test na egzamin konkursowy dla kandydatow na aplikantow komorniczych z 26 wrzesnia 2015 r


Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

EGZAMIN KONKURSOWY

DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW

KOMORNICZYCH

26 WRZEŚNIA 2015 R.

TEST

Pouczenie:

1. Test i kartę odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem. Wylosowany numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie testu i na każdej stronie karty odpowiedzi. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu testu i karty odpowiedzi wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.

Karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie Komisji Egzaminacyjnej.

2. Każdy kandydat otrzymuje:

1) jeden egzemplarz testu, zawarty na 34 stronach;

2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 4 stronach.

3. Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie kolejno ponumerowane strony od 1 do 34 oraz czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy
o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.

4. Test składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 3 propozycje odpowiedzi.

Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi znakiem „X” jednej z trzech propozycji odpowiedzi w odpowiedniej kolumnie (A albo B, albo C). W przypadku uznania, iż zaznaczona odpowiedź jest błędna, należy otoczyć ją kółkiem, a właściwą zaznaczyć znakiem „X”. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi jako prawidłowej do danego pytania, żadna z odpowiedzi nie podlega zaliczeniu jako prawidłowa.

5. Prawidłowa jest odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy - w świetle obowiązującego prawa - zdanie prawdziwe. Na każde pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Niedopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń, wykraczających poza treść pytania.

6. Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczyć wyłącznie na karcie odpowiedzi. Odpowiedzi zaznaczone na teście nie będą podlegały ocenie.

7. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt.

8. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego na dzień 26 września 2015 r.

9. Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 minut.

1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza:

A. Naczelny Sąd Administracyjny,

B. Trybunał Konstytucyjny,

C. Sąd Najwyższy.

2. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywa ustawodawcza przysługuje:

A. Ministrowi Sprawiedliwości,

B. Prezesowi Rady Ministrów,

C. grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

3. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje urząd po złożeniu przysięgi wobec:

A. Zgromadzenia Narodowego,

B. Sejmu,

C. Senatu.

4. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, zmian w składzie Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje:

A. Sejm,

B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

C. Senat.

5. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzi:

A. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

B. Prezes Rady Ministrów,

C. Minister Sprawiedliwości.

6. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na:

A. 4 lata,

B. 5 lat,

C. 6 lat.

7. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się:

A. opiekę,

B. doradcę tymczasowego,

C. kuratelę.

8. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której:

A. oddział ma siedzibę,

B. mieści się siedziba sądu, który dokonał wpisu oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym,

C. siedzibę ma organ zarządzający tej osoby.

9. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę:

A. tylko wówczas, jeżeli określa wszystkie postanowienia umowy,

B. tylko wówczas, jeżeli określa istotne postanowienia umowy, a składający oświadczenie oznaczy termin, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi,

C. jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

10. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty:

A. sporządzenia we właściwym trybie aktu zgonu tej osoby,

B. uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie,

C. śmierci tej osoby.

11. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych:

A. pociąga za sobą nieważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy,

B. powoduje konieczność potwierdzenia czynności przez mocodawcę w terminie wyznaczonym, aby czynność była ważna,

C. nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

12. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie:

A. nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło,

B. uwzględnia się przy obliczaniu terminu dzień, w którym to zdarzenie nastąpiło,

C. nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, chyba że ze względu na szczególne okoliczności sprawy sąd uzna to za potrzebne.

13. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się:

A. po upływie roku od chwili dostarczenia rzeczy przez znalazcę właściwemu organowi państwowemu, jeżeli w tym czasie nikt nie zgłosił się po odbiór,

B. przez jej objęcie w posiadanie samoistne,

C. przez jej objęcie w posiadanie zależne.

14. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, służebności osobistej nie można nabyć:

A. w drodze umowy znoszącej współwłasność rzeczy,

B. przez zasiedzenie,

C. w drodze umowy dożywocia.

15. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zastawnik może dochodzić zaspokojenia z rzeczy obciążonej zastawem:

A. bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z przepisów prawa spadkowego,

B. z ograniczeniem odpowiedzialności dłużnika wynikającym z przepisów prawa spadkowego,

C. bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z przepisów prawa spadkowego, chyba że spadkodawca postanowił inaczej.

16. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych:

A. należą się odsetki ustawowe,

B. nieważne jest postanowienie czynności prawnej przewidujące odsetki,

C. należą się odsetki maksymalne.

17. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa między przedsiębiorcami stosującymi różne wzorce umów:

A. nie obejmuje tych postanowień wzorców, które są ze sobą sprzeczne,

B. jest nieważna,

C. nie obejmuje wyłącznie tych postanowień wzorca stosowanego przez przyjmującego ofertę, które są sprzeczne z postanowieniami wzorca stosowanego przez składającego ofertę.

18. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się:

A. z upływem dwóch lat od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej,

B. z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne,

C. z upływem dwóch lat od dnia, w którym orzeczenie stało się wykonalne.

19. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kto w celu odwrócenia grożącej drugiemu szkody albo w celu odwrócenia wspólnego niebezpieczeństwa przymusowo lub nawet dobrowolnie poniósł szkodę majątkową:

A. nie może żądać naprawienia poniesionych strat,

B. może żądać naprawienia poniesionych strat tylko wówczas, gdy przemawiają za tym zasady współżycia społecznego,

C. może żądać naprawienia poniesionych strat w odpowiednim stosunku od osób, które z tego odniosły korzyść.

20. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę nie mogą być zbyte, chyba że:

A. są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem,

B. postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia sąd zezwolił na zbycie,

C. wytoczono o nie powództwo.

21. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany przesłać rzecz konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to:

A. uważa się za miejsce spełnienia świadczenia,

B. uważa się za miejsce spełnienia świadczenia, chyba że umówiono się inaczej,

C. jest miejscem spełnienia świadczenia tylko wówczas, gdy w tym miejscu konsument ma spełnić świadczenie wzajemne.

22. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli zawarcie umowy przelewu następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, z zapisu zwykłego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przelewu:

A. zależy od istnienia tego zobowiązania,

B. nie zależy od istnienia tego zobowiązania,

C. nie zależy od istnienia tego zobowiązania, chyba że sąd, ze względu na szczególne okoliczności sprawy, uzna inaczej.

23. Zgodnie z Kodeksem cywilnym,  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi:

A. uprawniony z gwarancji,

B. uprawniony z gwarancji i gwarant po połowie,

C. gwarant.

24. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę:

A. w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę,

B. niezwłocznie po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę,

C. na miesiąc naprzód po wypowiedzeniu, na koniec miesiąca kalendarzowego.

25. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość:

A. prawo dożywocia ulega zamianie z mocy samego prawa na dożywotnią rentę,

B. dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa,

C. nabywca nieruchomości może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

26. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, udział spadkowy małżonka, który dziedziczy z ustawy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi:

A. połowę spadku,

B. trzecią część spadku,

C. czwartą część spadku.

27. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy:

A. względem którego ustanowiona została przez sąd rozdzielność majątkowa,

B. pozostającego w separacji,

C. ubezwłasnowolnionego całkowicie.

28. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, gdy na mocy testamentu spadek przypadł spadkobiercy nieobciążonemu ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym względem dziadków spadkodawcy, dziadkowie, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać środków utrzymania od osób, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego; spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że:

A. wyda dziadkom spadkodawcy przedmioty spadkowe o wartości jednej czwartej części spadku,

B. złoży do depozytu sądowego sumę pieniężną odpowiadającą wartości swego udziału spadkowego, która aż do wyczerpania będzie wypłacana uprawnionym miesięcznie w równych częściach,

C. zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednej czwartej części swego udziału spadkowego.

29. Zgodnie z ustawą - Prawo wekslowe, jeżeli na wekslu znajdują się podpisy osób, niezdolnych do zaciągania zobowiązań wekslowych, podpisy fałszywe, podpisy osób nieistniejących albo podpisy, które z jakiejkolwiek przyczyny nie zobowiązują osób, które weksel podpisały lub których nazwiskiem weksel został podpisany:

A. inne podpisy są nieważne,

B. inne podpisy są nieważne, jeżeli osoby, które je złożyły, wiedziały w chwili składania podpisu o wadliwościach podpisów już złożonych,

