Urzadzenia elektryczne wyklady 4 i 5 semestr


Urzdzenia elektroenergetyczne - przeznaczone s do rozdziau i manewrowania energi elektryczn , ochrony ukadu i urzdze , pomiarów i sterowania prac systemów wytwarzania , przesyu , przetwarzania , rozdziau i urzytkowania energii elektrycznej .

Do podstawowych urzdze elektroenergetycznych zaliczamy :

A ) transformatory i autotransformatory .

B )aparaty elektryczne niskiego i wysokiego napicia .

C )rozdzielnice i stacje elektroenergetyczne .

D )urzdzenia pomiarowe .

E )urzdzenia pomiarowe stacji jak : potrzeby wasne stacji , urzdzenia i instalacje sprzonego powietrza , koncentratory , urzdzenia do kompensacji mocy biernej , dawiki i rezystory oraz transformatory uziemniajce .

F )urzdzenia kierowania prac stacji .

G )uziemnienia , ochrona przeciw poraeniowa i przepicia w stacjach .

Aparaty elektryczne - s to urzdzenia suce do spenienia nastpujcych funkcji :

A )izolowania czci znajdujcych si pod napiciem lub potencjaem innym od ziemi .

B )do przewodzenia prdu w warunkach roboczych i zakóceniowych , su do przewodzenia prdu .

C )do czenia prdu w rónych warunkach pracy ukadu .

D )do pomiaru duych prdów i wysokich napi .

E )do ograniczenia prdów zwarciowych .

F )do ochrony przeciw przepiciowej .

G )innych funkcji rozruchu i regulacji .

Z przedstawionych funkcji wynika odpowiedni podzia urzdze na :

A ) czniki elektroenergetyczne - czniki zestykowe , póprzewodnikowe i inne suce do dokonywania czynnoci czeniowych w obwodzie i do przewodzenia prdu .

B )Aparaty pomiarowe - przede wszystkim przekadniki ( napiciowe lub prdowe ) oraz dzielniki napicia , boczniki ukady z chalotronami , elementami optoelektrycznymi .

C )odgromniki suce do ochrony urzdze i ukadów przed skutkami przepi piorunowych urzdze i ukadów .

D )Dawiki przeciw zwarciowe - suce do ograniczania prdów zwarciowych .

E )Kondensatory elektroenergetyczne - suce do kompensacji mocy biernej indukcyjnej .

F )Aparaty regulacyjne rozruchowe , trakcyjne , sprzgniki i tym podobne .

Aparaty specjalnej konstrukcji stosowane s w hutnictwie , górnictwie na statkach oraz motoryzacji .

Aparaty elektroenergetyczne speniaj odpowiednie zadania np : manewrowaniem przepywem energii izolowaniem oraz czynnoci czeniowe , regulacyjne , pomiarowe w obwodzie elektroenergetycznym strat pojawiaj si odpowiednie podziay funkcyjne i zdolnociowe . Niezalenie od tego aparaty s sklasyfikowane ze wzgldu na rodzaj budowy i konstrukcje w danej grupie funkcjonalnej lub zdolnociowej .

Podstawow grup aparatów s czniki elektroenergetyczne .

czniki elektroenergetyczne - najsilniejsz grup s czniki zestykowe . cznikiem nazywamy aparat zdolny do przewodzenia prdu oraz do wykonywania okrelonych czynnoci czeniowych w obwodach elektroenergetycznych .

Klasyfikacja aparatów czeniowych

A )Podzia funkcyjny czników

1.Rodzaj czynnoci czeniowych

- poczniki dokonuja czynoci czeniowych w jednym obwodzie .

- przeczniki moe by przewininty z dwoma obwodami i dokonuje dwóch przecze obwodów .

2.Zadania cznika

- czniki izolacyjne s przeznaczone do stworzenia bezpiecznych przerw izolacji .

- czniki manewrowe s przeznaczone do czenia prdów roboczych oraz przecieniowych przy okrelonej liczbie i czci cze .

-cznik zabezpieczeniowy ma za zadanie zabezpieczy urzdzenia i zlikwidowanie skutków w stanach zakóceniowych , przecze lub zwar .

- czniki wielozadaniowe jednoczenie speniaj kilka funkcji .

Podzia zdolnociowy czników

1. Rodzaje prdów w torach gównych cznika :