Kubis Iwona Feng Shui partnerstwa Jak poprawic energie zwiazkow TRAIALLL

background image

!"# $% &" " ' #&%(

) )

*# +# $%+" &" ",

-" "

'+

.'/0.*!

!"# $

% # $ "

! $ &%#

background image

1 2# $ 3- ' #

4-.#--

5( 67886779

:#&( ;$% <
*(

++ &'( * =

!"# $

% # $ "

! $ &%#

>#'+ 4& .#?-
4& .#?- +
- 3-+# 8
@@A877 =-+
>>>(

4-.#--

B.*C( D-%#--

! #
' ( )#

background image

*+,* -./01,

2 &,/
3# 12 -2 4/*- 5/6 *78,

D

E0>!24B 30FG

9# 4': *-2*2!'; 5/6 *78, <= +2+.'!,; 4':20; *!2,17
$!,>$:?!@

T

3H:*!* 50 :B:I 3BJ>4B=0 >J*KB!*
!*J4F54* B!= LI

A# .2$'4/ $!,>$:?!

4 %'#-'
4
4 %&MN
4 '
4 '%

B# *-./5= 2+2!,/$,'C/ $' $!,>$:,

8 >' ;3-% >'#<
6 4% ;3-% 4%<
O =% ;3-% 5<
@ > ;3-% 5<
9 : 2 ;3-% 4%<
P ! ;3-% .-<
Q ;3-% .-<
R = ;3-% 4%<
S 0N ;3-% 0<

30.B424B!* * 4>T4

#-
3" '#
+
3" '+
=

D# ./&/,' E 12 -2 4/*- , C'1$/62 $,'F'@

50. 8 >05*, 5J0=* KH20>*, *JBJ*, 3024T:B
50. 6 4B.* 4>T4, .*EKBU:>0, 3*J:!BJ:>0
50. O =J0. ;3J*BCB.B!: 5J4B>*< :*J, 3J4B4E0VG, >3EH>H
4B>!F:J4!B

background image

50. @ >*:J ;3J*BCB.B!: 5J4B>*< 30.HVC!0VG, W0=*2:>0
50. 9 VJ05B ;3J*BCB.B!: 4B.<, :* 2L, 45J0>B
50. P !BW0 ;3J*BCB.B!: .B:*CI<, 30.02! CI54B, 3J4H*2BCB,
305JXKB
50. Q B40J0 ;3J*BCB.B!: .B:*CI<, JB*:H>!0VG, 54B2
50. R=XJ* ;3J*BCB.B!: 4B.<, >B54*, 0!:B.3C*2*
50. S 0=BU 0V>B2B!B, E*>*
305I.0>*!B

G# 1$/62 'C/H= 8,:'; 1$=C, +8F'+:, //.6/-=1$/ ! '.'H'14,
!I-.$#
J# //.6,/ 5/6 *78, ! .2$+21$=',8 , :2K1$/,8 $!,>$:?!#
L# 5/6 *78, &,F201,
*8+C/&/- E :.?-:' M01,>6'!:'N $ 5/6 *78,

C "'" -#+ +N+ %# + #%-
WA "?%
-#
87 #N

background image

3# 1 5 *(@

5 *( ', +N M+" 3

3N %%# '%#, %, +, , -
M K#"%# V+ >+", '-%#
"%#% ''&#% &#+#+ ' #+ C', 4
3'%

: &# %++, ' '

2N+#+# #" " 2 4 M " ' % - 3

0 *( ? +' ''& ' A

& 877 - %, $%+" " +N" + M#+ %
'&# ' *%# B# & ?'+% %"#
' +"+#+ 2+

! & - #+# - % + +-

"%& % "&?+ %"+ '- '%
" #"% I A "" +-% #& - "'"
'' %"+ +# '- -+ ># &?+"
--+" '% #& - +N" ' M# A ' '+#"
- '# & + J L%

-#+ 5 *( '-%# & H! A "%"+

%&#% H*!= A "%"+ M#"+#% 0+ ' ' %
## '- %&#+ %& " $%+"
%, + ' - 2N+# M, M &
%"+ + %&#% % ?' &# + &
% 3+ ' ' WA,

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# D

background image

'( 5% O ;3&?, < 5% Q A + A %"
&# A -M# ' &-M?+ #+

0+ 5 *( -+", %', - A

' " % % -' +&#% ?+, -
#&

5 *( "& ++ &++ 5- -' '

+ #& & '

. 5 *( A '"" %- A #- #%

+% +, # %-, ' A '+
'- &+#% '+ ++ A "#+"" ++-
'- " ' &+N

:"%+ # - - : #& M '

S7Q, '# 3" 5#, K&" J-
&+ %& + %- . H :#% %
"% 5 *( #'& 4 .

