nr 1 z 23.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia


Sprawdzian nr 1 z dnia 23 października 2006r.

III rok stomatologii……………………………….……………………………..…………….…..…grupa 6

1. Zjadliwość dwoinek zapalenia płuc związana jest z:

a. posiadaniem otoczki chroniącej przed fagocytozą

b. z wytwarzaniem toksyn

c. z aktywnością enzymatyczną

d. z posiadaniem lancetowatego kształtu

2. Jaka toksyna S. pyogenes pełni istotną rolę w rozwoju płonicy:

a. streptolizyna

b. enterotoksyna

c. leukocydyna

d. toksyna erytrogenna

3. Enterokoki wywołują najczęściej:

a. zatrucia pokarmowe

b. choroby układu oddechowego

c. zakażenia dróg moczowych

d. choroby weneryczne

4.Aseptyka polega na:

a. dezynfekcji rąk operującego

b. zachowaniu jałowości

c. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

d. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko, zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

5. Metodą tyndalizacji sterylizujemy:

a. szkło laboratoryjne

b. wrażliwy na temperaturę sprzęt medyczny

c. wrażliwe na temperaturę podłoża mikrobiologiczne oraz produkty żywnościowe

d. żadne z wyżej wymienionych

6. Sterylizacja radiacyjna służy do wyjaławiania:

a. konserw rybnych, mięsnych, roślinnych w przemyśle spożywczym

b. mułów ściekowych z oczyszczalni ścieków

c. jednorazowego sprzętu medycznego

d. wszystkie wyżej wymienione

7. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a. podłoża wzbogacone

b. podłoża proste

c. podłoża różnicujące

d. podłoża wybiórcze

8. Wszystkie przyrządy sterylizujące używane w danej placówce służby zdrowia należy kontrolować na bieżąco i okresowo stosując:

a. kontrolę fizyczną ciągłą

b. kontrolę chemiczno-wskaźnikową

c. kontrolę biologiczną (sporal A, sporal S)

d. wszystkie wyżej wymienione

9. Które z wymienionych toksyn i enzymów nie są wytwarzane przez gronkowce chorobotwórcze:

a. fibrynolizyna

b. egzotoksyna A

c. plazmokoagulaza

d. TSST-1

10. Wysokie miano ASO świadczy o przebytym zakażeniu wywoływanym przez:

a. Staphylococcus aureus

b. Streptococcus pyogenes

c. Streptococcus pneumoniae

d. Staphylococcus saprophyticus

Sprawdzian nr 1 z dnia 23 października 2006r.

III rok stomatologii…………………………….……………………………..……………………..….…grupa 4

1. Jakie bakterie, spośród podanych poniżej najczęściej wywołują zakażenie dróg moczowych u młodych kobiet:

a. Staphylococcus epidermidis

b. Staphylococcus saprophyticus

c. Staphylococcus aureus

d. Streptococcus viridans

2. Identyfikację paciorkowców grupy A można wykonać przy pomocy testu:

a. z optochiną

b. z bacytracyną

c. testu na rozpuszczalność w żółci

d. przy pomocy odczynu pęcznienia otoczek

3. Główny czynnik różnicowania S. aureus i S. epidermidis stanowi:

a. barwienie metodą Grama

b. produkcja koagulazy

c. produkcja hemolizyn

d. wrażliwość na antybiotyki

4. Czynniki wirulencyjne S. pneumoniae to:

a. hemolizyny

b. otoczki

c. dezoksyrybonukleaza

d. CF (Clumping Factor)

5. Sterylizacja to proces w którym następuje:

a. zabicie tylko form wegetatywnych (bakterii, grzybów i wirusów)

b. zabicie tylko form zarodnikujących

c. zabicie zarówno form wegetatywnych jak i zarodnikujących bakterii, grzybów i wirusów

d. ograniczenie ilości bakterii w środowisku

6. Z pośród wymienionych związków zakreśl ten, który należy do antyseptyków:

a. 1-2% sublimat

b. lizol

c. 2% nadmanganian potasu (KMnO4)

d. chloramina T

7. Czwartorzędowe związki amoniowe działają:

a. tylko przeciwbakteryjnie

b. tylko przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo

c. tylko przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie

d. działają zarówno przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo

8. Tyndalizacja to:

a. sterylizacja w autoklawie

b. sterylizacja w aparacie Kocha

c. sterylizacja poprzez promieniowanie

d. sterylizacja za pomocą ultradźwięków

9. Do sterylizacji metodami chemicznymi używamy następujących związków:

a. tlenek etylenu, formaldehyd-gaz, 2% aldehyd glutarowy

b. 1% kwas borny, 0,1% roztwór sterinolu, 70% alkohol etylowy

c. septyl, lizol, betadinę

d. chloraminę T, podchloryn wapniowy, dichloraminę T

10. Jaki czynnik/czynniki są odpowiedzialne za powstawanie gronkowcowych zatruć pokarmowych:

a. obecność żywych bakterii

b. dezoksyrybonukleaza

c. enterotoksyna

d. CF (Clumping Factor)

Sprawdzian nr 1 z dnia 23 października 2006r.

