ankiety, kultura osobista-nauczyciel


0x08 graphic

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo !

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię o szkole, w której pracujecie. Ankieta jest anonimowa. Zbiorcze wyniki zostaną opracowane w formie raportu. Jesteśmy przekonani, że staną się one podstawą do planowania rozwoju naszej szkoły.

 1. Jak ocenia Pan(i) poziom kultury osobistej u większości uczniów w relacjach z nauczycielami?

Proszę zakreślić właściwą odpowiedź

BARDZO NISKI

NISKI

PRZĘCIĘTNY

WYSOKI

 1. Jak ocenia Pan(i) poziom kultury osobistej w relacjach między uczniami?

BARDZO NISKI

NISKI

PRZĘCIĘTNY

WYSOKI

 1. Kto Pana(i) zdaniem ma największy wpływ na wychowanie ucznia cechującego się wysoką kulturą osobistą ?

Proszę ponumerować kolejno od 1 do 6

Koledzy

Nauczyciele

Media

Rodzice

Religia

Pedagog szkolny

TAK

NIE

 1. Czy kultura osobista uczniów wpływa na wyniki ich nauczania?

 2. TAK

  NIE

  1. Czy zwraca Pan(i) uwagę na swoich lekcjach na kulturalne zachowanie uczniów?

  2. Kiedy i gdzie najczęściej uczniowie zachowują się niekulturalnie?

  Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza

  W trakcie lekcji

  Na przerwie

  Na wycieczkach

  W trakcie występów i akademii

  W szatni

  Na boisku szkolnym

  Na stołówce

  TAK

  NIE

  1. Czy ma Pan(i) wypracowane metody pracy z uczniem niekulturalnym?

  TAK

  NIE

  1. Czy na lekcjach wychowawczych pracuje Pan(i) nad podniesieniem poziomu kultury osobistej swoich wychowanków?

  1. Jeżeli tak, to w jaki sposób?

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Które z wymienionych elementów najkorzystniej wpływają na wychowanie ucznia kulturalnego?

  Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza

  Spektakle teatralne

  Codzienna praca wychowawcy klasowego

  Pogadanki pedagoga

  Seanse filmowe

  Wycieczki klasowe

  Oglądanie wystaw sztuki współczesnej

  Występy szkolne

  Propagowanie czytelnictwa

  Punktowy system oceniania zachowania

  Uczestnictwo w koncertach muzyki klasycznej

  Oglądanie programów edukacyjnych w TV

  Inne, jakie?

  .............................................................................................................................................

  1. Jaki kontakt uczniowie naszej szkoły mają z imprezami kulturalnymi?

  Proszę zakreślić właściwą odpowiedź

  BARDZO NISKI

  NISKI

  WYSTARCZAJĄCY

  BARDZO CZĘSTY

  1. Co jest powodem takiego stanu rzeczy?

  0x08 graphic
  Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi  1. Co należałoby zmienić Pana(i) zdaniem w organizacji i przebiegu kształcenia, aby zapewnić uczniom warunki do rozwoju postawy człowieka kulturalnego?

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  ankiety, kultura osobista-uczeń
  ankiety, kultura osobista-rodzic
  Ankieta ekologiczna, spiżarka nauczyciela gimnazjum, opiekun SK LOP
  dydaktyka- scenariusz, TABELA- KULTURY, CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
  Instrukcja wypełniania arkusza ankiety okresowej oceny nauczycieli akademickich
  Kultura osobista pracowników
  O KULTURZE JĘZYKA SŁÓW KILKA, kultura osobista
  Gazetka Kultura osobista
  Kultura osobista pracowników 1
  21 ANKIETA, SZKOŁA, AWANS NAUCZYCIELA, AWANS ZAWODOWY
  Ankieta badająca opinię nauczycieli, ewaluacja
  gazetka kultura osobista
  Kultura pedagogiczna nauczyciela
  kultura osobista
  Kształtowanie kultury osobistej wśród uczniów, kultura osobista
  (SZP Kultura osobista w życiu szkolnym)

  więcej podobnych podstron