DOMNIC 250 EW

background image

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 188/2011d z dnia 21.06.2011 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-104/2008 z dnia 19.12.2008 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Sharda Europe, Heedstrat 58, 1730 Asse, Królestwo
Belgii, tel.: +32 (0) 2 466 44 44, fax: +32 (0) 2 463 36 58.
Producent: Sharda International, Domnic Holm, 29 th Road, Bandra (West), Mumbai
400050, Republika Indii, tel.: +91 22 5678 28, fax: +91 22 5678 2828, +91 22 5678 2808,
e-mail: shardain@vsnl.com.
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” SA,
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
tel.:(17) 24 07 111, fax: (17) 24 07 112, e-mail:zch@zch.sarzyna.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

D O M N I C 250 EW

Zawartość substancji aktywnej:
tebukonazol 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol
(związek z grupy konazoli-triazoli) – 250 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-104/2008 z dnia 19.12.2008 r.,

zmienione decyzją MRiRW nr R - 156/2009d z dnia 07.10.2009 r.,

decyzją MRiRW nr R -220/2010d z dnia 06.08.2010 r.

oraz decyzją MRiRW nr R -188/2011d z dnia 21.06.2011 r.

Szkodliwy

Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Etykieta Domnic 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

background image

Uwaga!

1.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed
chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy, septorioza na liściach, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna
plamistość liści
Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

RZEPAK OZIMY
Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji.
Choroby można zwalczać w następujących terminach:

Jesienią: w fazie 4-8 liści rzepaku.
czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

Wiosną:

w początkowej fazie wzrostu pędu głównego.

sucha zgnilizna kapustnych
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki
czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie - drobnokropliste.

UWAGI:
1. Dominic 250 EW stosować wyłącznie w ściśle określonych terminach.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

3.

Środek stosować w temperaturze powyżej 12

o

C.

Etykieta Domnic 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

2

background image

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu
w temperaturze nie niższej niż 0

o

C i nie wyższej niż 30

o

C z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub
etykietę.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Etykieta Domnic 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

3

background image

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Rzeszów – (17) 866 40 25

Kraków – (12) 411 99 99

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83

Tarnów – (14) 631 54 09

Łódź – (42) 657 99 00

Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46

Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta Domnic 250 EW, załącznik do decyzji MRiRW

4


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Alert Solo 250 EW
Kasir Lasy 250 EW
DĄB 250 EW
ORIUS 250 EW
TEBU 250 EW
HORIZON 250 EW
Riza 250 EW
Tyberius 250 EW
Helicur 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
CAPITAN 250 EW
Erasmus 250 EW
TEBU 250 EW
Orius Extra 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
TOLEDO 250 EW
Orius 250 EW 3

więcej podobnych podstron