3801


Umowa użyczenia

zawarta w Warszawie dnia 10 lutego 2008 r. między:

Elżbietą Wilk, ur. 15 marca 1968 r. w Warszawie,

zam. w Warszawie, ul. Zwycięzców 25,

nr PESEL 3803151234,

legitymującą się dowodem osobistym serii DX nr 896587,

zwaną dalej Użyczającym, z jednej strony,

a

Janem Machińskim, ur. 10 maja 1975 r. w Warszawie,

zam. w Warszawie, Al. Róż 8 m. 3,

nr PESEL 7505101234,

legitymującym się dowodem osobistym serii DD nr 8736981,

zwanym dalej „Biorącym do używania”, z drugiej strony,

o następującej treści:

§ 1

Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania samochód osobowy marki Peugeot, numer nadwozia 879549 WX32176, numer rejestracyjny WIN 1410, rok produkcji 2004.

§ 2

Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres dwóch miesięcy od 15 lutego 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.

§ 4

Biorący do używania potwierdza, że samochód określony w ust. 1 umowy już odebrał oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§ 5

Oddanie samochodu innej osobie do używania jest zabronione.

§ 6

Korzystanie z samochodu dozwolone jest wyłącznie na terenie kraju.

§ 7

  1. Wszelkie naprawy w czasie trwania użyczenia Biorący do używania prowadzi na własny koszt oraz zwróci samochód w stanie niepogorszonym.

  2. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę samochodu, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.

§ 8

Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy Biorący do używania jest obowiązany zwrócić samochód do siedziby Użyczającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający Biorący do używania

Elżbieta Wilk Jan Machiński

………………………… …………………………

(własnoręczny podpis) (własnoręczny podpis)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3801
3801
3801
3801
3801

więcej podobnych podstron