V.ŚWIAT PO WOJNIE, 40.Polska w latach 1956-1970, Marek Biesiada


Marek Biesiada 29. 03. 2007

Konspekt lekcji historii

w klasie III B

Temat: Polska w latach 1956-1970.

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń:

 1. Metody:

 1. Środki dydaktyczne:

 1. Tok lekcji:

 2. Czynności nauczyciela

  Czynności uczniów

  Uwagi

  1

  2

  3

  I. Czynności organizacyjno - porządkowe.

  • sprawdzenie listy obecności

  • zapisanie tematu lekcji do dziennika

  1. Rekapitulacja wtórna:

  • Jakie zmiany zaszły w ZSRR i na świecie po śmierci Stalina?

  • Kiedy miała miejsce XX wiek ZSRR?

  • Kogo skrytykował na tym zjeździe Nikita Chruszczow?

  • W których państwach dochodziło do wystąpienia społeczeństw przeciwko władzom komunistycznym?

  • Kiedy miało miejsce powstanie węgierskie?

  • Dlaczego robotnicy w Berlinie wystąpili przeciw władzom komunistycznym?

  • Jak zakończyło się powstanie w Berlinie?

  • Kiedy miały miejsce wydarzenia w Poznaniu?

  • Jaki przebieg miały wydarzenia w Poznaniu?

  • Do jakich zmian przyczyniły się wydarzenia w Poznaniu?

  • Kiedy Władysław Gomułka został I sekretarzem PZPR?

  • Jaki okres zakończył się w PRL wraz z powołaniem Gomułki na I sekretarza PZPR?

  • Kiedy miało miejsce powstanie węgierskie?

  • Kiedy miała miejsce praska wiosna w Czechosłowacji?

  • Dlaczego wydarzenia w Czechosłowacji zagrażały innym państwom socjalistycznym w Europie Środkowo-Wschodniej?

  • Dlaczego wojska Układu Warszawskiego dokonały inwazję na Czechosłowację?

  • Kiedy miała miejsce inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację?

  • Jakie skutki miały wydarzenia w Czechosłowacji?

  • Kiedy i gdzie miały miejsce kryzysy międzynarodowe w latach 1956-1980?

  • Czym mógł się zakończyć każdy z kryzysów międzynarodowych na świecie?

  • Kiedy wybudowano mur berliński?

  • Dlaczego władze NRD zdecydowały się na budowę muru w Berlinie?

  • Kiedy miał miejsce kryzys kubański?

  • Jak doszło do kryzysu kubańskiego?

  • Co mógł rozpocząć kryzys kubański?

  • Jak zakończył się kryzys kubański?

  • Gdzie i kiedy miały miejsce konflikty lokalne na świecie?

  • Jakie było zaangażowanie USA i ZSRR w wojnie Wietnamskiej, w konflikcie arabsko-izraelskim, w wojnie w Afganistanie?

  • Jakie były początki idei zjednoczonej Europy?

  • Kiedy powołano Radę Europy?

  • Kiedy powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?

  • Jaką była organizacją EWWS i jakie stawiała sobie cele?

  • Kiedy powołano Europejską Wspólnotę Energii Atomowej?

  • Kiedy i gdzie powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą?

  • Jakie państwa stworzyły EWG?

  • Jakie były cele i działalność EWG?

  • Jakie korzyści odniosły państwa skupione w EWG?

  Odpowiadają wyznaczeni uczniowie

  1. Realizacja nowych treści:

  Temat: Polska w latach 1956-1970.

  1. Polska po 1956 r.

  • Jakie zmiany polityczne zapowiadał Władysław Gomułka w październiku 1956 r.?

  • Jaką politykę prowadziła PZPR pod rządami Władysława Gomułki?

  2. Społeczeństwo wobec rządów Gomułki

  • Kiedy i gdzie społeczeństwo protestowało przeciw polityce władz komunistycznych?

  • Czym był list 34?

  • Kiedy nastąpiło nasilenie walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim?

  • Jakie represje stosowały władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego?

  • Kiedy doszło do wystąpień studenckich?

  • Dlaczego doszło do wystąpień studenckich?

  • Jakie były przyczyny wystąpień robotników w grudniu 1970 r.?

  • Gdzie doszło do wystąpień robotników w grudniu 1970 r.

  • Jaki przebieg miały wydarzenia z grudnia 1970 r.?

  • Jakie skutki miały wydarzenia z grudnia 1970 r.?

  Uczniowie zapisują temat do zeszytu.

  Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s.186-187. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

  Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

  1. Polska po 1956 r.

  • odejście przez ekipę Gomułki od polityki represji

  • nie kontynuowanie reform politycznych i gospodarczych

  • likwidacje rad robotniczych

  • łamania zasad wolności słowa - zamknięcie tygodnika „Po prostu”

  • walka władz komunistycznych z Kościołem katolickim - usunięcie religii ze szkół

  • ingerencja cenzury w dzieła literackie i naukowe (np. historyczne)

  • gospodarka sterowana centralnie i podporządkowana interesom ZSRR

  • rozbudowa przemysłu ciężkiego - maszynowy, zbrojeniowy, górnictwo i hutnictwo

  • niski poziom życia - niskie płace pracowników

  • brak bezrobocia, dostęp do oświaty i służby zdrowia

  Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 187. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

  Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

  2. Społeczeństwo wobec rządów Gomułki

  a) list 34

  • był to list 34 intelektualistów skierowany do premiera Cyrankiewicza, w którym ludzie nauki protestowali przeciwko zaostrzanej przez władze cenzurze i zmniejszaniu środków na naukę i kulturę

  b) walka władz komunistycznych z Kościołem katolickim podczas uroczystości milenijnych związanych z powstaniem państwa polskiego

  • obchody chrztu Polski

  • aresztowanie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

  c) wystąpienia studentów - marzec 1968 r.

  • studenci żądali wolności słowa i przekonań, protestowali przeciwko antysemityzmowi władz

  d) strajk i demonstracje robotników w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu - grudzień 1970

  • walki uliczne pomiędzy robotnikami, a milicją i wojskiem

  • ofiary śmiertelne

  • zmiana w kierownictwie partii i państwa - I sekretarzem CK PZPR został Edward Gierek

  1. Rekapitulacja pierwotna

  • Jakie zmiany polityczne zapowiadał Władysław Gomułka w październiku 1956 r.?

  • Jaką politykę prowadziła PZPR pod rządami Władysława Gomułki?

  • Kiedy i gdzie społeczeństwo protestowało przeciw polityce władz komunistycznych?

  • Czym był list 34?

  • Kiedy nastąpiło nasilenie walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim?

  • Jakie represje stosowały władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego?

  • Kiedy doszło do wystąpień studenckich?

  • Dlaczego doszło do wystąpień studenckich?

  • Jakie były przyczyny wystąpień robotników w grudniu 1970 r.?

  • Gdzie doszło do wystąpień robotników w grudniu 1970 r.

  • Jaki przebieg miały wydarzenia z grudnia 1970 r.?

  • Jakie skutki miały wydarzenia z grudnia 1970 r.?

  Odpowiadają wyznaczeni uczniowie

  V. Zadanie pracy domowej

  Zadania: 1,3/125-126.

  VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

  Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

  Uczniowie aktywni otrzymują oceny.  Wyszukiwarka