wykład-kartodiagram, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia


Metoda kartodiagramu

Kartodiagram jest to metoda przedstawienia na mapie przestrzennego rozmieszczenia zjawisk w ujęciu bezwzględnym i względnym, odniesionych do punktu, linii i powierzchni za pomocą wykresów, diagramów, których rozmiary są proporcjonalne do wielkości zjawiska lub wyrażają funkcję jego zmienności.

Ze względu na ilość przedstawianych cech rozróżniamy :

Ze względu na jednostkę odniesienia:

Diagramy są to proste figury geometryczne o łatwych do pomierzenia parametrach, pozwalających w stosunkowo prosty sposób obliczyć ich wielkość i poszczególne elementy składowe, które reprezentują wartość liczbową zjawisk i obiektów.

Podstawową cechą odróżniającą poszczególne rodzaje diagramów, jako znaków odzwierciedlających wielkość zjawisk, jest sposób ich mierzenia.

Pod tym względem diagramy dzielimy na :

Skala ciągła i skokowa.

Wartość zjawiska w metodzie kartodiagramu można wyrazić zarówno w skali ciągłej jak i skokowej. Skala ciągła oznacza, że każdy diagram posiada indywidualny wymiar, zgodny z reprezentowaną wielkością zjawiska. W praktyce wielkości bardzo zbliżone, których indywidualne różnice są mniejsze niż graficzna dokładność przedstawienia, będą przedstawione jako takie same.

Przyjmując natomiast skalę skokową, czyli taką, która pokazuje cały zbiór kartodiagramów w przedziałach klasowych, diagramy zatracą swe indywidualne rozmiary. Rozmiary diagramów są w tym przypadku proporcjonalne do średnich wartości poszczególnych klas ( przy małych rozpiętościach klas diagramy dobiera się w sposób umowny).

W definicji metody kartodiagramu zaznaczono, że diagramy mogą być odniesione do punktu, linii i powierzchni. Z tego względu kartodiagramy dzielimy na punktowe, liniowe i powierzchniowe. W swym wyrazie graficznym, postaci i typie samych diagramów oraz prezentacji ilościowej kartodiagram punktowy nie różni się od powierzchniowego. O rozróżnieniu decyduje jedynie jednostka odniesienia. W przypadku kartodiagramu punktowego rozpatrujemy punkty na mapie, a nie zjawiska i fakty występujące punktowo w rzeczywistości, innymi słowy niezależnie od rzeczywistego odniesienia informacji rozumie się ją jako informację zlokalizowaną w danym punkcie mapy. W kartodiagramie powierzchniowym dane odniesione są do jednostek powierzchniowych , tak więc rozmieszczenie diagramów zależy od rodzaju kształtu, wielkości przyjętych jednostek odniesienia. Rozmieszczenie to może być : nieregularne - gdy dane odniesione są do jednostek naturalnych lub administracyjnych, lub regularne - gdy zastosowany zostanie geometryczny podział obszaru na kwadraty lub heksagony.

Kartodiagram liniowy - elementem odniesienia może być kierunek lub linia. Mówimy więc o kartodiagramach wektorowych, które wykorzystują takie cechy wektorów jak : punkt przyłożenia, kierunek działania siły i długość, wyrażająca wielkość tej siły oraz o kartodiagramach wstęgowych, zachowujących w miarę wiernie przebieg linii wzdłuż której przemieszcza się dane zjawisko, a wielkość zjawiska wyraża grubość wstęgi. W drugim przypadku zachowana jest więc klasyczna zasada diagramu : przebieg linii jest elementem odniesienia, szerokość wstęgi - parametrem.

Rodzaje kartodiagramów.

Za pomocą kartodiagramu można przedstawić jedno zjawisko lub jednocześnie kilka zjawisk wraz z ich wewnętrzną strukturą. Zależnie więc od rozbudowy treści kartodiagramu wyróżnia się kilka typów: prosty, sumaryczny, złożony, strukturalny jak również wiele ich modyfikacji.

Kartodiagram prosty przedstawia jedno tylko zjawisko lub fakt, podając tylko położenie i wielkość zjawiska. Można do tego celu użyć rozmaitych rozmiarów diagramów tak dobierając ich wielkości , aby unikać w miarę możliwości wzajemnego ich nakładania się . Należy pamiętać o tym, że każdy z pokazanych diagramów musi mieć łatwo czytelny i mierzalny parametr, określający jego wielkość. Kartodiagram strukturalny ukazuje strukturę poszczególnych elementów zjawiska, które tworzą pewną zamkniętą całość, różnice strukturalne reprezentowanych zjawisk. Wszystkie diagramy mają tę samą wielkość, co pozwala w łatwy sposób odczytać udział procentowy elementów strukturalnych.

Kartodiagram, który jednocześnie ukazuje ogólna wielkość przedstawianego zjawiska, jak i wewnętrzną strukturę, nazywany jest kartodiagramem strukturalnym. Każdy diagram ma indywidualną wielkość, która wyraża sumę poszczególnych składników.

W celu przedstawienia kilku zjawisk stosuje się kartodiagram złożony. Każde zjawisko jest przedstawione za pomocą innego rodzaju diagramu, np. jedno za pomocą diagramu kołowego, drugie - kwadratowego, trzecie - trójkątnego. Zmienną graficzną różnicująca poszczególne zjawiska jest więc kształt. Można również zastosować takie same kształty diagramów do każdego zjawiska i zróżnicować je nominalnie stosując kolor, deseń, kierunek, walor.

Etapy opracowywania mapy metodą kartodiagramu :

  1. Analiza mapy podkładowej ( wielkość jednostek odniesienia, rozmieszczenie punktów odniesienia, linii odniesienia)

  2. Analiza danych statystycznych ( rozpiętość wartości, wartości minimalne, maksymalne, uporządkowanie danych)

  3. Wybór skali tematycznej ( ciągła, skokowa)

  4. Wybór figury geometrycznej ( diagramu)

  5. Ustalenie wielkości diagramów (skali tematycznej)

  6. Opracowanie legendy

  7. Rozmieszczenie diagramów na mapieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
ściąga vzś - kartografia karto - original, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
ściąga vzś - kartografia karto - mini, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
wykł. 20.05, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
rozpZakresProjStudium, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
sciaga pugp, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II
ściągonotatki samorząd, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Samorząd
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Prawo
rozWarTechSieciGaz11.09.01, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
rozp. w spr. wymag. zakresu proj. MPZP, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i plan
PUGP zagadnienia do egzaminu, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
wykłady z podstaw gp (aktualizacja1.2v), Gospodarka Przestrzenna, GP semestr III, podstawy GP
Podstawy teledetekcji odpowiedzi kolokwium nr 2, Gospodarka Przestrzenna PW, semestr 4, teledetekcja

więcej podobnych podstron