Lista pytań do egzaminu ustnego z podstaw procesu karnego

Lista pytań do egzaminu ustnego z podstaw procesu karnego (semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014)

 1. Wyjaśnij i opisz pojęcie prawo karne sensu largissimo, wyjaśnij różnicę pomiędzy prawem karnym materialnym i prawem karnym procesowym

 2. Rozwiń zasadę zaczynającą się od słów nullum crimen sine… i podaj trzy możliwe rozwinięcia tej zasady

 3. Podaj i wyjaśnij funkcje norm procedury karnej

 4. Podaj i wyjaśnij cele procesu karnego

 5. Opisz przedmiot procesu karnego

 6. Wskaż źródła prawa karnego procesowego i zasady temporalnego obowiązywania prawa karnego procesowego

 7. Wyjaśnij rolę analogii w stosowaniu prawa karnego procesowego

 8. Wymień organy procesowe działające w postępowaniu karnym, scharakteryzuj jeden z nich

 9. Wymień strony procesowe działające w postępowaniu karnym, scharakteryzuj jedną z nich

 10. Scharakteryzuj obowiązki i uprawnienia procesowe obrońcy

 11. Podaj i scharakteryzuj główne obowiązki i uprawnienia procesowe świadka

 12. Podaj definicję i objaśnij zasadę prawdy materialnej

 13. Podaj definicję i objaśnij zasadę obiektywizmu

 14. Podaj definicję i objaśnij zasadę domniemania niewinności i in dubio pro reo

 15. Podaj definicję i objaśnij zasadę swobodnej oceny dowodów

 16. Podaj definicję i objaśnij zasadę bezpośredniości

 17. Podaj definicję i objaśnij zasadę skargowości i ścigania z urzędu

 18. Podaj definicję i objaśnij zasadę kontradyktoryjności i zasadę inkwizycyjności (śledczą)

 19. Podaj definicję i objaśnij zasadę legalizmu

 20. Podaj definicję i objaśnij zasadę prawa do obrony

 21. Podaj i objaśnij dwie zasady ustrojowe prokuratury

 22. Objaśnij istotę przesłanek procesowych, wybierz i scharakteryzuj trzy spośród negatywnych przesłanek procesowych

 23. Wyjaśnij pojęcie i wskaż zasady określania właściwości miejscowej sądu

 24. Wyjaśnij pojęcie i wskaż zasady określania właściwości rzeczowej sądu

 25. Wyjaśnij pojęcia iudex inhabilis i iudex suspectus

 26. Scharakteryzuj różnice pomiędzy śledztwem i dochodzeniem, wskaż na procesowy „moment” początkowy i końcowy śledztwa i dochodzenia

 27. Wyjaśnij rolę procesową i scharakteryzuj akt oskarżenia

 28. Wskaż i scharakteryzuj cztery zasadnicze fazy rozprawy głównej, wyjaśnij rolę stron procesowych i ich reprezentantów procesowych oraz sądu podczas każdej z tych faz

 29. Wyjaśnij rolę procesową i scharakteryzuj zwykły środek odwoławczy – apelację, podaj zasady, tryb i termin do wniesienia apelacji

 30. Scharakteryzuj pojęcie i wyjaśnij różnicę pomiędzy względnymi i bezwzględnymi przyczynami odwoławczymi, podaj cztery bezwzględne przyczyny odwoławcze

21.01.2014 r


Wyszukiwarka