pomiar pradów i napieć w rozgałęzionym obwodzie elekt

Pobierz cały dokument
pomiar pradów i napieć w rozgałęzionym obwodzie elekt.docx
Rozmiar 26,3 KB
  1. CEL ĆWICZENIA:

Poznanie metod rozwiązywania odwodów elektrycznych oraz praktyczne pomiary prądów i napięć w rozgałęzionym obwodzie elektrycznym.

  1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA.

  1. Prawo Ohma – proporcjonalność natężenia prądu [I ] płynącego przez przewodnik do napięcia [U] panującego między końcami przewodnika.

Dla prądu stałego proporcjonalność napięcia U i prądu I wyraża się wzorem:

U = R I

$1\ \left\lbrack R \right\rbrack = \ \frac{1\ \left\lbrack U \right\rbrack}{1\ \left\lbrack I \right\rbrack} = 1\ \frac{V}{A} = 1\ \mathrm{\Omega}$ -> jednostka rezystancji

Współczynnik proporcjonalności R nazywa się rezystancją lub oporem elektrycznym.

  1. Prawo Kirchhoffa

  1. Prądowe prawo Kirchhoffa ( I prawo Kirchhoffa) prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego. Prawo to wynika z zasady zachowania ładunku czyli równania ciągłości.

Dla węzła w obwodzie elektrycznym prawo to brzmi: Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła. Prawu temu odpowiada równanie w postaci:


$$\sum_{k}^{}{I_{k} = 0}$$

gdzie I k ozn. prąd w kałęzi k-tej przyłączonej do danego węzła obwodu.

  1. Napięciowe prawo Kirchhoffa ( II prawo Kirchhoffa) dotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym prądu stałego.

Najczęściej prawo to jest formułowane w postaci: w dowolnym oczku obwodu elektrycznego suma algebraicznych napięć źródłowych i napięć na odbiornikach jest równa zeru. Prawo temu odpowiada równanie:


$$\sum_{k}^{}{E_{k} = \ \sum_{k}^{}U_{k}}$$

gdzie: UK – napięcie na odbiorniku/ach w k-tej gałęzi danego oczka,

EK – napięcie źródła napięciowego w k-tej gałęzi danego oczka.

  1. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Pomiar wartości prądów i napięć w poniższym obwodzie. Zapisanie wyników pomiarów w tablicy.

Dane: UZ = 31 [V]

R1 = 4,58 [Ω]

R2 = 80 [Ω]

R3 = 160 [Ω]

Schemat pomiarowy:

Wielkość Jednostka Wartość
Zmierzona
I1 A 0,54
I2 A 0,36
I3 A 0,18
U1 V 2,4
U2 V 28
U3 V 29
UZ V 31

Obliczenia:

$R_{Z} = R_{1} + \frac{R_{2}*R_{3}}{R_{2} + R_{3}}\ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \text{\ R}_{Z} = 4,58 + \frac{80*160}{80 + 160}\ \ \ \rightarrow \ \ \ R_{Z} = 57,91\ \lbrack\mathrm{\Omega}\rbrack$


$$I_{1} = \frac{U_{Z}}{R_{Z}}\ \ \ \rightarrow \ \ \ I_{1} = \frac{31}{57,91}\ \ \rightarrow \ \ I_{1} = 0,53\ \lbrack A\rbrack$$


$$I_{2} = I_{1}\frac{R_{3}}{{R_{3} + R}_{2}}\ \ \rightarrow \ \ I_{2} = 0,53*\frac{160}{240}\ \ \rightarrow \ \ I_{2} = 0,35\ \lbrack A\rbrack$$


$$I_{3} = I_{1}\frac{R_{2}}{R_{3} + R_{2}}\ \ \rightarrow \ \ I_{3} = 0,53*\frac{80}{240}\ \ \rightarrow \ \ I_{3} = 0,18\ \lbrack A\rbrack$$


U1 = R1 * I1   →    U1 = 4, 58 * 0, 53   → U1 = 2, 43 [V]


U2 = R2 * I2   →    U2 = 80 * 0, 39   → U2 = 31, 2 [V]


U3 = R3 * I3   →    U3 = 160 * 0, 19  → U3 = 30, 4 [V]

  1. WNIOSKI:

Powyższy obwód powstał na skutek połączeń zarówno szeregowych jak i równoległych - są to obwody szeregowo-równoległe. W obwodzie rozgałęzionym w każdej jego gałęzi płynie prąd o innej wartości. Skomplikowane obwody szeregowo-równoległe można analizować m.in. za pomocą reguły praw Kirchhoffa.

Otrzymane wyniki w obliczeniach różnią się nieznacznie od odczytanych wyników z mierników, mogą one wynikać z błędów, których nie uwzględniamy podczas pomiaru, np. oporność wewnętrzna miernika, nieprawidłowym odczytem osoby przeprowadzającej ćwiczenie. Otrzymane wartości napięć podczas ćwiczenia za pomocą pomiaru miernikiem różnią się od obliczonych. Wartości te mogą być spowodowane pracą miernika. Natomiast wartości natężeń prądu są zbliżone do obliczonych co wskazuje na prawidłową pracę amperomierza w danym zakresie.

Pobierz cały dokument
pomiar pradów i napieć w rozgałęzionym obwodzie elekt.docx
Rozmiar 26,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W ROZGAŁZIONYM OBWODZIE ELEKTRYCZNYM
Pomiary prądów i napięć w rozgałęzionym obwodzie elektrycznym, Elektrotechnika, Instrukcje I
Pomiary pradow i napiec w rozgalezionym obwodzie elektrycznym
POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W ROZGAŁZIONYM OBWODZIE ELEKTRYCZNYM
Pomiary prądów i napięć w rozgałęzionym obwodzie elektrycznym, Elektrotechnika, Instrukcje I
Pomiary pradow i napiec w rozgalezionym ob wodzie elektrycznym MARIUSZA, UTP Transport, III sem, Ele
Pomiary prądów i napięć, Spis przyrz˙d˙w do ˙wiczenia nr 3 ˙Pomiary pr˙d˙w i napi˙˙ sinusoidalnych i
Pomiar prądów i napięć za pomocą mierników analogowych, ANALOGOW, Pomiar pr˙d˙w i napi˙˙ za pomoc˙ m
Pomiar prądów i napięć okresowych doc
Pomiary odkształconych prądów i napięć
Pomiar odkształconych napięć i prądów
Pomiar odkształconych napięć i prądów v2
, przyrządy półprzewodnikowe 2 L, Zautomatyzowany pomiar charakterystyk prądowo napięciowych element
Pomiary wielkości elektrycznych Instrukcja do ćw 05 Badanie diody – charakterystyka prądowo napięc
Pomiary rezystancji metodą porównawczą prądową i napięciową
Badanie przebiegow pradow i napiec sinusoidalnych w elementach RLC, UTP-ATR, Elektrotechnika i elekt
Pomiarowe dzielniki napięcia i prądu
pomiar prądu i napięcia stałego

więcej podobnych podstron