wyk(Ia) wstęp PBiID


PBiID, Wykład I Politechnika Warszawska 2013
Studia zaoczne I stopnia
Semestr: IV
Informacje o przedmiocie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Podstawy Budownictwa i
Prowadzący wykłady:
Dr inż. Michał Sarnowski, WIL, pok. 423
Inżynierii Drogowej
Konsultacje: wtorek 16-18
m.sarnowski@il.pw.edu.pl
Prowadzący ćwiczenia:
Dr inż. Jan Król
Zakres godzinowy
Ćwiczenia: 15 godzin (s.426 G.G.)
Wykład: 20 godzin (s.213 G.G.)
1
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 2 z 28
Informacje o przedmiocie
Zajęcia
Forma zaliczenia wykładu: test.
Przedmiot podzielony jest na dwa moduły:
Forma zaliczenia ćwiczeń:
obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność),
przygotowanie i przedstawienie pracy semestralnej,
Budownictwo ogólne
Ocena z zajęć: 50% ocena z testu (wykład) i
Inżynieria drogowa
50% ocena z ćwiczeń.
Warunek konieczny: obie oceny pozytywne.
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 3 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 4 z 28
PLAN Wykładów PLAN Ćwiczeń
Wykład Temat zajęć
1
Wprowadzenie do zagadnień budownictwa ogólnego. Elementy obiektu Zjazd Temat zajęć
22 II
budowlanego. Definicje i podstawowe uwarunkowania prawne.
16.30-20.40
23 II Wprowadzenie, zasady zaliczania ćwiczeń, podział na zespoły,
Podstawowe zasady projektowania. Właściwości materiałów
wydanie tematów, przedstawienie przykładowej prezentacji i
budowlanych. Cechy fizyczne i cechy mechaniczne.
omówienie jej głównych punktów
2
Rozwiązania materiałowo technologiczne stosowane w budownictwie:
8 III
materiały konstrukcyjne, materiały izolacyjne i wykończeniowe.
16.30-19.00
13 IV Prezentacje dotyczące tematyki budownictwa ogólnego
3 Prezentacje dotyczące tematyki inżynierii drogowej
Wprowadzenie do zajęć z budownictwa drogowego. Zarys historyczny.
27 IV
22 III
Konstrukcja nawierzchni drogowych. Podbudowy drogowe. Kruszywa.
16.30-20.40
1VI
Lepiszcza asfaltowe. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Technologia
8 VI Zaliczenie zajęć. Wpisy. Poprawki
wykonania nawierzchni drogowych.
4
Podstawy projektowania dróg. Roboty ziemne charakterystyka robót
12 IV
ziemnych, projektowanie, technologia wykonania robót koparkami,
16.30-20.40
spycharkami, itp.
5
Test w dwóch podgrupach
26 IV
16.30-18.00
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 5 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 6 z 28
dr inż. Michał Sarnowski
1
PBiID, Wykład I Politechnika Warszawska 2013
Zalecana literatura
Literatura - czasopisma
J. Piłat, P. Radziszewski, Nawierzchnie
Drogi i mosty
Asfaltowe , WKiA, Warszawa 2010.
E. Osiecka, Materiały budowlane: właściwości
Materiały Budowlane
techniczne i zdrowotne , Oficyna Wydawnicza
Drogownictwo
Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002.
Autostrady
E. Osiecka, Materiały budowlane: kamień,
ceramika, szkło , OW PW, Warszawa, 2003.
Polskie drogi
E. Osiecka, Materiały budowlane: spoiwa
Nawierzchnie asfaltowe
mineralne, kruszywa , OW PW, Warszawa, 2005.
Drogi: Lądowe, Powietrzne, Wodne
E. Osiecka, Materiały budowlane: tworzywa
Izolacje
sztuczne , OW PW, Warszawa, 2005.
M. Kalabińska, J. Piłat, P. Radziszewski,
Inne
 Technologia materiałów i nawierzchni
drogowych , OW PW, Warszawa 2003.
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 7 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 8 z 28
???
Wprowadzenie do zagadnień
budownictwa ogólnego.
Elementy obiektu budowlanego.
PYTANIA?
Definicje i podstawowe uwarunkowania
prawne.
Wykład I
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 9 z 28
Podstawowe pojęcia dotyczące
obiektów budowlanych.
Ściana warstwowa ceramiczna
Żelbetowa ława fundamentowa
Dach
Schody
Ściany nadziemne
Stropy
Ściany piwnic
Fundamenty
Strop drewniany
Strop drewniany
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 11 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 12 z 28
dr inż. Michał Sarnowski
2
PBiID, Wykład I Politechnika Warszawska 2013
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
 WYRÓB BUDOWLANY
budowlane
potocznie, myślowo:
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami
budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres
użytkowania, projektować i budować w sposób określony w
" Bezpostaciowy materiał budowlany,
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
taki jak: asfalt, żywica syntetyczna,
zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
cement, wapno, gips, kruszywo,
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
mieszanka betonowa.
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
" Ukształtowany wyrób budowlany, taki
c) bezpieczeństwa użytkowania,
jak: stal zbrojeniowa, drewno budowlane,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
ceramika, wyroby z betonów lub wyroby
ochrony środowiska,
ze szkła, a także z betonu komórkowego.
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej
przegród.
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 13 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 14 z 28
 WYRÓB BUDOWLANY
zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
Zgodnie z art. 5 Ustawy wyrób
budowlany nadaje się do stosowania
budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004 r.
przy wykonywaniu robót
Rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej budowlanych, jeżeli jest:
przetworzenia, wytworzona w celu wbudowania,
oznakowany certyfikatem CE
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
lub
sposób trwały w obiekcie budowlanym,
umieszczony w określonym przez Komisję
wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
Europejską wykazie wyrobów mających
zestaw wyrobów i mająca wpływ na spełnienie
niewielkie znaczenie dla zdrowia i
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5
bezpieczeństwa
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
lub
Wprowadzenie do obrotu: przekazanie wyrobu budowlanego po
oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4,
raz pierwszy użytkownikowi, konsumentowi bądz sprzedawcy przez
znakiem budowlanym B
producenta lub importera
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 15 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 16 z 28
OZNAKOWANIE WYROBU
Znak CE
BUDOWLANEGO
Lista wyrobów w Rozporządzeniu Ministra, dla których certyfikat CE jest " Wspólny znak
obowiązkowy te, które mają wpływ na spełnienie wymagań
podstawowych. Znak CE oznacza, że:
Gdy wyrób nie podlega obowiązkowi
certyfikacji wymagana jest co najmniej
deklaracja zgodności. Wydawana przez
producenta, o tym że istnieje zgodność
cech produkowanych wyrobów z
W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej został
dokumentami odniesienia.
wprowadzony znak dopuszczający wyrób do obrotu i stosowania.
" dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
albo europejską aprobatą techniczną bądz krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 17 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 18 z 28
dr inż. Michał Sarnowski
3
PBiID, Wykład I Politechnika Warszawska 2013
USTAWA O WYROBACH
Znak B
BUDOWLANYCH
Znak budowlany Wyrób regionalny
Oznakowanie materiału budowlanego
znakiem budowlanym B jest
dopuszczalne, jeśli producent mający
siedzibę w Polsce dokonał oceny
zgodności i wydał na swoją wyłączną
odpowiedzialność krajową deklarację
WYRÓB REGIONALNY &
zgodności z Polską Normą wyrobu albo
aprobatą techniczną. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie,
przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce,
Funkcjonuje dla wyrobów nie objętych
przeznaczony do lokalnego stosowania, może być oznakowanym
systemem europejskim będzie
znakiem budowlanym na wyłączną odpowiedzialność producenta.
ubywać takich wyrobów w miarę
O uznaniu, że dany wyrób jest regionalnym wyrobem budowlanym,
przybywania norm zharmonizowanych
orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 19 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 20 z 28
 USTAWA O WYROBACH
Definicje
BUDOWLANYCH
DEFINICJE
Krajowa deklaracja zgodności: oświadczenie
producenta stwierdzające, na jego wyłączną
Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z
obiekt budowlany wymagań podstawowych , w tym:
Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną.