C. nie uchybia to ważności innych podpisów.

30. Zgodnie z ustawą - Prawo wekslowe, indos częściowy jest:

A. nieważny,

B. ważny,

C. nieważny jedynie w części obejmującej należności uboczne z wekslu.

31. Zgodnie z ustawą - Prawo wekslowe, w razie zmiany tekstu wekslu osoby, które weksel poprzednio podpisały:

A. odpowiadają według brzmienia tekstu pierwotnego,

B. nigdy nie odpowiadają,

C. odpowiadają według brzmienia tekstu zmienionego.

32. Zgodnie z ustawą - Prawo spółdzielcze, oświadczenia pisemne skierowane do spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków zarządu lub pełnomocnikowi:

A. mają skutek prawny względem spółdzielni,

B. mają skutek prawny względem spółdzielni tylko wówczas, gdy statut spółdzielni tak stanowi,

C. nie mają skutku prawnego względem spółdzielni.

33. Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy:

A. orzeczenia sądu,

B. decyzji administracyjnej,

C. jednostronnej czynności prawnej.

34. Zgodnie z ustawą o własności lokali, za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej bez ograniczeń odpowiada:

A. wspólnota mieszkaniowa,

B. każdy właściciel lokalu,

C. każdy właściciel lokalu, którego udział w nieruchomości wspólnej wynosi więcej niż połowę.

35. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umowę deweloperską zawiera się w formie:

A. aktu notarialnego,

B. pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym,

C. pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym.

36. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, aukcja publiczna to:

A. sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy,

B. sposób sprzedaży ruchomości przez syndyka wchodzących w skład majątku upadłego będącego przedsiębiorcą,

C. sposób zawarcia umowy z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

37. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia tej ustawy są:

A. nieważne, chyba że konsument zrzekł się praw przyznanych mu w tej ustawie,

B. nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy,

C. ważne, chyba że konsument w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy złoży przedsiębiorcy oświadczenie, że chce skorzystać z praw przyznanych mu w tej ustawie.

38. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo:

A. własności,

B. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

C. najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

39. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, nie później niż na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

A. jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu za jeden pełny okres płatności,

B. nie korzysta z lokalu przez okres trzech miesięcy,

C. wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

40. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu, co do zasady, nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli:

A. osoba eksmitowana jest chora,

B. osoba eksmitowana jest bezrobotna,

C. osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

41. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przeciwko domniemaniu prawa wynikającemu z wpisu w księdze wieczystej nie można powoływać się na:

A. domniemanie prawa wynikające z posiadania,

B. domniemanie dobrej wiary, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary,

C. domniemanie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia jest spadkobiercą.

42. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń:

A. odpłatnych dokonanych na rzecz nabywcy działającego w dobrej wierze, jeżeli wartość nieruchomości przekracza milion złotych,

B. odpłatnych dokonanych na rzecz nabywcy działającego w dobrej wierze niezależnie od wartości nieruchomości,

C. nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze.

43. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok w sprawie ma odnieść bezpośredni skutek prawny w stosunku między interwenientem a przeciwnikiem strony, do której interwenient przystąpił, do stanowiska interwenienta w procesie stosuje się odpowiednio przepisy o:

A. interwencji głównej,

B. prokuratorze,

C. współuczestnictwie jednolitym.

44. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując sprawę sądowi pierwszej instancji do rozpoznania:

A. orzeka o kosztach instancji odwoławczej,

B. orzeka o kosztach instancji odwoławczej dopiero przy ponownym rozpoznaniu sprawy,

C. pozostawia temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

45. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, zgłoszony po raz pierwszy w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia:

A. sąd przekazuje do rozpoznania sądowi przełożonemu,

B. sąd przekazuje do rozpoznania sądowi pierwszej instancji, chyba że uzna wniosek za uzasadniony,

C. sąd przekazuje zawsze do rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

46. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ma charakter:

A. dokumentu prywatnego,

B. dokumentu urzędowego,

C. dokumentu prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.

47. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu:

A. wyłącznie po wysłuchaniu strony przeciwnej,

B. wyłącznie po wysłuchaniu obu stron,

C. nawet bez wysłuchania strony przeciwnej.

48. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu:

A. tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu,

B. miesiąca od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu,

C. roku od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

49. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie umorzenia postępowania może zapaść:

A. na posiedzeniu niejawnym,

B. tylko po przeprowadzeniu rozprawy,

C. tylko po przeprowadzeniu rozprawy, na której sąd wysłuchuje strony co do zasadności umorzenia.

50. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, z chwilą doręczenia pozwu:

A. następuje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia objętego pozwem,

B. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie,

C. pozwany może wytoczyć przeciw powodowi powództwo wzajemne.

51. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli sąd postanowi wezwać do wzięcia udziału w sprawie lub zawiadomić o toczącym się procesie osoby, które dotychczas w postępowaniu nie występowały w charakterze powodów lub pozwanych:

A. postępowanie w sprawie ulega zawieszeniu,

B. rozprawa ulega odroczeniu,

C. rozprawa może ulec odroczeniu.

52. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy:

A. może fakty te uznać za przyznane,

B. wyznaczy stronie przeciwnej odpowiedni termin celem przedstawienia dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń,

C. nie może uznać tych faktów za przyznane.

53. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli postępowanie dowodowe napotyka przeszkody o nieokreślonym czasie trwania, sąd:

A. zawiesza postępowanie w sprawie do czasu ustania przeszkód,

B. zamyka rozprawę i wydaje wyrok na podstawie zebranego dotychczas materiału dowodowego,

C. może oznaczyć termin, po którego upływie dowód może być przeprowadzony tylko wówczas, gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu.

54. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia świadczenia:

A. w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia,

B. w sprawach o zobowiązanie do złożenia oznaczonego oświadczenia woli,

C. w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przez przywrócenie do stanu poprzedniego.

55. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku doręcza:

A. zawiadomienie o jego wydaniu z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia,

B. odpis protokołu posiedzenia, na którym nastąpiło jego ogłoszenie,

C. odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

56. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, orzeczenie uzupełniające wyrok zapada:

A. zawsze w postaci postanowienia,

B. w postaci wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności,

C. w postaci postanowienia, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności.

57. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, stwierdzenia prawomocności orzeczenia sąd drugiej instancji dokonuje:

A. jednoosobowo,

B. zawsze w takim samym składzie, w jakim orzeczenie zostało wydane,

C. zawsze w tym samym składzie, w jakim orzeczenie zostało wydane.

58. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację:

A. której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie,

B. oczywiście bezzasadną,

C. która nie zawiera powołania nowych faktów i dowodów oraz wykazania, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo, że potrzeba powołania się na nie wynikła później.

59. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym, akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia akt dostatecznie usprawiedliwi; na tych samych zasadach dopuszczalne jest:

A. wyłącznie sporządzanie wyciągów z akt sprawy,

B. sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt sprawy oraz otrzymywanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy,

C. wyłącznie sporządzanie odpisów i wyciągów z akt sprawy oraz otrzymywanie zapisu dźwięku z akt sprawy.

60. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony po wszczęciu postępowania powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać:

A. żądanie rozpatrzenia wniosku na rozprawie albo na posiedzeniu niejawnym,

B. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji,

C. wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia i uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

61. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić przez:

A. obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową albo ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu,

B. unormowanie praw i obowiązków stron lub uczestników na czas postępowania,

C. zajęcie nieruchomości.

62. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych nie może obejmować:

A. statku albo statku w budowie,

B. rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu, gdy obowiązany nie ma innego mienia, które mogłoby zabezpieczyć roszczenia uprawionego, istnieje zaś możliwość sprzedaży tych rzeczy niezwłocznie,

C. rzeczy, wierzytelności i praw, z których egzekucja jest wyłączona.

63. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, tytułem egzekucyjnym jest:

A. orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

B. nieprawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów egzekucji,

C. prawomocne postanowienie o przybiciu nieruchomości, do której komornik skierował egzekucję.

64. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko:

A. jednemu wspólnikowi,

B. spółce prawa cywilnego,

C. wszystkim wspólnikom.

65. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji:

A. nadaje klauzulę wykonalności dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują, ale tylko wtedy jeżeli oddala apelację albo zażalenie,

B. nigdy nie nadaje klauzuli wykonalności,

C. nadaje klauzulę wykonalności dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego.

66. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nadaje się klauzulę wykonalności:

A. z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się,

B. na wniosek wierzyciela po tygodniu od doręczenia tego nakazu dłużnikowi,

C. z urzędu w chwili wydania nakazu zapłaty.

67. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy:

A. aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji,

B. wyroku sądu oddalającego powództwo przeciwegzekucyjne,

C. postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy.

68. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, ukończenie postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez umorzenie komornik stwierdza:

A. postanowieniem, rozstrzygając o kosztach,

B. zarządzeniem,

C. notatką, którą dołącza do akt sprawy.

69. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli się okaże, że:

A. wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego,

B. dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji,

C. sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu.

70. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

A. prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności,

B. wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia,

C. okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych.

71. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu:

A. osoby niezamieszkującej wspólnie z dłużnikiem, nawet jeżeli sprzeciwia się zajęciu i zaprzecza, że stanowią one własność dłużnika, jeżeli jest ona spokrewniona z dłużnikiem,

B. osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, nawet jeżeli przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością,

C. osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.

72. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu, jeżeli zajęto:

A. maszynę rolniczą, pozostawiając ją w miejscu zajęcia pod dozorem dłużnika,

B. inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór,

C. wyposażenie mieszkania dłużnika, pozostawiając je pod dozorem dłużnika.

73. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika:

A. pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika,

B. wierzyciela, na rzecz którego nastąpiło zajęcie wynagrodzenia za pracę,

C. Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzący rejestr dłużników niewypłacalnych.

74. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność:

A. w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi,

B. w walucie obcej, w której prowadzony jest rachunek,

C. w walucie polskiej przeliczonej według kursu sprzedaży waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zajęcia rachunku przez komornika.

75. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, koszty mediacji:

A. stanowią wydatki,

B. nie stanowią wydatków,

C. stanowią wydatki wyłącznie w sprawach rozpoznawanych w procesie.

76. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienie od kosztów sądowych:

A. nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi,

B. zwalnia stronę od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi,

C. nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi wyłącznie w sprawach rozpoznawanych przez sądy gospodarcze.

77. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych lub o cofnięciu takiego zwolnienia doręcza się:

A. obu stronom,

B. tylko przeciwnikowi strony, która złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,

C. tylko stronie, która złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

78. Zgodnie z ustawą o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, odpis orzeczenia uwzględniającego skargę dotyczącą przewlekłości postępowania prowadzonego przez komornika sąd doręcza:

A. Ministrowi Sprawiedliwości,

B. Krajowej Radzie Komorniczej,

C. radzie izby komorniczej.

79. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, umowa zastawnicza powinna być pod rygorem nieważności zawarta:

A. wyłącznie w formie aktu notarialnego,

B. wyłącznie na piśmie z podpisami urzędowo poświadczonymi,

C. na piśmie.

80. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastawem rejestrowym można zabezpieczyć wierzytelność pieniężną:

A. wyłącznie wyrażoną w pieniądzu polskim,

B. wyłącznie wyrażoną w walucie obcej,

C. wyrażoną w pieniądzu polskim lub walucie obcej.

81. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli okaże się, że w Krajowym Rejestrze Sądowym znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu:

A. zainteresowany powinien wytoczyć powództwo o uzgodnienie treści wpisu z rzeczywistym stanem prawnym,

B. sąd wyłącznie na wniosek może sprostować wpis,

C. sąd z urzędu sprostuje wpis.

82. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, nie można ogłosić upadłości:

A. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą inną niż prowadzenie gospodarstwa rolnego,

B. wspólników spółki jawnej,

C. jednostek samorządu terytorialnego.

83. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika:

A. wystarcza na zaspokojenie nie więcej niż połowy wierzytelności,

B. wystarcza na zaspokojenie nie więcej niż jednej trzeciej wierzytelności,

C. nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

84. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie:

A. numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

B. statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

C. numeru PESEL.

85. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka partnerska powstaje z chwilą:

A. podpisania umowy spółki,

B. wpisu do rejestru,

C. podjęcia przez wspólników uchwały o utworzeniu spółki.

86. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, komandytariusz:

A. nie może reprezentować spółki komandytowej w żadnym wypadku,

B. może reprezentować spółkę komandytową jedynie jako pełnomocnik,

C. może reprezentować spółkę komandytową jak komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.

87. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej:

A. 5 000 złotych,

B. 10 000 złotych,

C. 50 000 złotych.

88. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z chwilą:

A. oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,

B. oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione,

C. wpisania do rejestru.

89. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie:

A. pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym,

B. pisemnej z datą pewną,

C. aktu notarialnego.

90. Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje:

A. roszczenie o przywrócenie do pracy,

B. wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia,

C. roszczenie o przywrócenie do pracy na czas odpowiadający okresowi od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia do dnia, w którym miał upłynąć okres wypowiedzenia.

