest:

A. niezbywalna; można jedynie przenieść uprawnienie do jej wykonywania,

B. niezbywalna i nie można również przenieść uprawnienia do jej wykonywania,

C. zbywalna, ale tylko na rzecz współmałżonka, gdy między uprawnionym a jego współmałżonkiem istnieje wspólność ustawowa.

14. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w razie zbycia przedsiębiorstwa, służebność przesyłu:

A. przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa,

B. wygasa z chwilą zbycia przedsiębiorstwa,

C. nie przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa; jako służebność o charakterze osobistym jest niezbywalna.

15. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, posiadacz samoistny, który oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne:

A. traci posiadanie,

B. traci posiadanie, chyba że w umowie z posiadaczem zależnym zastrzeżono inaczej,

C. nie traci posiadania.

16. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych:

 1. nie ma skutku względem współdłużników,

 2. jest skuteczne względem wszystkich współdłużników,

 3. jest skuteczne względem wszystkich współdłużników, o ile wierzyciel inaczej nie zastrzegł.

17. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kara umowna może zostać zastrzeżona w umowie w celu naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania:

A. każdego zobowiązania,

B. zobowiązania pieniężnego,

C. zobowiązania niepieniężnego.

18. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu:

A. a dłużnik zwolnienie przyjmuje,

B. nawet wtedy, gdy dłużnik zwolnienia nie przyjmie,

C. a dłużnik zwolnienie przyjmuje, ale tylko wtedy, gdy taki obowiązek wynika ze stosunku prawnego będącego źródłem zobowiązania.

19. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, z chwilą złożenia przez sprzedawcę kupującemu oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu:

 1. umowę sprzedaży, której dotyczy prawo odkupu, uważa się za niezawartą, a kupującemu należy się od sprzedawcy zwrot ceny i kosztów sprzedaży oraz nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy,

 2. sprzedawca nabywa własność sprzedanej rzeczy z obowiązkiem zwrotu kupującemu ceny i kosztów sprzedaży oraz wszystkich nakładów,

 3. kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy.

20. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli z tytułu prawa pierwokupu jest kilku uprawnionych, a niektórzy z nich nie wykonywają tego prawa:

 1. pozostali uprawnieni nie mogą go wykonać w ogóle, także w stosunku do przypadających im udziałów,

 2. pozostali uprawnieni mogą wykonać je w całości,

 3. pozostali uprawnieni mogą wykonać je tylko częściowo, w udziałach przypadających im w stosunku do wszystkich uprawnionych.

21. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do zawarcia, w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy o roboty budowlane, przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą:

 1. nie jest wymagana zgoda inwestora ani wykonawcy,

 2. jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy,

 3. jest wymagana jedynie zgoda inwestora.

22. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przy realizacji umowy przewozu osób, za bagaż, który podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik:

 1. ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

 2. ponosi odpowiedzialność wyłącznie wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej przewoźnika,

 3. nigdy nie ponosi odpowiedzialności.

23. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczony:

 1. zawsze musi być imiennie wskazany w umowie ubezpieczenia,

 2. może nie być imiennie wskazany w umowie ubezpieczenia, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia,

 3. nigdy nie musi być imiennie wskazany w umowie ubezpieczenia.

24. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli nie umówiono się inaczej, wynikająca z umowy ubezpieczenia odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się:

 1. w dniu zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia zapłacenia składki lub jej pierwszej raty,

 2. od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty,

 3. od dnia następującego po zawarciu umowy, bez względu na datę zapłacenia składki lub jej pierwszej raty.

25. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w umowie spółki (spółki cywilnej):

 1. można zwolnić wspólnika od udziału w stratach i nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach,

 2. można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach, jak i zwolnić od udziału w stratach,

 3. nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach ani zwolnić od udziału w stratach.

26. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, o ile umowa spółki (spółki cywilnej), zawarta na czas dłuższy niż jeden rok obrachunkowy, nie stanowi inaczej:

 1. wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki,

 2. wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków w każdym czasie,

 3. wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

27. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem:

A. prawo to należy do treści prawa dożywocia, nawet gdy jego wykonywanie nie jest ograniczone do części nieruchomości,

B. prawo to należy do treści prawa dożywocia, o ile jego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości,

C. prawo to nigdy nie należy do treści prawa dożywocia.

28. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wyłączenie od dziedziczenia ustawowego małżonka spadkodawcy, wobec którego spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione, następuje:

 1. na mocy orzeczenia sądu wydanego na skutek powództwa, które może wytoczyć każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem,

 2. na mocy postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,

 3. wyłącznie na mocy postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

29. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uprawniony, który nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku:

A. nie może żądać od żadnej osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, uzupełnienia zachowku,

B. może żądać od osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny doliczony do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku; jednakże osoba ta jest obowiązana do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego,

C. może żądać od osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny doliczony do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku, a osoba ta jest obowiązana do zapłaty powyższej sumy bez ograniczeń.

30. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zstępni wydziedziczonego zstępnego:

 1. nigdy nie są uprawnieni do zachowku,

 2. są uprawnieni do zachowku, chociażby wydziedziczony zstępny przeżył spadkodawcę,

 3. są uprawnieni do zachowku tylko wtedy, gdy wydziedziczony zstępny nie przeżył spadkodawcy.

31. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeśli spadkodawca nie uczynił zapisu windykacyjnego, stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia:

A. nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku,

B. może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, gdy jednym ze spadkobierców jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, mimo że część spadkobierców nie złożyła jeszcze oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku,

C. może nastąpić wyłącznie po upływie sześciu miesięcy od otwarcia spadku.

32. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, spadek może zbyć w całości lub w części:

A. spadkobierca od chwili otwarcia spadku, nawet jeśli spadku nie przyjął,

B. spadkobierca, który spadek przyjął,

C. tylko ten spadkobierca, którego prawa do spadku zostały stwierdzone prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

33. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w razie zbycia spadku:

 1. spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów należących do spadku,

 2. do odpowiedzialności spadkobiercy za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów należących do spadku, stosuje się przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,

 3. spadkobierca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady fizyczne poszczególnych przedmiotów należących do spadku, stosownie do przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

34. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, roszczenie dotyczące hipoteki:

A. podlega wpisowi do działu trzeciego księgi wieczystej,

B. podlega wpisowi do działu czwartego księgi wieczystej,

C. nie podlega wpisowi w księdze wieczystej.

35. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, wpis w księdze wieczystej dokonany na wniosek, ma moc:

A. wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie tego wpisu,

B. od chwili dokonania tego wpisu,

C. od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o dokonanym wpisie.

36. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką inną niż przymusowa:

A. bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego,

B. do wysokości wynikającej z ograniczenia odpowiedzialności dłużnika wynikającego z prawa spadkowego,

C. do wysokości wynikającej z ograniczenia odpowiedzialności dłużnika wynikającego z prawa spadkowego, o ile przyjął on spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

37. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w razie przeniesienia zabezpieczonej hipoteką wierzytelności wynikającej z dokumentu zbytego przez indos, na nabywcę wierzytelności:

A. hipoteka nigdy nie przechodzi,

B. przechodzi także hipoteka,

C. hipoteka wygasa.

38. Zgodnie z ustawą o własności lokali, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe:

 1. pomieszczenia, choćby nawet do lokalu bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal,

 2. pomieszczenia, choćby nawet do lokalu bezpośrednio nie przylegały, ale tylko wtedy, gdy są położone w granicach nieruchomości gruntowej i jednocześnie w budynku, w którym wyodrębniono dany lokal,

 3. wyłącznie pomieszczenia przylegające bezpośrednio do lokalu, położone w granicach nieruchomości gruntowej i jednocześnie w budynku, w którym wyodrębniono dany lokal.

39. Zgodnie z ustawą o własności lokali, do powstania odrębnej własności lokalu może dojść w drodze:

 1. umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości, dokonanych w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej,

 2. umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości, dokonanych w formie aktu notarialnego, jednakże wpis do księgi wieczystej jest niezbędny tylko wtedy, gdy prawem związanym z odrębną własnością lokalu ma być udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, w którym wyodrębniono lokal,

 3. orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

40. Zgodnie z ustawą o własności lokali, pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą:

 1. wyłącznie pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, bez możliwości zwrotu właścicielom lokali nadwyżki w części przekraczającej te potrzeby,

 2. pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a w części przekraczającej te potrzeby, przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów,

 3. wyłącznie pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a w części przekraczającej te potrzeby wyłącznie pokrywaniu wydatków funduszu remontowego.

41. Zgodnie z ustawą o własności lokali, zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną ustalonego w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego, może nastąpić:

 1. na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej w formie pisemnej,

 2. na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza,

 3. wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego o zmianie umowy określającej sposób zarządu nieruchomością wspólną.

