ORIUS 250 EW

background image

Producent: Makhteshim Agan Industries Ltd., Omer Darom Building, 9 Darom St Omer
84965 – Izrael, tel.: (972) 8 620 07 00, fax: (972) 8 646 98 43.
Importer:

1.

Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-500 Konin
Tel.: (0-prefiks-63) 245 36 35, fax: (0-prefiks-63) 242 10 23,
e-mail: spzrko@pro.onet.pl

2.

Agra-H, ul. Nyska 27 - 48-351 Biała Nyska, telefon i fax.: (077) 435 68 25,

3.

Agrosimex Sp.z o.o., ul. Goliany 43, 05-620 Błędów
Tel.: (0-prefiks-48) 668 04 71, fax: (0-prefiks-48) 668 04 86,
e-mail: agrosimex@wp.pl

4.

Ciech S.A., ul.Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 639 15 84,
fax: (0-prefiks-22) 826 56 33, e-mail: elżbieta.browarek@ciech.waw.pl

5.

Krystyna Kuczyńska, Hurtownia Środków Ochrony Roślin, ul.Lwowska 57,
22-400 Zamość

O R I U S 250 EW

Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego aparaturą naziemną w ochronie rzepaku
ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi oraz w ochronie wiśni i śliwy przed brunatną
zgnilizną drzew pestkowych.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka.

Zezw.MRiRW.Nr 857/2001 z dnia 10.07.2001r.

zmieniona decyzją MRiRW Nr 41/2002 z dnia 26.07.2002r.

decyzjąMRiRW Nr R - 57/2004p z dnia 23.01.2004r.,

oraz decyzją MRiRW Nr R - 132/2004o z dnia 19.03.2004 r.

Określenie toksyczności:

dla organizmów wodnych: toksyczny.

(R51/53) Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

background image

Rośliny rolnicze.

- rzepak ozimy, rzepak jary.

-sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna

twardzikowa.
Choroby można zwalczać w następujących terminach:

1.

Jesienią: w fazie 4-8 liści rzepaku.

-sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.

-Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie

systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

2. Wiosną:

A) w fazie wzrostu pędu głównego.

-sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, szara pleśń, czerń krzyżowych.

-Zalecana dawka: 1,0 l/ha.

Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki

czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

B) od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

-szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych.

-Zalecana dawka: 1,25 l/ha.

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Uwaga:

W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do

momentu wykształcania pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGA:

Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji.

Rośliny sadownicze

- wiśnia.

-brunatna zgnilizna.

-Zalecana dawka: 0.75 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

2

background image

Środek stosować jednorazowo na początku fazy kwitnienia lub w pełni fazy kwitnienia.

- śliwa.

-brunatna zgnilizna.

-Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Środek stosować dwukrotnie:

 3 tygodnie po kwitnieniu
 7 dni przed zbiorem.

UWAGI:

1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

2.

Środek stosować w temperaturze powyżej 12

o

C.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do

konsumpcji): rzepak – 35 dni,

śliwa, wiśnia - 7 dni.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający

zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i

uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka

do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie

wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

PRZECHOWYWANIE

(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej

niż -10

o

C i nie wyższej niż 40

o

C.

3

background image

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S23) Nie wdychać par cieczy użytkowej.

(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody

i zasięgnąć porady lekarza.

(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.

(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i

okulary/ochronę twarzy.

(S46)W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub

etykietę.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując

te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

(S45)W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

4

background image

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

5


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Orius 250 EW 3
Orius Extra 250 EW
Alert Solo 250 EW
Kasir Lasy 250 EW
DĄB 250 EW
DOMNIC 250 EW
TEBU 250 EW
HORIZON 250 EW
Riza 250 EW
Tyberius 250 EW
Helicur 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
CAPITAN 250 EW
Erasmus 250 EW
TEBU 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
TOLEDO 250 EW

więcej podobnych podstron