III rok stomatologii……………………………….…………………………………….……….…grupa 5

1. Na jaki antybiotyk oporna jest większość szczepów Staphylococcus aureus:

a. penicylinę

b. wankomycynę

c. gentamycynę

d. erytromycynę

2. Gronkowcowe zatrucia pokarmowe związane są z produkcją:

a. β-laktamaz

b. hialuronidazy

c. enterotoksyny A

d. toksyn eksfoliatywnych

3. Gronkowcowe zapalenie złuszczające skóry (SSSS - sthapylococcal scalded skin syndrom) wywołane jest przez szczepy wytwarzające:

a. fibrynolizynę

b. toksyny eksfoliatywne

c. hemolizyny

d. enterotoksyny

4. Chorobotwórczość gronkowców złocistych związana jest:

a. z obecnością białka A na powierzchni komórki

b. z wytwarzaniem egzotoksyn

c. z wytwarzaniem β-laktamaz

d. z wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami

5. Wysypka szkarlatynowa spowodowana jest przez:

a. toksyny erytrogenne

b. streptolizynę O

c. streptokinazę

d. hialuronidazę

6. Sterylizacja jest procesem prowadzącym do:

a. zabicia wyłącznie przetrwalników bakteryjnych

b. zabicia bakterii i wirusów

c. eliminacji części drobnoustrojów ze środowiska

d. zabicia bakterii, wirusów, grzybów i przetrwalników bakteryjnych

7. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a. podłoża wzbogacone

b. podłoża proste

c. podłoża róznicujące

d. podłoża wybiórcze

8. Czynnikiem sterylizującym w autoklawach jest:

a. formaldehyd w postaci gazowej

b. tlenek etylenu

c. nasycona para wodna pod ciśnieniem

d. środki z aktywnym tlenem

9. Promieniowanie ultrafioletowe stosuje się do:

a. dezynfekcji pomieszczeń

b. sterylizacji podłoży bakteriologicznych

c. sterylizacji sprzętu jednorazowego użytku

d. sterylizacji sprzętu wrażliwego na wysokie temperatury

10. Stosowany do kontroli urządzeń sterylizacyjnych Sporal A i S zawierają:

a. komórki różnych bakterii odpornych na wysokie temperatury

b. zarodniki grzybów odpornych na wysokie temperatury

c. mieszankę bakterii i wirusów odpornych na wysokie temperatury

d. przetrwalniki Bacillus stearothermophilus

Sprawdzian nr 1 z dnia 23 października 2006r.

III rok stomatologii…………………………….……………………………….……………….…grupa 1

1. Antyseptyka jest stosowana przy:

a. odkażaniu ran

b. odkażaniu narzędzi stomatologicznych

c. odkażaniu pomieszczeń

d. odkażaniu stołów laboratoryjnych

2. Sterylizacja jest procesem niszczącym:

a. formy wegetatywne bakterii

b. wirusy i grzyby

c. przetrwalniki bakteryjne

d. wszystkie wyżej wymienione drobnoustroje

3. Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

a. do wyjaławiania opatrunków

b. do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

c. do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne, boksy bakteriologiczne

d. do wyjaławiania leków

4. Gronkowce złociste MRSA charakteryzują się:

a. opornością na wankomycynę

b. opornością na antybiotyki β-laktamowe, karbapenemy i monobaktamy

c. wrażliwością na antybiotyki β-laktamowe z inhibitorami β-laktamaz

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

5. Identyfikację paciorkowców grupy A wykonać można przy pomocy testu:

a. pęcznienia otoczek

b. z optochiną

c. z bacytracyną

d. hodowli na podłożu różnicującym

6. Wysokie miano ASO świadczy o przebytym zakażeniu wywołanym przez:

a. Staphylococcus aureus

b. Streptococcus pyogenes

c. Streptococcus agalactiae

d. Streptococcus pneumoniae

7. Noworodki urodzone przez skolonizowane tymi bakteriami matki mogą ulec groźnemu dla życia zakażeniu. Te bakterie to:

a. S. epidermidis

b. S. viridans

c. S. agalactiae

d. S. mutans

8. Główny czynnik różnicowania S. aureus i S. epidermidis stanowi:

a. barwienie metodą Grama

b. produkcja koagulazy

c. produkcja hemolizyn

d. wrażliwość na antybiotyki

9. Związki jodoforowe mają działanie:

a. przeciwbakteryjne

b. przeciwwirusowe

c. przeciwgrzybicze

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

10. Dla określenia cech biochemicznych bakterii stosujemy:

a. agar zwykły

b. podłoża wzbogacone

c. bulion zwykły

d. podłoża specjalne

Sprawdzian nr 1 z dnia 23 października 2006r.

