Tarcza Łan 250 EW

background image

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 183 /2011d z dnia 15 .06.2011 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 20/2007 z dnia 18.05.2007 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Sharda Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 101, lokal
nr 20, 02-011 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: (022) 886 9328, fax: (022) 846 8735
e-mail:shardain@vsnl.com.

Producent: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. Domnic Holm, 29 th Road, Bandra (West)
400050 Mumbai, Republika Indii.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: 17
24 07 111, fax.: 17 24 07 112, e-mail:zch@zch.sarzyna.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu

ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

TARCZA ŁAN 250 EW

Zawartość substancji aktywnej:
tebukonazol - (RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-
3-ol,
(związek z grupy konazoli-triazoli) – 250 g w 1 litrze środka.

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta, węglowodory
ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW Nr R-20/2007 z dnia 18.05.2007 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R- 131/2009 z dnia 30.07.2009 r.,

decyzją MRiRW nr R - 208/2009d z dnia 01.12.2009 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 183 /2011d z dnia 15 .06.2011 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Etykieta środka Tarcza Łan 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

1

background image

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku
ozimego przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ZBOŻA OZIME

A) PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy, septoriozy na liściach, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna
plamistość liści
Zalecana dawka: 1,0 – 1,25 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby; od
początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.

B) RZEPAK OZIMY
Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji.
Choroby można zwalczać w następujących terminach:
Jesienią - w fazie 4-8 liści rzepaku.
czerń krzyżowych.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Wiosną - w początkowej fazie wzrostu pędu głównego.
sucha zgnilizna kapustnych.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki
czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie - drobnokropliste.

UWAGI:

Etykieta środka Tarcza Łan 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

2

background image

Środek stosować:
1.

wyłącznie w ściśle określonych terminach,

2.

przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,

3.

w temperaturze powyżej 12

o

C.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0

o

C i

nie wyższej niż 30

o

C, w suchych i chłodnych miejscach.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Etykieta środka Tarcza Łan 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

3

background image

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682 04 04

Rzeszów -

(17) 866 44 09

Kraków - (12) 411 99 99

Sosnowiec - (32) 266 11 45

Lublin - (81) 740 89 83

Tarnów -

(14) 631 54 09

Łódź - (42) 657 99 00

Warszawa - (22) 619 08 97

Poznań - (61) 847 69 46

Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ..........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ....................

Etykieta środka Tarcza Łan 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

4


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tarcza Łan 250 EW
Alert Solo 250 EW
Kasir Lasy 250 EW
DĄB 250 EW
DOMNIC 250 EW
ORIUS 250 EW
TEBU 250 EW
HORIZON 250 EW
Riza 250 EW
Tyberius 250 EW
Helicur 250 EW
CAPITAN 250 EW
Erasmus 250 EW
TEBU 250 EW
Orius Extra 250 EW
TOLEDO 250 EW
Orius 250 EW 3

więcej podobnych podstron