test z egzaminu konkursowego dla kandydatow na aplikantow komorniczych z dnia 27 wrzesnia 2014 r


Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

EGZAMIN KONKURSOWY

DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW

KOMORNICZYCH

27 WRZEŚNIA 2014 R.

TEST

Pouczenie:

1. Test i kartę odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem. Wylosowany numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie testu i na każdej stronie karty odpowiedzi. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu testu i karty odpowiedzi wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.

Karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie Komisji Egzaminacyjnej.

2. Każdy kandydat otrzymuje:

1) jeden egzemplarz testu, zawarty na 35 stronach;

2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 4 stronach.

3. Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie kolejno ponumerowane strony od 1 do 35 oraz czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy
o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.

4. Test składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 3 propozycje odpowiedzi.

Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi znakiem „X” jednej z trzech propozycji odpowiedzi w odpowiedniej kolumnie (A albo B, albo C). W przypadku uznania, iż zaznaczona odpowiedź jest błędna, należy otoczyć ją kółkiem, a właściwą zaznaczyć znakiem „X”. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi jako prawidłowej do danego pytania, żadna z odpowiedzi nie podlega zaliczeniu jako prawidłowa.

5. Prawidłowa jest odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy - w świetle obowiązującego prawa - zdanie prawdziwe. Na każde pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Niedopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń, wykraczających poza treść pytania.

6. Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczyć wyłącznie na karcie odpowiedzi. Odpowiedzi zaznaczone na teście nie będą podlegały ocenie.

7. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt.

8. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego na dzień 27 września 2014 r.

9. Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 minut.

1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez:

A. Krajową Radę Sądownictwa,

B. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego,

C. Zgromadzenie Narodowe.

2. Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał Konstytucyjny orzeka w składzie pięciu sędziów Trybunału w sprawach:

A. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

B. zgodności ustaw albo ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją,

C. sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

3. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, przed upływem okresu, na jaki Rzecznik został powołany, Rzecznika Praw Obywatelskich odwołuje:

A. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

B. Sejm,

C. Senat.

4. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Obywatelskich może powołać nie więcej niż:

A. jednego zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich,

B. dwóch zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich,

C. trzech zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich.

5. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Obywatelskich może ustanowić swoich pełnomocników terenowych, za zgodą:

A. Sejmu,

B. Senatu,

C. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości:

A. jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa,

B. zawsze, gdy przebiegają na powierzchni gruntu,

C. zawsze, gdy ich wartość znacznie przekracza wartość nieruchomości gruntowej, na której się znajdują.

7. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w wypadku gdy umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej jedna strona niezwłocznie potwierdzi w piśmie skierowanym do drugiej strony, a pismo to zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy, niezmieniające istotnie jej treści i druga strona nie sprzeciwiła się temu niezwłocznie na piśmie:

A. strony wiąże umowa o treści pierwotnej,

B. strony wiąże umowa o treści określonej w piśmie potwierdzającym,

C. umowę uważa się za niezawartą.

8. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje:

A. nie zastosował się do treści roszczenia,

B. wezwał zobowiązanego do zastosowania się do treści roszczenia,

C. oświadczył uprawnionemu, że zastosuje się do treści roszczenia.

9. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, znalazca rzeczy zgubionej, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli znaleźne przysługuje, a znalazca zgłosił swe roszczenie najpóźniej:

A. w ciągu miesiąca od chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru,

B. w ciągu roku od chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru,

C. w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru.

10. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, a wszyscy współwłaściciele wyrażą zgodę na przyznanie gospodarstwa jednemu ze współwłaścicieli:

A. sąd z urzędu zarządzi sprzedaż gospodarstwa w całości, stosownie do przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym,

B. sąd oddali wniosek o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego,

C. sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrazili zgodę wszyscy współwłaściciele.

11. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, samoistny posiadacz rzeczy w złej wierze może żądać od jej właściciela:

A. jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem,

B. zawsze zwrotu nakładów koniecznych,

C. zwrotu nakładów koniecznych tylko wówczas, o ile zadośćuczynił obowiązkowi wydania rzeczy niezwłocznie po wezwaniu przez właściciela.

12. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie:

A. pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym,

B. aktu notarialnego,

C. pisemnej z datą pewną.

13. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w stosunkach wzajemnych między użytkownikiem a właścicielem rzeczy użytkownik ponosi:

A. ciężary, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny być pokrywane z pożytków rzeczy,

B. wszystkie ciężary, o których w chwili ustanowienia użytkowania wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

C. wyłącznie ciężary publicznoprawne.

14. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, służebność przesyłu wygasa najpóźniej:

A. z upływem pięciu lat od zaprzestania korzystania z niej,

B. z upływem 30 lat od jej powstania,

C. wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę, na rzecz którego służebność przesyłu została ustanowiona.

15. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, posiadaczowi nieruchomości przysługuje roszczenie o wstrzymanie budowy (na innej nieruchomości):

A. wyłącznie wtedy, gdy jest posiadaczem samoistnym, a budowa mogłaby naruszyć jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody,

B. wyłącznie wtedy, gdy jest posiadaczem samoistnym, a budowa jest prowadzona niezgodnie z pozwoleniem na budowę lub warunkami zabudowy,

C. jeżeli budowa mogłaby naruszyć jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody.

16. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza:

A. sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody,

B. Trybunał Konstytucyjny,

C. wyłącznie Sąd Najwyższy w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

17. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli przepis szczególny stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego dłużnik, nawet bez umownego zastrzeżenia, obowiązany jest zapłacić wierzycielowi określoną sumę, stosuje się odpowiednio przepisy o:

A. zadatku,

B. odstępnym,

C. karze umownej.

18. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, odroczenie wykonania zobowiązania udzielone przez sąd albo bezpłatnie przez wierzyciela:

A. wyłącza potrącenie,

B. nie wyłącza potrącenia,

C. nie wyłącza potrącenia tylko wówczas, gdy strony tak postanowiły.

19. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika dokonana z pokrzywdzeniem tego wierzyciela została uznana za bezskuteczną, może dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły:

A. z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej,

B. solidarnie z wierzycielami osoby trzeciej,

C. proporcjonalnie do wierzytelności wszystkich wierzycieli osoby trzeciej.

20. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli rzecz sprzedawana ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, a z umowy ani z zarządzeń określających cenę nie wynika inaczej, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi:

A. sprzedający,

B. sprzedający i kupujący w równych częściach,

C. kupujący.

21. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te:

A. są już obciążone zastawem z innego tytułu,

B. nie podlegają zajęciu,

C. zostały wniesione do przedmiotu najmu po roku od zawarcia umowy najmu.

22. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem:

A. jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna, a od wykonania umowy darowizny nie upłynęły dwa lata,

B. wyłącznie wówczas, gdy darczyńca po dokonaniu darowizny został ubezwłasnowolniony całkowicie,

C. jeżeli w chwili dokonania darowizny obdarowany wiedział o okolicznościach uzasadniających wystąpienie z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie obdarowanego lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

23. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do znaków legitymacyjnych określających imiennie osoby uprawnione, stwierdzających obowiązek świadczenia, stosuje się odpowiednio:

A. przepisy o papierach wartościowych,

B. wyłącznie przepisy o dokumentach urzędowych,

C. przepisy o poleceniu przy darowiźnie.

24. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli przedmiotem zapisu zwykłego jest rzecz oznaczona co do tożsamości, obciążony zapisem ponosi względem zapisobiercy odpowiedzialność za wady rzeczy jak:

A. sprzedawca,

B. darczyńca,

C. wykonawca dzieła.

25. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed:

A. sądem,

B. notariuszem,

C. spadkobiercą.

26. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku:

A. zapisy zwykłe dokonane przez spadkodawcę,

B. zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę,

C. polecenia dokonane przez spadkodawcę.

27. Zgodnie z ustawą - Prawo wekslowe, weksel, w którym sumę wekslową napisano raz literami i raz liczbami, w razie różnicy sum:

A. jest nieważny,

B. ważny jest na sumę, napisaną liczbami,

C. ważny jest na sumę, napisaną literami.

28. Zgodnie z ustawą - Prawo wekslowe, poręczenie wekslowe udzielone na wekslu własnym powinno wskazywać, za kogo je dano, zaś w braku takiej wskazówki uważa się, że poręczenia:

A. nie udzielono,

B. udzielono za wystawcę,

C. udzielono za trasata.

29. Zgodnie z ustawą - Prawo wekslowe, protest weksla sporządza:

A. notariusz,

B. wójt, burmistrz albo prezydent miasta,

C. bank.

30. Zgodnie z ustawą - Prawo spółdzielcze, członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat:

A. do wysokości wartości środków trwałych spółdzielni,

B. bez ograniczenia,

C. do wysokości zadeklarowanych udziałów.

31. Zgodnie z ustawą - Prawo spółdzielcze, spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa:

A. przez wypowiedzenie członkostwa,

B. tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka,

C. tylko przez wytoczenie powództwa o rozwiązanie członkostwa.

32. Zgodnie z ustawą - Prawo spółdzielcze, uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka:

A. może być zaskarżona do sądu,

B. może być zaskarżona do Krajowej Rady Spółdzielczej,

C. nie podlega zaskarżeniu.

33. Zgodnie z ustawą o własności lokali, o treści uchwały właścicieli lokali, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie:

A. zawiadamia się właścicieli lokali przez wywieszenie tekstu uchwały na tablicy ogłoszeń lub w innym miejscu ogólnie dostępnym dla właścicieli lokali,

B. nie zawiadamia się właścicieli lokali, chyba że w treści uchwały postanowiono inaczej,

C. każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

34. Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu:

A. może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy,

B. nie może żądać od wspólnoty wynagrodzenia,

C. otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej.

35. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają:

A. nabywcę,

B. dewelopera,

C. bank.

36. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową:

A. nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,

B. przerywa bieg przedawnienia roszczeń kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,

C. przerywa bieg przedawnienia roszczeń kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową tylko wówczas, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową kupujący wniesie do sądu pozew o takie roszczenie.

37. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, uprawnień kupującego unormowanych w tej ustawie:

A. nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej po zawiadomieniu sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,

B. nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy, chyba że wyrazi na to zgodę sąd ochrony konkurencji i konsumentów,

C. nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

38. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

A. nie podlega egzekucji,

B. jest prawem niezbywalnym,

C. przechodzi na spadkobierców.

39. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ilekroć w ustawie jest mowa o lokatorze - należy przez to rozumieć:

A. właściciela lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej,

B. najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności,

C. osobę, która samowolnie zajęła lokal i użytkuje go bezprawnie.

40. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli z tytułu wykonawczego wynika, że:

A. dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego,

B. przyznanie dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia nie byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione,

C. dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu socjalnego.

41. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko prawu:

A. dożywocia,

B. najmu,

C. dzierżawy.

42. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księga wieczysta zawiera cztery działy, z których czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące:

A. oznaczenia nieruchomości,

B. ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek,

C. hipotek.

43. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przedmiotem hipoteki może być także:

A. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

B. wierzytelność zabezpieczona hipoteką,

C. służebność przesyłu.

44. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej sądu pierwszej instancji:

A. sąd wyższego rzędu na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo,

B. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo,

C. właściwy jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy albo Sąd Okręgowy w Warszawie, w zależności od tego, czy właściwy rzeczowo byłby sąd rejonowy, czy też okręgowy.

45. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli strona zgłosiła (po raz pierwszy) wniosek o wyłączenie sędziego, aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia:

A. może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki,

B. nie może spełniać żadnych czynności,

C. może spełniać wszelkie czynności, z wyłączeniem wydania wyroku.

46. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się:

A. powodowi, a pozwanemu o tyle, o ile zgłosił swój udział w sprawie przed doręczeniem mu odpisu pozwu,

B. tylko powodowi,

C. obu stronom.

47. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, doręczenia osobom pozbawionym wolności dokonuje się przez:

A. sądową służbę doręczeniową,

B. zarząd odpowiedniego zakładu,

C. komornika.

48. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli ze względów technicznych utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest możliwe:

A. protokół jest sporządzany wyłącznie pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego,

B. zamiast protokołu sporządza się notatkę urzędową,

C. rozprawa ulega odroczeniu.

49. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli strony przed wszczęciem postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, a sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, sąd kieruje strony do mediacji:

A. wyłącznie na zgodny wniosek stron,

B. z urzędu,

C. na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

50. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, dopuszczenie dowodu z biegłych może nastąpić:

A. tylko po przeprowadzeniu rozprawy,

B. wyłącznie na rozprawie, po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru,

C. na posiedzeniu niejawnym po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru.

51. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach niecierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte:

A. w dowolnym sądzie rejonowym,

B. w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony,

C. w sądzie okręgowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony, który wyznaczy sąd rejonowy do przeprowadzenia dowodu.

52. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku:

A. doręcza pouczenie o możliwości złożenia wniosku o doręczenie odpisu sentencji wyroku,

B. doręcza odpis jego sentencji, chyba że strona, będąc pozbawiona wolności, zrzekła się prawa doręczenia jej tego odpisu z urzędu,

C. z urzędu doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

53. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, uchylając lub zmieniając wyrok, któremu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, sąd orzeka w orzeczeniu kończącym postępowanie o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu poprzedniego stanu:

A. z urzędu,

B. na wniosek pozwanego, tylko wówczas, gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu,

C. na wniosek pozwanego.

54. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniosek o uzupełnienie wyroku:

A. nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia,

B. przerywa bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia,

C. powoduje zawieszenie biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

55. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, rozstrzygnięcia zawarte w postanowieniach niekończących postępowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje się do protokołu bez spisywania odrębnej sentencji:

A. jeżeli strony obecne na posiedzeniu nie zgłoszą co do tego sprzeciwu,

B. jeżeli nie przysługuje na nie zażalenie,

C. wyłącznie w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.

56. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji, którego przedmiotem jest:

A. uwzględnienie wniosku strony o wyłączenie sędziego,

B. odmowa przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej,

C. zwrot opłaty lub zaliczki, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy.

57. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, podstawą skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie mogą być:

A. zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów,

B. naruszenia prawa materialnego, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda,

C. naruszenia przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda.

58. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w czasie trwania procesu o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o:

A. rozwód,

B. zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym,

C. ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

59. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym skarga kasacyjna przysługuje w sprawach dotyczących:

A. przepadku rzeczy,

B. podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia nie jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych,

C. likwidacji niepodjętych depozytów.

60. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także:

A. spory o prawo własności,

B. roszczenia współwłaścicieli wobec osób trzecich z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,

C. roszczenia osób trzecich z tytułu ochrony naruszonego posiadania.

61. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi:

A. zwrócić depozyt dłużnikowi,

B. wydać depozyt wierzycielowi,

C. oddalić oba wnioski.

62. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postanowienie, w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, sąd doręcza:

A. zawsze wszystkim uczestnikom postępowania,

B. tylko organowi egzekucyjnemu,

C. tylko uprawnionemu.

63. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zabezpieczenie roszczenia pieniężnego udzielone prawomocnym postanowieniem upada, jeżeli:

A. sąd wyda nieprawomocny wyrok oddalający powództwo,

B. obowiązany zażąda uchylenia postanowienia, w którym udzielono zabezpieczenia z uwagi na to, że odpadła przyczyna zabezpieczenia,

C. obowiązany złoży na rachunek depozytowy sądu sumę zabezpieczenia żądaną przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

64. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:

A. zajęcie wierzytelności, z których egzekucja jest wyłączona,

B. ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

C. zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

65. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w sprawach o ochronę dóbr osobistych zabezpieczenie polegające na zakazie publikacji może być udzielone:

A. zawsze, bez spełnienia dodatkowych warunków,

B. tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny interes publiczny,

C. tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny interes prywatny.

66. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniesienie skargi na czynności komornika do sądu:

A. nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności,

B. zawsze wstrzymuje postępowanie egzekucyjne,

C. wstrzymuje postępowanie egzekucyjne, jeżeli równocześnie ze skargą złożono wniosek o zawieszenie postępowania, do czasu rozpoznania tego wniosku.

67. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną:

A. nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,

B. podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, tylko po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności,

C. podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

68. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do komornika, koszt egzekucji ustala postanowieniem:

A. wyłącznie sąd,

B. sąd, zatwierdzając projekt postanowienia o rozliczeniu kosztów przygotowany przez komornika,

C. komornik.

69. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce komandytowej, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko:

A. wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki,

B. każdemu wspólnikowi,

C. każdemu wspólnikowi, który poddał się takiej egzekucji w oświadczeniu skierowanym do wierzyciela.

70. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości upoważnia do prowadzenia egzekucji:

A. wyłącznie przeciwko dłużnikowi określonemu w tytule,

B. nie tylko przeciw dłużnikowi, lecz także przeciwko jego domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym jego prawa,

C. przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tym przedmiotem przed wszczęciem postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny.

71. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na wniosek dłużnika postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu, jeżeli:

A. wierzyciel nie ma zdolności procesowej,

B. nie są znani spadkobiercy wierzyciela, w razie jego śmierci,

C. sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego.

72. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, organ egzekucyjny umarza postępowanie z urzędu, jeżeli:

A. wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia egzekucji,

B. dłużnik złożył niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swego dopełnił,

C. egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna.

73. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek, jeżeli:

A. jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

B. dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji,

C. wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

74. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w pierwszej kolejności:

A. należności alimentacyjne,

B. koszty egzekucyjne,

C. należności zabezpieczone hipoteką.

75. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności pobiera się opłatę:

A. stałą,

B. stosunkową,

C. kancelaryjną.

76. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od:

A. pisma zwróconego wskutek braków formalnych,

B. pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w jego toku zawarto ugodę przed mediatorem,

C. pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.

77. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o umorzeniu należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądami powszechnymi rozstrzyga ostatecznie:

A. prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji,

B. prezes sądu drugiej instancji, który rozpoznał środek odwoławczy,

C. referendarz sądowy.

78. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastawem rejestrowym można obciążyć:

A. prawa z papierów wartościowych,

B. statki morskie oraz statki w budowie mogące być przedmiotem hipoteki morskiej,

C. wierzytelności na których ustanowiono hipotekę.

79. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, umowa zastawnicza może przewidywać zaspokojenie zastawnika przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego, jeżeli przedmiotem zastawu rejestrowego:

A. są rzeczy niewystępujące powszechnie w obrocie gospodarczym,

B. są grunty oddane w użytkowanie wieczyste,

C. jest wierzytelność z rachunku bankowego.

80. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

A. nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

B. podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

C. podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli wysokość zobowiązań dłużnika niewypłacalnego przewyższa 50.000 zł.

81. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, w stosunku do mienia wchodzącego do masy upadłości, upadły:

A. sprawuje zarząd bez ograniczeń, do czasu zbycia pierwszych składników masy upadłości,

B. sprawuje zarząd pod nadzorem nadzorcy sądowego,

C. traci prawo zarządu.

82. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości:

A. ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości,

B. toczy się dalej, a syndyk wstępuje do postępowania egzekucyjnego w miejsce dłużnika,

C. toczy się dalej z udziałem upadłego.

83. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, wymaga uzyskania:

A. zezwolenia,

B. koncesji,

C. licencji.

84. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, co do zasady, licencja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej:

A. na określonym terenie kraju i w określonym czasie,

B. na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony,

C. na terenie całego kraju i przez czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

85. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wykreślenie przez sąd rejestrowy likwidatora spółki jawnej odwołanego przez sąd następuje:

A. z urzędu,

B. na wniosek odwołanego likwidatora,

C. na wniosek wszystkich pozostałych likwidatorów.

86. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu:

 1. powinien on wystąpić ze spółki partnerskiej zawsze w ciągu 30 dni od dnia utraty prawa wykonywania wolnego zawodu,

 2. powinien on wystąpić ze spółki partnerskiej najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu,

 3. nie musi występować ze spółki.

87. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce komandytowo-akcyjnej ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza:

A. pięć osób,

B. dziesięć osób,

C. dwadzieścia pięć osób.

88. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w okresie likwidacji spółki akcyjnej prokura:

 1. może być ustanowiona,

 2. nie może być ustanowiona,

 3. może być ustanowiona, o ile sąd rejestrowy na to zezwoli.

89. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą:

 1. podpisania umowy spółki przekształconej,

 2. wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia),

C. uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wpisie spółki przekształconej do rejestru.

90. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca może żądać przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową i przyznania statusu:

 1. komplementariusza,

 2. komandytariusza,

 3. likwidatora.

91. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia:

A. okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie,

B. okres pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia,

C. zawsze cały okres pozostawania bez pracy.

92. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik spełniający warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę i który otrzymał odprawę pieniężną w związku z przejściem na tę rentę lub emeryturę:

A. nabywa do niej ponownie prawo w razie ponownego zatrudnienia i przepracowania lat 10,

B. nie może ponownie nabyć do niej prawa,

C. nabywa do niej ponownie prawo w razie ustania ponownego zatrudnienia z powodu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

93. Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników:

A. każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni wówczas w częściach równych,

B. ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za szkodę,

C. ponoszą oni zawsze w częściach równych odpowiedzialność za szkodę.

94. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński, przy czym przed przewidywaną datą porodu może przypadać:

A. nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego,

B. nie mniej niż 8 tygodni urlopu macierzyńskiego,

C. nie więcej niż 1 miesiąc urlopu macierzyńskiego.

95. Zgodnie z Kodeksem pracy, koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi:

A. pracodawca, chyba że wypadek nastąpił na skutek ciężkiego naruszenia przez pracownika zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

B. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

C. pracodawca.

96. Zgodnie z Kodeksem pracy, zgłoszenie przez pracownika wniosku do komisji pojednawczej (o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w związku z wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę):

A. nie przerywa biegu terminu wniesienia do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,

B. przerywa bieg terminu wniesienia do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,

C. powoduje zawieszenie biegu terminu wniesienia do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

97. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustawowym ustroju majątkowym (wspólność ustawowa) należą:

A. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

B. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

C. prawa autorskie i prawa pokrewne.

98. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżonkowie pozostają w ustawowym ustroju majątkowym (wspólność ustawowa), zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do:

A. wydzierżawienia gospodarstwa rolnego, wchodzącego w skład majątku wspólnego,

B. wynajęcia lokalu użytkowego, wchodzącego w skład majątku wspólnego,

C. zbycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzącego w skład majątku wspólnego.

99. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżonkowie pozostają w ustawowym ustroju majątkowym (wspólność ustawowa), a jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności zarządu majątkiem wspólnym:

A. czynność nigdy nie dochodzi do skutku,

B. drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności; sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga ochrona przyszłego wierzyciela,

C. drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności; sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

100. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa w razie:

A. ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,

B. zawarcia przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej,

C. złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków.

101. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, osobom wykonującym władzę rodzicielską zakazuje się:

A. stosowania kar cielesnych,

B. samodzielnego działania przez każdego z nich jako przedstawiciela ustawowego dziecka,

C. wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka.

102. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego:

A. wyłącznie wówczas, gdy obowiązek ich ponoszenia mogą przejąć ich rodzice,

B. w każdym wypadku,

C. jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem.

103. Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozgraniczenia nieruchomości dokonują:

A. komornicy,

B. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy,

C. powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

104. Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne, na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości:

A. służy zażalenie,

B. służy skarga na czynność komornika,

C. nie służy zażalenie.

105. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek, należy do wyłącznej właściwości:

 1. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

 2. zarządu gminy,

 3. rady gminy.

106. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, o zamiarze przystąpienia do związku międzygminnego gmina informuje:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

 2. Regionalną Izbę Obrachunkową,

 3. wojewodę.

107. Zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów, Prezes Rady Ministrów może tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, w drodze:

 1. rozporządzenia,

 2. zarządzenia,

 3. pisma okólnego.

108. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi jest równoznaczne z:

 1. rozwiązaniem rady powiatu,

 2. odwołaniem starosty,

 3. przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

109. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, organy samorządu województwa:

 1. stanowią wobec powiatu i gminy organy nadzoru lub kontroli,

 2. są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym,

 3. nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli.

110. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z:

 1. wojewodą,

 2. ministrem właściwym do spraw administracji publicznej,

 3. Prezesem Rady Ministrów.

111. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje:

A. zarząd województwa,

B. starosta powiatowy,

C. zarząd powiatu.

112. Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

A. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy powyżej 60 m2,

B. miejsc parkingowych dla samochodów osobowych powyżej 10 stanowisk,

C. przydomowych basenów o powierzchni do 30 m2.

113. Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, decyzja o pozwoleniu na budowę:

A. podlega uchyleniu z urzędu przez organ nadzoru budowlanego,

B. wygasa,

C. zachowuje moc, o ile w ciągu kolejnego roku budowa została zakończona.

114. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzygnięcie burmistrza o nieuwzględnieniu wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

A. nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego,

B. podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego,

C. podlega zaskarżeniu do sądu rejonowego.

115. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują (co do zasady):

A. zawsze w wysokości po 500 zł dla każdego uprawnionego,

B. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł,

C. zawsze w wysokości alimentów ustalonych przez sąd.

116. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami, podlegają ściągnięciu od dłużnika alimentacyjnego:

A. w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

B. w trybie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym,

C. według wyboru organu, który wypłacił świadczenia - albo w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w trybie egzekucji sądowej.

117. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez:

 1. organ prowadzący postępowanie administracyjne,

 2. organ wyższego stopnia w stosunku do organu prowadzącego postępowanie administracyjne,

 3. sąd na wniosek organu administracji publicznej.

118. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu (wniesionym pisemnie) nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych:

 1. organ wzywa poprzez obwieszczenie w lokalu urzędu gminy wnoszącego do podania adresu,

 2. organ zwraca się do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora,

 3. podanie pozostawia się bez rozpoznania.

119. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ, które następuje w drodze:

 1. decyzji, od której służy stronie odwołanie,

 2. postanowienia, na które służy stronie zażalenie,

 3. decyzji, od której nie służy stronie odwołanie.

120. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu; w tym przypadku organ wydaje:

 1. decyzję,

 2. postanowienie,

 3. klauzulę wykonalności.

121. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku, organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji:

 1. umarza postępowanie,

 2. wyznacza nowy termin dopełnienia przez stronę określonego warunku,

 3. stwierdza wygaśnięcie decyzji.

122. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi:

 1. Prokurator Generalny,

 2. Prezes Rady Ministrów,

 3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

123. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów sprawuje:

 1. Krajowa Rada Sądownictwa,

 2. Minister Sprawiedliwości,

 3. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

124. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ilekroć w ustawie jest mowa o poborcy skarbowym, to rozumie się przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze:

A. pieniężnym,

B. niepieniężnym,

C. pieniężnym i niepieniężnym.

125. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlegają egzekucji administracyjnej:

A. stereofoniczne radioodbiorniki,

B. pieniądze w kwocie 760 zł,

C. dywany wełniane i ze skór naturalnych.

126. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest:

A. dyrektor izby celnej,

B. dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

C. naczelnik urzędu skarbowego.

127. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:

A. złożenia wniosku przez wierzyciela do organu egzekucyjnego,

B. wystawienia przez wierzyciela tytułu wykonawczego,

C. doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

128. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tytuł wykonawczy zawiera między innymi:

A. odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela,

B. oznaczenie wierzyciela,

C. datę wystawienia upomnienia.

129. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny bada z urzędu:

A. zasadność obowiązku objętego tytułem wykonawczym,

B. wymagalność obowiązku objętego tytułem wykonawczym,

C. dopuszczalność egzekucji administracyjnej.

130. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na ostateczne postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego:

A. nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego,

B. przysługuje skarga do sądu administracyjnego,

C. przysługuje zażalenie do sądu administracyjnego.

131. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skargę na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji zajętej nieruchomości, rozstrzyga:

A. sąd rejonowy,

B. naczelnik urzędu skarbowego,

C. komornik skarbowy.

132. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, hipoteka przymusowa (z tytułu zaległości podatkowych) powstaje na nieruchomości zobowiązanego posiadającej księgę wieczystą:

A. z chwilą wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego,

B. z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego,

C. przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

133. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, rejestry zastawów skarbowych prowadzone są przez:

A. naczelników urzędów skarbowych,

B. dyrektorów izb skarbowych,

C. sądy rejestrowe.

134. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, ogłoszenie upadłości zobowiązanego:

A. nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,

B. zawiesza bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,

C. przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

135. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, po spełnieniu ustawowych warunków, podlega opodatkowaniu według stawki podatku:

A. 23%,

B. 5%,

C. 0%.

136. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany na dany rok budżetowy i kolejne:

A. trzy lata,

B. cztery lata,

C. pięć lat.

137. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, monety euro mogą być emitowane:

A. wyłącznie przez Europejski Bank Centralny,

B. przez wszystkie Państwa Członkowskie bez żadnych ograniczeń,

C. przez Państwa Członkowskie z zastrzeżeniem zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielkości emisji.

138. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, działanie Unii wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów, jest działaniem zgodnie z zasadą:

A. nadrzędności prawa Unii nad prawem Państw Członkowskich,

B. pomocniczości,

C. przyznania.

139. Zgodnie z ustawą - Prawo prywatne międzynarodowe, wybór nazwiska przy rozwiązaniu małżeństwa podlega:

A. prawu ojczystemu każdego z małżonków,

B. prawu właściwemu przy zawarciu małżeństwa,

C. prawu państwa, w którym doszło do rozwiązania małżeństwa.

140. Zgodnie z ustawą - Prawo prywatne międzynarodowe, małżonkowie (w zakresie stosunków regulowanych tą ustawą) mogą poddać swe stosunki majątkowe:

A. wyłącznie wspólnemu dla nich prawu ojczystemu,

B. prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu,

C. prawu państwa, z którym małżonkowie są najbardziej związani i przez nich wskazanym.

141. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, organem samorządu sędziowskiego jest:

A. kolegium sądu okręgowego,

B. zebranie sędziów danego sądu,

C. prezes sądu apelacyjnego.

142. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sądem dyscyplinarnym w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów administracyjnych jest:

A. Sąd Najwyższy,

B. Naczelny Sąd Administracyjny,

C. wojewódzki sąd administracyjny.

143. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, prezes sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym jest powoływany na okres:

A. sześciu lat,

B. pięciu lat,

C. czterech lat.

144. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, zasadą jest, że sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia:

A. 65 roku życia,

B. 70 roku życia,

C. 75 roku życia.

145. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, koszty przejazdów w miejscowości będącej siedzibą komornika, komornik:

A. pokrywa z uzyskanych opłat egzekucyjnych,

B. pokrywa z zaliczek wpłacanych przez wierzycieli,

C. egzekwuje od dłużnika.

146. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, kary pieniężne orzeczone w postępowaniach dyscyplinarnych, są przekazywane na rzecz:

A. Skarbu Państwa,

B. Krajowej Rady Komorniczej,

C. komisji dyscyplinarnej.

147. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, od orzeczeń komisji dyscyplinarnej stronom przysługuje odwołanie do:

A. sądu okręgowego właściwego według siedziby kancelarii obwinionego komornika, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem,

B. sądu apelacyjnego właściwego według siedziby komisji dyscyplinarnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem,

C. Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

148. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Komorników może być zwołany:

A. na żądanie Ministra Sprawiedliwości albo na żądanie co najmniej trzech izb komorniczych, albo na mocy uchwały Krajowej Rady Komorniczej,

B. na mocy wspólnej uchwały dwóch izb komorniczych,

C. na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.

149. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, organem izby komorniczej nie jest:

A. rada izby komorniczej,

B. przewodniczący rady izby komorniczej,

C. komisja rewizyjna.

150. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, wiceprzewodniczący rady izby komorniczej jest wybierany przez:

A. radę izby komorniczej spośród jej członków w głosowaniu tajnym,

B. walne zgromadzenie komorników izby komorniczej w głosowaniu tajnym,

C. walne zgromadzenie komorników izby komorniczej w głosowaniu jawnym.

2 EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 3

Nr kodu kandydata ………………………

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zestaw pytan testowych z egzaminu wstepnego dla kandydatow na aplikantow notarialnych z dnia 27 wrze
test na egzamin konkursowy dla kandydatow na aplikantow komorniczych z 26 wrzesnia 2015 r
wykaz prawidlowych odpowiedzi do testu z egzaminu konkursowego na aplikacje komornicza z dnia 27 wrz
2010 - Egzamin NOTARIALNY, 100729 opinia prawna egz not, Egzamin konkursowy dla kandydatów na aplika
zestaw pytan testowych na egzamin wstepny dla kandydatow na aplikantow adwokackich i radcowskich z 2
wykaz prawidlowych odpowiedzi do zestawu pytan testowych z egzaminu wstepnego na aplikacje notarialn
zestaw pytan testowych na egzamin wstepny dla kandydatow na aplikantow notarialnych z 26 wrzesnia 20
zestaw pytan testowych z egzaminu wstepnego dla kandydatow na aplikantow adwokackich i radcowskich z
wykaz prawidlowych odpowiedzi do zestawu pytan testowych z egzaminu wstepnego na aplikacje adwokacka
D19250139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r o służbie przygotowawczej i o egz
D19240992 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1924 r w przedmiocie egzamin
D19200547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia egzaminu
D19240226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r o służbie przygotowawczej i o egzam
BAZA PYTAŃ DO PRZEPROWADZENIA TESTU W RAMACH EGZAMINU TEORETYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW N
rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci w sprawie szczegolowych warunkow i trybu przeprowadzania nab

więcej podobnych podstron