> *" 5 *( " '& %'#

, %+ M+" , , # " "#M#
N % % , + - -
+ +?+ W " % A &+ %'#
H! H*!= '"+ +#, %+, &, $+",
'" 3#+ " A &? +- '&N '#+

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# G

background image

4 5 *( A +N M+" "# %

+ "%" - -% #%- 5 , %
$-#, - +-, $, - - #&# #%#+

! &%+ +%, %?+ ""+#+ #%

# #'+#% M " %#+ A %M +# -
"+#+ ' #%, " 5 *( &#% '%
&#% M#+

Z

2# "' 5 *( #&+ +N #%-

'+#" -%# #M

Z

+ %#?-%# #%, " &# %" #&

+' -', " ; -< ' - '%#
#+ %+

Z

- , M 5 *( +# ' '

*# ' " %- !-M#

+#?+ N M#+, # %# %&#

4'" E' ># -+"+ #%

! "#$$ %&

B, " &% + '& A *

& +" #

' % ( ) * $(

* $! "#$$ %&

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# J

background image

>- + 5 *( M, M "?- :" "

' A %" +"+#+ 2 -'

5 *( [" '& %" :"

'?'+ ;&?< :% 3-% ;#&?<

' % (* ( +

(* ,*+ +$ +! "-$ #&

> .&?+, 3 4 A +- M,

# +# &#+ #'N # %+# 5 *( '
+?- #&?

5 *( + ?+ +" 5- +,

"+ M#%# $%&N , &# A #
, + '-, ' '$-, - (
#-

*# +% %# A % &#

+$ $+ + $

* .(! "#$$ %&

! + " & '#+"

+N"

.M%# ' - + " +N"

A "'M $+""%# ' & '#+", #%
#+"% % -#% 4 #+ ?

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# L

background image

' A %' #-' ' #+#% A
% -+ +

B-+# 3'+ (

+

+

+

+- +#+-

+

'' 3'" %',

%#- #- - A%#N, - , -
+#?+

+ E E E

P E E 5
*(#

:Q

)R)#

7 : S %

1 E#

0+, +# A % 2 %+

', %'# +N" M+"
-+ -+

! + A " &+% 3#'#+ 3"

### "###

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# T

background image

9# 4 5 *( %
( S@

4% ' #( 4':@N, '' #(

M1$=@N M+2 12@N#

M- # " '& A " '-

3%", M M

! " A & A '
" %# %, '

?- "M , M " %# "? =0:0>H A

+" '& >'# " '' # > " ,
2 %%

" ' %M-?+(

8 .M # %+# 3$"- - ?-

'+#'" A '[ " '?'+, #" $#
- $+" 3#" "%#+, " +
4" +# - % " ># 3###+ 4%

6 .M %'- A # %+#

'

?- '+#'" &+ A #%"

"'" &#

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 3U

background image

> " + - ( 2 -, %#,

+#", -#+ ;+ +#, M "' " - ' '",
+ M #+ '<

. %' ' %M % % %

.'# ' #% + +' &#

+#" ;& W&" JM#<

"+ 0 5 *( A " * $Q

8 !" '+#'", +# ++ 4%#
6 ! 3#"
O 3#" %+ 2 !'
@ >'[ 3 4%
9 2" B$#
P 4" B-
Q >'[ -" 4%

0''[ # #& %(

M+ E N#

W' + #% #%, M .&?+ 3

#+# +- '-" # 5- M '&
# # - #M

3%" #%#+?+ +-?+ A " M'"

#+" M+" , '# +% %# A '"
+ %$ #% %%

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 33

background image

Z

>'" %# "'#+

Z

." %# A # # ' 68 '

Z

5 % %#?- -"" %

?- ' 'M +# A ' ', +

'&& 3' A % # %M

3%" "', M %M # %#,

'" +- " #, ' ##
+ ' + '# &#

.M '#, M +++ "+# '

'&N +#+ ''" $ '%,
' " , +# &? " "&?+
, %M #- ' %& "? '-
2 &?+#

W# M , M ' ' N+ %#?-#+

%, '[ # 'M" + -?+ A , M " '
% M, M % # " + M #& 0 #%,
+ A +# '-( 2 -M# A +#-
& #+ M+"

3 M+" %%# WA

'% +& %, " M +-#+ %+N

> '' %'#-'+, %M # M WA

, ;, %+"<, #-, &M
; <

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 39

background image

> '-" +?+ + #

' % ' ', #
$ J-+" .'#-'+ 0#+

B #- % %#

'% +# %, ' #% %# %

:, " %&% (

! + -M# ' # E*5 #

30J4T5B

: + '& ', ' "' '& "

"+ '- '

4%# $ , " M' +" '

', ' #

*# %# %&# , # %& &# A -M#

# '- " %"+

% , +' '& A ' &

$-M, " "+ "

4% @

- V

# ' % A ' 0- 3'

I'" N & , +- $

'#++" , A # #% 2 -M#

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 3A

background image

.M %+ ;'# '& '#+#

' 5% 6<, #"+&% ;5% P<, '+% \ #%,
&M#% ;5% O<, '% ;5% Q<

/ (( 0

5- #&'( "M- "? '#++#%

% A $$, - N '%#, "M -'
+# -M+ ' #& 3- %+
#% '% #+ #&#% %,
%" + % A -

: %M- 2 + ! J-+" !

3

?- # #%" -+" '+%, ' A '

'#+# +- $# WA " #% , +# 3&?+
: '% O + WA

2#% #% " "?+ &?+# #+'

+ -, # ##
+ , +#% #% +# # ' %N]

*-+ -M# '& $ #? 5+ A

+#- 5% Q WA, "?- # #% -+" '%

!-M ' , '& ' ' ' (

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 3B

background image

># '%#, ', %-, %N

-%# #", %"+ !, ' '# ' %&
'"?

'[, + "'" 5%+ WA ''-#+

'[ 5% WA, # #% +-" #,
#- - +& '% +# %, - +-#+
%++, + +# &+ 2 % #
'' % -+ ' %]

3'+ -+", '%, '#& %

- #&' '%, ++ &#&#

7 1 +

3' - -# &% ' '% %M" --"

'-+# J' & %+, '% #& '#
%% '# ' #% % 4' '+
#& '&? +&#, &+ %&%
* "' '+& #% '% +&

.'# %&M% &'& ', M' + " #&

" + % % .- M ''- #- '
&+#& + #- - %"+ % !-
&, # + '& '+#" ^

V " & %'#+ #+ %' A % % A

"#" , '

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 3D

background image

3 -+" &" "'"+ " 6 5%

WA '& ''[ , + +' -+" %'#
%&M% >-" '#, "+# ' %M# N #
J 4 "' A #& %
++ %

#- 3 5% #& ' -#+ +,

" 3 '% " # A & +N A #-'& '
#"+ M ''&#& " &?++-

>' #+ % '#++#+ - +

#+ '% -## #" A '& ###
> %&MN #% & % +& ++ A +#%
''&% - %+# [" "M "
%&M

M8N W

> #% %N 5% 4 "'& "

&M+# %# #- %&M > %#%
", # % A &# $^ - '#+]]]
4 +#?+ -&]

3, & % -+", #"?&, M - M#&

'#? ? '% -++" &% ,
% " % +

3#+ &, ?%+, %#

+ % %"+, ' #- %&M A #
+#, # & #

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 3G

background image

* MN

-&% '#? %, ' +? #- +#&

+?+ - #& ' " +#% ''- !#
'" -', # '- " + A & >&?++-
% '& M+" ' ++& '#
% ' +# 4 %%%
#?+, %+ "M #%?+, " M# -
N +'+#+ ? ' %

*- + '+#" -M# ' %#+ #+

4% '%#, ' '+ # #+ A #-, "

%+, % %M " ' ]
4-+% + + %"+ " %"+ B#+" 3#?+

!"-" " %# ' #% %

3 #+ ? ' " +#?+ %+

+#+ "'#% #+, '#+ '-" ,
- &" ?+# ;( #- ' N+]<

" - &? " +

! #% %-#+ N 2 #%

+"-#+ %', %M%#
## , + %%#

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 3J

background image

'#% %'% " ' -#"#, '%

+%, ?-#, $$ &?+ ? %- '%
;M##+ '[ '#+< "M '#+

3 "'# ++ ' %#, +-?+ +

+ +# '"]

$ Q + +
! $#

-"#% ' M#% % " 5

5 A - " #+ $ ''-#+

+ #+" +" *# ' % '
" " , , -, #&# +# ' % "

', %"+ #%" # M- '+

'#%$ $ 4, # %M #- 5% 4
#% %

3%" #%, M '# -' "+# "%?

;%, '#%< %" - +- A -" " +?+"
+"]

5% #-, ", %"+, ' M'# %N+

+ M- '" A +#, M +? "
#+

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 3L

background image

*S S %
#

Z

3#"#" % +#% ?+

Z

0+N, + 2 ', +

Z

4 3 >M

( ( (0

Z

0"'[ +&# '%

Z

3#-'" , '#" ?+, %" % '%%

Z

3 M , + '

Z

>+" , + '-

$ S Q

- %M-#+ ''( ' 8 ' 9

;8A '+#' , 6 A , O A +" , @ A +" , 9 A

'+#' <

3# + M" O ' %#

M- '#+# -+" A +" , '%, %

' " % '++ A %#?- &M#+, $+

### "###

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 3T

background image

: +? -+" "'" &" "
3 , '" "(

(\\$A-%#--\

" " (

S 5 *(V

5 *( + O #

+"(

5 *( +

2# # >#'+

4& .#?-

Y

# 9U


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Iwona Kubis Feng shui partnerstwa
Feng Shui Partnerstwa Iwona Kubis (całość)
Feng shui partnerstwa Iwona Kubis
feng shui partnerstwa
Feng Shui Partnerstwa
feng shui partnerstwa (2)
Feng Shui partnerstwa
feng shui partnerstwa

więcej podobnych podstron