42. Zgodnie z ustawą o własności lokali, gdy zarząd (ustawowy) wspólnoty mieszkaniowej jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają:

 1. przynajmniej jeden członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, chyba że regulamin zarządu wspólnoty mieszkaniowej przewiduje wymóg działania większej liczby członków zarządu,

 2. przynajmniej dwaj członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej,

 3. jeden z członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli taki sposób reprezentacji wynika z uchwały zebrania wspólnoty mieszkaniowej.

43. Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą nabywać nieruchomości rolne:

A. na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego realizacja zadań statutowych tych jednostek,

B. na własność Agencji Nieruchomości Rolnych, jeżeli wymaga tego realizacja zadań statutowych tych jednostek,

C. na swoją własność; o nabyciu nieruchomości państwowe jednostki organizacyjne zobowiązane są powiadomić Agencję Nieruchomości Rolnych.

44. Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca jest ważne:

A. bezterminowo,

B. dwa lata od dnia wydania,

C. jeden rok od chwili doręczenia wnioskodawcy.

45. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabywcą, z którym deweloper w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowę deweloperską może być:

A. każda osoba fizyczna i prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka osobowa,

B. osoba fizyczna i niemająca osobowości prawnej spółka osobowa,

C. wyłącznie osoba fizyczna.

46. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają:

A. nabywcę do wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast w pozostałej części obciążają dewelopera,

B. w całości nabywcę, o ile strony tak postanowią,

C. w równych częściach dewelopera i nabywcę.

47. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego spłaty przypadających na ten lokal:

A. części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na ten lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiącej mienie spółdzielni zgodnie z postanowieniami statutu,

B. wyłącznie odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

C. wyłącznie opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości; pozostałe zobowiązania spółdzielni, w tym w szczególności z tytułu zadłużenia kredytowego, nie muszą być rozliczone.

48. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu:

A. nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części,

B. zawsze wymaga zgody spółdzielni,

C. nigdy nie wymaga zgody spółdzielni.

49. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, ekspektatywa odrębnej własności lokalu powstaje:

A. z chwilą zawarcia przez spółdzielnię z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu umowy o budowę lokalu w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

B. z chwilą zawarcia przez spółdzielnię z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu umowy o budowę lokalu i wpisania roszczenia z tej umowy do księgi wieczystej,

C. z chwilą zawarcia przez spółdzielnię z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu umowy o budowę lokalu, pod warunkiem, że umowa ta została zawarta w formie aktu notarialnego.

50. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, do właściwości sądów okręgowych w pierwszej instancji należą sprawy:

A. o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,

B. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

C. o uchylenie uchwał organów osób prawnych.

51. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, po doręczeniu pozwu sprawdzenie wartości przedmiotu sporu oznaczonej przez powoda nastąpić może:

A. z urzędu,

B. jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy,

C. jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji.

52. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, o wyłączeniu sędziego rozstrzyga:

A. prezes sądu, w którym sprawa się toczy,

B. sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów - sąd nad nim przełożony,

C. zawsze sąd przełożony nad sądem, w którym sprawa się toczy.

53. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, ponowny wniosek o ustanowienie adwokata, oparty na tych samych okolicznościach, podlega:

A. zwrotowi,

B. oddaleniu,

C. odrzuceniu.

54. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w wypadku przekazania sprawy sądowi wyższego rzędu przez sąd, który stwierdził swą niewłaściwość, sąd wyższego rzędu w razie stwierdzenia swej niewłaściwości:

A. nie może przekazać sprawy innemu sądowi,

B. przekaże sprawę innemu sądowi, który uzna za właściwy, nie wyłączając sądu przekazującego,

C. przekaże sprawę innemu sądowi, który uzna za właściwy, z wyłączeniem jednak sądu przekazującego.

55. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, dowód z przesłuchania stron przeciwko osnowie dokumentu obejmującego czynność prawną:

A. nigdy nie może być dopuszczony między uczestnikami tej czynności,

B. może być dopuszczony między uczestnikami tej czynności tylko w wypadkach, gdy żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą i jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma,

C. może być dopuszczony między uczestnikami tej czynności tylko w wypadkach, gdy nie doprowadzi to do obejścia przepisów o formie zastrzeżonej pod rygorem nieważności i gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy sąd uzna to za konieczne.

56. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, ogłoszenie wyroku, wydanego przez sąd pierwszej instancji, następuje:

A. na posiedzeniu jawnym,

B. na posiedzeniu niejawnym,

C. na posiedzeniu jawnym, a na zarządzenie przewodniczącego może nastąpić również na posiedzeniu niejawnym.

57. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd z urzędu musi nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:

A. zasądza roszczenie uznane przez pozwanego,

B. uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania,

C. zasądza należność z wekslu.

58. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku:

A. zarzuty,

B. apelację,

C. sprzeciw.

59. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, orzeczenie uzupełniające wyrok zapada:

A. zawsze w postaci wyroku,

B. w postaci wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności,

C. zawsze w postaci postanowienia.

60. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia:

A. z urzędu,

B. tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia,

C. zawsze na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia.

61. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji:

A. wniesienie apelacji nigdy nie jest dopuszczalne,

B. dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia ogłoszenia wyroku,

C. dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

62. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji, którego przedmiotem jest odmowa:

A. odrzucenia pozwu,

B. cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych,

C. zawieszenia postępowania.

63. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, skarga kasacyjna jest dopuszczalna w sprawach:

A. o czynsz najmu,

B. o rozwód,

C. o prawa niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych.

64. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest oczywiście bezzasadna, Sąd Najwyższy:

A. odrzuca skargę,

B. odmawia przyjęcia skargi do rozpoznania,

C. oddala skargę.

65. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w czasie trwania wspólności ustawowej:

A. każdy z małżonków może żądać podziału majątku wspólnego,

B. małżonkowie mogą wspólnie żądać podziału majątku wspólnego,

C. żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

66. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka, jest:

A. nieważna,

B. ważna,

C. ważna, jeżeli zostanie potwierdzona przez drugiego małżonka.

67. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków:

A. powstaje rozdzielność majątkowa z mocy prawa,

B. nie powstaje rozdzielność majątkowa z mocy prawa,

C. powstaje rozdzielność majątkowa na wniosek małżonka osoby ubezwłasnowolnionej.

68. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego:

A. nigdy nie można ustanowić kuratora,

B. ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka,

C. ustanawia się kuratora na każdy wniosek matki dziecka.

69. Zgodnie z ustawą - Prawo wekslowe, skutki zobowiązania akceptanta wekslu określa:

A. prawo miejsca wystawienia wekslu,

B. prawo miejsca indosowania wekslu,

C. prawo miejsca płatności wekslu.

70. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastaw rejestrowy wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru zastawów przez sąd z urzędu, po upływie:

A. dziesięciu lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, nie dłuższy niż dziesięć lat, i do rejestru zastawów zostanie złożona zmiana umowy zastawniczej,

B. dwudziestu lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, nie dłuższy niż dziesięć lat, i do rejestru zastawów zostanie złożona zmiana umowy zastawniczej,

C. trzydziestu lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, nie dłuższy niż dwadzieścia lat, i do rejestru zastawów zostanie złożona zmiana umowy zastawniczej.

71. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony nie później niż w terminie:

A. 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

B. 14 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

C. 21 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

72. Zgodnie z ustawą o fundacjach, statut fundacji (innej niż ustanowiona w testamencie) ustala fundator, który:

A. może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną,

B. może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną, nie może jednak upoważnić do dokonania tej czynności osoby prawnej,

C. nie może odstąpić od osobistego ustalenia statutu.

73. Zgodnie z ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego:

A. zarząd komisaryczny,

B. kuratora,

C. likwidatora.

74. Zgodnie z ustawą - Prawo spółdzielcze, spółdzielnia może w każdym czasie połączyć się z inną spółdzielnią na podstawie uchwał walnych zgromadzeń łączących się spółdzielni, powziętych:

A. zwykłą większością głosów,

B. bezwzględną większością głosów,

C. większością 2/3 głosów.

75. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie:

A. jednego sędziego zawodowego,

B. trzech sędziów zawodowych,

C. jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników.

76. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest:

A. tylko dłużnik,

B. tylko wnioskodawca,

C. każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.

77. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, wstępnemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy:

A. sędzia wyznaczony ze składu sądu rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości,

B. sędzia - komisarz,

C. syndyk.

78. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, datą upadłości jest data:

A. wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości; w przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd drugiej instancji za datę upadłości uważa się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości,

B. doręczenia upadłemu postanowienia o ogłoszeniu upadłości; w przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd drugiej instancji za datę upadłości uważa się datę doręczenia pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości,

C. uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

79. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą:

A. z dodaniem oznaczenia „w upadłości”,

B. z dodaniem oznaczenia „w upadłości likwidacyjnej” albo „w upadłości układowej”,

C. bez żadnych dodatków wskazujących na stan upadłości.

80. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne:

A. z dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

B. z dniem ogłoszenia upadłości,

C. z dniem nadejścia wynikającego z umowy terminu wymagalności tego zobowiązania.

81. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić swoją wierzytelność:

A. syndykowi, nadzorcy sądowemu lub zarządcy,

B. sędziemu - komisarzowi,

C. upadłemu.

82. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka jawna powstaje:

A. z chwilą zawarcia umowy spółki,

B. z chwilą wpisu do rejestru,

C. z chwilą doręczenia spółce postanowienia sądu rejestrowego o wpisaniu spółki do rejestru.

83. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, osoba przystępująca do spółki jawnej:

A. odpowiada za zobowiązania spółki jawnej powstałe przed dniem jej przystąpienia,

B. nie odpowiada za zobowiązania spółki jawnej powstałe przed dniem jej przystąpienia, chyba że została o nich poinformowana i przyjęła za nie odpowiedzialność,

C. nie odpowiada za zobowiązania spółki jawnej powstałe przed dniem jej przystąpienia.

84. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta:

A. w formie aktu notarialnego,

B. na piśmie pod rygorem nieważności,

C. na piśmie dla celów dowodowych.

85. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce komandytowo-akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą, a jej ustanowienie jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza:

A. pięć osób,

B. piętnaście osób,

C. dwadzieścia pięć osób.

86. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się:

 1. wyłącznie wkłady pieniężne, przy czym pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru,

 2. zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, przy czym pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru,

 3. wyłącznie wkłady pieniężne, przy czym pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółki do rejestru.

87. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku gdy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, któremu przysługują w niej wszystkie udziały, jest zarazem jedynym członkiem zarządu tej spółki, czynność prawna między tym wspólnikiem a tą spółką wymaga:

 1. formy pisemnej,

 2. formy pisemnej i zgłoszenia przez zarząd spółki dokonania tej czynności do sądu rejestrowego,

 3. formy aktu notarialnego.

88. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. zawsze musi ustanowić albo radę nadzorczą albo komisję rewizyjną,

 2. zawsze musi ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy,

 3. może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy.

89. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

A. na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego,

B. na żądanie wszystkich pozostałych wspólników reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, z których każdy reprezentuje nie mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego,

C. na żądanie wszystkich pozostałych wspólników reprezentujących co najmniej dwie piąte kapitału zakładowego, z których jeden reprezentuje nie mniej niż jedną czwartą kapitału zakładowego.

90. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji mogą być zbywane:

 1. jedynie w drodze publicznej licytacji przeprowadzonej zgodnie z przepisami dotyczącymi cywilnego postępowania egzekucyjnego uregulowanego w Kodeksie postępowania cywilnego, i bez możliwości zbycia z wolnej ręki,

 2. jedynie za zgodą sądu rejestrowego i po cenie nie niższej od określonej przez sąd, i bez możliwości zbycia z wolnej ręki,

 3. w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

91. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółkę akcyjną zawiązać może jedna albo więcej osób, z tym że:

A. spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

B. spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę akcyjną,

C. jedynym założycielem spółki akcyjnej nie może być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowa spółka akcyjna, jednoosobowa fundacja.

92. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa ograniczająca na określony czas rozporządzanie akcją lub częścią ułamkową akcji (inna niż ustanawiająca prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa) jest dopuszczalna. Ograniczenie takiego rozporządzania nie może być ustanowione na okres dłuższy niż:

A. dwa lata od dnia zawarcia umowy,

B. trzy lata od dnia zawarcia umowy,

C. pięć lat od dnia zawarcia umowy.

93. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce akcyjnej jednej akcji nie można przyznać więcej niż:

A. dwa głosy,

B. trzy głosy,

C. pięć głosów.

94. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, niebędącej spółką publiczną, należy wnieść w terminie:

A. miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały,

B. miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały,

C. dwóch miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

95. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółki kapitałowe mogą się łączyć:

A. wyłącznie między sobą,

B. między sobą oraz ze spółkami osobowymi bez ograniczeń,

C. między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

96. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zarządy łączących się spółek kapitałowych powinny zawiadomić wspólników, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia się z inną spółką:

A. jednokrotnie,

B. dwukrotnie,

C. trzykrotnie.

97. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w razie podziału spółek przez przejęcie, spółka przejmująca:

A. może objąć własne udziały albo akcje własne za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały lub akcje spółki dzielonej,

B. nie może objąć własnych udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały lub akcje spółki dzielonej; zakaz ten nie dotyczy jednak objęcia udziałów lub akcji własnych przez osoby działające we własnym imieniu, lecz na rachunek spółki przejmującej bądź spółki dzielonej,

C. nie może objąć własnych udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały lub akcje spółki dzielonej; zakaz ten dotyczy również objęcia udziałów lub akcji własnych przez osoby działające we własnym imieniu, lecz na rachunek spółki przejmującej bądź spółki dzielonej.

98. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wniosek o wpis przekształcenia spółki handlowej do rejestru wnoszą:

A. wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształcanej,

B. wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej,

C. łącznie wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółek przekształcanej oraz przekształconej.

99. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi, którego umowa o pracę zawarta na czas określony wygasła wskutek śmierci pracodawcy, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres:

A. 2 tygodni,

B. 1 miesiąca,

C. 3 miesięcy.

100. Zgodnie z Kodeksem pracy, tygodniowy czas pracy, za wyjątkiem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, nie może przekraczać przeciętnie:

A. 46 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym łącznie z godzinami nadliczbowymi,

B. 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym łącznie z godzinami nadliczbowymi,

C. 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym bez godzin nadliczbowych.

101. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

A. w każdym czasie, nawet bez zgody pracodawcy,

B. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 14 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy,

C. w każdym czasie - za zgodą pracodawcy.

102. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność finansuje:

 1. w częściach równych osoba współpracująca i osoba prowadząca pozarolniczą działalność,

 2. solidarnie osoba współpracująca i osoba prowadząca pozarolniczą działalność,

 3. w całości z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

103. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu wychowawczego, zasiłek chorobowy:

A. nie przysługuje,

B. przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 15 dni,

C. przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni.

104. Zgodnie z ustawą - Prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli uchybienia powstałe przy sporządzeniu aktu stanu cywilnego zmniejszają jego moc dowodową, akt stanu cywilnego:

A. unieważnia się,

B. podlega uzupełnieniu,

C. podlega sprostowaniu.

105. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść:

A. uwagi do projektu planu,

B. zarzuty do projektu planu,

C. protesty do projektu planu.

106. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydaje:

 1. starosta,

 2. wójt, burmistrz albo prezydent miasta,

 3. marszałek województwa.

107. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu:

 1. jeżeli pomimo upływu 3 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu,

 2. jeżeli pomimo upływu 5 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu,

 3. jeżeli pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu.

108. Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego, na okres:

A. 15 dni roboczych,

B. 21 dni roboczych,

C. 1 miesiąca.

109. Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w razie sporu co do przebiegu linii granicznych, ugoda zawarta przed geodetą posiada moc:

 1. ugody administracyjnej,

 2. ugody administracyjnej, która wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ administracji publicznej,

 3. ugody sądowej.

110. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy przysługuje:

A. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),

B. zarządowi gminy,

C. komisji rewizyjnej albo grupie radnych stanowiącej 1/3 ustawowego składu rady.

111. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty:

A. zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym,

B. zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym,

C. bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

112. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powołuje:

A minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

B. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,

C. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

113. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić:

A. doręczający wyznacza odbierającemu pismo termin do potwierdzenia doręczenia, po upływie którego pismo uznaje się za doręczone,

B. doręczający zwraca pismo nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia przez odbierającego,

C. doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.

114. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy:

 1. zmienia decyzję,

 2. uchyla decyzję i orzeka co do istoty sprawy,

 3. uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści.

115. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja, wznowienie postępowania następuje:

A. tylko na żądanie strony,

B. z urzędu,

C. zarówno z urzędu, jak i na żądanie strony.

116. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pracownik organu administracji publicznej winny błędnego wezwania strony do osobistego stawiennictwa (art. 56 § 1 k.p.a.):

A. nie jest obowiązany do zwrotu wynikłych stąd kosztów i podlega wyłącznie odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej,

B. obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów, a orzekanie o należnościach od tego pracownika następuje w trybie administracyjnym,

C. obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów, a orzekanie o należnościach od tego pracownika następuje w trybie postępowania cywilnego w postępowaniu nieprocesowym.

117. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter:

A. dokumentu urzędowego,

B. dokumentu urzędowego, pod warunkiem, że został uwierzytelniony przez sąd lub inny upoważniony do tego organ państwa,

C. dokumentu prywatnego.

118. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie, sąd administracyjny z urzędu lub na wniosek stron:

A. może, jako dowody uzupełniające dopuścić wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem,

B. może przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów,

C. może przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów i z opinii biegłego.

119. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy:

A. strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była należycie reprezentowana,

B. w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona,

C. w składzie sądu orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy.

120. Zgodnie z ustawą o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, jeżeli w statucie spółki europejskiej (SE) przyjęto system monistyczny, w spółce europejskiej ustanawia się:

A. zarząd SE,

B. zarząd SE i radę nadzorczą SE,

C. radę administrującą.

121. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), subskrybowany kapitał akcyjny spółki europejskiej (SE) nie powinien być niższy niż:

A. 500.000 EUR,

B. 250.000 EUR,

C. 120.000 EUR.

122. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), w zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego, potrącenie, które nie zostało uzgodnione w drodze umowy stron, podlega:

 1. prawu właściwemu dla miejsca dokonania potrącenia,

 2. prawu właściwemu dla wierzytelności, z której dokonywane jest potrącenie,

 3. prawu właściwemu dla miejsca zamieszkania wierzyciela.

123. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącym prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), dla celów tego rozporządzenia, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę lub powstania szkody w ramach działalności filii, agencji lub innego oddziału, za miejsce zwykłego pobytu spółek i innych jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną lub jej nieposiadających, uznaje się:

A. miejsce ich siedziby statutowej,

B. miejsce siedziby ich zarządu,

C. siedzibę tej filii, agencji lub innego oddziału.

124. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ma zasięg ogólny i:

A. wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich,

B. wiąże w całości Państwa Członkowskie i nie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich,

C. wiąże w całości organy wspólnotowe i nie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

125. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, w skład Rady Europejskiej wchodzą:

A. osoby wybrane przez Parlament Europejski ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana; w jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

B. szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej; w jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

C. jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu.

126. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, spory o właściwość między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) a naczelnikiem urzędu skarbowego rozstrzyga:

 1. sąd administracyjny,

 2. samorządowe kolegium odwoławcze,

 3. dyrektor izby skarbowej.

127. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przerywa:

 1. wydanie decyzji o rozłożeniu podatku na raty,

 2. ogłoszenie upadłości,

 3. wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania.

128. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności przez tę osobę lub jednostkę, pismo:

 1. wywiesza się w urzędzie gminy na okres miesiąca,

 2. doręcza się przedstawicielowi wyznaczonemu przez sąd,

 3. pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

129. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, organ podatkowy, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

 1. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

 2. została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

 3. została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

130. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jednostkę budżetową realizującą zadania na rzecz administracji rządowej może utworzyć:

 1. Prezes Rady Ministrów,

 2. Rada Ministrów,

 3. Szef Kancelarii Urzędu Rady Ministrów.

131. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia tytułem polecenia, gdy darczyńca nakłada na obdarowanego tytułem polecenia obowiązek przeniesienia własności rzeczy lub przeniesienia (ustanowienia) praw na rzecz innej osoby niż darczyńca, za zbywcę uznaje się:

A. obdarowanego,

B. darczyńcę,

C. solidarnie obdarowanego i darczyńcę.

132. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu nie podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

A. umowy depozytu nieprawidłowego,

B. w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami,

C. ustanowienie odpłatnej służebności.

133. Zgodnie z ustawą - Prawo prywatne międzynarodowe, jeżeli prawo polskie przewiduje obowiązek ubezpieczenia, umowa takiego ubezpieczenia podlega:

A. prawu państwa, w którym ubezpieczyciel ma miejsce zwykłego pobytu,

B. prawu polskiemu,

C. prawu państwa, w którym umiejscowione jest ryzyko ubezpieczeniowe w chwili zawarcia umowy.

134. Zgodnie z ustawą - Prawo prywatne międzynarodowe, zobowiązanie wynikające z papieru wartościowego innego niż weksel i czek podlega:

 1. zawsze prawu państwa, w którym mieści się siedziba lub miejsce zamieszkania osoby, która papier wartościowy wystawiła lub wyemitowała,

 2. prawu państwa, w którym papier wartościowy został wystawiony lub wyemitowany,

 3. zawsze prawu państwa, w którym papier wartościowy jest notowany.

135. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy:

A. 21 lat,

B. 25 lat,

C. 30 lat.

136. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tworzy:

A. Radę Bezpieczeństwa Narodowego,

B. Radę Gabinetową,

C. Radę Stanu.

137. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa jest:

A. Minister Sprawiedliwości,

B. Rzecznik Praw Obywatelskich,

C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

138. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa rozstrzyga:

A. Sąd Najwyższy,

B. Naczelny Sąd Administracyjny,

C. Trybunał Konstytucyjny.

139. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy budżetowej przysługuje:

A. wyłącznie Radzie Ministrów,

B. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów,

C. posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów.

140. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej:

 1. dwóch sądów rejonowych,

 2. trzech sądów rejonowych,

 3. pięciu sądów rejonowych.

141. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym:

A. sejmiki województw, których obszar jest objęty właściwością tych sądów,

B. rady powiatów, których obszar jest objęty właściwością tych sądów,

C. rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

142. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, regulamin wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

A. uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego,

B. ustanawia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia,

C. ustanawia Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, w drodze zarządzenia.

143. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcę wybiera:

A. Kolegium Sądu Najwyższego na okres 4 lat,

B. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego na okres 4 lat,

C. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego na okres 5 lat.

144. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jeżeli Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, Sejm powołuje na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów, na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich:

A. tę samą osobę uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

B. tę samą osobę uchwałą podjętą większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

C. inną osobę, za zgodą Senatu.

145. Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia:

 1. może wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia wyłącznie wtedy, gdy jest osobą fizyczną,

 2. może wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia, wtedy gdy jest osobą fizyczną lub prawną, przy czym osoba prawna winna wykazać, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza,

 3. nie może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia; sprawa wynagrodzenia notariusza jest wyłącznie przedmiotem umowy między stroną czynności a notariuszem.

146. Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne, przy czym:

 1. obowiązek zachowania tajemnicy ustaje z chwilą odwołania notariusza,

 2. obowiązek zachowania tajemnicy ustaje zawsze, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem lub prokuratorem,

 3. obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - w zakresie określonym tymi przepisami.

147. Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, w izbach notarialnych liczących ponad 200 notariuszy, rada izby notarialnej, oprócz prezesa i wiceprezesa, składa się z:

 1. 7 członków, niezależnie od liczby tworzących daną izbę notariuszy,

 2. 9 członków,

 3. 11 członków.

148. Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli:

A. poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych,

B. osoba biorąca udział w czynnościach nie umie lub nie może pisać,

C. osoba biorąca udział w czynnościach nie zna języka polskiego.

149. Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale:

A. wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych), a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne,

B. wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, w tym także spadkobierców powołanych do dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,

C. wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy wyłącznie ustawowi.

150. Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, notariusz wydaje wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia:

A. wyłącznie stronom tego aktu,

B. wyłącznie stronom tego aktu oraz na żądanie wyłącznie sądu, prokuratora, izby skarbowej oraz urzędu skarbowego,

C. stronom tego aktu, a także na żądanie sądu, prokuratora, izby skarbowej oraz urzędu skarbowego i ponadto osobie, która wykaże istnienie interesu prawnego.

26 EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 25

Nr kodu kandydata ……………Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
test z egzaminu konkursowego dla kandydatow na aplikantow komorniczych z dnia 27 wrzesnia 2014 r
zestaw pytan testowych na egzamin wstepny dla kandydatow na aplikantow adwokackich i radcowskich z 2
wykaz prawidlowych odpowiedzi do testu z egzaminu konkursowego na aplikacje komornicza z dnia 27 wrz
wykaz prawidlowych odpowiedzi do zestawu pytan testowych z egzaminu wstepnego na aplikacje notarialn
2010 - Egzamin NOTARIALNY, 100729 opinia prawna egz not, Egzamin konkursowy dla kandydatów na aplika
test na egzamin konkursowy dla kandydatow na aplikantow komorniczych z 26 wrzesnia 2015 r
BAZA PYTAŃ DO PRZEPROWADZENIA TESTU W RAMACH EGZAMINU TEORETYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW N
D19250139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r o służbie przygotowawczej i o egz
D19240992 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1924 r w przedmiocie egzamin
D19200547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr

więcej podobnych podstron