pełne badanie typu wyrobu (norma może wymagać tutaj
udziału jednostki badawczej)
Europejska aprobata techniczna: pozytywna
prowadzenie systematycznej kontroli produkcji w
ramach zakładowej kontroli produkcji ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego
badanie gotowych wyrobów do zamierzonego stosowania, uzależniona od
zakładową kontrolę produkcji w odniesieniu do wyrobów
spełnienia wymagań podstawowych dla obiektów
mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia i
budowlanych, w których wyrób jest stosowany,
bezpieczeństwa
wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 21 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 22 z 28
CYKL MATERIAAU BUDOWLANEGO
RODZAJE BUDOWNICTWA LDOWEGO
Rodzaj
Zakres (przeznaczenie) SUROWCE,
budownictwa SKAADNIKI
Lądowe nadziemne
Ogólne Budynki mieszkalne: jedno- i wielorodzinne
PRZEMIANY
Budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, kina, dworce &
FIZYKO-
WAAŚCIWOŚCI
Obiekty inżynierskie: mosty, wiadukty, zapory wodne & CHEMICZNE
MATERIAA
(TECHNOLOGIA
Sanitarne Stacje filtrów, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków &
WYTWARZANIA)
Przemysłowe Zakłady produkcyjne, zakłady przetwórcze różnych branż &
OBIEKT BUDOWLANY
Wiejskie Budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie &
(budowa, eksploatacja)
Sakralne Kościoły, klasztory &
MIKROSTRUKTURA
Obronne Obiekty wojskowe MATERIAAU
Lądowe naziemne
Rozbiórka obiektu
Komunikacyjne Drogi, autostrady, koleje żelazne &
Lądowe podziemne
Recykling
Unieszkodliwienie
Komunikacyjne Tunele, metro, przejścia podziemne &
Obronne Schrony
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 23 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 24 z 28
dr inż. Michał Sarnowski
4
PBiID, Wykład I Politechnika Warszawska 2013
Klasyfikacje materiałów budowlanych
ETAPY PROCESU BUDOWLANEGO
FORMA ARCHITEKTONICZNA,
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY,
ROZWIZANIE CAAOŚCI I DETALI
OBIEKTU
Ze względu na pochodzenie i surowce
KONCEPCJA
naturalne (kamień, drewno& )
OBIEKTU
z przeróbki surowców naturalnych (cegła, cement& )
PROJEKTOWANIE
syntetyczne polimerowe (styropian, PVC& )
DOBÓR MATERIAAÓW
z przeróbki odpadów (żużel, gips z odsiarczania spalin& )
BUDOWLANYCH I ROZWIZAC
MATERIAAOWO-
TECHNOLOGICZNYCH
Ze względu na charakter pracy w
budowli
MATERIAAY
REALIZACJA konstrukcyjne przenoszące obciążenia mechaniczne
WYROBY GOTOWE WYKONYWANE
OBIEKTU
niekonstrukcyjne nie przenoszące obciążeń mechanicznych
NA BUDOWIE
BUDOWLANEGO
KONSERWACJA
UŻYTKOWANIE NAPRAWY
I UTRZYMANIE REMONTY
OBIEKTU MODERNIZACJA
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 25 z 28 PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 26 z 28
Klasyfikacje materiałów budowlanych
Ze względu na funkcję w budowli
ścienne
stropowe
dekarskie (pokrycia dachowe)
izolacyjne (termoiozlacja, hydroizolacja, izolacja akustyczna& )
instalacyjne (rury, kształtki& )
ochronne (np. przed korozją, ogniem& )
wykończeniowe
inne (drogowe, mostowe, szkieletowe& )
Ze względu na wytwarzaną postać wyrobu
całkowicie gotowe do użycia (cegła, styropian& )
wymagające dalszego przetwarzania (cement, klej
dwuskładnikowy& )
28
PBiID, 2013 dr inż. Karol Kowalski, dr inż. Michał Sarnowski Slajd 27 z 28
dr inż. Michał Sarnowski
5


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wyk ad 02
el wstep
Mat Bud wyk
Stan cywilny, wyk struktura ludnosci wg 5 str
00 Spis treści, Wstęp, Wprowadzenie
Po Co Ci Telewizor 1 Wstęp
10 Wstep do prawoznawstwa
si ownie wyk?
Wstęp do pakietu algebry komputerowej Maple
zagadnienia wstep
Socjologia klasyczna WYK? 7 i 8
Test czysty ?iA egzamin5 pytan przyklad

więcej podobnych podstron