91. Zgodnie z Kodeksem pracy, prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób prawa te:

A. wchodzą do spadku,

B. wygasają,

C. przechodzą na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

92. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone wynagrodzenie pracownika, na żądanie:

A. pracownika,

B. komornika,

C. zakładowej organizacji związkowej.

93. Zgodnie z Kodeksem pracy, odszkodowanie od pracownika, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi:

A. w dniu ustalenia odszkodowania,

B. w dniu wyrządzenia szkody,

C. w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok, w którym powstała szkoda.

94. Zgodnie z Kodeksem pracy, przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada:

A. 5 dniom kalendarzowym,

B. 6 dniom kalendarzowym,

C. 7 dniom kalendarzowym.

95. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa, nawet za zezwoleniem sądu:

A. krewni w linii prostej,

B. powinowaci w linii bocznej,

C. powinowaci w linii prostej.

96. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku osobistego każdego z małżonków pozostających w ustawowym ustroju majątkowym należą:

A. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

B. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

C. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegające odrębnym przepisom.

97. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżonkowie pozostają w ustawowym ustroju majątkowym, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej:

A. prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,

B. darowizny z majątku osobistego,

C. zbycia akcji na okaziciela.

98. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżonkowie pozostają w ustawowym ustroju majątkowym, wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków, jeżeli:

A. zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej,

B. wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności,

C. małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka.

99. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności majątkowej na:

A. niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

B. pobrane wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

C. oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym.

100. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko:

A. musi powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, jeżeli został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego,

B. może pozostać przy zmienionym nazwisku, o ile złoży takie oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,

C. może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

101. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest:

A. zarząd powiatu,

B. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

C. marszałek województwa.

102. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, akty prawa miejscowego ustanawia:

A. wójt w formie rozporządzenia,

B. zarząd gminy w formie uchwały,

C. rada gminy w formie uchwały.

103. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, członków i czas trwania związku powiatów określa:

A. regulamin związku,

B. statut związku,

C. regulaminy powiatów tworzących związek.

104. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, komisarza rządowego powołuje:

A. minister właściwy do spraw administracji publicznej,

B. Prezes Rady Ministrów,

C. Rada Ministrów.

105. Zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów, organizację i tryb swojej pracy Rada Ministrów określa w:

A. regulaminie,

B. statucie,

C. instrukcji.

106. Zgodnie z ustawą o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, zmian granic województw związanych z tworzeniem, łączeniem, dzieleniem lub znoszeniem powiatów dokonuje:

A. minister właściwy do spraw administracji publicznej,

B. Prezes Rady Ministrów,

C. Rada Ministrów.

107. Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustanowienie organów niezespolonej administracji rządowej, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa, może następować wyłącznie w drodze:

A. ustawy,

B. rozporządzenia Rady Ministrów,

C. rozporządzenia wojewody.

108. Zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej, organy rządowej administracji zespolonej w województwie kontroluje:

A. Rada Ministrów,

B. wojewódzki sąd administracyjny,

C. wojewoda.

109. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, statut Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadaje:

A. Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

C. Sejm.

110. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

A. wglądu do dokumentów urzędowych,

B. dostępu do posiedzeń wszystkich organów kolegialnych,

C. dostępu do wszystkich informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne.

111. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

A. nie jest aktem prawa miejscowego,

B. jest aktem prawa miejscowego,

C. jest aktem prawa miejscowego po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym.

112. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się:

A. na okres świadczeniowy,

B. na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy,

C. na czas nieoznaczony.

113. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie podejmują świadczeń z tego funduszu przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe, powoduje to:

A. obniżenie o połowę wysokości świadczenia,

B. obowiązek zwrotu pobranych świadczeń,

C. wstrzymanie wypłaty świadczeń.

114. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja, następuje:

A. tylko z urzędu,

B. tylko na żądanie strony,

C. zarówno na żądanie strony, jak i z urzędu.

115. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie postępowania następuje w drodze:

A. decyzji,

B. postanowienia,

C. adnotacji w aktach sprawy.

116. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona:

A. najpóźniej w ciągu pięciu lat od jej wydania,

B. najpóźniej w ciągu dziesięciu lat od jej wydania,

C. w każdym czasie, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

117. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji stronie:

A. służy zażalenie,

B. nie służy zażalenie,

C. służy wniosek o wznowienie postępowania.

118. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku, organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji:

A. uchyla tę decyzję,

B. zmienia tę decyzję,

C. stwierdza jej wygaśnięcie.

119. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zaświadczenie powinno być wydane na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie:

A. siedmiu dni,

B. dwóch tygodni,

C. miesiąca.

120. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie:

A. organowi wyższego stopnia,

B. swojemu przełożonemu służbowemu,

C. sądowi administracyjnemu.

121. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne sprawują:

A. samorządowe kolegia odwoławcze,

B. sądy administracyjne,

C. Prezes Rady Ministrów i wojewodowie.

122. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest:

A. naczelnik urzędu skarbowego,

B. dyrektor izby celnej,

C. wojewoda.

123. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na postanowienie organu egzekucyjnego o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego:

A. służy sprzeciw,

B. służy zażalenie,

C. nie służy zażalenie.

124. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości sporządza:

A. sąd rejonowy,

B. wojewódzki sąd administracyjny,

C. organ egzekucyjny.

125. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest:

A. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu,

B. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu,

C. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

126. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie może być niższa niż:

A. 8%,

B. 10%,

C. 12%.

127. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości lub w części wskutek:

A. potrącenia,

B. zaniechania poboru,

C. przedawnienia.

128. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do:

A. przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej,

B. przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,

C. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

129. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości:

A. 18%,

B. 32%,

C. 75%.

130. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, przepisów tej ustawy nie stosuje się do:

A. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

B. transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

C. eksportu towarów.

131. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą między innymi:

A. przedsiębiorstwa państwowe,

B. instytuty badawcze,

C. uczelnie publiczne.

132. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Unia nie dzieli swoich kompetencji z Państwami Członkowskimi w dziedzinie:

A. sieci transeuropejskich,

B. przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,

C. ustanawiania reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

133. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasady ogólne i ograniczenia, które, z uwagi na interes publiczny lub prywatny, regulują korzystanie z prawa dostępu do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii są określane:

A. w drodze rozporządzeń przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

B. w regulaminach ustalanych przez poszczególne instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii,

C. w drodze dyrektyw przez Parlament Europejski.

134. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, funkcje prawodawczą i budżetową pełni:

A. Rada Europejska wspólnie z Parlamentem Europejskim,

B. Rada wspólnie z Parlamentem Europejskim,

C. Komisja Europejska wspólnie z Parlamentem Europejskim.

135. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa mianuje:

A. Parlament Europejski,

B. Rada Europejska,

C. Komisja Europejska.

136. Zgodnie z ustawą - Prawo prywatne międzynarodowe, jeżeli w państwie, którego prawo jest właściwe, obowiązują różne systemy prawne i prawo tego państwa nie wskazuje, który z tych systemów należy stosować to:

A. stosuje się ten z systemów, który związany jest najściślej z danym stosunkiem prawnym,

B. stosuje się prawo polskie,

C. stosuje się ten z systemów, który jest najbardziej zbliżony do prawa polskiego regulującego dany stosunek prawny.

137. Zgodnie z ustawą - Prawo prywatne międzynarodowe, odpowiedzialność cywilna za działania i zaniechania organów wykonujących w danym państwie władzę publiczną podlega:

A. prawu tego państwa,

B. prawu ojczystemu poszkodowanego,

C. prawu wybranemu.

138. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów:

A. wyłącznie sądu okręgowego,

B. sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego,

C. wyłącznie sądu apelacyjnego.

139. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, wizytacje poszczególnych wydziałów sądów przeprowadza się co:

A. dwa lata,

B. trzy lata,

C. cztery lata.

140. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów w pierwszej instancji są:

A. sądy rejonowe,

B. sądy okręgowe,

C. sądy apelacyjne.

141. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powoływany jest na kadencję:

A. czteroletnią,

B. pięcioletnią,

C. sześcioletnią.

142. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, ustalanie podziału czynności w Sądzie Najwyższym należy do kompetencji:

A. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

B. Kolegium Sądu Najwyższego,

C. Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.

143. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, za szkody wynikające z ujawnienia przez komornika tajemnicy bankowej lub skarbowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiedzialność ponosi:

A. komornik,

B. Skarb Państwa solidarnie z komornikiem,

C. Skarb Państwa.

144. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, spełnienie obowiązku zawarcia przez komornika umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone w związku z wykonywaniem przez komornika czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, a także innych czynności przekazanych na podstawie odrębnych przepisów, a w przypadku gdy komornik zatrudnia pracowników, również do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone ich działaniem w związku z wykonywaniem tych czynności, podlega kontroli:

A. komorników wizytatorów,

B. prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik,

C. prezesa sądu okręgowego, w okręgu którego komornik ma kancelarię.

145. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, w przypadku niepodjęcia przez radę izby komorniczej uchwały w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowanego wniosku o dokonanie wpisu, zainteresowanemu służy:

A. odwołanie do Krajowej Rady Komorniczej,

B. skarga do Ministra Sprawiedliwości,

C. skarga do sądu administracyjnego.

146. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, do kompetencji rady izby komorniczej nie należy:

A. skreślenie z listy aplikantów aplikanta komorniczego, który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo,

B. odwołanie asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska, jeżeli asesor komorniczy został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo,

C. organizowanie doskonalenia zawodowego komorników.

147. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, utratę biernego prawa wyborczego do organów samorządu komorniczego na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, pociąga:

A. kara upomnienia,

B. kara ostrzeżenia,

C. kara nagany oraz kara pieniężna.

148. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, dwóch wiceprzewodniczących komisji dyscyplinarnej powołuje:

A. przewodniczący komisji dyscyplinarnej spośród członków tej komisji,

B. Krajowa Rada Komornicza spośród członków tej komisji,

C. Krajowa Rada Komornicza spośród kandydatów zgłoszonych przez izby komornicze.

149. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, osobowość prawną posiadają:

A. walne zgromadzenia komorników izb komorniczych i Krajowy Zjazd Komorników,

B. Prezes Krajowej Rady Komorniczej i rady izb komorniczych,

C. Krajowa Rada Komornicza i izby komornicze.

150. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, wyrażanie opinii w przedmiocie odwoływania komorników i asesorów komorniczych należy do zakresu działania:

A. Krajowej Rady Komorniczej oraz rad izb komorniczych,

B. izb komorniczych,

C. walnych zgromadzeń komorników izb komorniczych.

22 EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 23

Nr kodu kandydata ………………………

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wykaz prawidlowych odpowiedzi do testu z egzaminu konkursowego na aplikacje komornicza z 26 wrzesnia
wykaz prawidlowych odpowiedzi do zestawu pytan testowych z egzaminu wstepnego na aplikacje notarialn
test z egzaminu konkursowego dla kandydatow na aplikantow komorniczych z dnia 27 wrzesnia 2014 r
2010 - Egzamin NOTARIALNY, 100729 opinia prawna egz not, Egzamin konkursowy dla kandydatów na aplika
zestaw pytan testowych na egzamin wstepny dla kandydatow na aplikantow adwokackich i radcowskich z 2
zestaw pytan testowych z egzaminu wstepnego dla kandydatow na aplikantow notarialnych z dnia 27 wrze
wykaz prawidlowych odpowiedzi do testu z egzaminu konkursowego na aplikacje komornicza z dnia 27 wrz
D19250139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r o służbie przygotowawczej i o egz
D19240992 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1924 r w przedmiocie egzamin
D19200547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia egzaminu
D19240226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r o służbie przygotowawczej i o egzam
BAZA PYTAŃ DO PRZEPROWADZENIA TESTU W RAMACH EGZAMINU TEORETYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW N
Test na aplikacje ogólną 2011
Test na aplikację ogólną 2010
D19210129 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 29 stycznia 1921 r w przedmio

więcej podobnych podstron