D20201292

background image

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 lipca 2020 r.

Poz. 1292

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.

1)

) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161 i 1182) wprowadza się następujące

zmiany:
1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) marynarzy lub rybaków udających się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem bez-

zwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku,”,

b) w ust. 2:

– w pkt 10 wyrazy „przez naukowców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe” zastępuje się wy-

razami „przez osoby prowadzące działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086)”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi oby-

wateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.”,

c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „badań naukowych lub prac rozwojowych” zastępuje się wyrazami „działalności nauko-

wej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”;

2) w § 6:

a) w ust. 3 wyrazy „4 m

2

” zastępuje się wyrazami „2,5 m

2

”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się ograniczenia limitu osób, o którym mowa

w § 16 ust. 9.”,

c) w ust. 7:

– uchyla się pkt 2,
– w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;”,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374,

567 i 875.

background image

Dziennik Ustaw

– 2 –

Poz. 1292

d) w ust. 10:

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgryw-

kach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz

Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna

oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motoro-

wych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski

związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej

klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się tak,

aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie

więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności;

2)

w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól gol-

fowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów

wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło

nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia:
a) na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione

publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyzna-

czonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby

miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi – bez udziału publiczności;

3)

na basenach zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemien-

nie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że

nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wydarzenie sportowe pn. „Tour de Pologne UCI World Tour” odbywało się bez udziału publiczności;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z aquaparków korzystało nie więcej osób, niż wynosi 75% obłożenia obiektu;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się

tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku

braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50%

liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, przepisu ust. 16 pkt 1 lit. d nie stosuje się.”,

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–4 i 6, nie stosuje się ograniczenia limitu osób, o któ-

rym mowa w § 16 ust. 9.”,

f) uchyla się ust. 12,
g) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 10 pkt 1–3 i 6, nie dotyczy:

1)

widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 10

pkt 1–3 i 6, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2)

widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 10

pkt 1–3 i 6, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawno-

ści, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia

nie może poruszać się samodzielnie;

3)

osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.”,

h) uchyla się ust. 14,
i) w ust. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3 i 5:”,

background image

Dziennik Ustaw

– 3 –

Poz. 1292

j) ust. 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„17. Na terenie obiektów, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3 i 6, widz jest obowiązany:

1)

realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 19 ust. 1, do czasu zajęcia przez niego

miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;

2)

zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.
18. Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działal-

ności, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3 i 6, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.”;

3) w § 7:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50%

liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m

pomiędzy widzami lub słuchaczami,”,

– w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyzna-

czonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby

miejsc przewidzianych dla publiczności,”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, oraz obowiązek

zachowania odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, nie dotyczy:”;

4) użyte w § 7 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b i c, w § 16 w ust. 2 i 8, w § 18 w ust. 1 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia

i w § 19 w ust. 1 w pkt 2 w części wspólnej wyrazy „2 m” zastępuje się wyrazami „1,5 m”;

5) w § 9:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) uchyla się ust. 3;

6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w sys-

temie stacjonarnym przez osoby uprawnione, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 277),

jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie

wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest zawiadomienie o skiero-

waniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o którym

mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych za-

sad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamó-

wień na usługi rehabilitacyjne, wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem

wykonującym działalność leczniczą, do którego osoba uprawniona została skierowana na rehabilitację leczniczą.

3. Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych są finansowane ze środków publicz-

nych.”;

7) w § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierowni-

kiem urzędu stanu cywilnego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 i 6, które

wchodzą w życie z dniem 4 sierpnia 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
D20201758
D20201845
D20201031
D20201086
D20201275
D20201006
D20201046
D20201068

więcej podobnych podstron