kataster ok, EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTER NIERUCHOMOŚCI) jest to jednolity dla kraju systematycznie aktualizowany zbiór informacj


EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTER NIERUCHOMOŚCI) jest to jednolity dla kraju systematycznie aktualizowany zbiór informacji o granicach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych, władającymi tymi gruntami, budynkami i lokalami.

NIERUCHOMOŚCIAMI - są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) , jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. (kodeks par 1 art. 46)

Nieruchomości:

Części składowe nieruchomości są to budynki i budowle trwałe z gruntem związane jak również drzewa i krzewy od momentu ich zasadzenia i rośliny od ich zasiania.

Części budynku stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.

PODSTAWY PRAWNE EWID GR I BUD

 1. Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” rozdział 1 i 4 tzn. ”Ewidencja Gruntów i Budynków”, „Kataster Nieruchomości”(Dziennik Ustaw nr.100/2000r.)

 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dziennik Ustaw nr.38/2001r.).

CELE KATASTRU to gromadzenie i dostarczanie danych na potrzeby:

• Ochrony interesów majątkowych stron obrotu nieruchomościami

ABY ZAŁOŻYĆ KW musimy mieć:

− wypis z EGiB

− wyrys z mapy ewidencyjne

STRUKTURY ORGANIZACYJNE E G I B (od 1 I '99)

EGiB prowadzi starosta na szczeblu powiatu. Organem administracyjnym GiK jest starosta wykonujący swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego. Do zadań starosty należy min prowadzenie EGiB. Starosta na wniosek gminy może powierzyć wójtowi bądź burmistrzowi (miasta), bądź prezydentowi (powyżej 50 tys.) w drodze porozumienia prowadzenie EGiB. Prowadzenie EGiB wykonuje:

PODMIOTY EWIDENCYJNE:

WŁAŚCICIELE (osoby posiadające udokumentowane prawo własności)

dokumenty:

KW

lub zbiór dokumentów

prawomocne orzeczenie sadu

ostateczne decyzje administracyjne: akt własności ziemi

akty notarialne

spisane umowy i ugody w postępowaniu sądowym i administracyjnym

inne dokumenty posiadające moc dowodową dla ustalenia prawa własności

WŁADAJĄCY

posiadacze samoistni

spadkobiercy faktycznie władający gruntami

współwłaściciele władający gruntami

wieczyści użytkownicy SP

jednostki państwowe, organizacje społeczne, osoby prawne i fizyczne faktycznie władające lub zarządzające gruntami SP.

WŁASNOŚĆ - prawo do korzystania i rozporządzania rzeczą w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. (KC art. 140 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Plan Zagospodarowania Przestrzennego , Ustawa o prawi budowlanym)

WŁADANIE GRUNTEM:

PRZEDMIOTY EWIDENCYJNE:

DZIAŁKA GRUNTOWA

inf o właścicielu

oznaczenie KW lub innego dokumentu określającego własność

inf o władającym

położenie

granice

rodzaj użytków

klasy gleboznawcze gr roln i innych klasyfikowanych

pole pow działki, użytku i konturu klasyfikacyjnego

inf o położeniu

brak

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

- ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na stan prawny.

Odstępstwa od tej def: na obszarach lasów państwowych oddział leśny stanowił działkę , na terenie zakładu przemysłowego wydzielona była działka na inne cele

DZIAŁKA GOSPODARCZA - zespół działek pozostających w posiadaniu jednej osoby oddzielonych od siebie elem sytuacji naruszającymi ciągłość obszaru tworzącego działkę gruntową.

PODSTAWOWE PODZIAŁY. OBSZARY PODZIAŁU KRAJU DLA CELÓW EGiB:

JEDNOSTKA REJESTROWA - działki położone w obszarze danego obrębu będące własnością lub we władaniu tej samej osoby fizycznej lub prawnej albo innej organizacji tworzą jednostkę rejestrową. Działki będące współwłasnością tych samych osób stanowią odrębną jednostkę rejestrową

MODERNIZACJA EWID GR:

PRZY MODERNIZACJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:

MAPA EWIDENCYJNA GRUNTÓW - mapa przedstawiająca stan użytkowania lub prowadzenia gruntów: mapy te stanowią kartograficzną część operatu ewid gr.

TREŚĆ TEJ MAPY:

− punkty osnowy geodezyjnej

− wybrane elementy sytuacji terenowej

− nr działek ewidencyjnych

− granice i nazwy nieruchomości

− granice i opisy użytków i klas

− opisy gruntów przyległych

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO TWORZENIA MAPY EWIDENCYJNEJ:

DLA CZĘŚCI NIE OBJĘTYCH TYMI KATASTRAMI:

GRANICE STANU PRAWNEGO - dotyczyły tych granic działek, które stanowiły granice obrębu ewidencyjnego .

ZAŁOŻENIE EWIDENCJI GRUNTÓW:

 1. Określenie granic (uzgodnienie), ustalenie ich położenia i określenia wsp.

 2. Met bezpośredniego pomiaru (pom, szkic, wnoszenie danych na pierworys).

 3. Mapa granic stanu władania i użytków

 4. Ustalanie na mapie zasięgów konturów glebowych

GRUPY UŻYTKÓW GRUNTOWYCH:

 1. użytki rolne

 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

 3. grunty zabudowane i zurbanizowane

 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R

 5. nieużytki - N

 6. grunty pod wodami,

 7. tereny różne - Tr

UŻYTKI ROLNE DZIELĄ SIĘ NA:

    1. grunty orne - R (9 klas)

    2. sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" (9 klas) oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,

    3. łąki trwałe - Ł (6 klas)

    4. pastwiska trwałe - Ps

    5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps

    6. grunty pod stawami - Wsr

    7. rowy - W.

GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE DZIELĄ SIĘ NA:

 1. lasy - Ls (6 klas)

 2. grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz (6 klas), za wyjątkiem gruntów zadrzewionych znajdujących się we władaniu Lasów Państwowych; lub w przypadku zadrzewień śródpolnych, zaistniałych na gruntach objętych klasyfikacją gleboznawczą - symbolem złożonym z liter "Lz" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps.

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE DZIELĄ SIĘ NA:

 1. tereny mieszkaniowe - B

 2. tereny przemysłowe - Ba

 3. inne tereny zabudowane - Bi

 4. zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp

 5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz

 6. użytki kopalne - K

 7. tereny komunikacyjne, w tym:

  1. drogi - dr

  2. tereny kolejowe - Tk

  3. inne tereny komunikacyjne - Ti

GRUNTY POD WODAMI DZIELĄ SIĘ NA:

 1. grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi - Wm

 2. grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - Wp

 3. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - Ws

OPERAT EWIDENCYJNY:

 1. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA

Mapy ewid gruntów podstawowe bądź zastępcze w skalach 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1: 500, w zależności od przedstawionego terenu , bądź mapa zasadnicza w systemie nakładkowym.

  1. dokumenty podstawowe

   • skorowidz działek - spis działek położonych w granicach danego obrębu zest w kolejności nr działek

   • rejestr gruntów - spis działek zebrany wg ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych, położonych w granicach danego obrębu i zestawionych w kolejności nr tych jednostek rejestrowych

   • alfabetyczny skorowidz właścicieli i władających - spis alfabetyczny nazwisk i imion bądź nazw wszystkich właścicieli, władajacych lub osób prawnych, instytucji, w których władaniu znajdują się poszczególne jednostki rejestrowe, położone w granicach obrebu ewid

b. dokumenty pomocnicze

 1. CZĘŚĆ OPISOWA

  1. dokumenty podstawowe

   • rejestr gruntów. - jest zbiorem wszystkich działek zebranych według przynależności do jednostek rejestrowych położonych w granicach danego obrębu i ustawionych w kolejności numerów jednostek rejestrowych.

   • skorowidz działek - jest spisem działek położonych w granicach danego obrębu zestawionych w kolejności numerów działek.

Nr. Działki

Nr jednostki rejestrowej.

1

2

3

4

5

654

321

87

31

86