CAPITAN 250 EW

background image

Producent: Du Pont de Nemours S.A.S., tel.: 00 33 1 45 5065 50 137, rue de I’Universite
F-75334 Paris Cedex 07, - Francja
Importer: DuPont Poland Spółka z o.o., ul. Powązkowska 44 c, - 01-797 Warszawa.
Tel.: (0 prefiks-22) 320 09 00, 320 09 54

C A P I T A N 250 EW

Środek grzybobójczy w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób
grzybowych pszenicy ozimej i jarej.
Środek należy do grupy inhibitorów biosyntezy ergosterolu.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

flusilazol (związek z grupy triazoli) - 250 g w 1 litrze środka.

Substancje nie będące substancją biologicznie czynną: - keton diisobutylowy.

Zezw.MRiRW Nr 704/2000 z dnia 24.03.2000 r.

zmienione decyzją MRiRW Nr R - 330/2003p z dnia 12.08.2003r.

oraz decyzją MRiRW Nr R - 146/2004o z dnia 25.03.2004 r.

Określenie toksyczności:

dla organizmów wodnych: bardzo toksyczny.

(R22) Działa szkodliwie po połknięciu.
(R50) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

ZAKRES, TERMINY STOSOWANIA I DAWKI

Rośliny rolnicze.

background image

- pszenica ozima, pszenica jara.

-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, rdza źdźbłowa, septorioza liści, septorioza

plew.

-Zalecana dawka: 0,65-0,8 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zabieg wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:

 od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

UWAGI:

1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

2.

Środek stosować w temperaturze powyżej 12

0

C.

3. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin

przeznaczonych do konsumpcji): - 35 dni.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE

DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i

uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka

do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie

wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

2

background image

PRZECHOWYWANIE

(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej

niż 0

o

C i nie wyższej niż 30

o

C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S23) Nie wdychać par cieczy użytkowej.

(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody

i zasięgnąć porady lekarza.

(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.

(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne

i okulary/ochronę twarzy.

(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie

lub etykietę.

Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni

poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni

uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

(S45)W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

3

background image

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych, sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem

Toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

4


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Alert Solo 250 EW
Kasir Lasy 250 EW
DĄB 250 EW
DOMNIC 250 EW
ORIUS 250 EW
TEBU 250 EW
HORIZON 250 EW
Riza 250 EW
Tyberius 250 EW
Helicur 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
Erasmus 250 EW
TEBU 250 EW
Orius Extra 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
TOLEDO 250 EW
Orius 250 EW 3

więcej podobnych podstron