III rok stomatologii……………………………….……………………………………….…….…grupa 2

1. Podłoża do hodowli bakterii powinny mieć:

a. odpowiednią zawartość substancji odżywczych

b. odpowiednie pH

c. odpowiednie ciśnienie tlenu w czasie inkubacji

d. wszystkie wyżej wymienione parametry

2. Który z wymienionych środków dezynfekcyjnych należy do antyseptyków:

a. 3% nadtlenek wodoru

b. 2-5% lizol

c. 5% chloramina

d. 1-2% sublimat

3. Typowanie epidemiologiczne S. aureus polega na:

a. barwieniu metodą Grama

b. obserwacji zdolności do wytwarzania koagulazy

c. typowaniu bakteriofagami

d. wszystkie powyższe

4. W zakażeniach gronkowcami MRSA lekiem z wyboru jest:

a. Augmentin

b. Cefalosporyny II generacji

c. Wankomycyna

d. Imipenem

5. Czynniki wirulencyjne S. pneumoniae to:

a. hemolizyny

b. otoczki

c. dezoksyrybonukleaza

d. żadne z powyższych

6. Powikłania wynikłe z częstych zakażeń paciorkowcowych grupy A mogą być:

a. kłębuszkowe zapalenie nerek

b. choroba reumatyczna

c. obie wyżej wymienione

d. żadne z wyżej wymienionych

7. Aseptyka polega na:

a. dezynfekcji rąk operującego

b. zachowaniu jałowości

c. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

d. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

8. Sterylizacja mechaniczna za pomocą sączenia przez filtry bakteriologiczne (porcelanowe, azbestowe, szklane, membranowe), jest stosowana:

a. do wyjaławiania leków, pożywek

b. do wyjaławiania wody wodociągowej

c. do wyjaławiania wody ściekowej

d. żadne z wyżej wymienionych

9. Wysoka temperatura inaktywuje drobnoustroje przez:

a. utlenianie wewnątrzkomórkowe bakterii

b. denaturację białka

c. przerwanie łańcucha kwasów nukleinowych

d. wszystkie wyżej wymienione

10. Jakie czynniki biorą udział w powstawaniu gronkowcowych zatruć pokarmowych:

a. obecność żywych bakterii

b. dezoksyrybonukleaza

c. enterotoksyna

d. CF (Clumping Factor)

Sprawdzian nr 1 z dnia 23 października 2006r.

III rok stomatologii……………………………….………………….…………………………….…grupa 3

1. W procesie sterylizacji tlenkiem etylenu istotne parametry to:

a. temperatura, wilgotność, stężenie tlenku etylenu

b. tylko temperatura

c. tylko stężenie tlenku etylenu

d. żaden z wyżej wymienionych

2. Niszczenie drobnoustrojów odbywa się w procesie:

a. dezynfekcji

b. dezynsekcji

c. deratyzacji

d. liofilizacji

3. Sterylizacja polega na usuwaniu:

a. wszystkich form drobnoustrojów

b. wyłącznie wirusów

c. wyłącznie bakterii

d. wyłącznie grzybów chorobotwórczych

4. Która z wymienionych toksyn jest odpowiedzialna za wystąpienie gronkowcowego zespołu oparzonej skóry:

a. enterotoksyna A

b. hemolizyna

c. toksyna eksfoliatywna

d. fibrynolizyna

5. Do bakterii biorących udział w procesie próchnicy zębów należy:

a. S. agalactiae

b. S. mutans

c. S. pneumoniae

d. wszystkie wyżej wymienione

6. Pasteryzacja polega na:

a. jednorazowym podgrzaniu do temperatury 62º C przez 30 minut lub 72º C przez 16 sekund

b. jednorazowym podgrzaniu do temperatury 100º C przez 10 sekund

c. gotowaniu w temperaturze 100º C przez 15 minut

d. żadne z wyżej wymienionych

7. Narzędzia chirurgiczne sterylizowane w autoklawie lub tlenkiem etylenu są pakowane:

a. w rękawy z jednej strony papier z drugiej folia

b. w rękawy z obu stron papier

c. w rękawy z obu stron folia

d. żadne z wyżej wymienionych

8. Gronkowce metycylinooporne to:

a. szczepy oporne tylko na metycylinę

b. szczepy oporne na aminoglikozydy

c. szczepy oporne na wszystkie antybiotyki -laktamowe

d. szczepy oporne tylko na penicyliny

9. Do czynników chorobotwórczych gronkowców należy:

a. enterotoksyna A

b. TSST-1

c. leukocydyna

d. wszystkie wyżej wymienione

10. Do zakażeń wywołanych przez S. aureus należy:

a. róża

b. płonnica

c. czyrak

d. zgorzel gazowaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
nr 2 z 30.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 1 z 16.10.2006aseptyka, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 3 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 2 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 4 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 3 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron